Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 19
Instruction Book
EDBS3340
Steam Station
B G БРОШУРА С ИНСТР УКЦ И И
CS NÁVOD K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
OHJEKIRJA
FI
FR MODE D'EMPLOI
E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 1
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ISTRUZIONI
IT
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
R U ИНС Т РУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
U K ПОС І Б НИК КОРИСТ УВАЧА
2016-04-06 09:24:52

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux EDBS3340

 • Seite 1 Instruction Book EDBS3340 Steam Station B G БРОШУРА С ИНСТР УКЦ И И HR KNJIŽICA S UPUTAMA RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI CS NÁVOD K POUŽITÍ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ R U ИНС Т РУКЦИЯ DA VEJLEDNING ISTRUZIONI SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE DE GEBRAUCHSANWEISUNG LT INSTRUKCIJŲ...
 • Seite 1 Instruction Book EDBS3340 Steam Station B G БРОШУРА С ИНСТР УКЦ И И HR KNJIŽICA S UPUTAMA RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI CS NÁVOD K POUŽITÍ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ R U ИНС Т РУКЦИЯ DA VEJLEDNING ISTRUZIONI SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE DE GEBRAUCHSANWEISUNG LT INSTRUKCIJŲ...
 • Seite 2 PORTUGUÊS WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Seite 2 PORTUGUÊS WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Seite 3 CAUTION Уважаеми клиенти, Възможно е парната станция да не генерира пара, веднага след като сте я напълнили с вода за първи път или сте напълнили повторно резервоара. Причината е, че част от въздуха във вътрешната система може да забави тази функция с няколко секунди. Моля, проявете търпение и опитайте отново, като натиснете...
 • Seite 3 CAUTION Уважаеми клиенти, Възможно е парната станция да не генерира пара, веднага след като сте я напълнили с вода за първи път или сте напълнили повторно резервоара. Причината е, че част от въздуха във вътрешната система може да забави тази функция с няколко секунди. Моля, проявете търпение и опитайте отново, като натиснете...
 • Seite 4 зачекайте та повторіть спробу, натиснувши кнопку пари. Для зручності пара продовжить виходити ще протягом декілька секунд після відпускання кнопки, тому немає потреби тримати кнопку натиснутою увесь час. Знайдіть свій власний ритм для оптимального результату роботи. Дякуємо за те, що приділили увагу, та бажаємо насолоджуватись вашою новою паровою установкою ! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 4 2016-04-06 09:24:53...
 • Seite 4 зачекайте та повторіть спробу, натиснувши кнопку пари. Для зручності пара продовжить виходити ще протягом декілька секунд після відпускання кнопки, тому немає потреби тримати кнопку натиснутою увесь час. Знайдіть свій власний ритм для оптимального результату роботи. Дякуємо за те, що приділили увагу, та бажаємо насолоджуватись вашою новою паровою установкою ! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 4 2016-04-06 09:24:53...
 • Seite 5 fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 5 2016-04-06 09:25:42...
 • Seite 5 fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 5 2016-04-06 09:25:42...
 • Seite 6 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 14 fig. 13 www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 6 2016-04-06 09:26:13...
 • Seite 7: Указания За Безопасност

  УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тази инструкция за употреба. • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени...
 • Seite 8 постоянно овлажняване. Използвайте от средна до силна пара. Дънков плат на "макс." Използвайте максимална пара. Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от препоръчваната в таблицата! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 8 2016-04-06 09:26:13...
 • Seite 9: Първи Стъпки

  ПЪРВИ СТЪПКИ 1. Преди първа употреба. Свалете всички лепнещи 4. Свържете ютия с парогенератор към мрежовото остатъци и леко потъркайте с навлажнена кърпа. захранване. Натиснете ключа за включване Поставете ютията с парогенератора хоризонтално на захранването (A). Завъртете регулатора на върху дъска за гладене или върху топлоустойчива, температуратав...
 • Seite 10: Отстраняване На Неизправности

  , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния за рециклирането им. Помогнете за опазването пункт за рециклиране или се обърнете към вашата на околната среда и човешкото здраве, както и за общинска служба. рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 10 2016-04-06 09:26:14...
 • Seite 11: Bezpečnostní Pokyny

  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny. • Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo vedením jiné...
 • Seite 12 žehlení se zvlhčováním mírným napařováním. Používejte střední až velké množství páry. Džínsovina až „max“ Používejte maximální množství páry. Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v tabulce! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 12 2016-04-06 09:26:15...
 • Seite 13 ZAČÍNÁME 1. Před prvním použitím. Z žehlicí plochy odstraňte vodu nebo směs 50 % destilované vody a 50 % vody všechny zbytky samolepicí fólie a poté plochu zlehka z kohoutku. Ujistěte se, že jsou západky zásobníku na přetřete navlhčenou tkaninou. Umístěte žehličku vodu bezpečně...
 • Seite 14: Odstraňování Závad

  Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče místní úřad. určené k likvidaci. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 14 2016-04-06 09:26:15...
 • Seite 15 SIKKERHEDSRÅD Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernet anvendes første gang. • Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på...
 • Seite 16 Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt. Brug damp, medium til høj. Denim til “maks. ” Brug maksimal damp. Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der anbefales i tabellen! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 16 2016-04-06 09:26:15...
 • Seite 17: Sådan Kommer Du I Gang

  SÅDAN KOMMER DU I GANG 1. Før ibrugtagning. Fjern alle klæbende rester, og 3. Fyld altid vandtanken op til MAX med koldt vand (A). gnid forsigtigt med en fugtig klud. Placer strygejernet Indsæt vandtanken i grundenheden (B). Det anbefales at med dampgenerator vandret på...
 • Seite 18 Anbring emballagematerialet i passende beholdere til , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din sundhed samt at genbruge affald af elektriske og kommune. elektroniske apparater. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 18 2016-04-06 09:26:16...
 • Seite 19: Sicherheitshinweise

  SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen. • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 • Seite 20 Farben. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden. Denim auf „max“ Maximale Dampfeinstellung verwenden. Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der Tabelle abweichen. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 20 2016-04-06 09:26:16...
 • Seite 21: Erste Schritte

  ERSTE SCHRITTE Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von 3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser (A). Setzen Sie den Wassertank in die Basis- Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab.
 • Seite 22: Fehlersuche

  Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 22 2016-04-06 09:26:17...
 • Seite 23 OHUTUSSOOVITUSED Enne seadme esmakordset kasutamist lugege allolev kasutusjuhend hoolikalt läbi! • Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte.
 • Seite 24 (eriti tumedate värvide puhul). Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum. Denim kuni „maksimum“ Kasutage maksimaalset auru. Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt erineda. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 24 2016-04-06 09:26:17...
 • Seite 25 ALUSTAMINE 1. Enne esmakordset kasutust. Eemaldage kõik 4. Ühendage aurugeneraatoriga triikraud liimijäägid ning hõõruge õrnalt niiske lapiga. Paigutage vooluvõrku. Vajutage toitelülitit (A). Keerake aurugeneraatoriga triikraud horisontaalselt triikimislauale temperatuuriketast päripäeva maksimumasendisse või kindlale kuumakindlale alusele, mis on triikimislauaga (B). Triikraual olev temperatuuri indikaatortuli põleb. 5.
 • Seite 26 Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed omavalitsusse. ringlusse. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 26 2016-04-06 09:26:17...
 • Seite 27: Safety Advice

  SAFETY ADVICE Read the following instruction carefully before using machine for the first time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Seite 28 Dry iron while still damp. Use steam medium to high. Denim to “max” Use maximum steam. Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 28 2016-04-06 09:26:18...
 • Seite 29: Getting Started

  GETTING STARTED 1. Before first use. Remove all adhesive remains and It is recommended to use destilled water or a mix of gently rub with a dampened cloth. Position the steam 50% destilled, 50% tap water. Ensure that the water generator iron horizontally on the ironing-board or tank latches securely into place.
 • Seite 30: Troubleshooting

  Put the packaging in applicable containers to recycle it. with the household waste. Return the product to your Help protect the environment and human health and to local recycling facility or contact your municipal office. recycle waste of electrical and electronic appliances. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 30 2016-04-06 09:26:18...
 • Seite 31: Recomendaciones De Seguridad

  RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez. • Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben la supervisión necesaria o instrucciones en relación con el uso seguro del aparato y comprenden los peligros relacionados.
 • Seite 32 En el ajuste “max” Utilice el ajuste máximo de vapor. La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del recomendado en la tabla. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 32 2016-04-06 09:26:18...
 • Seite 33: Instrucciones De Uso

  INTRODUCCIÓN 1. Antes del primer uso. Elimine todos los restos de adhesivo 4. Conecte la plancha generadora de vapor y frote suavemente con un paño húmedo. Posicione la al suministro eléctrico. Pulse el interruptor de plancha generadora de vapor horizontalmente sobre la tabla encendido (A).
 • Seite 34: Solución De Problemas

  Ayude a proteger el medio su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos oficina municipal. de aparatos eléctricos y electrónicos. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 34 2016-04-06 09:26:19...
 • Seite 35 TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. • Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. •...
 • Seite 36 Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa. Denim - maksimi Käytä suurinta höyryasetusta. Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 36 2016-04-06 09:26:19...
 • Seite 37 ALUKSI 1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista kaikki 4. Kytke höyrysilitysasema verkkovirtaan. Paina liimajäämät ja hiero kevyesti kostealla kankaalla. Aseta virtakytkintä (A). Käännä lämpötilan säädintä höyrysilitysasema vaakasuuntaisesti silityslaudalle tai myötäpäivään, kunnes se on maksimiasennossa (B). muulle lämmönkestävälle, vakaalle tasolle, joka on Silitysraudan lämpötilan merkkivalo syttyy.
 • Seite 38 Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. viranomaiseen. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 38 2016-04-06 09:26:19...
 • Seite 39: Consignes De Sécurité

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à...
 • Seite 40 à élevé. Toile de jean à "max." Utiliser la vapeur au maximum. Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau ! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 40 2016-04-06 09:26:20...
 • Seite 41: Première Utilisation

  PREMIÈRE UTILISATION 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes 4. Branchez la centrale vapeur à l’alimentation d’adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. électrique. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (A). Placez la centrale vapeur horizontalement sur la planche Tournez le sélecteur de température dans le sens à...
 • Seite 42: Gestion Des Pannes

  Emmenez un tel produit dans cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement votre centre local de recyclage ou contactez vos services et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et municipaux. électroniques. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 42 2016-04-06 09:26:20...
 • Seite 43 SIGURNOSNI SAVJETI Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute. • Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi uređaja na sigurna način i razumiju uključene opasnosti.
 • Seite 44: Sastavni Dijelovi

  Glačajte na suho dok je još vlažno. Koristite srednju do jaku paru. Jeans na “max” Koristite maksimalnu paru. Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 44 2016-04-06 09:26:21...
 • Seite 45: Početak Rada

  POČETAK RADA 1. Prije prve uporabe. Uklonite sve ljepljive ostatke i nježnim 4. Priključite generator pare glačala na dovod struje. pokretima istrljajte glačalo vlažnom krpom. Postavite Pritisnite prekidač napajanja (A). Okrenite regulator generator pare glačala vodoravno na dasku za glačanje ili na temperature u smjeru kazaljke na satu na najvišu sigurnu podlogu otpornu na toplinu koja je na istoj visini kao temperaturu (B).
 • Seite 46: Otklanjanje Poteškoća

  Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu. recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 46 2016-04-06 09:26:21...
 • Seite 47: Biztonsági Előírások

  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. • Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve megváltozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve hozzá nem értő személyek csak felügyelett mellet, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelően elsajátították a készülék biztonságos használatának módját, és megértették a velejáró...
 • Seite 48: A Készülék Részei

  „max” állásig Vasalja szárazon a még nedves anyagot. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon. Pamutvászon „max” állásig Használja a legmagasabb gőzfokozatot. A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 48 2016-04-06 09:26:22...
 • Seite 49: Üzembe Helyezés

  ÜZEMBE HELYEZÉS 1. Első használat előtt. Távolítsa el az öntapadós Csatlakoztassa a gőzfejlesztős vasaló címkéket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje hálózati kábelének csatlakozódugóját a hálózati át. csatlakozóaljzathoz. Nyomja meg a hálózati kapcsolót (A). Vízszintes helyzetben tegye a vasalódeszkára vagy Fordítsa el az óramutató...
 • Seite 50 Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékkezelésért felelős hivatallal. hulladékot. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 50 2016-04-06 09:26:22...
 • Seite 51: Norme Di Sicurezza

  NORME DI SICUREZZA Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni. • Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, soltanto se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e a condizione che abbiano capito i rischi coinvolti.
 • Seite 52 Utilizzare un getto di vapore da medio a forte. Jeans fino a “max” Utilizzare il vapore a massima potenza. L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 52 2016-04-06 09:26:22...
 • Seite 53: Operazioni Preliminari

  OPERAZIONI PRELIMINARI 1. Operazioni preliminari al primo utilizzo. Rimuovere 4. Collegare il ferro da stiro con generatore di vapore tutti gli eventuali residui di colla sfregando delicatamente alla presa di corrente. Premere l’interruttore di con un panno umido. Posizionare il ferro da stiro con accensione (A).
 • Seite 54: Ricerca Ed Eliminazione Dei Guasti

  Portare il prodotto al punto proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza. derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 54 2016-04-06 09:26:23...
 • Seite 55 SAUGUMO PATARIMAS Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. • Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį...
 • Seite 56 Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę. Audinys džinsams iki „maks.“ Naudokite maksimalią garų srovę. Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo lentelėje! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 56 2016-04-06 09:26:23...
 • Seite 57: Naudojimo Pradžia

  NAUDOJIMO PRADŽIA 1. Prieš naudojant pirmą kartą. Nuimkite visus lipnios 4. Prijunkite lygintuvą su garikliu prie elektros juostos likučius ir švelniai nutrinkite drėgna šluoste. tinklo. Paspauskite maitinimo jungiklį (A). Pasukite Uždėkite lygintuvą su garikliu horizontaliai ant temperatūros ratuką pagal laikrodžio rodyklę lyginimo lentos arba ant karščiui atsparaus, saugaus į...
 • Seite 58: Trikčių Šalinimas

  Atiduokite šį gaminį į kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos savivaldybe dėl papildomos informacijos. prietaisų atliekas. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 58 2016-04-06 09:26:24...
 • Seite 59 IETEIKUMI DROŠĪBAI Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo reizi! • Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
 • Seite 60 Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi. Džinsa audums uz MAX Izmantojiet maksimālo tvaika padevi. Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas norādīts tabulā! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 60 2016-04-06 09:26:24...
 • Seite 61: Darba Uzsākšana

  DARBA UZSĀKŠANA 1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz. Noņemiet visas 4. Pieslēdziet gludekli ar tvaika ģeneratoru pielipušās daļiņas un viegli noberziet ar mitru drānu. elektroapgādes tīklam (A). Nospiediet barošanas Novietojiet gludekli ar tvaika ģeneratoru horizontāli uz slēdzi. Pagrieziet temperatūras regulatoru gludināmā dēļa vai uz karstumizturīgas drošas virsmas, pulksteņrādītāja kustības virzienā...
 • Seite 62: Darbības Traucējumu Novēršana

  Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un sazinieties ar vietējo pašvaldību. elektronisko iekārtu atkritumus. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 62 2016-04-06 09:26:24...
 • Seite 63 VEILIGHEIDSADVIES Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
 • Seite 64 Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 64 2016-04-06 09:26:25...
 • Seite 65: Het Eerste Gebruik

  HET EERSTE GEBRUIK 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten 4. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop (A). Draai de temperatuurregelaar met stoomstrijkijzer horizontaal op de strijkplank of op een hittebestendige en stabiele ondergrond op de klok mee tot de maximale stand (B).
 • Seite 66: Problemen Oplossen

  Help om het milieu en de het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van de gemeente. elektrische en elektronische apparaten. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 66 2016-04-06 09:26:25...
 • Seite 67 SIKKERHETSRÅD Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang. • Dette produktet kan brukes av barn som er over 8 år og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller personer som mangler kunnskap og erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på...
 • Seite 68 Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig. Bruk damp, middels til høy. Denim til “max” Bruk maksimal damp. Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i tabellen! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 68 2016-04-06 09:26:26...
 • Seite 69: Slik Kommer Du I Gang

  SLIK KOMMER DU I GANG 1. Før du bruker strykejernet for første gang. Fjern alle Koble dampstrykejernet til stikkontakten. Trykk på på/ rester av klebemidler og gni forsiktig med en fuktig av-knappen (A). Drei termostatbryteren med urviserne til klut. maksimum innstilling (B). Temperaturindikatorlampen på Plasser dampstrykejernet horisontalt på...
 • Seite 70 Produktet kan leveres Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 70 2016-04-06 09:26:26...
 • Seite 71 BEZPIECZEŃSTWO Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia. • Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą...
 • Seite 72 Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim. Dżins do „max” Z maksymalnym użyciem pary. Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od zalecanego w tabeli! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 72 2016-04-06 09:26:26...
 • Seite 73: Rozpoczęcie Użytkowania

  ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA 1. Przed pierwszym użyciem. Usuń wszystkie pozostałości Podłączyć żelazko z wytwornicą pary do źródła naklejek i oczyść wilgotną ściereczką. Ustawić poziomo zasilania. Nacisnąć przycisk zasilania (A). Obrócić pokrętło żelazko z generatorem pary na desce do prasowania lub wyboru temperatury w prawo na maksymalną wartość na stabilnej powierzchni odpornej na wysoką...
 • Seite 74: Rozwiązywanie Problemów

  Należy zwrócić produkt w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi. i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 74 2016-04-06 09:26:27...
 • Seite 75: Avisos De Segurança

  AVISOS DE SEGURANÇA Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez. • Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
 • Seite 76 “máx” Ganga Utilizar o vapor no máximo. Variar a velocidade da passagem do ferro e a humidade do tecido poderá fazer com que a definição ideal seja diferente da recomendada na tabela! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 76 2016-04-06 09:26:27...
 • Seite 77: Instruções De Funcionamento

  INTRODUÇÃO 1. Antes da primeira utilização. Remover todos os restos 4. Ligue o ferro de caldeira à fonte de alimentação. de adesivos e limpe cuidadosamente com um pano Prima o botão ON/OFF (A). Rode o selector de húmido. Coloque o ferro de caldeira horizontalmente temperatura no sentido dos ponteiros do relógio sobre a tábua de engomar ou sobre uma superfície para a sua regulação máxima (B).
 • Seite 78: Resolução De Problemas

  Coloque o reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde produto num ponto de recolha para reciclagem local ou pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e contacte as suas autoridades municipais. electrónicos. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 78 2016-04-06 09:26:28...
 • Seite 79 SFATURI DE SIGURANŢĂ Citiţi cu atenţie următoarea instrucţiune înainte de prima utilizare a aparatului. • Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă...
 • Seite 80 în timp ce este încă umed. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu şi mare. Dril la “max” Se foloseşte nivelul maxim de abur. Din cauza vitezelor diferite de călcare i a umidităţii ţesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 80 2016-04-06 09:26:28...
 • Seite 81: Instrucţiuni De Utilizare

  GHID DE INIŢIERE 1. Înainte de prima utilizare. Îndepărtați toate resturile 4. Conectaţi fierul de călcat cu instalaţie de producere a aburului la reţeaua electrică de de adeziv şi frecați uşor cu o pânză umedă. Poziţionaţi orizontal fierul de călcat cu instalaţie de producere a alimentare.
 • Seite 82: Remedierea Defecţiunilor

  împreună cu de eurile menajere. Returnaţi produsul la containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia mediului i a sănătăţii umane i la reciclarea de eurilor ora ului dvs. din aparatele electrice i electrocasnice. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 82 2016-04-06 09:26:29...
 • Seite 83: Меры Предосторожности

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию. • Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только под присмотром или после получения соответствующих...
 • Seite 84 пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной изнанки. Пар — сильный или средний. Джинсовая ткань до максимума Используйте максимальный пар. Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в таблице! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 84 2016-04-06 09:26:29...
 • Seite 85: Подготовка К Работе

  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 1. Перед первым применением. Удалите все липкие воду в соотношении 50% к 50%. Убедитесь, что остатки и аккуратно протрите увлажненной тканью. резервуар для воды надежно защелкнулся на месте. Поместите парогенераторный утюг горизонтально на 4. Подсоедините парогенератор с утюгом к гладильную...
 • Seite 86: Устранение Неполадок

  контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая работке вторичного сырья или обратитесь в свое участие в переработке старого электробытового муниципальное управление. оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 86 2016-04-06 09:26:30...
 • Seite 87: Bezpečnostné Informácie

  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny. • Tento spotrebič môžu obsluhovať deti od veku 8 rokov a ľudia so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami pod dohľadom alebo s pokynmi na bezpečné používanie spotrebiča za podmienky, že rozumejú...
 • Seite 88 Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania. Džínsovina na maximum Použite maximálnu úroveň naparovania. Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia a vlhkosti tkanín. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 88 2016-04-06 09:26:30...
 • Seite 89 ZAČÍNAME 1. Pred prvým použitím. Odstráňte všetky priľnavé zvyšky 4. Žehličku s naparovacou jednotkou zapojte do elektrickej siete. Stlačte hlavný spínač (A). Ovládač a jemne vyčistite pomocou navlhčenej tkaniny. Žehličku teploty otočte v smere hodinových ručičiek na s naparovacou jednotkou položte vodorovne na žehliacu dosku alebo na teplovzdorný...
 • Seite 90: Odstraňovanie Porúch

  Obal hoďte do príslušných kontajnerov na spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na a recyklujte odpad z elektrických a elektronických obecný alebo mestský úrad. spotrebičov. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 90 2016-04-06 09:26:31...
 • Seite 91 VARNOSTNI NASVETI Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo. • To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
 • Seite 92: Sestavni Deli

  Suho likanje, ko je blago še vlažno. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za paro. na najvišjo možno Denim Uporabite največjo nastavitev izbirnika za paro. temperaturo Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitve niso enake priporočenim iz razpredelnice! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 92 2016-04-06 09:26:31...
 • Seite 93: Priprava Za Uporabo

  PRIPRAVA ZA UPORABO 1. Pred prvo uporabo. Odstranite vse ostanke nalepk 4. Priključite parni generator na napajalno omrežje. in likalnik nežno otrite z vlažno krpo. Namestite parni Pritisnite stikalo za vklop (A).Obrnite izbirni gumb generator vodoravno na likalno desko ali na varno za temperaturo v smeri urinega kazalca na najvišjo podlago, ki je odporna na vročino in je na enaki višini nastavitev (B).
 • Seite 94: Odpravljanje Težav

  Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad. odpadke električnih in elektronskih naprav. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 94 2016-04-06 09:26:32...
 • Seite 95 BEZBEDNOSNI SAVETI Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva. • Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta 8 godina i starija kao i osobe sa umanjenom fizičkom osetljivošću, ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja ukoliko ima se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i shvataju opasnosti kojima su izloženi.
 • Seite 96 Koristite srednju do jaku paru. Džins na “max” Koristite maksimalnu paru. Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u tabeli! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 96 2016-04-06 09:26:32...
 • Seite 97 POČETAK RADA 1. Pre prve upotrebe. Uklonite sve lepljive ostatke i 4. Priključite peglu sa generatorom pare u mrežno nežnim pokretima istrljajte peglu vlažnom krpom. napajanje. Pritisnite dugme za uključivanje/ Postavite peglu sa generatorom pare horizontalno isključivanje (A). Okrenite birač za temperaturu na dasku za peglanje ili na sigurnu površinu otpornu u smeru kretanja kazaljki na satu na maksimalno na toplotu koja se nalazi na istoj visini kao i daska za...
 • Seite 98: Rešavanje Problema

  Proizvod vratite u lokalni centar za recikliranja. Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji. zdravlja kao i u recikliranju otpadnog materijala od elektronskih i električnih uređaja. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 98 2016-04-06 09:26:33...
 • Seite 99 SÄKERHET Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för första gången. • Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på...
 • Seite 100 Ställ in ångan på högsta effekt. Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 100 2016-04-06 09:26:33...
 • Seite 101: Komma Igång

  KOMMA IGÅNG 1. Före första användningen. Ta bort alla tejprester 4. Anslut ångstrykjärnet till elnätet. Tryck på och gnugga försiktigt med en fuktig trasa. Placera strömbrytaren (A). Vrid temperaturvredet ånggeneratorn och strykjärnet vågrätt på strykbrädan medurs till den högsta inställningen (B). eller en värmetålig, stabil yta på...
 • Seite 102 Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 102 2016-04-06 09:26:33...
 • Seite 103 EMNIYET TAVSIYESI Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun. • Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları ve cihazın emniyetli bir ekilde kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamı olmaları ko uluyla 8 ya ından büyük çocuklar ve dü ük fiziksel, duyusal veya mental güce veya deneyim ve bilgi yoksunluğuna sahip ki ilerce kullanılabilir.
 • Seite 104 önlemek için ütü bezi kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyken. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın. "max" ayarı Maksimum düzeyde buhar kullanın. Çe itli ütüleme hızları ve kuma nemi, optimum ayarın tabloda önerilenden farklı olmasına neden olabilir! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 104 2016-04-06 09:26:34...
 • Seite 105: Çaliştirma Talimatlari

  BAŞLARKEN 1. İlk kullanımdan önce. Tüm yapı kan kısımları 4. Elektrik prizine buhar üreteçli ütünün fişini takın. çıkartın ve nemli bir bezle hafifçe silin. Buhar üreteçli Açma/kapama düğmesine basın (A). Maksimum ayara getirmek üzere saat yönünde sıcaklık düğmesini ütüyü yatay olarak ütü masası üzerine veya ütü masası...
 • Seite 106: Sorun Giderme

  Ambalajı geri dönü üm için uygun konteynerlere koyun. yerel geri dönü üm tesislerinize gönderin ya da belediye Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönü ümüne ile irtibata geçin. ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 106 2016-04-06 09:26:34...
 • Seite 107 ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. • Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами із зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування...
 • Seite 108 Застосовуйте пару із середнім і верхнім положенням регулятора. Джинсова тканина до позначки "max" Використовуйте максимальне положення пари. У зв’язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від рекомендованих у таблиці! www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 108 2016-04-06 09:26:35...
 • Seite 109: Початок Роботи

  ПОЧАТОК РОБОТИ 1. Перед першим використанням. Видаліть усі наклейки 4. Підключіть праску з парогенератором до та обережно протріть прилад вологою тканиною. електричної мережі. Натисніть вмикач живлення Встановіть праску з парогенератором горизонтально (A). Поверніть диск регулювання температури за на прасувальній дошці або на безпечній, жаростійкій годинниковою...
 • Seite 110: Усунення Несправностей

  , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до захистити навколишнє середовище та здоров’я інших місцевих муніципальних органів влади. людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. www.electrolux.com E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 110 2016-04-06 09:26:35...
 • Seite 111 E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 111 2016-04-06 09:26:35...
 • Seite 112 3485 E EDBS3340 02 01 0915 Share more of our thinking at www.electrolux.com electrolux.com/shop Electrolux Floor Care AB S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden E_DBS3340_Steamstation_Quicksteam.indd 112 2016-04-06 09:26:35...

Inhaltsverzeichnis