Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Dell Axim X5 Systemhandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Axim X5:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 100
All manuals and user guides at all-guides.com
Dell™ Axim™ X5
System Information
Guide
Příručka k informacím o systému
Systeminformationsvejledning
Systeeminformatiehandleiding
Järjestelmätieto-opas
Guide d'information sur le système
Systemhandbuch
Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος
Informazioni di sistema
Systeminformasjon
Guía de información sobre el sistema
Systeminformationshandbok
Model HC01U
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Dell Axim X5

 • Seite 1 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 System Information Guide Příručka k informacím o systému Systeminformationsvejledning Systeeminformatiehandleiding Järjestelmätieto-opas Guide d'information sur le système Systemhandbuch Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος Informazioni di sistema Systeminformasjon Guía de información sobre el sistema...
 • Seite 2 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 3 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 System Information Guide w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 4 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, TrueMobile, and Axim are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and ActiveSync are registered trademarks of Microsoft Corporation.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  All manuals and user guides at all-guides.com Contents CAUTION: Safety Instructions ....... . General .
 • Seite 6 All manuals and user guides at all-guides.com Contents...
 • Seite 7: Caution: Safety Instructions

  All manuals and user guides at all-guides.com CAUTION: Safety Instructions Use the following safety guidelines to help ensure your own personal safety and to help protect your device and working environment from potential damage. General • Do not attempt to service the device yourself unless you are a trained service technician.
 • Seite 8 All manuals and user guides at all-guides.com CAUTION: Safety Instructions (continued) • The AC adapter may become hot during normal operation of your device. Use care when handling the adapter during or immediately after operation. • Do not use your device in a wet environment, for example, near a bath tub, sink, or swimming pool or in a wet basement.
 • Seite 9: Power

  All manuals and user guides at all-guides.com CAUTION: Safety Instructions (continued) Power • Use only the Dell-provided AC adapter approved for use with this device. Use of another AC adapter may cause a fire or explosion. • Before you connect the device to an electrical outlet, check the AC adapter voltage rating to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.
 • Seite 10: Battery

  All manuals and user guides at all-guides.com CAUTION: Safety Instructions (continued) Battery • Use only Dell™ battery modules that are approved for use with this device. Use of other types may increase the risk of fire or explosion. • Do not carry a battery pack in your pocket, purse, or other container where metal objects (such as car keys or paper clips) could short-circuit the battery terminals.
 • Seite 11: Air Travel

  Use shielded signal cables to ensure that you maintain the appropriate EMC classification for the intended environment. For parallel printers, a cable is available from Dell. If you prefer, you can order a cable from Dell at its worldwide website at www.dell.com.
 • Seite 12 All manuals and user guides at all-guides.com CAUTION: Safety Instructions (continued) Observe the following safe-handling guidelines to prevent damage to your device: • When setting up the device for work, place it on a level surface. • You can put your device through an X-ray security machine, but never put your device through a metal detector.
 • Seite 13: Ergonomic Computing Habits

  All manuals and user guides at all-guides.com CAUTION: Safety Instructions (continued) • Clean the display with a soft, clean cloth and water. Apply the water to the cloth; then stroke the cloth across the display in one direction, moving from the top of the display to the bottom. Remove moisture from the display quickly and keep the display dry.
 • Seite 14: Battery Disposal

  Your device uses a lithium-ion battery and a lithium coin-cell battery. For instructions about replacing the batteries in your device, refer to your Dell User’s Guide. Do not dispose of the battery along with household waste. Contact your local waste disposal agency for the address of the nearest battery deposit site.
 • Seite 15: Finding Information

  Dell™ User’s Guide buttons on my device Information on using my device. Dell User’s Guide and Pocket PC Help. To view Help, tap the Start button and tap Help. Additional programs that can be Dell Companion CD...
 • Seite 16 All manuals and user guides at all-guides.com Insert the stylus into the backup battery release and slide the release to the left to remove the cover. backup battery release backup battery cover stylus main battery Wipe off the backup battery with a dry cloth. Insert the backup battery with the positive side (+) facing up.
 • Seite 17: Front And Side Views

  All manuals and user guides at all-guides.com Front and Side Views stylus infrared sensor (top) microphone (extended) Secure Digital power button card slot scroll dial touch screen record button reset button Home button Inbox button speaker navigator button Calendar button Contacts button System Infor mation Guide...
 • Seite 18: Back View

  All manuals and user guides at all-guides.com Back View headphone connector (top) CompactFlash card slot stylus (secured) backup battery cover main battery lock main battery AC adapter cradle/sync cable connector connector (bottom) (bottom) System Infor mation Guide...
 • Seite 19 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Příručka k informacím o systému w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . e u r o . c o m...
 • Seite 20 © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce bez písemného svolení Dell Computer Corporation je přísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Dell, DELL logo, TrueMobile a Axim jsou ochranné známky společnosti Dell Computer Corporation; Microsoft a ActiveSync jsou registrované...
 • Seite 21 All manuals and user guides at all-guides.com Obsah ... POZOR: Bezpečnostní pokyny ..... Obecné...
 • Seite 22 All manuals and user guides at all-guides.com Obsah...
 • Seite 23: Pozor: Bezpečnostní Pokyny

  All manuals and user guides at all-guides.com POZOR: Bezpečnostní pokyny Použijte následující bezpečnostní pokyny jako pomoc při zajištění bezpečnosti vaší osoby a jako pomoc při ochraně vašeho zařízení a pracovního prostředí před možným poškozením. Obecné • Pokud nejste školený servisní technik, nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
 • Seite 24 All manuals and user guides at all-guides.com POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) • Adaptér střídavého proudu se v průběhu normální práce může zahřát. Buďte opatrní, pokud se adaptéru dotýkáte během nebo bezprostředně po práci. • Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například u vany, dřezu nebo bazénu nebo ve vlhkém suterénu.
 • Seite 25: Napájení

  All manuals and user guides at all-guides.com POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) Napájení • Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodávaný firmou Dell a schválený pro použití s tímto zařízením. Použití jiného adaptéru střídavého proudu může způsobit požár nebo explozi. •...
 • Seite 26: Baterie

  All manuals and user guides at all-guides.com POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) Baterie • Používejte pouze bateriové moduly Dell™, které jsou schváleny pro používání s tímto zařízením. Použití jiného typu může zvýšit riziko požáru nebo výbuchu. • Nenoste baterii v kapse, peněžence nebo jinde, kde by kovové...
 • Seite 27: Cestování Letadlem

  Instrukce EMC Abyste dodrželi příslušnou klasifikaci EMC pro požadované prostředí, používejte stíněný signální kabel. U Dell je k dostání kabel pro paralelní tiskárny. Kabel můžete případně od Dell objednat přes mezinárodní webové stránky www.dell.com. •...
 • Seite 28 All manuals and user guides at all-guides.com POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) Pro zabránění poškození vašeho zařízení dodržujte následující pokyny pro bezpečnou manipulaci: • Při přípravě zařízení na práci jej umístěte na rovný povrch. • Vaše zařízení může projít rentgenovým bezpečnostním zařízením, ale nikdy nesmí...
 • Seite 29: Ergonomické Zásady Při Používání Počítače

  All manuals and user guides at all-guides.com POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) • Displej čistěte měkkým čistým hadříkem a vodou. Hadřík navlhčete a pak s ním displej otírejte jedním směrem, odshora dolů. Rychle displej osušte a udržujte ho suchý. Dlouhodobé vystavení vlhkosti může monitor poškodit.
 • Seite 30: Odstranění Baterie

  Odstranění baterie Zařízení pracuje na lithium-ionovou baterii a lithiovou baterii ve tvaru mince. Pro pokyny ohledně nahrazení baterií v zařízení viz Příručka uživatele Dell. Neodhazujte baterii s běžným domácím odpadu. Zeptejte se vašeho místního odvozce odpadků na adresu nejbližšího skladiště nebezpečného odpadu.
 • Seite 31: Hledání Informací

  Instalace umístění a Dell™ Příručka konektorech a tlačítkách na mém uživatele zařízení Pokyny pro používání mého zařízení. Dell Příručka uživatele a Pocket PC Help. Abyste viděli nápovědu, stiskněte tlačítko Start a pak klepněte na Nápověda. Další programy, které mohou být Dell Companion CD nainstalovány na mé...
 • Seite 32: Nastavení Vašeho Zařízení

  All manuals and user guides at all-guides.com Nastavení vašeho zařízení UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zařízení, pokud se hlavní baterie nenabíjela alespoň 4 hodiny. Zařízení musí být vypnuté. Hlavní baterie musí být správně orientována a baterii zasuňte do slotu tak, aby zaklapla. Vložte hrot do uvolňovače záložní baterie a uvolňovačem posuňte doleva, abyste mohli odejmout kryt.
 • Seite 33: Pohledy Zepředu A Ze Strany

  All manuals and user guides at all-guides.com Po nejméně čtyřhodinovém nabíjení baterie stiskněte tlačítko napájení , abyste zařízení zapnuli. Pro nastavení zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce. Viz Příručka uživatele pro podrobné informace o vašem zařízení. Pohledy zepředu a ze strany hrot mikrofon infračervený...
 • Seite 34: Zpětný Pohled

  All manuals and user guides at all-guides.com Zpětný pohled konektor sluchátek (nahoře) slot karty CompactFlash hrot (zatažený) kryt záložní baterie zámek hlavní baterie hlavní baterie konektor adaptéru konektor střídavého proudu vozíkového/synchronního (dole) kabelu (dole) Příručka k informacím o systému...
 • Seite 35 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Systeminformations- vejledning w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 36 Reproduktion i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt. Varemærker anvendt i denne tekst: Dell, logoet DELL, TrueMobile og Axim er varemærker tilhørende Dell Computer Corporation. Microsoft og ActiveSync er varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
 • Seite 37 All manuals and user guides at all-guides.com Indholdfortegnelse FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger ......Generelt ..... Strøm .
 • Seite 38 All manuals and user guides at all-guides.com Indholdfortegnelse...
 • Seite 39: Forsigtig: Sikkerhedsanvisninger

  All manuals and user guides at all-guides.com FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger Følg disse sikkerhedsanvisninger af hensyn til din egen sikkerhed og for at minimere risikoen for at enheden og arbejdsmiljøet lider skade. Generelt • Udfør ikke selv servicearbejde på enheden medmindre du er uddannet servicetekniker.
 • Seite 40 All manuals and user guides at all-guides.com FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) • Netadapteren kan blive varm under normal drift af enheden. Anvend adapteren med omhu under og umiddelbart efter drift. • Anvend ikke enheden i et vådt miljø, f.eks. nær et badekar, en håndvask eller en swimming pool eller i en våd kælder.
 • Seite 41: Strøm

  All manuals and user guides at all-guides.com FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) Strøm • Anvend kun den netadapter fra Dell, der fulgte med enheden, og som er godkendt til brug med denne enhed. Brug af andre netadaptere kan forårsage brand eller eksplosion. •...
 • Seite 42: Batteri

  All manuals and user guides at all-guides.com FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) Batteri • Anvend kun batterier fra Dell™, der er godkendt til brug med denne enhed. Brug af andre typer kan medføre risiko for brand eller eksplosion. • Bær ikke batteriet i din lomme, taske eller andre steder, hvor metalgenstande (som f.eks.
 • Seite 43: Lufttransport

  EMC-anvisninger Anvend afskærmede signalkabler for at sikre, at du overholder den korrekte EMC-klassifikation for det tiltænkte miljø. Et kabel til parallelle printere kan købes hos Dell. Du kan også bestille et kabel fra Dell på webstedet www.dell.com. • Statisk elektricitet kan forårsage skade på de elektroniske komponenter inde i enheden.
 • Seite 44 All manuals and user guides at all-guides.com FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) Overhold følgende retningslinjer om forsvarlig håndtering for at undgå at beskadige din enhed: • Ved klargøring af enheden til arbejde skal du anbringe den på en plan overflade. • Du kan lade din enhed køre igennem en sikkerhedskontrol, der anvender røntgenstråler, men den må...
 • Seite 45: Ergonomiske Vaner Ved Computeranvendelse

  All manuals and user guides at all-guides.com FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) • Rengør skærmen med en blød, ren klud og vand. Fugt kluden, og tør efter i én retning ned over skærmen, fra top til bund. Tør hurtigt fugten af skærmen, og hold den tør. Længerevarende udsættelse for fugt kan beskadige skærmen.
 • Seite 46: Bortskaffelse Af Batteri

  Enheden anvender et lithium-ion-batteri og et lithium vekselcelle- batteri. For anvisninger om udskiftning af batterier i din enhed henvises der til din User’s Guide (Brugervejledning) fra Dell. Bortskaf ikke batteriet sammen med husholdningsaffald. Kontakt de lokale affaldsmyndigheder for adressen på det nærmeste batterideponeringssted.
 • Seite 47: Sådan Finder Du Oplysninger

  Find det her: Hvordan opsætter jeg min enhed samt Vejledningen Getting Started (Kom godt oplysninger om stik og knapper på min i gang) og din Dell™ User’s Guide (Brugervejledning) enhed Oplysninger om hvordan jeg anvender Dell User’s Guide (Brugervejledning) og min enhed.
 • Seite 48: Opsætning Af Enheden

  All manuals and user guides at all-guides.com Opsætning af enheden BEMÆRKNING: Anvend ikke enheden, før du har opladet det primære batteri i mindst 4 timer. Kontrollér, at enheden er slukket. Sørg for, at det primære batteri vender korrekt, og skub det derefter ind i batterirummet, indtil det klikker på...
 • Seite 49: Set Forfra Og Fra Siden

  All manuals and user guides at all-guides.com Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for enheden efter at batteriet er blevet opladet i mindst fire timer. Følg anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden. Se i User’s Guide for detaljerede oplysninger om din enhed. Set forfra og fra siden Styluspen (delvist Infrarød sensor (top)
 • Seite 50: Set Bagfra

  All manuals and user guides at all-guides.com Set bagfra Stik til Stik til hovedtelefon (top) CompactFlash-kort Styluspen (skubbet på plads) Dæksel til sekundært batteri Lås til det primære Primært batteri batteri Stik til netadapter (bund) Stik til holder/synkroniseringskabel (bund) Systeminfor mationsvejledning...
 • Seite 51 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Systeeminformatie- handleiding w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 52: Opmerkingen En Waarschuwingen

  Reproductie in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation is ten strengste verboden. Handelsmerken in deze tekst: Dell, het DELL-logo, TrueMobile en Axim zijn handelsmerken van Dell Computer Corporation; Microsoft en ActiveSync zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
 • Seite 53 All manuals and user guides at all-guides.com Inhoud WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies ..... . . Algemeen ....Stroomvoorziening .
 • Seite 54 All manuals and user guides at all-guides.com Inhoud...
 • Seite 55: Waarschuwing: Veiligheidsinstructies

  All manuals and user guides at all-guides.com WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen. Zo is uw persoonlijke veiligheid gegarandeerd en voorkomt u mogelijke schade aan het apparaat en de werkomgeving. Algemeen • Probeer zelf geen onderhoud te plegen aan het apparaat tenzij u bent getraind als onderhoudstechnicus.
 • Seite 56 All manuals and user guides at all-guides.com WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) • De adapter kan heet worden bij een normale werking van het apparaat. Wees voorzichtig als u de adapter vastpakt tijdens of vlak na gebruik. • Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van een bad, gootsteen of zwembad, maar ook niet in een vochtige kelder.
 • Seite 57: Stroomvoorziening

  All manuals and user guides at all-guides.com WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) Stroomvoorziening • Gebruik alleen de door Dell geleverde adapter die is goedgekeurd voor gebruik in combinatie met het apparaat. Als u een andere adapter gebruikt, bestaat er brand- of ontploffingsgevaar. •...
 • Seite 58: Accu

  All manuals and user guides at all-guides.com WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) Accu • Gebruik alleen door Dell geleverde accumodules die zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met het apparaat. Als u andere typen gebruikt, is de kans op brand of ontploffing groter. •...
 • Seite 59: Gebruik Tijdens Vliegreizen

  Gebruik signaalkabels met omhulsels om ervoor te zorgen dat u de juiste EMC-classificatie behoudt voor de bedoelde omgeving. Voor parallelle printers is er een kabel verkrijgbaar bij Dell. Als u hier de voorkeur aan geeft, kunt u een kabel bestellen via de wereldwijde website van Dell op het volgende adres: www.dell.com.
 • Seite 60 All manuals and user guides at all-guides.com WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) • Statische elektriciteit kan elektronische onderdelen in het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent voordat u de elektronische onderdelen van het apparaat aanraakt, zoals een geheugenmodule. U kunt de statische lading ontladen door een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken.
 • Seite 61: Ergonomische Gewoonten Bij Computergebruik

  All manuals and user guides at all-guides.com WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) • Wees voorzichtig met onderdelen. • Reinig het scherm met een zachte doek die is bevochtigd met water. Doe het water op de doek en strijk met de doek in één richting van boven naar beneden over het scherm.
 • Seite 62: Bescherming Tegen Ontlading Van Statische Elektriciteit

  Accu wegwerpen Het apparaat bevat een lithium-ionbatterij en een lithium coin- celaccu. Raadpleeg de User's Guide van Dell voor instructies voor het vervangen van de accu en batterij in het apparaat. Gooi de accu en batterij niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever ze in bij de chemokar of via een andere inzamelingssysteem voor klein chemisch afval.
 • Seite 63: Informatie Zoeken

  Dell™ User’s Guide knoppen op het apparaat Informatie over het gebruik van het De Dell User’s Guide en de Help- apparaat functie van de Pocket PC. U kunt de Help weergeven door de knop Start aan te tippen en vervolgens Help.
 • Seite 64: Het Apparaat Installeren

  All manuals and user guides at all-guides.com Het apparaat installeren VOORZICHTIG: Gebruik het apparaat pas nadat u de accu ten minste vier uur hebt laten opladen. Controleer of het apparaat uit is. Controleer of de contactpunten van de accu in de goede richting wijzen en schuif de accu in de sleuf totdat deze vastklikt.
 • Seite 65: Voor- En Zijaanzicht

  All manuals and user guides at all-guides.com Sluit de adapter aan op het aansluitpunt aan de onderkant van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Nadat de accu ten minste vier uur is opgeladen, drukt u op de aan- /uitknop om het apparaat aan te zetten.
 • Seite 66: Achteraanzicht

  All manuals and user guides at all-guides.com Achteraanzicht aansluitpunt voor koptelefoon sleuf voor CompactFlash-kaart (bovenkant) pennetje (vastgeklikt) klepje van de reservebatterij vergrendeling van accu de accu aansluitpunt voor de aansluitpunt voor de verbindings- adapter (onderkant) /synchronisatiekabel (onderkant) Systeeminfor matiehandleiding...
 • Seite 67 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Järjestelmätieto-opas w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 68 © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen jäljentäminen ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell, DELL-logo, TrueMobile ja Axim ovat Dell Computer Corporationin tavaramerkkejä; Microsoft ja ActiveSync Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Seite 69 All manuals and user guides at all-guides.com Sisällysluettelo TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet ......Yleistä...
 • Seite 70 All manuals and user guides at all-guides.com Sisällysluettelo...
 • Seite 71: Tärkeää: Turvallisuusohjeet

  All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet Seuraavien turvallisuusohjeiden avulla takaat henkilökohtaisen turvallisuutesi ja suojelet sekä laitteesi että työympäristösi vahingoittumiselta. Yleistä • Älä yritä huoltaa laitetta itse ellet ole pätevä huoltoteknikko. Noudata aina asennusohjeita tarkasti. • Jos kytket vaihtovirtasovittimen jatkokaapeliin, varmista, ettei jatkokaapeliin kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä...
 • Seite 72 All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) • Vaihtovirtasovitin voi kuumentua laitteen normaalin käytön aikana. Ole varovainen, kun käsittelet sovitinta käytön aikana tai heti sen jälkeen. • Älä käytä laitetta märässä ympäristössä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai uima-altaan lähellä tai märässä kellarissa.
 • Seite 73: Virta

  All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Virta • Käytä vain Dellin toimittamaa vaihtovirtasovitinta, joka on hyväksytty käytettäväksi tässä laitteessa. Muun vaihtovirtasovittimen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. • Tarkista vaihtovirtasovittimen jännitearvo ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmistaaksesi, että tarvittava jännite, taajuus ja käytettävissä...
 • Seite 74: Akku

  All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Akku • Käytä vain Dellin™ akkumoduuleja, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen. Muunlaisten akkujen käyttäminen lisää tulipalo- tai räjähdysriskiä. • Älä kuljeta akkuosaa taskussa, lompakossa tai muussa kotelossa, jossa metalliesineet (esimerkiksi auton avaimet tai paperiliittimet) voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa.
 • Seite 75: Lentomatkailu

  All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Lentomatkailu • Ilmailuhallituksen tai lentoyhtiön rajoitukset voivat koskea Dell- laitteesi käyttöä lentomatkojen aikana. Rajoitukset voivat esimerkiksi kieltää käyttämästä lentokoneessa sellaisia henkilökohtaisia sähkölaitteita (PED), jotka lähettävät radiotaajuuksia tai muita sähkömagneettisia signaaleja.
 • Seite 76 All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Noudata seuraavia turvakäsittelyohjeita laitevikojen välttämiseksi: • Sijoita laite työskentelyä varten aina tasaiselle alustalle. • Röntgen-turvalaite ei vahingoita laitetta mutta metallinpaljastin vahingoittaa sitä. Jos laitteesi tarkastetaan käsin, varmista, että mukanasi on ladattu akku siltä varalta, että sinua pyydetään käynnistämään laite.
 • Seite 77: Ergonomia Ja Tietokonetyöskentely

  All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) • Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla liinalla ja vedellä. Kostuta kangas ja pyyhi näyttö yhdensuuntaisilla liikkeillä, ylhäältä alaspäin. Pyyhi kosteus näytön pinnalta nopeasti ja pidä näyttö kuivana. Pitkäaikainen altistuminen kosteudelle saattaa vahingoittaa näyttöä.
 • Seite 78: Akun Hävittäminen

  All manuals and user guides at all-guides.com TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Akun hävittäminen Laitteessa käytetään litiumioniakkua ja litium-nappiparistoa. Lisätietoja paristojen ja akkujen vaihtamisesta on laitteen käyttöoppaassa. Älä hävitä paristoa tai akkua talousjätteen mukana. Kysy paikalliselta jätteenkäsittelylaitokselta, minne voit jättää käytetyt akut ja paristot. Järjestelmätieto-opas...
 • Seite 79: Tietojen Etsiminen

  Etsimäsi löytyy täältä: Aloitusopas ja Dell™-käyttöopas Laitteen asetusten tekeminen sekä tietoja laitteen liittimistä ja painikkeista Laitteen käyttöohjeet Dell-käyttöopas ja Pocket PC Help - ohje Saat ohjeen näkyviin koskettamalla Start (Käynnistä) -painiketta ja koskettamalla Help (Ohje). Laitteeseen asennettavissa olevat Dell Companion CD lisäohjelmat...
 • Seite 80: Laitteen Asentaminen

  All manuals and user guides at all-guides.com Laitteen asentaminen HUOMAUTUS: Älä käytä laitetta ennen kuin olet ladannut pääakkua vähintään neljä tuntia. Varmista, että laitteesta on kytketty virta. Varmista, että pääakku on oikeassa asennossa ja liu'uta se laitteen aukkoon niin, että se loksahtaa paikalleen. Avaa varapariston kansi työntämällä...
 • Seite 81: Laite Edestä Ja Sivulta

  All manuals and user guides at all-guides.com Kun akku on latautunut vähintään neljä tuntia, käynnistä laite virtapainikkeesta. Tee laitteen asetukset näytön ohjeiden mukaan. Lisätietoja laitteesta on sen käyttöoppaassa. Laite edestä ja sivulta piirrin (ulos infrapunailmaisin (yläosa) mikrofoni vedettynä) Secure Digital - korttipaikka virtapainike vieritysvalitsin...
 • Seite 82: Laite Takaa

  All manuals and user guides at all-guides.com Laite takaa kuulokeliitäntä (yläosa) CompactFlash-korttipaikka piirrin (kiinnitettynä) varapariston kansi pääakun lukko pääakku vaihtovirtasovitt telakointi- imen liitäntä /synkronointikaapeliliitäntä (alaosa) (alaosa) Järjestelmätieto-opas...
 • Seite 83 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Guide d'information sur le système w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 84 D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Computer Corporation dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.
 • Seite 85 All manuals and user guides at all-guides.com Sommaire ATTENTION : Consignes de sécurité ......Généralités ....Alimentation .
 • Seite 86 All manuals and user guides at all-guides.com Sommaire...
 • Seite 87: Attention : Consignes De Sécurité

  All manuals and user guides at all-guides.com ATTENTION : Consignes de sécurité Conformez-vous aux consignes suivantes pour assurer votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et environnement de travail contre d'éventuels dommages. Généralités • N'essayez pas de réparer l'ordinateur vous-même à moins que vous ne soyez un technicien qualifié.
 • Seite 88 All manuals and user guides at all-guides.com ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) • Lorsque vous utilisez votre ordinateur, l'adaptateur secteur peut devenir chaud. Prenez des précautions si vous le manipulez pendant son fonctionnement ou juste après. • N'utilisez pas votre ordinateur dans un environnement humide, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
 • Seite 89: Alimentation

  All manuals and user guides at all-guides.com ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) Alimentation • N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni par Dell et homologué pour cet ordinateur. L'utilisation d'un autre adaptateur peut provoquer un incendie ou une explosion. • Avant de raccorder l'ordinateur à une prise électrique, assurez-vous que la tension et la fréquence du secteur sont...
 • Seite 90: Batterie

  All manuals and user guides at all-guides.com ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) Batterie • N'utilisez que des modules de batterie Dell™ homologués pour cet ordinateur. L'utilisation d'autres types de modules peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. • Ne transportez pas de batterie d'ordinateur dans votre poche, dans votre sac ou dans tout autre endroit contenant également...
 • Seite 91: Voyage Par Avion

  CEM adaptée à l'environnement donné. Pour les imprimantes parallèles, un câble approprié peut être obtenu auprès de Dell. Si vous le souhaitez, vous pouvez commander un câble sur le site Web de Dell, à l'adresse suivante www.dell.com. Guide d'infor mation sur le système...
 • Seite 92 All manuals and user guides at all-guides.com ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) • L'électricité statique peut endommager les composants de votre ordinateur. Pour éviter de tels dommages, déchargez l'électricité statique de votre corps avant de toucher tout composant électronique de votre ordinateur, comme par exemple, un module de mémoire.
 • Seite 93: Précautions Ergonomiques

  All manuals and user guides at all-guides.com ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) • Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la boucle prévue à cet effet, mais jamais sur le câble lui-même. Si vous tirez sur le connecteur, maintenez ce dernier correctement aligné, afin d'éviter tout risque de torsion des broches.
 • Seite 94: Protection Contre Les Décharges Électrostatiques

  All manuals and user guides at all-guides.com ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) Protection contre les décharges électrostatiques L'électricité statique peut endommager les composants de votre ordinateur. Pour éviter de tels dommages, déchargez l'électricité statique de votre corps avant de toucher tout composant électronique de votre ordinateur, comme par exemple, un module de mémoire.
 • Seite 95: Recherche D'informations

  Fiche Mise en route et Manuel de et les informations relatives aux l'utilisateur Dell™ connecteurs et boutons Informations relatives à l'utilisation de Manuel de l'utilisateur Dell et aide mon ordinateur. Pocket PC. Pour afficher l'Aide, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Aide.
 • Seite 96: Configuration De L'ordinateur

  All manuals and user guides at all-guides.com Configuration de l'ordinateur AVIS : N'utilisez pas l'ordinateur tant que vous n'avez pas chargé la batterie principale pendant quatre heures au moins. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint. Vérifiez que la batterie principale est correctement orientée, puis insérez-la dans le connecteur jusqu'à...
 • Seite 97: Vues Frontale Et Latérale

  All manuals and user guides at all-guides.com Branchez l'adaptateur seteur sur le connecteur situé au bas de l'ordinateur et sur une prise électrique. Une fois la batterie chargée pendant au moins quatre heures, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer l'ordinateur. Pour des informations plus détaillées sur l'ordinateur, consultez le Manuel de l'utilisateur.
 • Seite 98: Vue Arrière

  All manuals and user guides at all-guides.com Vue arrière connecteur de carte connecteur pour casque (haut) CompactFlash stylet (fixé) cache de la batterie de secours verrou de la batterie batterie principale principale connecteur de connecteur de la station l'adaptateur d'accueil/câble sync (bas) secteur (bas) Guide d'infor mation sur le système...
 • Seite 99 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Systemhandbuch w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 100 Eine Vervielfältigung jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Dell Computer Corporation ist strengstens untersagt. In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo, TrueMobile und Axim sind Marken der Dell Computer Corporation; Microsoft und ActiveSync sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
 • Seite 101 All manuals and user guides at all-guides.com Inhalt WARNUNG: Sicherheitshinweise ......Allgemein ....Stromversorgung .
 • Seite 102 All manuals and user guides at all-guides.com Inhalt...
 • Seite 103: Warnung: Sicherheitshinweise

  All manuals and user guides at all-guides.com WARNUNG: Sicherheitshinweise Die folgenden Sicherheitshinweise dienen der persönlichen Sicherheit des Benutzers und schützen den Computer und die Arbeitsumgebung vor möglichen Schäden. Allgemein • Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, sofern Sie nicht entsprechend ausgebildet sind.
 • Seite 104 All manuals and user guides at all-guides.com WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) • Das Netzteil kann sich während des normalen Betriebs erhitzen. Berühren Sie das Netzteil während oder unmittelbar nach dem Betrieb nur mit Vorsicht. • Betreiben Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, zum Beispiel neben einer Badewanne, einem Spülbecken, einem Schwimmbecken oder in feuchten Kellerräumen.
 • Seite 105: Stromversorgung

  All manuals and user guides at all-guides.com WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) Stromversorgung • Betreiben Sie das Gerät nur mit dem dafür vorgesehenen Dell- Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät in Brand geraten oder explodieren. • Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe des Netzteils mit Spannung und Frequenz des Stromnetzes übereinstimmt, bevor Sie das...
 • Seite 106: Akkus Und Batterien

  All manuals and user guides at all-guides.com WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) Akkus und Batterien • Verwenden Sie ausschließlich Dell™-Akkus und -Batterien, die für dieses Gerät zugelassen sind. Bei Verwendung anderer Akkus und Batterien besteht möglicherweise erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr. • Transportieren Sie Akkus und Batterien nicht in Hosentaschen, Geldbörsen oder Behältnissen, in denen metallische...
 • Seite 107: Flugverkehr

  Akkus und Batterien unverzüglich. Flugverkehr • Der Betrieb Ihres Dell-Geräts an Bord eines Flugzeuges kann verschiedenen Beschränkungen durch Behörden oder Fluggesellschaften unterliegen. Diese Beschränkungen können zum Beispiel den Betrieb jedes elektronischen Geräts untersagen, das an Bord eines Flugzeugs Funk- oder andere elektromagnetische Signale ausstrahlen kann.
 • Seite 108: Emv-Anweisungen

  Durch Verwendung abgeschirmter Kabel wird sichergestellt, dass die entsprechende EMV-Klassifikation für die vorgesehene Einsatzumgebung eingehalten wird. Druckerkabel für parallele Schnittstellen erhalten Sie bei Dell. Sie können ein geeignetes Kabel von Dell auch online unter der Adresse www.dell.com bestellen. • Elektrostatische Entladung kann die elektronischen Bauteile in Ihrem Gerät beschädigen.
 • Seite 109: Ergonomisches Arbeiten Am Computer

  All manuals and user guides at all-guides.com WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) VORSICHT: Wenn Sie sich mit dem Gerät von einer Umgebung mit niedriger Temperatur in eine andere mit höherer Temperatur oder umgekehrt begeben, warten Sie, bis sich das Gerät der veränderten Umgebungstemperatur angepasst hat, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
 • Seite 110: Schutz Vor Elektrostatischer Entladung

  Akku- und Batterieentsorgung Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku und eine Lithium- Knopfzellenbatterie. Anweisungen zum Austausch des Akkus bzw. der Batterie finden Sie im Dell-Benutzerhandbuch. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll. Die Adresse der nächstgelegenen Annahmestelle für Altbatterien erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsbetrieb.
 • Seite 111: Weitere Informationen

  Aufrufen der Hilfe auf Hilfe und anschließend auf Microsoft ActiveSync-Hilfe. Letzte Aktualisierungen und In den „ReadMe“-Dateien im detaillierte technische Angaben ActiveSync-Ordner auf dem Computer und auf der Begleit-CD von Dell. Unter Aktuelle Informationen zu Ihrem www.microsoft.com/mobile/pocketpc Pocket PC Zulassungsbestimmungen und Im Dell-Benutzerhandbuch...
 • Seite 112: Inbetriebnahme Des Geräts

  All manuals and user guides at all-guides.com Inbetriebnahme des Geräts VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem der Hauptakku mindestens vier Stunden lang aufgeladen wurde. Schalten Sie das Gerät aus. Richten Sie den Hauptakku richtig aus, und führen Sie ihn in den Akkuschacht ein, bis er einrastet.
 • Seite 113: Vorder- Und Seitenansicht

  All manuals and user guides at all-guides.com Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss auf der Unterseite des Geräts und mit einer Steckdose. Schalten Sie nach mindestens vierstündigem Aufladen des Hauptakkus das Gerät mit dem Netzschalter ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.
 • Seite 114: Rückansicht

  All manuals and user guides at all-guides.com Rückansicht Kopfhöreranschluss (oben) Schacht für CompactFlash-Karten Griffel (gesichert) Abdeckung der Zusatzbatterie Verriegelung des Hauptakku Hauptakkus Netzteilanschluss (unten) Anschluss für Synchronisationskabel (unten) Systemhandbuch...
 • Seite 115 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 116 » µ µ µ µ . ΠΡΟΣΟΧΗ: Το µήνυµα «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδηλώνει κίνδυνο βλάβης υλικού, ή κίνδυνο τραυµατισµού ή θανάτου. ____________________ µ © 2002–2003 Dell Computer Corporation. µ µ Dell Computer Corporation. Dell , DELL , TrueMobile , µ µ µ...
 • Seite 117 All manuals and user guides at all-guides.com Περιεχόµενα ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ..........
 • Seite 118 All manuals and user guides at all-guides.com µ...
 • Seite 119: Οδηγίες Ασφαλείας

  All manuals and user guides at all-guides.com ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Γενικά • µ µ • µ µ µ µ µ µ µ • µ µ µ µ µ • µ µ µ • µ µ µ µ µ . AC µ µ...
 • Seite 120 All manuals and user guides at all-guides.com ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) • AC µ µ µ µ µ • µ µ µ • µ µ µ µ µ, µ µ , µ µµ . • , µ µ µ...
 • Seite 121 All manuals and user guides at all-guides.com ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Ισχύς • µ µ Dell AC µ • µ µ µ • µ µ • µ µ µ µ µ µ , 2 3 µ • µ...
 • Seite 122 All manuals and user guides at all-guides.com ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Μπαταρία • µ µ µ Dell™, µ µ • µ µ µ µ ) µ µ µ µ µ µ µ µ • µ µ µ µ...
 • Seite 123 µ Dell µ µ , µ / µ µ µ µ µ µ – µµ µ µ Dell µ µ Dell TrueMobile™ µ µ – µ , µ µ µ µ 3.050 µ (10.000 µ Οδηγίες EMC (Ηλεκτροµαγνητικά) µ µ...
 • Seite 124 All manuals and user guides at all-guides.com ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) • µ µ µ µ µ µ µ µ µ . µ µ µ µµ µ µ • µ µ • µ µ µ µ µ µ •...
 • Seite 125 All manuals and user guides at all-guides.com ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) • µ µµ µ • µ µ • µ µ µ µ µ µ µ , µ µ µ µ µ µ µ µ Συνήθειες εργονοµικής εργασίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Η...
 • Seite 126 Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) µ • µ µ , µ µ µ . µ µ • µ µ , • µ µ . µ Απόρριψη µπαταρίας µ µ µ µ µ µ µ µ Dell. µ µ µ µ µ µ µ...
 • Seite 127 µ µ µ Dell™ µ µ . µ Dell µ . Pocket PC. µ Start ( Help µµ µ Dell Companion CD µ µ Pocket PC Help µ , µµ µ . Help µ µµ ® µ µ Dell Microsoft ®...
 • Seite 128 All manuals and user guides at all-guides.com ∆ιαµόρφωση της συσκευής σας ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ . µ µ µµ µ µ µ µ µ . µ µ µ...
 • Seite 129 All manuals and user guides at all-guides.com µµ µ µ µ µ µ µ µ Εµπρός και πίσω όψη µ µ µ Secure Digital µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ...
 • Seite 130 All manuals and user guides at all-guides.com Πίσω όψη CompactFlash µ µµ µ µ µ µ µ µ µ...
 • Seite 131: Informazioni Di Sistema

  All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Informazioni di sistema w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 132 Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati nel presente documento per fare riferimento alle entità che rivendicano i marchi e i nomi o ai relativi prodotti. Dell Computer Corporation nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.
 • Seite 133 All manuals and user guides at all-guides.com Sommario ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza ....Informazioni generali ....Alimentazione .
 • Seite 134 All manuals and user guides at all-guides.com Sommario...
 • Seite 135: Attenzione: Istruzioni Di Sicurezza

  All manuals and user guides at all-guides.com ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate di seguito per tutelare la sicurezza personale e proteggere il dispositivo e l'ambiente di lavoro da potenziali danni. Informazioni generali • La manutenzione del dispositivo deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.
 • Seite 136 All manuals and user guides at all-guides.com ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza (continua) • L'adattatore c.a. può surriscaldarsi durante il normale funzionamento del dispositivo. Maneggiare con attenzione l'adattatore durante il funzionamento o nella fase immediatamente successiva. • Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi, ad esempio, in prossimità...
 • Seite 137: Alimentazione

  • Prima di collegare il dispositivo a una presa elettrica, controllare il valore di tensione dell'adattatore c.a. per verificare che i valori di tensione e frequenza richiesti corrispondano alla fonte di alimentazione disponibile. •...
 • Seite 138: Batteria

  All manuals and user guides at all-guides.com ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza (continua) Batteria • Utilizzare esclusivamente moduli di batterie Dell™, il cui utilizzo è stato approvato con questo dispositivo. L'impiego di altri tipi può aumentare il rischio di incendi o esplosioni. •...
 • Seite 139: Trasporto Aereo

  Utilizzare cavi di trasmissione schermati per mantenere la classificazione EMC appropriata per l'ambiente di destinazione. Per le stampanti parallele, è disponibile un cavo fornito da Dell. Se si preferisce, è possibile ordinare un cavo Dell sul sito Web all'indirizzo www.dell.com.
 • Seite 140 All manuals and user guides at all-guides.com ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza (continua) Per impedire danni al dispositivo, attenersi alle istruzioni sulla corretta manutenzione riportate di seguito. • Per preparare al funzionamento il dispositivo, collocarlo su una superficie piana. • È possibile passare il dispositivo in un apparecchio di protezione a raggi X, ma non in un metal detector.
 • Seite 141: Abitudini Di Utilizzo Ergonomiche

  • Non rimuovere un componente sensibile all'elettricità statica dal materiale di imballaggio antistatico fino al momento dell'installazione del componente. Immediatamente prima di procedere alle operazioni di disimballaggio scaricare l'elettricità statica dal corpo. • Collocare il componente sensibile all'elettricità statica in un contenitore o imballaggio antistatico prima del trasporto.
 • Seite 142: Smaltimento Delle Batterie

  Nel dispositivo vengono utilizzate una batteria agli ioni di litio e una pila pulsante al litio. Per istruzioni sulla sostituzione delle batterie nel dispositivo, fare riferimento alla Guida dell'utente Dell. Non smaltire le batterie con le normali procedure di smaltimento dei rifiuti domestici.
 • Seite 143: Ricerca Di Informazioni

  Guida introduttiva e Guida dell'utente informazioni sui connettori e i pulsanti Dell™ sul dispositivo Informazioni sull'utilizzo del Guida dell'utente Dell e Guida di dispositivo. Pocket PC. Per visualizzare la guida, toccare il pulsante Start e Guida. Programmi aggiuntivi che possono...
 • Seite 144: Configurazione Del Dispositivo

  All manuals and user guides at all-guides.com Configurazione del dispositivo AVVISO: Utilizzare il dispositivo solo dopo che la batteria principale è stata caricata per almeno quattro ore. Verificare che il dispositivo sia spento. Verificare che la batteria principale sia orientata correttamente e inserire la batteria nello slot finché...
 • Seite 145: Viste Anteriore E Laterale

  Dopo che la batteria è stata caricata per almeno quattro ore, premere il pulsante di alimentazione per accendere il dispositivo. Seguire le istruzioni visualizzate per la configurazione del dispositivo. Per informazioni dettagliate sul dispositivo, vedere la Guida dell'utente. Viste anteriore e laterale stilo sensore a infrarossi (alto)
 • Seite 146: Vista Posteriore

  All manuals and user guides at all-guides.com Vista posteriore connettore della cuffia (superiore) slot della scheda CompactFlash stilo (protetto) coperchio della batteria di backup bloccaggio della batteria principale batteria principale connettore connettore del cavo dell'adattatore sinc./supporto (inferiore) c.a. (inferiore) Infor mazioni di sistema...
 • Seite 147 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Systeminformasjon w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 148 Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt. Varemerker i denne teksten: Dell, DELL-logoen, TrueMobile og Axim er varemerker for Dell Computer Corporation;...
 • Seite 149 All manuals and user guides at all-guides.com Innhold ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger ......Generelt ..... Strøm .
 • Seite 150 All manuals and user guides at all-guides.com Innhold...
 • Seite 151: Advarsel: Sikkerhetsopplysninger

  All manuals and user guides at all-guides.com ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger Følg retningslinjene nedenfor for å beskytte deg selv, datamaskinen og arbeidsmiljøet mot eventuelle skader. Generelt • Maskinen skal kun repareres av serviceteknikere som har fått spesiell opplæring. Følg alltid installasjonsveiledningene nøye. •...
 • Seite 152 All manuals and user guides at all-guides.com ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) • Strømadapteren kan bli varm ved vanlig bruk av enheten. Vær forsiktig når du håndterer strømadapteren mens du bruker enheten, og også like etter at du har brukt enheten. • Bruk ikke enheten i våte omgivelser, for eksempel i nærheten av et badekar, en vask eller et svømmebasseng eller i en våt kjeller.
 • Seite 153: Strøm

  All manuals and user guides at all-guides.com ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Strøm • Bruk kun Dell-adapteren som er godkjent for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre strømadaptere kan føre til brann eller eksplosjon. • Før du kobler enheten til strømnettet må du kontrollere at spenningen og frekvensen på...
 • Seite 154: Batteri

  All manuals and user guides at all-guides.com ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Batteri • Bruk kun Dell™ batterimoduler som er godkjent for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre batterityper kan øke risikoen for brann eller eksplosjon. • Ikke legg batteriet i en lomme, en lommebok eller et annet sted der metallobjekter (som bilnøkler eller binderser) kan kortslutte...
 • Seite 155: Reise Med Fly

  Reise med fly • Det kan være begrensninger, generelle eller kun for enkelte flyselskaper, på bruk av Dell-enheten ombord på fly. Det kan for eksempel være forbudt å bruke enheter som sender radiosignaler eller andre elektromagnetiske signaler, ombord i fly.
 • Seite 156 All manuals and user guides at all-guides.com ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Følg disse retningslinjene for å unngå skade på enheten: • Plassér enheten på en plan overflate når du skal arbeide med den. • Du kan kjøre maskinen gjennom en røntgenbasert sikkerhetsmaskin, men ikke gjennom en metalldetektor.
 • Seite 157: Ergonomiske Arbeidsvaner

  All manuals and user guides at all-guides.com ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) • Rengjør skjermen med en myk, ren klut og vann. Fukt kluten med vann og dra kluten over skjermen i én retning, fra toppen av skjermen til bunnen. Fjern fuktigheten raskt fra skjermen og sørg for å...
 • Seite 158: Kvitte Deg Med Batteriet

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Kvitte deg med batteriet Enheten bruker et litium-ion-batteri og et litium-batteri. Opplysninger om hvordan du skifter batteri i enheten, finner du i Dell Users Guide (Brukerhåndbok). Ikke kast batteriet i det vanlige husholdningsavfallet. Kontakt lokale myndigheter for opplysninger om hvordan du kan kvitte deg med batteriet.
 • Seite 159: Finne Opplysninger

  Du vil ha opplysninger om: Her finner du opplysningene: Hvordan du setter opp enheten og Getting Started-plakaten (Komme i informasjon om kontaktene og gang) og Dell™ User’s Guide knappene på enheten (Brukerhåndbok) Hvordan du bruker enheten Dell User’s Guide (Brukerhåndbok) og hjelptekstene i Pocket PC.
 • Seite 160: Sette Opp Enheten

  All manuals and user guides at all-guides.com Sette opp enheten OBS: Ikke bruk enheten før du har ladet opp hovedbatteriet i minst fire timer. Pass på at enheten er slått av. Pass på at hovedbatteriet er snudd riktig vei og skyv batteriet inn i sporet til det klikker på...
 • Seite 161: Sett Forfra Og Fra Siden

  All manuals and user guides at all-guides.com Når batteriet har ladet i minst fire timer, trykker du på strømknappen for å slå på enheten. Følg veiledningen på skjermen for å sette opp enheten. I User’s Guide (Brukerhåndbok) finner du flere opplysninger om enheten.
 • Seite 162: Sett Bakfra

  All manuals and user guides at all-guides.com Sett bakfra spor for hodetelefonkontakt (topp) CompactFlash-kort pekepinne (festet) deksel for ekstrabatteri lås for hovedbatteri hovedbatteri kontakt for strømadapter (bunn) kontakt for vugge/synkkabel (bunn) Systeminfor masjon...
 • Seite 163 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Guía de información sobre el sistema w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 164 Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento de cualquier manera sin la autorización por escrito de Dell Computer Corporation. Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL, TrueMobile y Axim son marcas comerciales de Dell Computer Corporation; Microsoft y ActiveSync son marcas registradas de Microsoft Corporation.
 • Seite 165 All manuals and user guides at all-guides.com Contenido PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad ....... . General .
 • Seite 166 All manuals and user guides at all-guides.com Contenido...
 • Seite 167: Precaución: Instrucciones De Seguridad

  All manuals and user guides at all-guides.com PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad Aplique las siguientes pautas de seguridad para garantizar su seguridad personal y proteger el dispositivo y el entorno de trabajo frente a posibles daños. General • No intente reparar el dispositivo a menos que sea un técnico experto.
 • Seite 168 All manuals and user guides at all-guides.com PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) • Es posible que el adaptador de CA se caliente durante el funcionamiento normal del dispositivo. Tenga cuidado al manipular el adaptador mientras utiliza el ordenador o inmediatamente después de utilizarlo. •...
 • Seite 169: Alimentación

  PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) Alimentación • Utilice únicamente el adaptador de CA proporcionado por Dell que se ha aprobado para su uso con este dispositivo. El uso de otro tipo de adaptador de CA puede implicar un riesgo de incendio o explosión.
 • Seite 170: Batería

  All manuals and user guides at all-guides.com PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) Batería • Utilice sólo las baterías de Dell™ que se han aprobado para su uso con este dispositivo. El uso de otro tipo de baterías puede aumentar el riesgo de incendio o explosión. •...
 • Seite 171: Viajes En Avión

  EMC apropiada para el entorno de trabajo. Para impresoras paralelo, existe un cable disponible de Dell. Si lo prefiere, puede solicitar un cable de Dell en el sitio Web www.dell.com. Guía de infor mación sobre el sistema...
 • Seite 172 All manuals and user guides at all-guides.com PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) • La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos que hay en el interior del dispositivo. Para evitar lesiones por descargas electrostáticas, antes de tocar cualquiera de los componentes electrónicos del dispositivo, como un módulo de memoria, descargue la electricidad estática de su cuerpo.
 • Seite 173: Hábitos Ergonómicos En El Mundo De La Informática

  All manuals and user guides at all-guides.com PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) • Cuando desconecte un cable, tire del conector o del protector, no tire directamente del cable. Cuando retire el conector, manténgalo alineado para evitar que se doblen las patas. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.
 • Seite 174: Protección Contra Descargas Electrostáticas

  El dispositivo utiliza una batería de iones de litio y una pila tipo botón de litio. Para obtener instrucciones sobre la sustitución de baterías del dispositivo, consulte la Guía del usuario de Dell. No tire las baterías a la basura doméstica. Póngase en contacto con la agencia local de eliminación de residuos para obtener la dirección del...
 • Seite 175: Búsqueda De Información

  Folleto Getting Started y la Guía del información sobre sus conectores y usuario de Dell™ botones Información sobre el uso del dispositivo Guía del usuario de Dell y Ayuda de Pocket PC. Para ver la Ayuda, puntee en Inicio y luego en Ayuda.
 • Seite 176: Configuración Del Dispositivo

  All manuals and user guides at all-guides.com Configuración del dispositivo AVISO: no utilice el dispositivo hasta que haya cargado la batería principal por lo menos durante 4 horas. Compruebe que el dispositivo esté apagado. Compruebe que la batería principal esté orientada correctamente y deslícela hacia el interior de la ranura hasta que escuche un chasquido.
 • Seite 177: Vistas Anterior Y Lateral

  All manuals and user guides at all-guides.com Conecte el adaptador de CA al conector que se halla en la parte inferior del dispositivo y a una toma de corriente eléctrica. Una vez que la batería se haya estado cargando, por lo menos, durante 4 horas, pulse el botón de alimentación para encender el dispositivo.
 • Seite 178: Vista Posterior

  All manuals and user guides at all-guides.com Vista posterior conector para auriculares (parte superior) ranura para tarjeta CompactFlash lápiz (introducido) cubierta de la batería de reserva seguro de la batería batería principal principal conector para el conector para el cable de adaptador de CA sincronización/base (parte inferior) (parte inferior)
 • Seite 179 All manuals and user guides at all-guides.com Dell™ Axim™ X5 Systeminformations- handbok w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 180 Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt. All reproduktion utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation är strängt förbjuden. Varumärken som förekommer i dokumentet: Dell, the DELL-logotypen, TrueMobile och Axim är varumärken som tillhör Dell Computer Corporation;...
 • Seite 181 All manuals and user guides at all-guides.com Innehåll VARNING: Säkerhetsinstruktioner ......Allmänt ..... Ström .
 • Seite 182 All manuals and user guides at all-guides.com Innehåll...
 • Seite 183: Varning: Säkerhetsinstruktioner

  All manuals and user guides at all-guides.com VARNING: Säkerhetsinstruktioner Använd följande säkerhetsanvisningar för dina egen säkerhets skull och för att skydda enheten och arbetsmiljön från potentiell skada. Allmänt • Försök inte att reparera enheten själv om du inte är en utbildad servicetekniker.
 • Seite 184 All manuals and user guides at all-guides.com VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) • Nätadaptern kan bli mycket varm under normal användning av enheten. Var försiktig när du hanterar adaptern under eller omedelbart efter användningen. • Använd inte enheten i ett vått utrymme t ex nära ett badkar, en vask eller swimmingpool eller i en fuktig källare.
 • Seite 185: Ström

  All manuals and user guides at all-guides.com VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Ström • Använd bara nätadapter som har godkänts av Dell för användning med den här enheten. Om du använder en annan nätadapter kan det orsaka brand eller explosion. • Innan du ansluter enheten till ett eluttag måste du kontrollera att volttal och frekvens för nätadaptern matchar tillgänglig...
 • Seite 186: Batteri

  All manuals and user guides at all-guides.com VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Batteri • Använd bara Dell™-batterimoduler som är godkända för användning med den här enheten. Om andra batterityper används kan det öka risken för brand eller explosion. • Bär inte ett batteri i fickan, väskan eller annan behållare där metallobjekt kan (t ex bilnycklar eller gem) kan kortsluta batteripolerna.
 • Seite 187: Flygresor

  EMC-instruktioner Använd skärmade signalkablar för att försäkra att du upprätthåller rätt EMC-klassificering för avsedd miljö. För parallellskrivare finns kabel att tillgå från Dell. Om du föredrar det kan du beställa en kabel från Dell på Dells webbplats www.dell.com. • Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter i enheten.
 • Seite 188 All manuals and user guides at all-guides.com VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Tänk på följande säkerhetsanvisningar så förhindrar du skada på enheten: • Förbered enheten för arbete genom att placera den på en plan yta. • Du kan föra enheten genom en säkerhetskontroll med röntgen, men aldrig genom en metalldetektor.
 • Seite 189: Datorvanor Och Ergonomi

  All manuals and user guides at all-guides.com VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) • Rengör bildskärmen med en ren och mjuk trasa och vatten. Vät trasan med vatten och stryk sedan trasan längs bildskärmen i en riktning, uppifrån och ned. Ta snabbt bort fukt från bildskärmen och håll bildskärmen torr.
 • Seite 190: Kassera Batterier

  All manuals and user guides at all-guides.com VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Kassera batterier I datorn används ett litiumbatteri och ett myntliknande litiumbatteri. Instruktioner om hur du byter ut batterier i enheten finns i Dells användarhandbok. Släng inte batteriet bland hushållsavfall. Kontakta sophanteringsmyndigheten för att få...
 • Seite 191: Hitta Information

  Hjälp och sedan på Microsoft ActiveSync Help. Sista minuten-uppdateringar och Readme-filerna som finns i ActiveSync- detaljerad teknisk information mappen på datorn och på Dell Companion CD. www.microsoft.com/mobile/pocketpc Uppdatera information på Pocket PC Dell användarhandbok Myndighetsbestämmelser och...
 • Seite 192: Ställa In Enheten

  All manuals and user guides at all-guides.com Ställa in enheten ANMÄRKNING: Använd inte den här enheten förrän du har laddat huvudbatteriet i minst 4 timmar. Kontrollera att enheten är avstängd. Kontrollera att huvudbatteriet är rätt isatt och för in batteriet på plats tills du hör ett klick.
 • Seite 193: Vy Framifrån Och Från Sidan

  All manuals and user guides at all-guides.com När batteriet har laddats i minst fyra timmar startar du enheten genom att trycka på strömbrytaren. Ställ in enheten genom att följa instruktionerna på skärmen. Detaljerad information om enheten finns i användarhandboken. Vy framifrån och från sidan pekdon IR-sensor (ovansida) mikrofon...
 • Seite 194: Baksidan

  All manuals and user guides at all-guides.com Baksidan hörlurskontakt (ovansida) CompactFlash-kortplats pekdon (fast) skydd till reservbatteri lock till huvudbatteri huvudbatteri nätadapterkontakt (undersida) hållare/synkroniseringskabelkontakt (undersida) Systeminfor mationshandbok...
 • Seite 195 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Seite 196 All manuals and user guides at all-guides.com Printed in Taiwan. Vytištěno v Tchaj-wanu. Trykt i Taiwan. Gedrukt in Taiwan. Painettu Taiwanissa. Imprimé à Taiwan. Gedruckt in Taiwan. Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν. Stampato in Taiwan. Trykket i Taiwan. Impreso en Taiwán. Tryckt i Taiwan. 02X129A04 P/N 2X129 Rev.

Diese Anleitung auch für:

Hc01u

Inhaltsverzeichnis