Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad TOOLCRAFT 1712660 Bedienungsanleitung Seite 4

Gasbrenner 1500c

Werbung

Gebruiksaanwijzing
Gasbrander
Bestelnr. 1712660
Beoogd gebruik
Het product heeft een verstelbare vlam met een maximale temperatuur van ongeveer 1500°C.
Het heeft een ingebouwd ontstekingsmechanisme en is geschikt voor toepassingen als
verharden, solderen, loodgieterswerk, industrieel onderhoud, enz. Het ondersteunt standaard
butaanpatronen met bajonetkoppen.
Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product
voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd.
Daarnaast kan onjuist gebruik branden of ontploffingen veroorzaken en andere gevaren met zich
meebrengen. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het
product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.
Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften.
Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Leveringsomvang
• Zaklamp
Actuele gebruiksaanwijzing
Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/
downloads hieronder of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen
op de website.
Verklaring van tekens
Het symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in
deze gebruiksaanwijzing die nageleefd moeten worden.
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de
veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de
aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet
worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit
resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen
vervalt de aansprakelijkheid/garantie.
a) Algemene informatie
• Het artikel is geen speelgoed. Houd het
buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos
rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed worden.
• Bescherm het product tegen extreme
temperaturen, direct zonlicht, krachtige
stoten,
hoge
luchtvochtigheid,
ontvlambaar gas, stoom en oplosmiddelen.
• Stel het product niet aan mechanische
spanning bloot.
• Als het product niet langer veilig gebruikt
kan worden, stel het dan buiten bedrijf en
zorg ervoor dat niemand het per ongeluk
kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer
worden gegarandeerd als het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet meer naar behoren werkt,
- gedurende een langere periode onder
slechte omstandigheden is opgeslagen of
- onderhevig is geweest aan ernstige
transportbelasting.
• Behandel het product met zorg. Schokken,
stoten of zelfs een val van geringe hoogte
kunnen het product beschadigen.
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt
over het gebruik, de veiligheid of de
aansluiting van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties
mogen alleen uitgevoerd worden door
een technicus of een daartoe bevoegd
servicecentrum.
• Als u nog vragen heeft die niet door deze
gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt
u contact opnemen met onze technische
dienst of ander technisch personeel.
• Gebruiksaanwijzing
• De
voorschriften
ter
van
ongevallen
aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij
van de werkgever dienen voor gebruik in
commerciële instellingen in acht te worden
genomen.
• Draag
altijd
gepaste
beschermingsmiddelen.
• Op
scholen,
onderwijsinstellingen
vocht,
hobby- en doe-het-zelf-workshops moet het
product worden gebruikt onder toezicht van
gekwalificeerd personeel.
• Het product mag niet worden gebruikt in
gebieden waar ontplofbare of ontvlambare
materialen, brandbare gassen en dampen, stof
of ontvlambare vloeistoffen (oplosmiddelen,
alcohol, benzine, enz.) worden opgeslagen.
Kans op een ontploffing of brand!
• Sla het product pas op nadat het volledig
is afgekoeld. Er bestaat anders gevaar op
brandwonden en brand!
• Het product moet worden vervoerd of
opgeslagen met de gaspatroon verwijderd
uit de brander.
b) Gaspatroon
• Niet doorboren!
• Explosiegevaar! Bevestig of verwijder
een gaspatroon alleen nadat het product
voldoende is afgekoeld. Uit de buurt houden
van warmtebronnen, hitte (> +40 °C) of
direct zonlicht.
• Neem de veiligheids- en bedieningsinstructies
van de fabrikant van de gaspatroon in acht.
• Hervul een wegwerppatroon nooit! Gebruik
alleen hoogwaardig butaangas met de
brander.
• Controleer op gaslekken op geur of luister
of u een sissend geluid hoort. Als een
lek aanhoudt, ontsteek dan niet en laat
geen ontsteking toe in de buurt van het
product. Breng de brander naar een goed
geventileerde ruimte totdat het gas volledig
is verdwenen.
c) Zaklamp
• Houd het product bij de greep vast. Pak de
brander altijd zodanig vast dat het mondstuk
weg van u en anderen wijst.
• Kans op brandwonden! Raak nooit een open
vlam of hete delen van de brander aan!
• Laat het product nooit zonder toezicht als het
gebruikt wordt. Dit vormt een brandrisico!
Bedieningselementen
1
Gebruik
Zet de veiligheidsschakelaar van de trekker (3) naar de LOCK-stand wanneer niet
in gebruik.
a) Gaspatroon aansluiten/verwijderen
De brander heeft een inlaatklepopening (5) die standaard butaangaspatronen ondersteunt.
• Zet de veiligheidsschakelaar van trekker (3) naar de LOCK-stand.
• Draai de gasstroomregelaar (6) volledig rechtsom naar het minimum "-".
• Draai de patroonvergrendeling (4) los door deze rechtsom te draaien (van boven gezien).
• Plaats de klep van de gaspatroon tegen de inlaatklepopening (5) en draai de
patroonvergrendeling (4) vast om de patroon op zijn plaats te houden.
• Schroef bij het verwijderen van een patroon de patroonvergrendeling (4) los door, van
bovenaf gezien, rechtsom te draaien.
b) Ontbranding
• Zet de veiligheidsschakelaar van trekker (3) naar de OPEN-stand.
voorkoming
van
de
• Zorg dat de gasstroomregelaar (6) op het minimum "-" staat en verhoog langzaam de
gasstroom door deze linksom "+" te draaien, totdat u het geluid van stromend gas hoort.
• Druk op de trekker (2) om te ontbranden en verstel de gasstroomregelaar (6) indien nodig.
- Linksom "+" vergroot de grootte van de vlam.
- Rechtsom "-" verkleint de grootte van de vlam.
persoonlijke
• Om de vlam te doven, draait u de gasstroomregelaar (6) volledig rechtsom naar "-".
en
Onderhoud en reiniging
• Laat het product volledig afkoelen en verwijder de gaspatroon vóór het reinigen.
• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische
oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of storingen aan het product
veroorzaken.
• Maak het product schoon met een droge en pluisvrije doek.
Verwijdering
Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke
bepalingen voor afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw
wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.
Technische gegevens
Temperatuur van de vlam ............. 1400°C - 1500°C
Gasverbruik .................................. 74,4 g/H
Brandstoftype ............................... Butaan
Compatibele klep .......................... Bajonet/mondstuk
Ontbranding .................................. Piëzo-elektrisch
Gebruiks-/bewaarvoorwaarden: ... +20 tot +40°C, 30 – 80% relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen (L x B x H).................. 180 x 45 x 70 mm
Gewicht ......................................... 190 g (brander zonder gaspatroon)
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten
incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in
elektronische gegevensverwerkingssystemen vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk,
ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand ten tijde van het drukken.
Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.
• Gebruik niet langer dan 15-20 minuten
onafgebroken, omdat de behuizing oververhit
kan raken. Er bestaat brandgevaar!
• Veel materialen geven gevaarlijke dampen
af bij verhitting. Neem altijd de nodige
voorzorgsmaatregelen.
• Koel het product nooit af met water of
andere vloeistoffen.
• Vermijd losse kleding. Neem sieraden af en
houd of bind lange haren bij elkaar.
• Afhankelijk van het omgevingslicht is de
vlam mogelijk niet zichtbaar.
• Koude temperaturen kunnen de druk van
de patroon doen dalen, wat kan leiden tot in
een zwakkere vlam.
6
2
3
4
5
1 Mondstuk
2 Trekker
3 Veiligheidsschakelaar van
trekker (OPEN / LOCK)
4 Patroonvergrendeling
5 Inlaatklepopening
6 Gasstroomregelaar (+/-)
*1712660_v1_1118_02_dh_m_nl(2)

Werbung

loading