Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 18
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ .............................................. 7
ČEŠTINA ....................................................11
DANSK .......................................................15
DEUTSCH ..................................................19
EESTI ...........................................................23
ENGLISH ....................................................27
ESPAÑOL ..................................................31
SUOMI ........................................................35
FRANÇAIS.................................................39
HRVATSKI .................................................43
MAGYAR ....................................................47
ITALIANO ..................................................51
LIETUVIŠKAI............................................55
WE'RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
LATVIEŠU ..................................................59
NEDERLANDS .........................................63
NORSK .......................................................67
POLSKI .......................................................71
PORTUGUÊS ............................................75
ROMÂNĂ ..................................................79
РУССКИЙ .................................................83
SLOVENČINA ..........................................87
SLOVENŠČINA ........................................91
СРПСКИ ....................................................95
SVENSKA ..................................................99
TΫRKÇE ................................................... 103
УКРАЇНСЬКА ....................................... 107

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux QuickSteam-Serie

 • Seite 1 УКРАЇНСЬКА ........107 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Seite 2 CAUTION Уважаеми клиенти, Възможно е парната станция да не генерира пара, веднага след като сте я напълнили с вода за първи път или сте напълнили повторно резервоара. Причината е, че част от въздуха във вътрешната система може да забави тази функция с няколко секунди. Моля, проявете търпение и опитайте отново, като натиснете...
 • Seite 3 зачекайте та повторіть спробу, натиснувши кнопку пари. Для зручності пара продовжить виходити ще протягом декілька секунд після відпускання кнопки, тому немає потреби тримати кнопку натиснутою увесь час. Знайдіть свій власний ритм для оптимального результату роботи. Дякуємо за те, що приділили увагу, та бажаємо насолоджуватись вашою новою паровою установкою ! www.electrolux.com...
 • Seite 4 fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6...
 • Seite 5 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 www.electrolux.com...
 • Seite 6 Указания за безопасност Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тази инструкция за употреба. • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове. • Децата не трябва да си играят с уреда. • Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение. • Пазете ютията и кабела й далеч от достъп на деца под 8 годишна възраст, когато е захранена с електричество или се охлажда. • Повърхностите се награвят по време на използване . • Този продукт е подходящ за използване с чешмяна вода. Препоръчително е да използвате дестилирана вода или смес от 50% дестилирана, 50% чешмяна вода. • Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни! • Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има...
 • Seite 7 Използвайте максимална пара. Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от препоръчваната в таблицата! патрон против образУване на котлен камък Твърдост За да намалите значително образуването на котлен камък в станцията за пара, ние препоръчваме смяна на филтъра: Твърда вода На всеки 10 резервоара Средна вода На всеки 20 резервоара Мека вода На всеки 40 резервоара За най-добри резултати препоръчваме патрони от нашата серия, номер на артикул EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 8 първи стъпки 1. Преди първа употреба. Свалете всички лепнещи 4. Свържете ютия с парогенератор към мрежовото остатъци и леко потъркайте с навлажнена кърпа. захранване. Натиснете ключа за включване Поставете ютията с парогенератора хоризонтално на захранването (A). Завъртете регулатора на върху дъска за гладене или върху топлоустойчива, температуратав посока на часовниковата стрелка стабилна повърхност на височината на дъска за до максималната стойност (B). Индикаторната гладене. Развийте и изправете захранващия кабел и лампичка за температура върху ютията ще светне. тръбичката за пара. Когато уредът бъде включен за След това изберете ниво на парата от контролния пръв път, могат да се появят временни изпарения/ панел - ниско - средно или високо ниво на пара. 5. Когато индикаторната лампичка за температурата миризми. 2. Извадете водния резервоар, като го хванете за светне, това означава, че станцията за пара започва прореза от долната страна и го издърпате внимателно...
 • Seite 9 От основната плоча тече вода докато Ютията е била поставена в хоризонтално Изпразнете резервоара за вода и ютията се охлажда или след като е положение докато резервоарът за вода задайте бутона за контролиране на била прибрана за съхранение. все още е бил пълен. парата на позиция изкл., преди да приберете ютията. По време на гладене от плочата Вие сте използвали химически препарат Не използвайте препарати за излизат кафяви ивици, които за отстраняване на котлен камък. отстраняване на котлен камък. оцветяват бельото. Около дюзите в плочата се натрупват Почиствайте плочата с навлажнена влакна от тъкани и изгарят. мека кърпа. Възможно е тъканите да не са се Моля, отново изплакнете прането изплакнали както трябва или дрехите както трябва. да са нови и да не са били измити преди гладене. изхвърляне Рециклирайте материалите със символа Не изхвърляйте уредите, означени със символа Поставяйте опаковките в съответните контейнери , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния за рециклирането им. Помогнете за опазването пункт за рециклиране или се обърнете към вашата на околната среда и човешкото здраве, както и за общинска служба. рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. www.electrolux.com...
 • Seite 10: Bezpečnostní Pokyny

  BEzPEčNOSTNí POKYNY Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny. • Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo vedením jiné osoby, která je srozumí s bezpečným používáním spotřebiče a s ním spojenými riziky. • Děti by si neměly hrát se spotřebičem. • Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. • Napájecí kabel a žehličku držte mimo dosah dětí mladších 8 let, když se zahřívá nebo chladne. • Povrchy se mohou během používání zahřát . • Tento výrobek je vhodný po použití s vodou z kohoutku. Doporučuje se používat destilovanou vodu nebo směs 50 % destilované vody a 50 % vody z kohoutku. • Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku! • Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazuje-li viditelné známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo uniká- li z ní voda. • Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce. V případě...
 • Seite 11 Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až velké množství páry. Džínsovina až „ max“ Používejte maximální množství páry. Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v tabulce! KAzETA PROTI USAzOVáNí VODNíHO KAMENE Tvrdost K výraznému snížení tvorby vodního kamene ve vaší parní stanici doporučujeme vyměnit filtr: Tvrdá voda Každých 10 plných zásobníků Středně tvrdá voda Každých 20 plných zásobníků Měkká voda Každých 40 plných zásobníků Nejlepších výsledků dosáhnete se zásobníky z naší řady - referenční číslo EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 12 zAčíNáME 1. Před prvním použitím. Z žehlicí plochy odstraňte vodu nebo směs 50 % destilované vody a 50 % vody všechny zbytky samolepicí fólie a poté plochu zlehka z kohoutku. Ujistěte se, že jsou západky zásobníku na přetřete navlhčenou tkaninou. Umístěte žehličku vodu bezpečně zajištěné ne svém místě. s generátorem páry svisle na žehlicí prkno nebo 4. Zapojte žehličku s generátorem páry do sítě. na teplovzdorný, bezpečný povrch ve stejné výšce Stiskněte síťový vypínač (A). Otočte voličem teploty jako žehlicí prkno. Rozviňte a narovnejte napájecí po směru hodinových ručiček na maximální nastavení kabel a parní hadici. Při prvním zapnutí může dojít k (B). Na žehličce se rozsvítí kontrolka teploty. Poté na dočasnému vzniku výparů / zápachu. ovládacím panelu zvolte jeden ze stupňů napařování: 2. Vyndejte zásobník na vodu uchopením štěrbiny nízký - střední - vysoký. na spodní straně a opatrným vytažením z parní 5. Když se kontrolka teploty rozsvítí, parní stanice se stanice (A). Odpojte zásobník odvápňovače a ponořte předehřívá. Když kontrolka zhasne, je připravena k jej do vody na déle než jednu minutu (B). Vložte...
 • Seite 13: Odstraňování Závad

  Vyžehlete starý ručník, abyste se ujistili, že se na prádlo nepřenesou žádné zbytky zachycené uvnitř žehličky. V případě potřeby žehlicí desku otřete lehce navlhčeným hadrem. Během chladnutí žehličky nebo po Žehlička byla položena do vodorovné Vyprázdněte zásobník na vodu a jejím uložení z žehlicí plochy uniká polohy s vodou v zásobníku. před uložením žehličky nastavte volič voda. stupně napařování do polohy vypnuto. Poté můžete žehličku uskladnit Ze žehlicí plochy při žehlení vychází Použili jste chemické prostředky na Nepoužívejte žádné prostředky na hnědé pruhy, které znečistí prádlo. odstraňování vodního kamene. odstraňování vodního kamene. V otvorech na žehlicí desce se zachytila Žehlicí plochu očistěte vlhkým vlákna, která hoří. měkkým hadříkem. Tkaniny nebo oděvy nebyly před Prádlo znovu řádně vymáchejte. žehlením řádně vymáchány nebo vyprány. LIKVIDACE Recyklujte materiály označené symbolem Spotřebiče označené příslušným symbolem Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče místní úřad. určené k likvidaci. www.electrolux.com...
 • Seite 14 SIKKERHEDSRåD Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernet anvendes første gang. • Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. • Børn må ikke lege med apparatet. • Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. • Hold strygejernet og dens ledning uden for rækkevidden af børn på under 8 år, når det er strømforsynet eller køler af. • Overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug . • Dette produkt er velegnet til brug med postevand. Det anbefales at bruge destilleret vand eller en blanding af 50 % destilleret vand og 50 % postevand.
 • Seite 15 ” Brug maksimal damp. Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der anbefales i tabellen! ANTI-KALK-PATRON Hårdhed Vi anbefaler at udskifte filtret for at reducere tilkalkningen i dampstationen: Hårdt vand For hver 10. gang Middel hårdt vand For hver 20. gang Blødt vand For hver 40. gang Den bedste ydeevne opnås med en patron fra vores sortiment, referencenummer EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 16: Sådan Kommer Du I Gang

  SåDAN KOMMER DU I GANG 1. Før ibrugtagning. Fjern alle klæbende rester, og 3. Fyld altid vandtanken op til MAX med koldt vand (A). gnid forsigtigt med en fugtig klud. Placer strygejernet indsæt vandtanken i grundenheden (B). Det anbefales at med dampgenerator vandret på strygebrættet eller bruge destilleret vand eller en blanding af 50 % destilleret varmeafvisende og sikkert underlagt i samme højde vand og 50 % postevand.
 • Seite 17 Der har samlet sig stoffibre i hullerne i Rengør sålen med en fugtig, blød klud. sålen, og de brænder. Stofferne er muligvis ikke skyllet korrekt, Skyl vasketøjet korrekt igen. eller tøjet er nyt og er ikke blevet vasket inden strygning. BORTSKAFFELSE Genbrug materialer med symbolet Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet Anbring emballagematerialet i passende beholdere til , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din sundhed samt at genbruge affald af elektriske og kommune. elektroniske apparater. www.electrolux.com...
 • Seite 18: Sicherheitshinweise

  SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen. • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. • Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
 • Seite 19 Um die Bildung von Kalkablagerungen in Ihrer Dampfbü- gelstation erheblich zu reduzieren, empfehlen wir den Filter zu wechseln: Hartes Wasser Alle 10 Behälterfüllungen Mittelhartes Wasser Alle 20 Behälterfüllungen Weiches Wasser Alle 40 Behälterfüllungen Um die beste Leistung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die Vewendung einer Patrone aus unserer Produktpalette, Referenznummer EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 20: Erste Schritte

  ERSTE SCHRITTE Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von 3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser (A). Setzen Sie den Wassertank in die Basis- Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie das Einheit ein (B). Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Dampfbügeleisen horizontal auf dem Bügelbrett oder Wasser oder einer Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % auf einer hitzebeständigen, sicheren Oberfläche, die auf...
 • Seite 21: Fehlersuche

  Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem der Bügelsohle angesammelt und weichen feuchten Tuch. verschmoren. Die Textilien wurden möglicherweise Spülen Sie die Textilien noch einmal nicht richtig gespült oder sie sind neu und gründlich. wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen. ENTSORGUNG Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu ihrer örtlichen Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. www.electrolux.com...
 • Seite 22 OHUTUSSOOVITUSED Enne seadme esmakordset kasutamist lugege allolev kasutusjuhend hoolikalt läbi! • Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte. • Lapsed ei tohi seadmega mängida. • ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. • Hoidke triikraud ja toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatuna, kui seade on vooluvõrgus või maha jahtumas. • Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna . • Selle tootega võib kasutada kraanivett. Soovitatav on kasutada destilleeritud vett või 50% destilleeritud vett ja 50% kraanivett. • Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele! • Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sel on nähtavad kahjustused raual või juhtmel või kui see lekib. • Seadet tohib ühendada üksnes maandatud seinakontakti. Vajadusel võib kasutada 10 A sobivusega pikendusjuhet.
 • Seite 23 Kasutage auru: keskmine kuni maksimum. Denim kuni „ maksimum“ Kasutage maksimaalset auru. Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt erineda. KATLAKIVI-VASTANE KASSETT Vee karedus Aurujaamas tekkiva katlakivi koguse märkimisväärseks vähendamiseks soovitatakse vahetada filtrit: Kare vesi iga 10. veepaagi täitmisel Keskmine vesi iga 20. veepaagi täitmisel Pehme vesi iga 40. veepaagi täitmisel Parima töö tagamiseks soovitame kasutada meie tooteseeria kassetti (tootenumber EDC06). www.electrolux.com...
 • Seite 24 ALUSTAMINE 1. Enne esmakordset kasutust. Eemaldage kõik 4. Ühendage aurugeneraatoriga triikraud liimijäägid ning hõõruge õrnalt niiske lapiga. Paigutage vooluvõrku. Vajutage toitelülitit (A). Keerake aurugeneraatoriga triikraud horisontaalselt triikimislauale temperatuuriketast päripäeva maksimumasendisse või kindlale kuumakindlale alusele, mis on triikimislauaga (B). Triikraual olev temperatuuri indikaatortuli samal kõrgusel. Keerake toitejuhe lahti ja tõmmake see põleb. Seejärel valige juhtpaneelil auru tase (madal sirgeks. Esmakordsel sisselülitamisel võivad eralduda -keskmine - kõrge). 5. Kui temperatuuri indikaatortuli süttib, on ajutised aurud/lõhnad. 2. Eemaldage veepaak, haarates selle all olevast avast aurujaam eelkuumutamise faasis. Kui tuli kustub, ja tõmmake siis veepaak õrnalt põhjaosa küljest lahti on seade kasutusvalmis.
 • Seite 25 Talla auruavadesse on kuhjunud Puhastage talda pehme lapiga. tekstiilikiude, mis on hakanud kõrbema. Pesu ei pruugi olla korralikult loputatud Loputage pesu põhjalikult. või pole uusi esemeid enne triikimist pestud. JÄÄTMEKÄiTLUSSE ANDMiNE Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed omavalitsusse. ringlusse. www.electrolux.com...
 • Seite 26: Safety Advice

  SAFETY ADVICE Read the following instruction carefully before using machine for the first time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Seite 27 To significantly reduce the built-up of lime scale in your steam station, we recommend to change the filter: Hard water Every 10 tanks Medium water Every 20 tanks Soft water Every 40 tanks For the best performance we recommend cartridge from our range, reference number EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 28: Getting Started

  GETTING STARTED 1. Before first use. Remove all adhesive remains and It is recommended to use destilled water or a mix of gently rub with a dampened cloth. Position the steam 50% destilled, 50% tap water. Ensure that the water generator iron horizontally on the ironing-board or tank latches securely into place.
 • Seite 29: Troubleshooting

  Put the packaging in applicable containers to recycle it. with the household waste. Return the product to your Help protect the environment and human health and to local recycling facility or contact your municipal office. recycle waste of electrical and electronic appliances. www.electrolux.com...
 • Seite 30: Recomendaciones De Seguridad

  RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez. • Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben la supervisión necesaria o instrucciones en relación con el uso seguro del aparato y comprenden los peligros relacionados. • No permita a los niños jugar con el aparato.
 • Seite 31 Para reducir de forma significativa la formación de cal en la estación de vapor, se recomienda cambiar el filtro: Agua dura Cada 10 depósitos Agua media Cada 20 depósitos Agua blanda Cada 40 depósitos Para obtener el mejor rendimiento, recomendamos un cartucho de nuestra gama, referencia EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 32: Instrucciones De Uso

  INTRODUCCIóN 1. Antes del primer uso. Elimine todos los restos de adhesivo 4. Conecte la plancha generadora de vapor y frote suavemente con un paño húmedo. Posicione la al suministro eléctrico. Pulse el interruptor de plancha generadora de vapor horizontalmente sobre la tabla encendido (A). Gire el regulador de temperatura de planchar o en una superficie segura resistente al calor hacia la derecha hasta el ajuste máximo (B). El de la misma altura que una tabla de planchar. Desenrosque indicador de temperatura de la plancha se enciende. y enderece el cable de alimentación y el tubo de vapor. Al A continuación, seleccione un nivel de vapor en el encender la plancha por primera vez podrán producirse panel de control entre bajo-medio-alto.
 • Seite 33: Solución De Problemas

  CóMO DESECHAR EL ELECTRODOMéSTICO Recicle los materiales con el símbolo No deseche los aparatos marcados con el símbolo Coloque el material de embalaje en los contenedores junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos oficina municipal. de aparatos eléctricos y electrónicos. www.electrolux.com...
 • Seite 34 TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. • Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella. • Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. • Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, kun se on toiminnassa tai jäähtyy. • Pinnat voivat kuumentua käytön aikana . • Tätä laitetta voidaan käyttää hanavedellä. Suosittelemme tislatun veden tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden seoksen käyttöä. • Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja! • Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa. • Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Tarvittaessa voidaan käyttää 10 A:n jatkojohtoa. • Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
 • Seite 35 Pellava - maksimi kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa. Denim - maksimi Käytä suurinta höyryasetusta. Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta. KALKINPOISTOPATRUUNA Vedenkovuus Jotta kalkin muodostumista voitaisiin huomattavasti vähentää, suosittelemme vaihtamaan patruunan seuraavas- Kova vesi 10 säiliön välein Keskikova vesi 20 säiliön välein Pehmeä vesi 40 säiliön välein Suosittelemme käytettäväksi oman valikoimamme patruunaa, jonka tuotetunnus on EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 36 ALUKSI 1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista kaikki 4. Kytke höyrysilitysasema verkkovirtaan. Paina liimajäämät ja hiero kevyesti kostealla kankaalla. Aseta virtakytkintä (A). Käännä lämpötilan säädintä höyrysilitysasema vaakasuuntaisesti silityslaudalle tai myötäpäivään, kunnes se on maksimiasennossa (B). muulle lämmönkestävälle, vakaalle tasolle, joka on Silitysraudan lämpötilan merkkivalo syttyy. Valitse sen samalla korkeudella kuin silityslauta. Suorista virtajohto jälkeen höyrytaso käyttöpaneelin valinnoista matala ja höyryletku. Kun silitysrauta käynnistetään ensimmäistä -keskitaso - korkea. 5. Kun lämpötilan merkkivalo syttyy, höyryaseman kertaa, höyryjä tai hajuja voi syntyä hetkellisesti. 2. Irrota vesisäiliö tarttumalla sen alaosassa olevaan esikuumennus on käynnissä. Kun merkkivalo ulokkeeseen ja vedä säiliö varovasti irti jalustasta (A). irrota sammuu, laite on valmis käyttöä varten. Paina ja pidä...
 • Seite 37 Silityspohjasta tulee ruskeita raitoja Olet käyttänyt kemiallisia Älä käytä kalkinpoistoaineita. silityksen aikana ja kangas tahraantuu. kalkinpoistoaineita. Pohjalevyn reikiin on keräytynyt Puhdista silityspohja kostealla ja kankaan kuituja, jotka palavat. pehmeällä liinalla. Tekstiilejä ei ole välttämättä huuhdeltu Huuhtele tekstiilit hyvin uudelleen. hyvin tai tekstiilit ovat uusia eikä niitä ole pesty ennen silittämistä. THÄViTTÄMiNEN Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. viranomaiseen. www.electrolux.com...
 • Seite 38: Consignes De Sécurité

  CONSIGNES DE SéCURITé Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une personne responsable ou aient reçu des instructions concernant l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents. • Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. • Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l’appareil sans supervision. • Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement ou de refroidissement.
 • Seite 39 CARTOUCHE ANTICALCAIRE Dureté Pour réduire de façon significative la formation de tartre dans votre centrale vapeur, nous vous recommandons de changer le filtre : Eau dure Tous les 10 réservoirs Eau moyennement dure Tous les 20 réservoirs Eau douce Tous les 40 réservoirs Pour des performances optimales, nous recommandons la cartouche de notre gamme, référence  EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 40: Première Utilisation

  PREMIèRE UTILISATION 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes 4. Branchez la centrale vapeur à l’alimentation d’adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. électrique. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt Placez la centrale vapeur horizontalement sur la planche (A). Tournez le sélecteur de température dans le à repasser ou sur une surface sûre, résistant à la chaleur sens des aiguilles d’une montre jusqu’au maximum et à la même hauteur que la planche à repasser. Déroulez (B). Le voyant de température s’allume sur le fer. et redressez le cordon d’alimentation et le cordon vapeur. Sélectionnez ensuite le débit vapeur désiré : faible - Lors de la première mise sous tension, il est possible que moyen - élevé. 5. Lorsque l’indicateur de température s’allume, la l’appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. 2. Retirez le réservoir d’eau en le tenant par l’ l’encoche située centrale vapeur préchauffe. Lorsque le voyant s’éteint, sur sa face inférieure et en le tirant délicatement hors de la elle est prête à être utilisée. Maintenez la touche de...
 • Seite 41: Gestion Des Pannes

  Des traces marron sortent de la Vous avez utilisé un agent détartrant N’utilisez aucun agent détartrant. semelle pendant le repassage et font chimique. des taches sur le linge. Des fibres de tissu se sont accumulées Nettoyez la semelle avec un chiffon dans les alvéoles de la semelle et doux humide. brûlent. Les textiles n’ont peut-être pas été Veuillez rincer correctement le linge. correctement rincés, ou les vêtements sont neufs et n’ont pas été lavés avant le repassage. MISE AU REBUT Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement votre centre local de recyclage ou contactez vos services et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et municipaux. électroniques. www.electrolux.com...
 • Seite 42 SIGURNOSNI SAVJETI Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute. • Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi uređaja na sigurna način i razumiju uključene opasnosti. • Djeca se ne smiju igrati s uređajem. • Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora. • Glačalo i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada su uključeni ili se hlade. • Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe . • Ovaj je proizvod namijenjen za upotrebu s vodom iz slavine Preporučuje se upotreba destilirane vode ili mješavine 50% destilirane i 50% vode iz slavine. • Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima! • Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili njegovu kabelu te ako glačalo curi. • Uređaj morate spojiti samo na uzemljenu utičnicu. Po potrebi možete koristiti produžni kabel koji odgovara struji jakosti 10 A. • Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnost.
 • Seite 43: Sastavni Dijelovi

  Koristite maksimalnu paru. Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice! ULOŽAK ZA ZAšTiTU OD KAMENCA Tvrdoća Kako bi se značajno umanjilo stvaranje kamenca u vašoj parnoj postaji, preporučujemo mijenjati filtar: Tvrda voda Svakih 10 spremnika Srednje tvrda voda Svakih 20 spremnika Meka voda Svakih 40 spremnika Za najbolje radne karakteristike preporučujemo uloške iz našeg proizvodnog programa, kataloški broj EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 44: Početak Rada

  POčETAK RADA 1. Prije prve uporabe. Uklonite sve ljepljive ostatke i nježnim 4. Priključite generator pare glačala na dovod struje. pokretima istrljajte glačalo vlažnom krpom. Postavite Pritisnite prekidač napajanja (A). Okrenite regulator generator pare glačala vodoravno na dasku za glačanje ili na temperature u smjeru kazaljke na satu na najvišu sigurnu podlogu otpornu na toplinu koja je na istoj visini kao temperaturu (B). indikator temperature na glačalu i daska za glačanje. Odmotajte i izravnajte kabel napajanja i uključit će se. Zatim, odaberite razinu pare na kabel za napajanje generatora pare. Pri prvom uključivanju upravljačkoj ploči, nisku - srednju - visoku razinu. 5. Kada se uključi svjetlo indikatora temperature mogu se pojaviti privremena isparavanja ili mirisi.
 • Seite 45: Otklanjanje Poteškoća

  Upotrijebili ste kemijska sredstva za Ne upotrebljavajte niti jedno sredstvo smeđe mrlje i prljaju rublje. uklanjanje kamenca. za uklanjanje kamenca. Vlakna tkanina nakupila su se u otvorima Stopalo glačala očistite vlažnom na stopalu glačala i izgaraju. mekom krpom. Tkanina možda nije ispravno isprana ili je Ponovno dobro isperite rublje. odjeća nova i nije oprana prije glačanja. ODLAGANJE Reciklirajte materijale sa simbolom Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu. recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. www.electrolux.com...
 • Seite 46: Biztonsági Előírások

  BIzTONSáGI ELőíRáSOK A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. • Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve megváltozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve hozzá nem értő személyek csak felügyelett mellet, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelően elsajátították a készülék biztonságos használatának módját, és megértették a velejáró veszélyeket. • Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszani. • Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási munkát a készüléken. • Amíg be van kapcsolva, vagy ki nem hűlt teljesen, a vasalót és a vezetékét tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől. • Használat közben a felületek felforrósodhatnak . • A készülék csapvízzel is használható. Javasoljuk, hogy desztillált vizet vagy 50% desztillált víz és 50% csapvíz keverékét alkalmazza. • A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. • Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalón vagy a kábelen látható sérülés van, illetve ha szivárog. • A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható. Szükség esetén 10 A áramerősségnek megfelelő...
 • Seite 47: A Készülék Részei

  Vasalja a fonákoldalt, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett foltok elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén. Lenvászon „max” állásig Vasalja szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon. Pamutvászon „max” állásig Használja a legmagasabb gőzfokozatot. A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet! VízKőMENTESíTő PATRON Keménység A gőzölő állomás vízkövesedésének megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a szűrőt az alábbiak szerint cserélje: Kemény víz Minden 10. vízfeltöltés után Közepesen kemény víz Minden 20. vízfeltöltés után Lágy víz Minden 40. vízfeltöltés után A legjobb teljesítmény elérése érdekében a saját patronunk használatát ajánljuk, melynek EDC06 a hivatkozási száma. www.electrolux.com...
 • Seite 48: Üzembe Helyezés

  üzEMBE HELYEzéS 1. Első használat előtt. Távolítsa el az öntapadós Csatlakoztassa a gőzfejlesztős vasaló címkéket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje hálózati kábelének csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzathoz. Nyomja meg a hálózati kapcsolót (A). át. Vízszintes helyzetben tegye a vasalódeszkára vagy Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, a a vasalódeszkával megegyező magasságú hőálló, maximális beállításig a hőmérséklet-választó tárcsát (B). szilárd felületre a gőzfejlesztős vasalót. Csévélje le, majd A vasalón lévő hőmérséklet jelző világítani kezd. Ezután Az első egyenesítse ki a hálózati kábelt és a gőzvezetéket. válasszon egy gőzfokozatot a kezelőpanelen, alacsony - bekapcsolás idején előfordulhat átmeneti gőz- vagy közepes - magas értékek közül. szagképződés. 5. Amikor a hőmérséklet jelző bekapcsol, a gőzölő Vegye ki a víztartályt az alján lévő nyílásba nyúlással, állomás előmelegítése történik. Amikor a jelző és óvatosan húzza ki az alapegységből (A). Válassza le kikapcsol, az egység használatra kész. Tartsa nyomva a vízkőtelenítő egységet, és és merítse vízbe legalább a gőz gombot legalább 1 percig a gőz beindításához.
 • Seite 49 át a vasaló belsejében található maradványok a ruhákra. Szükség esetén kissé megnedvesített ruhával törölje át a vasalótalpat. A tárolási pozícióba állított A vasalót vízszintes helyzetbe állította, Mielőtt tárolná a vasalót, ürítse ki a vagy éppen lehűlő vasaló talpából miközben a víztartályban még víztartályt, és állítsa a gőz-szabályzót víz szivárog. volt víz. kikapcsolt állásba. Barna folyadék hagyja el a vasalótalpat Vízkőoldó vegyszert használt. Soha ne használjon vízkőoldó vasalás közben, mely foltot hagy a vegyszert. ruhán. Anyagszálak gyűltek össze a vasalótalp Egy puha, nedves kendővel tisztítsa nyílásaiban és égnek. meg a talprészt. A szövetet nem öblítette ki megfelelően, Kérjük, öblítse ki megfelelően a vagy a ruhanemű új, és még nem volt szövetet. kimosva a vasalást megelőzően. HULLADéKKEzELéS A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékkezelésért felelős hivatallal. hulladékot. www.electrolux.com...
 • Seite 50: Norme Di Sicurezza

  NORME DI SICUREzzA Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni. • Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, soltanto se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e a condizione che abbiano capito i rischi coinvolti. • i bambini non devono giocare con l’apparecchiatura. • La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione. • Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni quando collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando. • Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
 • Seite 51 Utilizzare il vapore a massima potenza. L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo. CARTUCCIA ANTICALCARE Durezza Per ridurre notevolmente l’accumulo di calcare all’interno della caldaia, si consiglia di sostituire il filtro: Acqua dura Ogni 10 serbatoi Acqua media Ogni 20 serbatoi Acqua dolce Ogni 40 serbatoi Per migliori rendimenti, raccomandiamo l’uso di cartucce dalla nostra gamma; numero di riferimento: EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 52: Operazioni Preliminari

  OPERAzIONI PRELIMINARI 1. Operazioni preliminari al primo utilizzo. Rimuovere 4. Collegare il ferro da stiro con generatore di vapore tutti gli eventuali residui di colla sfregando delicatamente alla presa di corrente. Premere l’interruttore di con un panno umido. Posizionare il ferro da stiro con accensione (A). Ruotare il selettore della temperatura generatore di vapore orizzontalmente sull’asse o su una in senso orario fino all’impostazione massima (B).
 • Seite 53: Ricerca Ed Eliminazione Dei Guasti

  SMALTIMENTO Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l’imballaggio Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza. derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. www.electrolux.com...
 • Seite 54 SAUGUMO PATARIMAS Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. • šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. • Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. • aikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs. • Neleiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų prie lygintuvo ir jo laido, kai jis kaista arba pastatytas atšauti. • Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti . • šiame gaminyje galima naudoti vandenį iš čiaupo. Rekomenduojama naudoti distiliuotą vandenį arba 50 % distiliuoto ir 50 % vandens iš čiaupo mišinį. • Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas! • Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvo ar jo laido matomi pažeidimo požymiai arba yra nesandarus. • Prietaisą galima įjungti tik į įžemintą el. lizdą. Jei reikia, galima naudoti ilginamąjį laidą, tinkantį 10 A. • Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo.
 • Seite 55 Audinys džinsams iki „ maks.“ Naudokite maksimalią garų srovę. Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo lentelėje! APSAUGOS NUO KALKIų KASETė Vandens kietis Norint, kad garinio lyginimo sistemoje susidarytų žymiai mažiau kalkių nuosėdų, rekomenduojame keisti filtrą: Kietas vanduo Kas 10 talpyklos pildymo kartų Vidutinio kiečio vanduo Kas 20 talpyklos pildymo kartų inkštas vanduo Kas 40 talpyklos pildymo kartų Kad sistema veiktų geriausiai, rekomenduojame mūsų gaminamą kasetę EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 56: Naudojimo Pradžia

  NAUDOJiMO PRADŽiA 1. Prieš naudojant pirmą kartą. Nuimkite visus lipnios 4. Prijunkite lygintuvą su garikliu prie elektros juostos likučius ir švelniai nutrinkite drėgna šluoste. tinklo. Paspauskite maitinimo jungiklį (A). Pasukite Uždėkite lygintuvą su garikliu horizontaliai ant temperatūros ratuką pagal laikrodžio rodyklę lyginimo lentos arba ant karščiui atsparaus, saugaus į maksimalią nustatymo reikšmę (B). Užsidegs paviršiaus tame pačiame aukštyje kaip lyginimo lenta. lygintuvo temperatūros kontrolinė lemputė. Tada išvyniokite ir išlyginkite maitinimo ir garo laidą. Pirmą valdymo skydelyje pasirinkite žemo –aukšto garų kartą įjungus, laikinai gali pasklisti garai / kvapai. lygio nuostatą. 2. Nuimkite vandens rezervuarą suimdami už kiaurymės 5. Užsidegus temperatūros kontrolinei lemputei, apačioje ir atsargiai atitraukdami iš bazės (A). Nuimkite vyksta garintuvo įkaitinimas. Kai ši lemputė užgęsta, apsaugos nuo kalkių nuosėdų kasetę ir panardinkite jį galima naudoti. Nuspauskite ir maždaug vieną...
 • Seite 57: Trikčių Šalinimas

  Per skyles pade išeina rudi ruoželiai ir Naudojote chemines nukalkinimo Nenaudokite jokių nukalkinimo tepa lyginamus skalbinius. nuosėdas. priemonių. Pado skylėse prisikaupė audinio plaušų Valykite padą drėgnu, minkštu ir jie dega. skudurėliu. Galbūt audiniai buvo netinkamai Dar kartą tinkamai išskalaukite išskalauti, arba gaminiai yra nauji ir prieš skalbinius. lyginimą jie dar nebuvo skalbti. IšMETIMAS Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu . išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos savivaldybe dėl papildomos informacijos. prietaisų atliekas. www.electrolux.com...
 • Seite 58 IETEIKUMI DROšīBAI Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo reizi! • šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. • Ar ierīci nedrīkst rotaļāties bērni. • Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. • Kamēr gludeklis ir pieslēgts barošanai vai atdziest, glabājiet to un tā vadu vietā, kas nav pieejama bērniem zem 8 gadu vecuma. • Lietošanas laikā virsmas var sakarst . • šis izstrādājums ir piemērots lietošanai ar krāna ūdeni. Tam ir ieteicams izmantot destilētu ūdeni vai jaukti - 50% destilēta ūdens un 50% krāna ūdens. • ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes! • Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot. • šī ierīce jāsavieno tikai ar iezemētu kontaktligzdu. Ja nepieciešams, var izmantot pagarinājuma kabeli, kas piemērots 10 A sistēmai. • Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tas jānomaina.
 • Seite 59 Linu audums uz MAX Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi. Džinsa audums uz MAX izmantojiet maksimālo tvaika padevi. Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas norādīts tabulā! PIEEJAMS PAPILDPIEDERUMS: PRETKAļķA KAPSULA Cietības pakāpe Lai ievērojami samazinātu kaļķakmens uzkrāšanos tvaika blokā, iesakām mainīt filtru: Ciets ūdens ik pēc 10 tvertnes uzpildes reizēm Vidēji ciets ūdens ik pēc 20 tvertnes uzpildes reizēm Mīksts ūdens ik pēc 40 tvertnes uzpildes reizēm Lai nodrošinātu vislabāko sniegumu, iesakām kasetni no mūsu klāsta, artikula numurs EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 60: Darba Uzsākšana

  DARBA UzSāKšANA 1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz. Noņemiet visas 4. Pieslēdziet gludekli ar tvaika ģeneratoru pielipušās daļiņas un viegli noberziet ar mitru drānu. elektroapgādes tīklam (A). Nospiediet barošanas Novietojiet gludekli ar tvaika ģeneratoru horizontāli uz slēdzi. Pagrieziet temperatūras regulatoru gludināmā dēļa vai uz karstumizturīgas drošas virsmas, pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz tā kas atrodas vienā līmenī ar gludināmo dēli. Attiniet un maksimālajam iestatījumam (B). Temperatūras iztaisnojiet barošanas un tvaika vadu.ieslēdzot ierīci indikators uz gludekļa iedegsies. Tad izvēlieties tvaika pirmoreiz, iespējams, īslaicīgi sajutīsit specifisku smaržu/ līmeni uz vadības paneļa - zemu, vidēju vai augstu. 5. Kad temperatūras indikators iedegas, tvaika bloks ir smaku. 2. Izņemiet ūdens rezervuāru, satverot iedobi tā apakšpusē uzsilis. Kad gaisma izdziest, to var lietot. Piespiediet un un uzmanīgi izvelkot to no pamatbloka (A). Atvienojiet turiet nospiestu tvaika taustiņu ilgāk par vienu minūti, pretapkaļķošanās kasetni un iegremdējiet to ūdenī uz...
 • Seite 61: Darbības Traucējumu Novēršana

  No gludināšanas virsmas noplūst Gludeklis ir bijis novietots horizontālā Lztukšojiet ūdens tverti un iestatiet ūdens, kad gludeklis atdziest vai pēc pozīcijā, kamēr ūdens tvertnē bija palicis tvaika regulatoru izslēgtā pozīcijā, tam, kad tas ir ticis noglabāts. kaļķakmens plēksnes. pirms noglabājat gludekli. Gludināšanas laikā no gludināšanas Jūs esat lietojis ķīmiskos atkaļķošanas Nelietojiet atkaļķošanas līdzekļus. virsmas izdalās brūnas svītras, kas līdzekļus. notraipa apģērbu. Gludināšanas virsmas atverēs ir Notīriet gludināšanas virsmu ar mitru uzkrājušās auduma šķiedras un deg. mīkstu drānu. Audums var nebūt pienācīgi izskalots, Lūdzu, vēlreiz rūpīgi izskalojiet vai apģērbs ir jauns un pirms apģērbu. gludināšanas nav mazgāts. UTILIzāCIJA Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un sazinieties ar vietējo pašvaldību. elektronisko iekārtu atkritumus. www.electrolux.com...
 • Seite 62 VEILIGHEIDSADVIES Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.
 • Seite 63 Om de vorming van kalk in uw stoomstation aanzienlijk te beperken, raden we aan om het filter te vervangen: Hard water Elke 10 vullingen Matig water Elke 20 vullingen zacht water Elke 40 vullingen Voor optimale prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 64: Het Eerste Gebruik

  HET EERSTE GEBRUIK 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten 4. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop stoomstrijkijzer horizontaal op de strijkplank of op (A). Draai de temperatuurregelaar met een hittebestendige en stabiele ondergrond op de klok mee tot de maximale stand (B). Het dezelfde hoogte als een strijkplank. Het netsnoer en temperatuurindicatielampje op het strijkijzer gaat het stoomtoevoerslang afwikkelen en rechtleggen. branden.
 • Seite 65: Problemen Oplossen

  Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar om het te recyclen. Help om het milieu en de het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van de gemeente. elektrische en elektronische apparaten. www.electrolux.com...
 • Seite 66 SIKKERHETSRåD Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang. • Dette produktet kan brukes av barn som er over 8 år og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller personer som mangler kunnskap og erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og at de forstår farene som er involvert ved bruk av produktet. • Barn skal ikke leke med produktet. • Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn av en voksen. • Hold strykejernet og ledningene bort fra barn som er under 8 år når det er i bruk eller avkjøles.
 • Seite 67 Bruk maksimal damp. Denim Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i tabellen! AVKALKINGSPATRON Hardhet For å redusere oppbyggingen av kalk betydelig, anbefaler vi å skifte filteret: Hardt vann Hver 10. tank Middels vann Hver 20. tank Bløtt vann Hver 40. tank For best ytelse anbefaler vi patron fra vårt sortiment, referansenummer EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 68: Slik Kommer Du I Gang

  SLIK KOMMER DU I GANG 1. Før du bruker strykejernet for første gang. Fjern alle Koble dampstrykejernet til stikkontakten. Trykk på på/ rester av klebemidler og gni forsiktig med en fuktig av-knappen (A). Drei termostatbryteren med urviserne til maksimum innstilling (B). Temperaturindikatorlampen klut. Plasser dampstrykejernet horisontalt på strykebrettet på strykejernet vil tennes. Velg deretter et dampnivå på eller på en varmebestandig, sikker overflate i samme høyde kontrollpanelet, fra lav - middels – høy damp. som et strykebrett. Krøll ut og rett ut strømledningen og 5. Når temperaturindikatorlampen tennes, blir Når strykejernet slås på for første gang, dampledningen.
 • Seite 69 KASSERING Resirkuler materialer som er merket med symbolet Ikke kast produkter som er merket med symbolet Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger. www.electrolux.com...
 • Seite 70 BEzPIECzEńSTWO Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia. • Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. • Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. • Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłej osoby. • Włączone lub stygnące żelazko wraz z przewodem należy przechowywać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat. • Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia . • To urządzenie można napełniać wodą wodociągową. Zaleca się jednak stosowanie wody destylowanej lub mieszanki wody destylowanej i wodociągowej w proporcji 50:50. • Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość odpowiada specyfikacji na naklejce znamionowej! • Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko przecieka. • Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem. Jeśli trzeba, można użyć przewodu przedłużającego przystosowanego do prądu 10 A. • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
 • Seite 71: Części I Oznaczenia

  Dżins do „ max” Z maksymalnym użyciem pary. Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od zalecanego w tabeli! WKłAD ODKAMIENIAJąCY Twardość Aby znacząco ograniczyć osadzanie się kamienia w stacji parowej, zaleca się wymianę filtra: Woda twarda Co każde 10 napełnień zbiornika Woda średnia Co każde 20 napełnień zbiornika Woda miękka Co każde 40 napełnień zbiornika W celu zapewnienia najlepszych efektów zaleca się stosowania wkładu z naszego asortymentu o numerze EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 72: Rozpoczęcie Użytkowania

  ROZPOCZęCiE UŻYTKOWANiA 1. Przed pierwszym użyciem. Usuń wszystkie pozostałości Podłączyć żelazko z wytwornicą pary do źródła naklejek i oczyść wilgotną ściereczką. Ustawić poziomo zasilania. Nacisnąć przycisk zasilania (A). Obrócić pokrętło żelazko z generatorem pary na desce do prasowania lub wyboru temperatury w prawo na maksymalną wartość na stabilnej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę, (B). Zapali się kontrolka temperatury żelazka. Następnie na tej samej wysokości co deska do prasowania. Rozwinąć wybrać na panelu sterowania żądany poziom pary – niski, Przy i wyprostować przewód zasilający oraz przewód pary. średni lub wysoki. pierwszym włączeniu może być wyczuwalny zapach, który 5. Po zapaleniu się kontrolki temperatury stacja potem stopniowo zanika. parowa zacznie się nagrzewać. Zgaśnięcie kontrolki Wyjąć zbiornik na wodę, chwytając zagłębienie pod spodem oznacza gotowość stacji parowej do użycia. Aby i lekko odciągając go od podstawy urządzenia (A). Wyjąć wkład uzyskać parę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk...
 • Seite 73: Rozwiązywanie Problemów

  Podczas prasowania ze stopy Użyto chemicznych środków do Nie należy stosować żadnych środków żelazka wydobywają się brązowe usuwania kamienia. do usuwania kamienia. zanieczyszczenia, które pozostawiają Włókna tkanin nagromadziły się w Wytrzeć stopę żelazka miękką, plamy na tkaninie. otworach stopy żelazka i przypalają się. wilgotną szmatką. Tkaniny mogły nie zostać dokładnie Należy ponownie dokładnie wypłukać wypłukane lub odzież jest nowa i nie pranie. została wyprana przed prasowaniem. WYRzUCANIE Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi. i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. www.electrolux.com...
 • Seite 74: Avisos De Segurança

  AVISOS DE SEGURANçA Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez. • Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. • As crianças não devem brincar com o aparelho. • A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão. • Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos quando estiver ligado à corrente eléctrica ou a arrefecer.
 • Seite 75 Para reduzir significativamente a acumulação de calcário na estação de vapor, recomendamos que substitua o filtro com base no seguinte: água dura Após 10 depósitos água média Após 20 depósitos água macia Após 40 depósitos Para o melhor desempenho, recomendamos um cartucho da nossa gama, com o número de referência EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 76: Instruções De Funcionamento

  INTRODUçãO 1. Antes da primeira utilização. Remover todos os restos 4. Ligue o ferro de caldeira à fonte de alimentação. de adesivos e limpe cuidadosamente com um pano Prima o botão ON/OFF (A). Rode o selector de húmido. Coloque o ferro de caldeira horizontalmente temperatura no sentido dos ponteiros do relógio sobre a tábua de engomar ou sobre uma superfície para a sua regulação máxima (B). A luz indicadora da segura, resistente ao calor à mesma altura que a tábua temperatura do ferro acende. De seguida, selecione de engomar. Desenrole e estique o cabo de alimentação um nível de vapor no controlo, entre Baixo - Médio - e o cabo de vapor. Quando for ligado pela primeira vez,...
 • Seite 77: Resolução De Problemas

  Limpe a base do ferro com um pano tecidos nos orifícios e estão a queimar. macio húmido. É possível que os tecidos não tenham Enxagúe a roupa correctamente mais sido bem enxaguados ou que sejam uma vez. novos e não tenham sido lavados antes da passagem a ferro. ELIMINAçãO Recicle os materiais que apresentem o símbolo Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo Coloque a embalagem nos contentores indicados para juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde produto num ponto de recolha para reciclagem local ou pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e contacte as suas autoridades municipais. electrónicos. www.electrolux.com...
 • Seite 78: Sfaturi De Siguranţă

  SFATURI DE SIGURANţă Citiţi cu atenţie următoarea instrucţiune înainte de prima utilizare a aparatului. • Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur şi dacă înţeleg riscurile la care se expun. • Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat. • Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. • Nu lăsaţi fierul de călcat aflat sub tensiune sau care se răceşte şi cablul său la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. • Aceste suprafeţe pot deveni fierbinţi pe durata utilizării . • Acest produs poate fi utilizat cu apă de la robinet. Se recomandă utilizarea apei distilate sau a unui amestec de 50% apă distilată, 50% apă de la robinet. • Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric al cărei voltaj şi frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de identificare! • Fierul de călcat nu poate fi utilizat în urma unei căzături, dacă aparatul...
 • Seite 79 în staţia de călcat cu abur, vă recomandăm să schimbaţi filtrul: Apă dură La fiecare 10 rezervoare Apă cu duritate medie La fiecare 20 rezervoare Apă cu duritate mică La fiecare 40 rezervoare Pentru cele mai bune performanţe vă recomandăm cartuşele din gama noastră, numărul de referinţă EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 80: Instrucţiuni De Utilizare

  GHID DE INIţIERE 1. Înainte de prima utilizare. Îndepărtați toate resturile 4. Conectaţi fierul de călcat cu instalaţie de producere a aburului la reţeaua electrică de de adeziv şi frecați uşor cu o pânză umedă. Poziţionaţi orizontal fierul de călcat cu instalaţie de producere a alimentare. Apăsaţi butonul de alimentare (A). Rotiţi aburului pe masa de călcat sau pe o suprafaţă rezistentă selectorul de temperatură în sens orar, la setarea la căldură şi sigură, la aceeaşi înălţime cu cea a unei mese maximă (B). indicatorul luminos pentru temperatură de călcat. Desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de alimentare şi de pe fierul de călcat se va aprinde. După aceea, cablul de abur. La prima pornire, se pot produce vapori selectaţi un nivel pentru abur de pe panoul de sau se pot emana mirosuri temporar.
 • Seite 81: Remedierea Defecţiunilor

  PROTECţIA MEDIULUI Reciclaţi materialele marcate cu simbolul Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor oraşului dvs. din aparatele electrice şi electrocasnice. www.electrolux.com...
 • Seite 82: Меры Предосторожности

  МеРы ПРеДОСТОРОжНОСТИ Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию. • Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только под присмотром или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией. • Дети не должны играть с прибором. • Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра. • Держите включенный в сеть или остывающий утюг и его шнур в месте, недоступном для детей до 8 лет. • В ходе работы поверхности могут нагреваться . • В данном приборе может использоваться водопроводная вода. Рекомендуется использовать дистиллированную и водопроводную воду в соотношении 50% к 50%. • Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими табличке технических данных модели! • Утюг не должен использоваться после падения, при видимых следах повреждения утюга или шнура, или если он течет. • Устройство можно подключать только к заземленной розетке. При необходимости можно воспользоваться удлинителем на...
 • Seite 83 Вельвет глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань. глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся пятен, особенно на темной ткани. глажение без пара влажной лен до максимума или увлажненной разбрызиванием изнанки. Пар — сильный или средний. Джинсовая ткань до максимума Используйте максимальный пар. Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в таблице! КАРТРИДж ОТ НАКИПИ Жесткость Для существенного уменьшения образования накипи в Вашем парогенераторе рекомендуется производить замену фильтра: жесткая вода Каждые 10 заполнений резервуара Вода средней жесткости Каждые 20 заполнений резервуара Мягкая вода Каждые 40 заполнений резервуара Для лучшей работы мы рекомендуем картридж нашего производства, номенклатурный номер EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 84: Подготовка К Работе

  ПОДгОТОВКА К РАБОТе 1. Перед первым применением. Удалите все липкие воду в соотношении 50% к 50%. Убедитесь, что остатки и аккуратно протрите увлажненной тканью. резервуар для воды надежно защелкнулся на месте. Поместите парогенераторный утюг горизонтально на 4. Подсоедините парогенератор с утюгом к гладильную доску или на жаропрочную поверхность электросети. Нажмите выключатель (A).Поверните на той же высоте, что и гладильная доска. Размотайте и регулятор температуры по часовой стрелке до распрямите шнур питания и шланг парогенератора. При максимального значения (B). На утюге загорится первом включении возможно временное появление световой индикатор температуры. Затем выберите испарений и запахов. на панели управления уровень пара (малый, 2. Снимите резервуар для воды, используя выемку в средний или высокий). нижней части, крепко схватите резервуар и аккуратно 5. Горящий индикатор температуры означает, вытяните его из корпуса парогенератора (A). Снимите что идет нагрев парогенератора. Для получения картридж от накипи и погрузите его в воду более, чем на одну минуту (B). Вставьте картридж от накипи...
 • Seite 85: Устранение Неполадок

  При охлаждении утюга или при его Утюг был поставлен в горизонтальное Перед хранением утюга опорожните хранении имеет место утечка воды положение, в то время, как в резервуар для воды и установите из подошвы утюга. резервуаре для воды осталась вода. регулятор пара в положение «Выкл». Появились коричневые бороздки, Вами были использованы химические Не используйте какие бы то ни было идущие из отверстий подошвы средства для удаления накипи. средства для удаления накипи. утюга, и остаются следы на белье. Катышки и ниточки собираются в Очистите подошву мягкой влажной отверстиях подошвы и подгорают. тряпкой. Возможно, полоскание было произведено Произведите полоскание ненадлежащим образом, или одежда надлежащим образом. новая и не была постирана перед глажкой. Утилизация Материалы с символом следует сдавать на пере- бытовую технику, помеченную символом . До- работку. Положите упаковку в соответствующие ставьте изделие на местное предприятие по пере- контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая работке вторичного сырья или обратитесь в свое участие в переработке старого электробытового муниципальное управление. оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами www.electrolux.com...
 • Seite 86: Bezpečnostné Informácie

  BEzPEčNOSTNé INFORMáCIE Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny. • Tento spotrebič môžu obsluhovať deti od veku 8 rokov a ľudia so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami pod dohľadom alebo s pokynmi na bezpečné používanie spotrebiča za podmienky, že rozumejú súvisiacim rizikám. • Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. • Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu. • Žehličku aj kábel držte mimo dosahu detí mladších než 8 rokov vtedy, ak je zapnutá, alebo práve chladne. • Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu . • Tento produkt je vhodné používať s vodou z vodovodu. Odporúča sa používať destilovanú vodu alebo zmes 50 % destilovanej vody a 50 % vody z vodovodu. • Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom napätia a frekvencie uvedeným na typovom štítku. • Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej kábli viditeľné známky poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať. • Zariadenie sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby možno použiť predlžovací kábel na 10 A.
 • Seite 87 Ľan na maximum Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania. Džínsovina na maximum Použite maximálnu úroveň naparovania. Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia a vlhkosti tkanín. VLOŽKA PROTi VODNÉMU KAMEňU Tvrdosť Ak chcete výrazne obmedziť tvorbu vodného kameňa v naparovacej žehličke, odporúčame vám vymeniť filter: Tvrdá voda Každých 10 nádržiek Stredne tvrdá voda Každých 20 nádržiek Mäkká voda Každých 40 nádržiek V záujme najlepšieho výkonu odporúčame použiť kazetovú náplň z našej série s referenčným označením EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 88 zAčíNAME 1. Pred prvým použitím. Odstráňte všetky priľnavé zvyšky 4. Žehličku s naparovacou jednotkou zapojte do a jemne vyčistite pomocou navlhčenej tkaniny. Žehličku elektrickej siete. Stlačte hlavný spínač (A). Ovládač s naparovacou jednotkou položte vodorovne na žehliacu teploty otočte v smere hodinových ručičiek na dosku alebo na teplovzdorný bezpečný povrch v rovnakej maximálne nastavenie (B). Ukazovateľ teploty na výške, ako má žehliaca doska. Odviňte a vystrite napájací žehličke sa rozsvieti. Potom na ovládacom paneli kábel a kábel naparovacej jednotky. “ Pri prvom zapnutí sa zvoľte úroveň naparovania – nízku, strednú alebo môže dočasne vytvárať para alebo zápach. vysokú. 2. Odstráňte nádržku na vodu tak, že ju uchopíte za štrbinu na 5. Keď sa ukazovateľ teploty rozsvieti, naparovacia spodnej strane a jemne ju vytiahnete zo základne (A). Vyberte stanica sa predhrieva. Keď ukazovateľ zhasne, stanica odvápňovaciu vložku a namočte ju do vody na dlhšie ako...
 • Seite 89: Odstraňovanie Porúch

  Pri chladnutí alebo po odložení Žehlička bola položená vo vodorovnej Vyprázdnite nádržku na vodu a žehličky zo žehliacej platne vyteká polohe, pričom v nádržke na vodu je nastavte ovládač naparovania do voda. stále voda. polohy vypnutia. Potom môžete odložiť žehličku. Žehliaca plocha pri žehlení zanecháva Použili ste chemické prípravky na Nepoužívajte žiadne prípravky na na bielizni hnedé pásy a škvrny. odstraňovanie vodného kameňa. odstraňovanie vodného kameňa. V otvoroch žehliacej plochy sa Vyčistite žehliacu plochu navlhčenou nahromadili vlákna z tkanín a pália sa. mäkkou handričkou. Tkaniny zrejme neboli dostatočne Bielizeň znovu riadne vyplákajte. vyplákané, alebo sú odevy nové a pred žehlením neboli vyprané. LIKVIDáCIA Materiály označené symbolom odovzdajte na Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na a recyklujte odpad z elektrických a elektronických obecný alebo mestský úrad. spotrebičov. www.electrolux.com...
 • Seite 90 VARNOSTNI NASVETI Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo. • To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. • Otroci se ne smejo igrati z napravo. • Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne sme izvajati otrok brez nadzora. • Likalnik in napajalno vrvico hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko je likalnik priključen na elektriko ali ko se ohlaja. • Površine se lahko med uporabo segrejejo . • Ta izdelek je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Priporočamo uporabo destilirane vode ali mešanice 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe. • Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi. • Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe na likalniku ali njegovem napajalnem kablu ali če pušča. • Naprava mora biti priključena v ozemljeno vtičnico. Po potrebi se lahko uporabi kabel za podaljšek, ki ustreza 10 A.
 • Seite 91: Sestavni Deli

  Denim Uporabite največjo nastavitev izbirnika za paro. temperaturo Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitve niso enake priporočenim iz razpredelnice! VLOŽEK PROTi NASTANKU VODNEGA KAMNA Trdota Če želite občutno zmanjšati kopičenje vodnega kamna v parni postaji, priporočamo, da zamenjate filter: Trda voda na 10 izpraznjenih posod Srednje trda voda na 20 izpraznjenih posod Mehka voda na 40 izpraznjenih posod Za najboljšo učinkovitost priporočamo kartušo iz naše ponudbe s sklicno številko EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 92: Priprava Za Uporabo

  PRIPRAVA zA UPORABO 1. Pred prvo uporabo. Odstranite vse ostanke nalepk 4. Priključite parni generator na napajalno omrežje. in likalnik nežno otrite z vlažno krpo. Namestite parni Pritisnite stikalo za vklop (A).Obrnite izbirni gumb generator vodoravno na likalno desko ali na varno za temperaturo v smeri urinega kazalca na najvišjo podlago, ki je odporna na vročino in je na enaki višini nastavitev (B). Zasveti kontrolna lučka temperature kot likalna deska. Odvijte in zravnajte napajalni kabel in na likalniku. Nato izberite stopnjo pare na upravljalni kabel za paro. Pri prvi vključitvi likalnika se lahko pojavijo plošči, od nizke do srednje in visoke stopnje pare. 5. Ko zasveti kontrolna lučka temperature, parna začasne izparine/vonjave.
 • Seite 93: Odpravljanje Težav

  Med likanjem likalna plošča pušča Uporabili ste kemična sredstva za Ne uporabljajte sredstev za rjave črte in maže perilo. odstranjevanje vodnega kamna. odstranjevanje vodnega kamna. Vlakna tkanin so se nabrala v odprtinah Likalno ploščo očistite z vlažno mehko likalne plošče in se žgejo. krpo. Perilo morda ni ustrezno izprano ali pa Perilo ponovno ustrezno izperite. so oblačila nova in pred likanjem niso bila oprana. ODSTRANJEVANJE Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. z gospodinjskimi odpadki. izdelek vrnite na krajevno Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad. odpadke električnih in elektronskih naprav. www.electrolux.com...
 • Seite 94 BEzBEDNOSNI SAVETI Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva. • Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta 8 godina i starija kao i osobe sa umanjenom fizičkom osetljivošću, ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja ukoliko ima se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i shvataju opasnosti kojima su izloženi. • Deca ne smeju da se igraju uređajem. • Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora. • Držite peglu i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina dok se puni ili hladi. • Površina može da se zagreje tokom korišćenja . • U ovom proizvodu može da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se korišćenje destilovane vode ili mešavine od 50% destilovane i 50% vode iz slavine. • Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela! • Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova oštećenja na pegli ili kablu ili ako propušta vodu. • Uređaj morate povezati na utičnicu sa uzemljenjem. Po potrebi možete da koristite produžni kabl koji odgovara struji jačine 10 A. • Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve opasnosti.
 • Seite 95 Džins na “max” Koristite maksimalnu paru. Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u tabeli! патрона против каменца Tvrdoća Da biste znatno smanjili stvaranje naslaga kamenca u par- noj stanici, preporučujemo da promenite filter: Tvrda voda Na svakih 10 punjenja rezervoara Voda srednje tvrdoće Na svakih 20 punjenja rezervoara Meka voda Na svakih 40 punjenja rezervoara Za najbolji učinak preporučujemo patronu iz naše palete, referentni broj EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 96 POčETAK RADA 1. Pre prve upotrebe. Uklonite sve lepljive ostatke i 4. Priključite peglu sa generatorom pare u mrežno nežnim pokretima istrljajte peglu vlažnom krpom. napajanje. Pritisnite dugme za uključivanje/ Postavite peglu sa generatorom pare horizontalno isključivanje (A). Okrenite birač za temperaturu na dasku za peglanje ili na sigurnu površinu otpornu u smeru kretanja kazaljki na satu na maksimalno na toplotu koja se nalazi na istoj visini kao i daska za podešavanje (B). indikatorska lampica za temperaturu peglanje. Odmotajte i ispravite kabl za napajanje i kabl na pegli će se upaliti. Zatim izaberite nivo pare na za paru. ” Prilikom prvog uključivanju mogu da se pojave komandnoj tabli, između niskog - srednjeg - visokog privremena isparavanja ili mirisi. nivoa pare. 2. Izvadite sud za vodu tako što ćete ga uhvatiti u 5.
 • Seite 97: Rešavanje Problema

  Vlakna tkanine su se nakupila u otvorima Donju ploču čistite vlažnom, mekom na donjoj ploči i gore. krpom. Tkanine možda nisu isprane dobro ili Potrebno je da ponovo dobro isperete su odevni predmeti novi i još uvek nisu rublje. oprani pre peglanja. ODLAGANJE Reciklirajte materijale sa simbolom Uređaje obeležene simbolom nemojte bacati Pakovanje odložite u odgovarajuće kontejnere radi zajedno sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za recikliranja. Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji. zdravlja kao i u recikliranju otpadnog materijala od elektronskih i električnih uređaja. www.electrolux.com...
 • Seite 98 SÄKERHET Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för första gången. • Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med användningen. • Barn ska inte leka med produkten. • Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning. • Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än åtta år när det sätts igång eller svalnar. • Ytorna kan bli heta vid användning . • Produkten är lämplig för användning med kranvatten. Vi rekommenderar att destillerat vatten eller en blandning av 50 % destillerat och 50 % kranvatten används.
 • Seite 99 Denim/jeans till max Ställ in ångan på högsta effekt. Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst. AVKALKNINGSPATRON Hårdhet För att markant minska bildandet av kalkavlagringar i ångstationen rekommenderar vi att filtret byts: Hårt vatten Var 10 tank Medelhårt vatten Var 20 tank Mjukt vatten Var 40 tank För bästa resultat rekommenderar vi någon av våra egna kassetter med referensnummer EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 100: Komma Igång

  KOMMA IGåNG 1. Före första användningen. Ta bort alla tejprester 4. Anslut ångstrykjärnet till elnätet. Tryck på och gnugga försiktigt med en fuktig trasa. Placera strömbrytaren (A). Vrid temperaturvredet ånggeneratorn och strykjärnet vågrätt på strykbrädan medurs till den högsta inställningen (B). eller en värmetålig, stabil yta på samma höjd som Temperaturindikatorlampan på strykjärnet tänds. en strykbräda. Ta upp och räta ut elkabeln och Välj sedan en ångnivå på kontrollpanelen, från låg - ångledningen. Första gången strykjärnet används kan medelhög - hög ånga. 5. När temperaturindikatorlampan slås på förvärms det ryka/lukta tillfälligt. 2. Ta bort vattentanken genom att ta tag i urtaget ångstationen.
 • Seite 101 Töm vattentanken och ställ in strykjärnet svalnar eller efter det har läge medan det fortfarande finns vatten ångreglaget på avstängt läge innan satts undan. i vattentanken. strykjärnet ställs undan. Det kommer ut bruna ränder ur sulan Du har använt kemiska Använd inga avkalkningsmedel. vid strykning som ger fläckar på tyget. avkalkningsmedel. Tygfibrer har fastnat i sulans hål och Torka ur sulan med en mjuk trasa. bränns. Tyget har kanske inte sköljts ordentligt Skölj tvätten ordentligt igen. eller så är plaggen nya och har inte tvättats innan de stryks. KASSERING återvinn material med symbolen Släng inte produkter märkta med symbolen Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. www.electrolux.com...
 • Seite 102: Emniyet Tavsiyesi

  EMNIYET TAVSIYESI Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun. • Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları ve cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya mental güce veya deneyim ve bilgi yoksunluğuna sahip kişilerce kullanılabilir. • Çocuklar cihazla oynamamalıdır. • Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında bulunmayan çocuklarca yapılmamalıdır. • Elektrik varken veya soğuma sırasında ütüye ve kablosuna 8 yaşından küçük çocukların erişmesine izin vermeyin. • Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir . • Bu ürün çeşme suyuyla kullanım için uygundur. Damıtılmış su veya % 50 damıtılmış su ile % 50 çeşme suyu karışımının kullanılması tavsiye edilir. • Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır. • Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar izleri varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır. • Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. Gerektiğinde 10 A’ya uygun bir uzatma kablosu kullanılabilir.
 • Seite 103 Kadife Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak. Ters yüzden ütüleme veya özellikle koyu renklilerde parlama izlerini önlemek için ütü bezi kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyken veya Keten "max" ayarı püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın. "max" ayarı Maksimum düzeyde buhar kullanın. Çeşitli ütüleme hızları ve kumaş nemi, optimum ayarın tabloda önerilenden farklı olmasına neden olabilir! KiREÇ ÇöZÜCÜ KARTUş Sertlik Buhar istasyonunuzda oluşan kireci önemli ölçüde azaltmak için, filtre değişimi yapmanızı öneriyoruz: Sert su Her 10 hazne Orta sertlikte su Her 20 hazne Yumuşak su Her 40 hazne En iyi performans için referans numarası EDC06 olan ürün grubumuzdan bir kartuşu tavsiye ederiz. www.electrolux.com...
 • Seite 104 BAşLARKEN 1. İlk kullanımdan önce. Tüm yapışkan kısımları 4. Elektrik prizine buhar üreteçli ütünün fişini takın. çıkartın ve nemli bir bezle hafifçe silin. Buhar üreteçli Açma/kapama düğmesine basın (A). Maksimum ayara ütüyü yatay olarak ütü masası üzerine veya ütü getirmek üzere saat yönünde sıcaklık düğmesini masası ile aynı yükseklikteki ısıya dayanıklı, sağlam çevirin (B). Ütüdeki sıcaklık göstergesi lambası yanar. bir yüzey üzerine koyun. Elektrik kablosunu ve buhar Ardından, kontrol panelinden düşük, orta, yüksek kordonunu açın ve düzleştirin. İlk kez açıldığında, buhar seviyeleri arasından bir buhar seviyesi seçin. 5. Sıcaklık göstergesi lambası yandığında, buhar geçici buhar/koku meydana gelebilir. 2. Alt kısımdaki yuvayı kavrayarak ve taban ünitesinden istasyonu ön ısıtma yapar. Lamba söndüğünde, yavaşça çekip ayırarak su haznesini sökün (A). Kireç kullanıma hazır demektir. Buhar yaymak için buhar önleyici kartuşu sökün ve ardından bir dakikadan tuşunu yaklaşık bir dakika boyunca basılı tutun. için...
 • Seite 105: Sorun Giderme

  Ütü soğurken ya da Su haznesinde hala su varken Su haznesini boşaltın ve muhafaza edilirken ütü dik konumda ütüyü muhafaza etmeden önce taban plakasından su sızıyor. konmuş. buhar kontrolünü kapalı konuma getirin. Keten çamaşırları ütülerken taban Kimyasal kireç çözücü maddeler Kimyasal kireç çözücü maddeler plakasından kahverengi çizgiler çıkıyor kullanmışınızdır. kullanmayın. ve leke bırakıyor. Taban plakasının deliklerinde kumaş Taban plakasını yumuşak ve nemli bir iplikleri birikmiştir ve yanıyordur. bezle temizleyin. Çamaşırlar düzgün bir şekilde Lütfen çamaşırları düzgün bir şekilde durulanmamış olabilir veya giysiler tekrar durulayın. yenidir ve ütülenmeden önce yıkanmamıştır. ELDEN çIKARMA şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ile irtibata geçin. ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. www.electrolux.com...
 • Seite 106 ПОРАДИ ЩОДО ТеХНІКИ БеЗПеКИ Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. • цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами із зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння пов’язаних із цим ризиків. • Діти не повинні гратись із приладом. • Чищення та технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду. • Зберігайте праску та її кабель у місці, не досяжному для дітей молодше 8 років, якщо вона ввімкнена або охолоджується. • Поверхні можуть нагріватись під час користування . • цей виріб можна використовувати з водопровідною водою. Рекомендується використовувати дистильовану воду або суміш, що містить 50% дистильованої води і 50% водопровідної води. • Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними! • Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має ознаки пошкодження на корпусі чи шнурі або протікає. • Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки. За необхідності можна використовувати подовжувальний кабель, який підходить до 10 A.
 • Seite 107 пару із середнім і високим положенням регулятора. Використовуйте парове прасування з вивороту або із Вельвет застосуванням іншої тканини. Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появі блискучих плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте льон до позначки "max" сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і верхнім положенням регулятора. Джинсова тканина до позначки "max" Використовуйте максимальне положення пари. У зв’язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від рекомендованих у таблиці! КАРТРИДж ПРОТИ НАКИПУ Жорсткість Для значного зменшення вапняних відкладень в паровій станції рекомендується змінити фільтр: жорстка вода Кожні 10 резервуарів Середня вода Кожні 20 резервуарів М’яка вода Кожні 40 резервуарів Для максимальної продуктивності рекомендується використовувати картридж із нашого асортименту, ідентифікаційний код EDC06. www.electrolux.com...
 • Seite 108 початок роботи 1. Перед першим використанням. Видаліть усі наклейки 4. Підключіть праску з парогенератором до та обережно протріть прилад вологою тканиною. електричної мережі. Натисніть вмикач живлення Встановіть праску з парогенератором горизонтально (A). Поверніть диск регулювання температури за на прасувальній дошці або на безпечній, жаростійкій годинниковою стрілкою в максимальне положення поверхні, яка розташована на тій же висоті, що й (B). Загориться індикатор температури на прасці. прасувальна дошка.Розмотайте і розпрямте кабель Потім оберіть рівень пари на панелі управління, живлення та кабель парогенератора. Під час першого низький - середній - високий. Загориться ввімкнення приладу можуть спостерігатися тимчасові індикатор температури на прасці. Потім оберіть випарування чи запахи. рівень пари на панелі управління, низький - 2. Зніміть ємність для води (). Для цього візьміть її за середній - високий. 5. Коли засвітиться індикатор температури, виріз унизу й обережно потягніть від базового блока (A).
 • Seite 109 потреби протріть підошву праски вологою ганчіркою. Під час охолодження або після Праска знаходилась в Спорожніть резервуар для води зберігання з праски тече вода. горизонтальному положенні, коли і встановіть регулятор пари в вода залишилася в резервуарі для положення «OFF» перед води. зберіганням праски. Під час прасування з’являються Ви використовували хімічні засоби для Не використовуйте засоби для коричневі смуги, які залишають видалення накипу. видалення накипу. плями на білизні. Волокна тканин накопичились в Очистіть підошву праски вологою отворах підошви праски та горять. м’якою тканиною. Речі не були належним чином Ще раз гарно прополощіть білизну. виполоскані або речі нові і не були випрані перед прасуванням. УтилІзацІя Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені Не викидайте прилади, позначені відповідним символом відповідним символом . Викидайте упаковку у , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до захистити навколишнє середовище та здоров’я інших місцевих муніципальних органів влади. людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. www.electrolux.com...
 • Seite 111 Electrolux Appliances AB St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden Share more of our thinking at www.electrolux.com Printed on recycled paper...

Inhaltsverzeichnis