Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad P7898 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Muggenverdrijver P7898
Bestelnr. 1168854
Beoogd gebruik
De insectenverdrijver P7898 is bedoeld voor het verdrijven en op afstand houden van steekmuggen.
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product. Voorts
bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Neem te allen tijde de
veiligheidsaanwijzingen in acht!
Verklaring van de symbolen
Het symbool met de bliksemschicht wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor uw gezondheid,
bijv. door een elektrische schok.
Dit symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst op bijzondere gevaren bij de hantering,
het gebruik of de bediening.
Het „hand"-pictogram vindt u bij bijzondere tips of instructies voor de bediening.
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt
het recht op garantie/vrijwaring! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen.
In dergelijke gevallen vervalt de garantie/vrijwaring.
• Het product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd, anders vervalt niet alleen de licentie (CE), maar
ook het recht op garantie/waarborg.
• De stroom wordt geleverd via 2x 1,5V AA-batterijen of laagspanningsbus (3V DC / 250mA).
• Het product niet blootstellen aan extreme temperaturen, sterke trillingen, vocht of zware mechanische
belasting.
• Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge ruimten binnenshuis.
• Een beschadigd apparaat mag niet meer worden gebruikt en moet worden afgevoerd.
• Het product is geen speelgoed, houd het daarom uit de buurt van kinderen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Kunststoffolie en dergelijke kunnen voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn. Er bestaat verstikkingsgevaar. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Mocht het juiste gebruik van het product met betrekking tot de veiligheid u niet duidelijk zijn of hebt u
vragen die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische
helpdesk of een andere vakman.
Batterijaanwijzingen
• Houd batterijen uit handen van kinderen.
• Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken. Raad-
pleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (plus/+ en min/-).
• Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag
daarom in dat geval geschikte beschermende handschoenen.
• Sluit batterijen niet kort, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur. Er bestaat explosiegevaar!
• Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosiegevaar!
• Gebruik nooit batterijen met verschillende laadtoestanden of van verschillende merken tegelijkertijd.
• Als u het product langere tijd niet gebruikt (bijv. als u het opbergt), verwijder dan de geplaatste batterijen.
Bij veroudering van batterijen bestaat anders het gevaar dat de batterij gaat lekken, wat schade veroor-
zaakt aan het product en leidt tot verlies van het recht op garantie/vrijwaring!
Gelieve het hoofdstuk „Verwijderen" te lezen voor de milieuvriendelijke afvoer van batterijen en accu´s.
Beschrijving van de werking
De muggenverdrijver P7898 produceert een permanent geluid van 6 kHz.
Muggen en andere insecten vinden dit geluid onaangenaam. Dit heeft tot gevolg dat dergelijke dieren verdre-
ven worden of zelfs helemaal niet in het werkingsgebied van het apparaat komen.
Door de werking op batterijen en het compacte en lichtgewicht ontwerp, kan de muggenverdrijver gemak-
kelijk overal mee naartoe worden genomen. De primaire toepassingsgebieden zijn slaap- en woonruimten,
caravans etc.
Batterijen plaatsen
• Verwijder het deksel van het batterijvak.
• Plaats de batterijen (2x 1,5V AA-batterijen) volgens de juiste poolrichting in het
batterijvak.
• Sluit het batterijvak.
Gebruik alleen batterijen van het voorgeschreven type. Gebruik voor een zo lang mogelijke
gebruiksduur alkaline-mangaanbatterijen.
Lage temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van de batterij (kortere
gebruiksduur).
Werking op de netvoeding
www.conrad.com
Versie 04/14
Polariteit van de laagspanningsbus: + Binnen / - Buiten
Montage en ingebruikname
Het apparaat moet vrijstaand worden geplaatst. Montage aan de wand is mogelijk met behulp van de twee
openingen in de achterwand.
Plaats het apparaat in de directe omgeving van het te beschermen gebied. Het apparaat kan ook in de buurt
van ramen en deuren worden geplaatst om het binnendringen van muggen te voorkomen. Het apparaat
moet, indien mogelijk, vrijstaand worden geplaatst. Plaats het apparaat niet achter gordijnen, meubels of
gelijkaardige vaste objecten. Dit heeft een enorme invloed op het werkingsbereik.
Schakel het apparaat met behulp van de schuifschakelaar op het bovenpaneel aan of uit. De LED-lamp op
het bovenpaneel brandt tijdens het gebruik.
Onderhoud
Het product is voor u onderhoudsvrij, u mag het nooit demonteren! Maak de buitenkant van het product
uitsluitend schoon met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmid-
delen of chemische oplossingen, aangezien hierdoor de behuizing kan worden aangetast of de functies
kunnen worden beperkt.
Verwijdering
a) Product
b) Batterijen en accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te
leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Uw lege batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, bij al onze vesti-
gingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu.
Technische gegevens
Bedrijfsspanning batterijvoeding ....................3,0 V/DC (2 x 1,5V AA-batterijen)
Bedrijfsspanning laagspanningsbus ..............3,0 V/DC / 250 mA (+ binnen / - buiten)
Werkingsbereik ..............................................ca. 20 m²
Frequentie .....................................................6 kHz
Afmetingen ....................................................74 x 76 x 35 mm
Massa ............................................................60 g (zonder batterijen)
Het batterijvak mag geen batterijen of accu's bevatten als het apparaat is aangesloten op
de netvoeding. Verwijder deze voordat het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding.
Netvoeding wordt niet meegeleverd met de muggenverdrijver. Indien het apparaat met
een netvoeding wordt bediend, let dan op de polariteit van de laagspanningsbus. Gebruik
alleen een netvoeding met een uitgangsspanning van 3 VDC / 250 mA. Let bij het gebruik
op de veiligheidsvoorschriften van de netvoeding.
Zorg dat u bij het boren geen elektriciteits-, gas- of waterleidingen raakt! Levensgevaar!
Sluit nooit dieren op in een kamer waarin het product wordt gebruikt.
Elektronische apparaten bevatten herbruikbare materialen en mogen niet bij het huishoudelijk
afval!
Voer het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen
af.
Verwijder evt. geplaatste batterijen en voer deze gescheiden van het product af.
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gemarkeerd door nevenstaande sym-
bolen. Deze symbolen duiden erop dat afvoer via het huishoudelijk afval verboden is. De aan-
duidingen voor de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding
wordt op de batterijen/accu's vermeld, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbakpictogram).
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V1_0414_01/HD

Werbung

loading