Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 317174 1904 Gebrauchsanleitung Seite 2

Vorschau ausblenden

Werbung

Instructions for use Voltage tester
(125 to 250 V~)
To measure alternating current
The voltage values specified on the device are nominal values.
Please store this operating instructions sheet for future reference,
and pass it on when you give away the voltage tester.
CAUTION! Danger to life due to electric shock!
• The voltage tester should be used only to detect voltage.
• Only use the device for the voltage range from 125 to 250 V a.c.
• A faulty voltage tester with obviously compromised operation
and/or safety should not be used.
• The voltage tester should only be used in a dry surrounding.
• The voltage tester may not be used in wet environment, e.g.
vapour or rain.
CAUTION! Never use the voltage tester as a screwdriver on
live parts of an installation.
Prior to each use:
1. Check the insulating sleeve of the voltage tester for damage; do
not use it if it is damaged.
2. Check whether the lamp on the voltage tester lights up by using
a connected socket. Dispose of a damaged or defective voltage
tester.
WARNING! The fact that the display light is not visible does
not guarantee the absence of voltage.
The following factors may affect your ability to see the display
light:
• Unfavourable lighting conditions, for example, sunshine
• Temperatures outside the range of ­10 °C to +50 °C
• Frequencies outside the range of 50 to 500 Hz
• Unfavourable location, for example, on wooden ladders, insulating
floor and on improperly earthed alternating current mains
To test whether alternating current is present, carry out the
following steps:
1. Hold the tip of the voltage tester against a contact of an electrical
cable and
2. Touch the other end of the voltage tester with one finger
If alternating current is present, the lamp will light up.
8972466-(317174)-Werkzeugkoffer-GB-DK-FR-NL-DE_man.indd 2
Brugsanvisning spændingstester
(125 til 250 V~)
Til måling af vekselstrøm.
De på spændingstesteren anførte spændinger er nominelle
spændinger.
Opbevar denne brugsanvisning til senere brug og giv den videre
sammen med spændingstesteren.
OBS! Livsfare på grund af elektrisk stød!
• Brug kun spændingstesteren til test af spænding.
• Brug kun spændingstesteren inden for et spændingsområde fra
125 til 250 volt ~.
• Defekte spændingstestere, hvis funktion og/eller sikkerhed er
tydeligt påvirket, må ikke bruges.
• Brug kun spændingstesteren ved tørre forhold.
• Spændingstesteren må ikke bruges ved nedslag, f.eks. dug eller
regn.
OBS! Brug aldrig spændingstesteren som skruetrækker på
strømførende anlægsdele.
Inden enhver brug:
1. Kontrollér spændingstesterens isolering for skader. Brug ikke
beskadigede spændingstestere.
2. Kontrollér spændingstesterens glimlampe i en stikkontakt. Bortskaf
beskadigede eller ikke korrekt funk tionerende spændingstestere.
ADVARSEL! En ikke lysende glimlampe er ingen garanti for
spændingsfrihed.
Følgende faktorer kan være skyld i at glimlampen ikke lyser:
• Ufordelagtige lysforhold, f.eks. sollys
• Temperaturer uden for et område på –10° C til +50° C
• Frekvenser uden for et område på 50 til 500 Hz
• Ufordelagtige ståsteder som f.eks. på træstiger, isolerende trægulve
og ved ikke korrekt jordforbundne vekselspændingsnet
Udfør følgende skridt for at måle om der foreligger vekselspænding:
1. Hold spændingstesterens spids på en kontakt på den elektriske
ledning og
2. berør den anden ende af spændingstesteren med en finger.
Foreligger der vekselspænding, lyser glimlampen.
Mode d'emploi du détecteur de tension
(125 à 250 V~)
Pour la détection de tension alternative.
Les tensions indiquées sur le détecteur de tension sont des tensions
nominales.
Veuillez conserver ce mode d'emploi en vue de son utilisation
ultérieure et le remettre avec le détecteur de tension à un éventuel
prochain propriétaire.
ATTENTION ! Danger de mort par décharge électrique !
• N'utiliser le détecteur de tension que pour détecter une tension.
• N'utiliser le détecteur de tension qu'à une plage de tensions
comprise entre 125 et 250 Volt ~.
• Ne plus utiliser les détecteurs de tension présentant des
dommages et dont le fonctionnement et/ou la sécurité sont
entravés.
• N'utiliser le détecteur de tension que dans un milieu sec.
• Ne pas utiliser le détecteur de tension sous l'influence de
précipitations, rosée ou pluie par ex.
ATTENTION ! Ne jamais utiliser le détecteur de tension
comme tournevis sur des composants d'installations sous
tension.
Avant toute utilisation :
1. Contrôler si la gaine isolante du détecteur de tension présente
des endommagements. Ne pas utiliser les détecteurs de tension
endommagés.
2. Contrôler le fonctionnement de la lampe témoin du détecteur de
tension sur une prise de courant raccordée. Évacuer les détecteurs
de tension endommagés ou dont le fonctionnement est perturbé.
AVERTISSEMENT ! Le fait de ne pas percevoir l'affichage
lumineux ne garantit pas l'absence de tension.
La perception de l'affichage lumineux peut être altérée par les
facteurs suivants :
• conditions d'éclairage défavorables, par ex. lumière du soleil
• températures en dehors de la plage de –10° C à +50° C
• fréquences en dehors de la plage de 50 à 500 Hz
• emplacements défavorables, par ex. échelles en bois, revêtements
de sol isolants et réseaux de tension alternative non correctement
mis à la terre
Pour détecter l'existence d'une tension alternative, effectuer les
opérations suivantes :
1. tenez la pointe du détecteur de tension sur un contact du câble
électrique et
2. touchez du doigt l'autre extrémité du détecteur de tension.
La lampe témoin s'allume en présence d'une tension alternative.
Gebruiksaanwijzing spanningstester
(125 tot 250 V~)
Om wisselspanning vast te stellen.
De op de spanningzoeker aangegeven spanningen zijn nominale
spanningen.
Sla deze gebruiksaanwijzing op om haar later te gebruiken en geef
deze door met de spanningzoeker.
OPGELET! Levensgevaar door stroomstoot!
• De spanningzoeker uitsluitend voor het testen van spanning
gebruiken.
• De spanningzoeker uitsluitend in het spanningsbereik van
125 tot 250 Volt ~ gebruiken.
• Defecte spanningzoekers die qua functie en/of veiligheid
schade hebben opgelopen, mogen niet worden gebruikt.
• De spanningzoeker uitsluitend droog gebruiken.
• De spanningzoeker mag bij inwerking van neerslag, bv. dauw
of regen, niet worden gebruikt.
OPGELET! De spanningzoeker nooit gebruiken als
schroevendraaier bij installatieonderdelen die onder
spanning staan.
Voorafgaand aan elk gebruik:
1. Isolatiemantel van de spanningzoeker controleren op
beschadigingen. Beschadigde spanningzoeker niet gebruiken.
2. Functie van de glimlamp van de spanningzoeker testen bij een
aangesloten stekkerdoos. Beschadigde of qua functie gestoorde
spanningzoeker wegwerpen.
WAARSCHUWING! Als de verklikkerlamp niet oplicht,
garandeert dit niet dat er geen spanning is.
Door de volgende factoren kan de waarneembaarheid van de
verklikkerlamp nadelig worden beïnvloed:
• ongunstige verlichtingsomstandigheden, bv. bij zonlicht
• temperaturen buiten het bereik van –10 °C tot +50 °C
• frequenties buiten het bereik van 50 tot 500 Hz
• ongunstige locaties zoals bv. op ladders met houten sporten,
isolerende vloerbedekkingen en in niet bedrijfsmatig geaarde
wisselspanningnetten
Voer de volgende stappen uit om vast te stellen of er
wisselspanning is:
1. Houd de punt van de spanningzoeker tegen een contact van de
elektriciteitsleiding en
2. Raak het andere uiteinde van de spanningzoeker met een vinger
aan.
Als er wisselspanning is, brandt de glimlamp.
16.08.19 11:21

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 317174 1904