Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Asus RP-AC53 Kurzanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RP-AC53:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 39
RP-AC53
Dual-band Wireless Repeater
Quick Start Guide
U15229/ Sixth Edition / February 2019

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus RP-AC53

 • Seite 1 RP-AC53 Dual-band Wireless Repeater Quick Start Guide U15229/ Sixth Edition / February 2019...
 • Seite 2 Table of contents English ........................................................3 Български ......................................................7 Hrvatski .........................................................11 Čeština ........................................................15 Dansk ........................................................19 Nederlands ......................................................23 Eesti ........................................................27 Français .........................................................31 Suomi ........................................................35 Deutsch .........................................................39 Ελληνικά ........................................................43 Magyar ........................................................47 Italiano ........................................................51 Lietuvių .........................................................55 Latviski ........................................................59 Norsk ........................................................63 Português ......................................................67 Polski ........................................................71 Русский...
 • Seite 3: Package Contents

  Setting up the Repeater Turning the Repeater on RP-AC53 Dual-band Wireless Repeater 1. Place RP-AC53 near your Router/AP and plug it to a power outlet. Press the power switch to ON. Warranty Card 2. Wait until the power LED turns solid green and Wi-Fi LEDs stop...
 • Seite 4 Existing Wi-Fi network name: existing NetworkName router/AP and the wireless device to get better performance. After placing your RP-AC53 in an ideal location, RP-AC53 connects to your New Extender 2.4GHz network name: existing NetworkName_ router/AP in about one (1) minute.
 • Seite 5: Frequently Asked Questions

  Q4: How do I reset RP-AC53? • Press the RESET button on the side of RP-AC53 for about five (5) seconds until the LEDs blink slowly. Q5: What should I do when only one band Wi-Fi LED is on? • W hen you are connecting to a dual-band router but only 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi LED is on, press the WPS button on both the router...
 • Seite 6 Windows 7 B. Set the TCP/IP settings to A. Disable the proxy server, if automatically obtain an IP enabled. address. 1. Click Start > Internet Explorer to 1. Click Start > Control Panel > launch the web browser. Network and Internet > Network 2.
 • Seite 7: Съдържание На Пакета

  Съдържание на пакета Настройка на разширителя на обхват Включване на разширителя на обхват RP-AC53 двулентов безжичен ретранслатор 1. Поставете RP-AC53 близо до Вашия рутер/точка и включете в Гаранционна карта контакт. Натиснете ключа за включване в положение ON (ВКЛ.). Ръководство за бърз старт...
 • Seite 8 (Използване на настройка по подразбиране), името на безжичната мрежа (SSID) на ретранслатора се променя на съществуващо име 3. Проверете дали Wi-Fi индикаторът на RP-AC53 свети постоянно, на Wi-Fi мрежа, което завършва на _RPT или _RPT5G и споделя което показва, че разширителят на обхват е свързан успешно...
 • Seite 9: Отстраняване На Неизправности

  Когато се свързвате към двубандов маршрутизатор, но само LED индикаторът за 2,4 GHz или 5 GHz Wi-Fi свети, натиснете бутона WPS на маршрутизатора и на RP-AC53 отново, за да проверите дали и и двата LED индикатора 2,4 GHz и 5 GHz Wi-Fi светят.
 • Seite 10 Б. Конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично Windows 7 получаване на IP адрес. А. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. 1. Щракнете върху Start (Старт) 1. Щракнете върху Start (Старт) > > Control Panel (Контролен Internet Explorer, за да стартирате панел) > Network and Internet уеб...
 • Seite 11: Sadržaj Pakiranja

  Isključen: RP-AC53 je odvojen 1. Pritisnite tipku WPS na usmjerivaču/pristupnoj točki. od električne 2. Pritisnite WPS tipku gornja strana na RP-AC53 na duže od utičnice ili isključen pet (5) sekunde dok LED ne počne treptati. 5) LED za Ethernet 6) LED za 2,4 GHz NAPOMENA: Pogledajte priručnik usmjerivača za lokaciju...
 • Seite 12 Naziv nove mreže proširivača 2,4 GHz: postojeći pristupne točke i bežičnog uređaja radi boljih performansi. Nakon NetworkName_RPT postavljanja uređaja RP-AC53 na idealnu lokaciju, RP-AC53 se spaja na usmjerivač/pristupnu točku u roku od jedne (1) minute. Naziv nove mreže proširivača 5 GHz: postojeći...
 • Seite 13 P4: Kako ću resetirati RP-AC53? • P ritisnite gumb RESET na bočnoj strani RP-AC53 i držite ga oko pet (5) sekundi dok LED svjetla ne počnu treptati sporo. P5: Što trebam učiniti kada svijetli samo jedan LED za Wi-Fi opseg? •...
 • Seite 14 Windows 7 B. Postavite TCP/IP postavke tako da automatski dohvaćaju IP adresu. A. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen. 1. Kliknite Start > Control Panel (Upravljačka ploča) > Network 1. Kliknite Start > Internet Explorer and Internet (Mreže i internet) da pokrenete internetski preglednik.
 • Seite 15: Obsah Krabice

  Obsah krabice Instalování opakovač Zapnutí opakovač RP-AC53 dvoupásmový bezdrátový opakovač 1. Umístěte RP-AC53 do blízkosti směrovače/AP a připojte jej k Stručná příručka elektrické zásuvce. Stiskněte vypínač do polohy ON (ZAPNUTO). Záruční karta 2. Počkejte, než indikátor LED napájení začne svítit zeleně a indikátory LED Wi-Fi přestanou blikat.
 • Seite 16 Nový síťový název opakovač v pásmu 2,4 GHz: stávající bezdrátové zařízení, abyste dosáhli optimálního výkonu. Poté, co NetworkName_RPT RP-AC53 umístíte na ideální místo, se RP-AC53 přibližně jednu (1) minutu připojuje k vašemu směrovači/AP. Nový síťový název opakovač v pásmu 5 GHz: stávající...
 • Seite 17: Odstraňování Problémů

  • Když se připojujete k dvoupásmovému směrovači, ale svítí pouze indikátor LED sítě Wi-Fi pásma 2,4 GHz nebo 5 GHz, znovu stiskněte tlačítko WPS na směrovači a zařízení RP-AC53 a zkontrolujte, zda svítí oba indikátory LED sítě Wi-Fi pásma 2,4 GHz a 5 GHz.
 • Seite 18 Windows 7 B. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network 1. Klepnutím na Start > Internet and Internet (Síť a Internet) > Explorer spusťte webový...
 • Seite 19: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold Sådan installeres repeater Sådan tændes repeater RP-AC53 dual-band trådløs repeater 1. Stil din RP-AC53 i nærheden af din router/AP og slut den Kvikstartguide derefter til en stikkontakt. Tænd på tænd/sluk-knappen. Garantibevis 2. Vent indtil strømindikatoren begynder at lyse grøn, og Wi-Fi- indikatorerne holder op med at blinke, hvilket angiver, at din BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af...
 • Seite 20 Ny forlænger 2,4 GHz netværksnavn: eksisterende din router/AP og den trådløse enhed. for at få en bedre ydeevne. NetværksNavn_RPT Når din RP-AC53 er stillet på et optimalt sted, opretter den en Ny forlænger 5GHz netværksnavn: eksisterende forbindelse til din router/AP efter ca. ét (1) minut.
 • Seite 21: Fejlfinding

  • S ørg for, at din computer kun er forbundet til et forlængelsesnetværk, og indstil din computer til Hent automatisk en IP-adresse. SP4: Sådan nulstilles din RP-AC53? • Hold knappen RESET (NULSTIL) på siden af din RP-AC53 nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatorerne blinker langsomt. SP5: Hvad skal jeg gøre, når kun ét Wi-Fi-indikatorlys lyser? • N år du opretter forbindelse til en dual-band-router, men kun 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-indikatorlyset lyser, skal du trykke på WPS-knap-...
 • Seite 22 B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse Windows 7 automatisk. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet 1. Klik på Start > Internet Explorer for, (Netværk og Internet) > Network at starte internetbrowseren.
 • Seite 23: Inhoud Verpakking

  De Range Extender instellen De Range Extender inschakelen RP-AC53 çift bant kablosuz yineleyici 1. Plaats RP-AC53 dicht bij uw router/AP en sluit deze aan op een voedingsuitgang. Duw de voedingsschakelaar naar AAN. Voetstuk 2. Wacht tot de voedings-LED stabiel groen oplicht en de wifi-LED’s...
 • Seite 24 Nieuwe naam Extender 2.4GHz-netwerk: bestaande de router/AP en het draadloos apparaat voor betere prestaties. Nadat NetworkName_RPT u uw RP-AC53 op een ideale locatie hebt geplaatst, maakt de RP-AC53 Nieuwe naam Extender 5GHz-netwerk: bestaande binnen ongeveer één (1) minuut verbinding met uw router/AP.
 • Seite 25: Problemen Oplossen

  • A ls u verbinding maakt met een dual band-router, maar alleen de wifi-led 2.4 GHz of 5 GHz aan is, drukt u opnieuw op de WPS-knop op de router en op de RP-AC53 en controleer of de Wifi-led zowel voor 2.4 GHz als voor 5 GHz is opgelicht. V6: Wanneer ik een luidspreker of stereosysteem aansluit op de RP-AC53, wordt er geen geluid weergegeven wanneer ik audiobestanden afspeel.
 • Seite 26 Windows 7 A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. 1. Klik op Start > Internet Explorer om de webbrowser te starten. 2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetopties) >tabblad Connections (Verbindingen) > LAN settings (LAN-instellingen). 3. Schakel in het scherm LAN-instellingen het selectievakje Use a proxy server for your LAN (Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken) uit.
 • Seite 27: Pakendi Sisu

  Seadke toitelüliti asendisse ON. Garantiikaart 2. Oodake, kuni LED indikaator jääb roheliselt põlema ja Wi-Fi LED Lühijuhend indikaatorite vilkumine lõppeb, mis tähendab, et seade RP-AC53 on valmis esmase AP-ga ühendumiseks. MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
 • Seite 28 (SSID) olemasoleva Wi-Fi-võrgu nimega, mille lõpus on sümbolid _RPT või _RPT5G ja see ühiskasutab ruuteri/AP traadita võrgu parooli. 3. Kontrollige, kas Wi-Fi indikaator seadmel RP-AC53 põleb püsivalt, • Ühendage oma traadita seadmed uue Extenderi võrguga. mis tähendab, et leviala laiendaja on edukalt traadita võrku ühendunud.
 • Seite 29 K5: Mida ma peaksin tegema, kui ainult ühe sageduse Wi-Fi LED indikaator on sees? • K ui te ühendute kahesagedusliku ruuteriga, ent ainult 2,4 GHz või 5 GHz Wi-Fi LED indikaator on sees, vajutage uuesti WPS-nuppu nii ruuteril kui ka seadmel RP-AC53 ja veenduge, et nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz Wi-Fi LED indikaatorid on sees. K6: Kui ma ühendan seadmega RP-AC53 kõlari või stereosüsteemi, ei kosta audiofailide esitamisel ühtegi heli.
 • Seite 30 Windows 7 A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. 1. Klõpsake Start > Internet Explorer, et käivitada veebibrauser. 2. Klõpsake Tools (Tööriistad) > Internet options (Interneti-suvandid) > Vahekaart Connections (Ühendused) > LAN settings (LAN sätted). 3. Ekraanil Local Area Network (LAN) Settings (LAN sätted) eemaldage märge ruudust Use a proxy server for your LAN (Kasutage oma kohtvõrgu (LAN) puhul puhverserverit).
 • Seite 31: Aperçu Rapide

  Contenu de la boîte Configurer le répéteur Allumer le répéteur Répéteur Wi-Fi à double bande RP-AC53 1. Placez le répéteur à proximité de votre routeur/point d'accès, puis reliez-le à une source d'alimentation. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation Carte de garantie pour le mettre en position ON.
 • Seite 32 Wi-Fi nommé : ASUS_RPAC53/ASUS_RPAC53_5G. • Placez le répéteur à un endroit où les voyants Wi-Fi sont verts ou oranges. 2. Ouvrez votre navigateur internet et entrez http://repeater.asus.com dans la barre d'adresse pour ouvrir l'interface de gestion du répéteur. IMPORTANT! Il est recommandé de placer le répéteur dans un endroit 3. Entrez le nom de connexion et le mot de passe par défaut suivants : dégagé...
 • Seite 33: Foire Aux Questions

  • Il se peut que vous ayez entré un nom de réseau ou un mot de passe erroné. Réinitialisez le répéteur, vérifiez le nom de réseau et le mot de passe de votre routeur puis réessayez. Q3 : Je ne peux pas accéder à l'interface de gestion du répéteur en entrant l'adresse http://repeater.asus.com dans mon navigateur internet ? • Vérifiez que votre ordinateur est bien connecté...
 • Seite 34 Windows® 7 A. Désactivez le serveur proxy si celui- B. Configurez les paramètres TCP/IP pour ci est activé. l'obtention automatique d'une adresse IP. 1. Cliquez sur Start (Démarrer) > 1. Cliquez sur Start (Démarrer) > Control Internet Explorer pour ouvrir le Panel (Panneau de configuration) >...
 • Seite 35: Pakkauksen Sisältö

  ON (Päällä) -asentoon. 2. Odota, kunnes virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä Pikaopas ja Wi-Fi LED -merkkivalot lakkaavat vilkkumasta, mikä ilmaisee, että RP-AC53 on valmis muodostamaan yhteyden päätukiasemaan. HUOMAUTUS: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Pikasilmäys 1) Virta Päälle/Pois -kytkin...
 • Seite 36 • Sijoita RP-AC53 sijaintiin, jossa saat vihreän tai oranssi LED Menetelmä kaksi: Yhteyden muodostaminen graafisella -merkkivalon näkyviin. käyttöliittymällä 1. Käytä Wi-Fi-laitetta, kuten pöytätietokone/kannettava/tabletti, TÄRKEÄÄ! On suositeltavaa sijoittaa RP-AC53 avoimeen tai avaraan löytääksesi ja yhdistääksesi langattoman ASUS_RPAC53 /ASUS_ tilaan. RPAC53_5G-verkon. 2. Käynnistä verkkoselain ja näppäile osoiteriville http://repeater. asus.com käyttääksesi toistimen.
 • Seite 37: Vianmääritys

  • Kun liität kaksikaistaisen reitittimen, mutta vain 2,4 GHz:in tai 5 GHz:in Wi-Fi-LED-merkkivalo palaa, paina WPS-painiketta sekä reitittimessä että RP-AC53:ssa uudelleen ja tarkista, että sekä 2,4 GHz:in että 5 GHz:in Wi-Fi-LED-merkkivalot palavat. K6: En voi käyttää graafista web-käyttöliittymää langattoman reitittimen asetusten määrittämiseen.
 • Seite 38 Windows 7 B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, IP-osoitteen automaattisesti. jos se on otettu käyttöön. 1. Napsauta Start (Käynnistä) > Control 1. Käynnistä web-selainta Panel (Ohjauspaneeli) > Network napsauttamalla Start (Käynnistä) > and Internet (Verkko ja Internet) > Internet Network and Sharing Center (Verkko Explorer.
 • Seite 39: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt Einrichten des Repeaters Einschalten des Repeaters RP-AC53 Dual-Band Wireless Repeater 1. Stellen Sie Ihren RP-AC53 in die Nähe Ihres Routers/Access Points Garantiekarte (AP) und schließen ihn an eine Steckdose an. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten. Schnellstartanleitung 2. Warten Sie, bis die Betriebs-LED grün leuchtet und die WLAN- LEDs aufhören zu blinken, was anzeigt, dass der RP-AC53 bereit...
 • Seite 40 Repeaters in den Namen Ihres bestehenden WLANs, endend auf _RPT oder _RPT5G, und er teilt das WLAN-Kennwort Ihres Routers/APs. 3. Prüfen Sie, ob die WLAN-Anzeige des RP-AC53 dauerhaft leuchtet, was angibt, dass sich der Repeater erfolgreich mit dem WLAN verbunden hat.
 • Seite 41: Häufig Gestellte Fragen

  F5: Was soll ich tun, wenn die WLAN-LED nur eines Bandes leuchtet? • W enn Sie sich mit einem Dual-Band Router verbinden, aber nur die 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-LED leuchtet, drücken Sie erneut die WPS-Taste am Router und auch am RP-AC53 und prüfen Sie, ob nun beide, die 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-LED leuchten. F6: Ich kann nicht auf die graphische Benutzeroberfläche zugreifen, um die Einstellungen des RP-AC53 zu konfigurieren.
 • Seite 42 Windows 7 A. Falls aktiviert, deaktivieren Sie den B. Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen Proxy-Server. so fest, dass Sie automatisch eine IP- Adresse erhalten. 1. Klicken Sie auf Start > Internet 1. Klicken Sie auf Start > Control Panel Explorer, um den Browser zu starten. (Systemsteuerung) >...
 • Seite 43: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Εγκατάσταση της συσκευής επέκτασης εύρους Ενεργοποίηση της συσκευής επέκτασης Ασύρματος επαναλήπτης διπλής ζώνης RP-AC53 1. Τοποθετήστε το RP-AC53 κοντά σε δρομολογητή/ΣΠ και συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας. Οδηγός Γρήγορης Έναρξης 2. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED λειτουργίας να ανάψει με...
 • Seite 44 του ενισχυτή (SSID) αλλάζει στο τρέχον όνομα δικτύου Wi-Fi, που καταλήγει σε _RPT ή _RPT5G και χρησιμοποιεί τον κωδικό 3. Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi του RP-AC53 ανάβει μόνιμα, πρόσβασης του δρομολογητή/ασύρματου ΣΠ. γεγονός που υποδεικνύει ότι η συσκευή επέκτασης εύρους έχει...
 • Seite 45: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  EP4: Πώς θα επαναφέρω το RP-AC53; • Πατήστε το κουμπί RESET στο πλαϊνό τμήμα του RP-AC53 για πέντε (5) δευτερόλεπτα περίπου μέχρι οι λυχνίες LED να αρχίσουν να αναβοσβήνουν. EP5: Τι πρέπει να κάνω όταν μόνο μία ζώνη από τις λυχνίες LED ένδειξης Wi-Fi είναι αναμμένη;...
 • Seite 46 Windows 7 A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Internet Explorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Internet options (Επιλογές Internet) > καρτέλα Connections (Συνδέσεις) > LAN settings (Ρυθμίσεις...
 • Seite 47: A Csomag Tartalma

  2. Várjon, amíg a hálózati LED-fény zöld színnel folyamatosan Gyors üzembe helyezési útmutató világítani kezd és a Wi-Fi LED-fényei abbahagyják a villogást, ami azt jelzi, hogy az RP-AC53 készen áll a legfelső szintű hozzáférési ponthoz való csatlakozásra. MEGJEGYZÉS: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
 • Seite 48 (SSID) a meglévő Wi-Fi-hálózat nevére módosul, 3. Győződjön meg arról, hogy az RP-AC53 Wi-Fi jelzőfénye amely _RPT vagy _RPT5G végződéssel egészül ki és osztozik a router/ folyamatosan világít, ami azt jelzi, hogy a jelerősítő sikeresen hozzáférési pont vezeték nélküli jelszaván.
 • Seite 49: Hibaelhárítás

  (IP-cím automatikus lekérése) lehetőséget. K4: Hogyan lehet visszaállítani az RP-AC53 eszközt? • Nyomja meg körülbelül öt (5) másodpercig az RP-AC53 oldalán lévő RESET (Alaphelyzet) gombot, amíg a LED-ek elkezdenek lassan villogni. K5: Mit kell tennem, ha a Wi-Fi LED-en csak egy sáv világít? • H a kétsávos routerhez csatlakozik, de a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi LED közül csak az egyik világít, nyomja meg ismét a WPS gombot a routeren...
 • Seite 50 B. Végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az Windows 7 IP-címet automatikusan lekérje. A. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve 1. Kattintson a Start > Control Panel van. (Vezérlőpult) > Network and Internet 1. Kattintson a Start > Internet Explorer elemre a (Hálózat és internet) >...
 • Seite 51: Contenuto Della Confezione

  Configurazione del repeater Accensione del repeater Repeater Wireless RP-AC53 Dual-band 1. Posizionate il vostro RP-AC53 vicino al router/AP e collegatelo ad una presa di corrente. Premete il pulsante di accensione/spegnimento. Certificato di garanzia 2. Aspettate fino a quando il LED di alimentazione si illumina di verde e i LED Wi-Fi smettono di lampeggiare, questo indica che il dispositivo RP-AC53 è...
 • Seite 52 Quando la connessione è stata completata con successo posizionate il repeater tra il router/AP e il dispositivo wireless per ottenere le migliori 3. Verificate che l'indicatore Wi-Fi dell'RP-AC53 sia acceso e fisso, questo prestazioni. Dopo aver posizionato l'RP-AC53 nella posizione ideale questo si indica che il repeater si è...
 • Seite 53: Indicatore Di Segnale

  D2: Perché il LED Wi-Fi non si accende dopo aver completato il secondo metodo? • P otreste aver inserito un SSID errato o una password di rete non corretta. Resettate l'RP-AC53, controllate nuovamente le impostazioni di rete (SSID e password) e configurate nuovamente l'RP-AC53. D3: Perché non riesco a vedere la pagina di accesso quando inserisco http://repeater.asus.com nel mio browser? • A ssicuratevi che il computer sia connesso solamente alla rete estesa e impostate il vostro computer su Ottieni automaticamente un indirizzo IP nelle impostazioni di rete.
 • Seite 54 Windows® 7 B. Configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP A. Disabilitate il server proxy (se automaticamente. abilitato). 1. Cliccate su Start > Control Panel 1. Cliccate su Start > Internet Explorer per (Pannello di controllo) > Network and aprire il browser.
 • Seite 55: Pakuotės Turinys

  Diapazono plėtiklio nustatymas Pakuotės turinys Diapazono plėtiklio įjungimas RP-AC53 dviejų juostų belaidis kartotuvas 1. Įrenginį RP-AC53 pastatykite šalia kelvedžio / AP ir prijunkite prie maitinimo lizdo. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad Garantijos kortelė įjungtumėte. Darbui vadovas 2. Palaukite, kol maitinimo šviesinis indikatorius pradės degti žalia spalva, o „Wi-Fi“...
 • Seite 56 Naujo plėtiklio 2,4 GHz tinklo pavadinimas: esamo tinklo Kai ryšys sukurtas, pastatykite diapazono plėstuvą tarp kelvedžio pavadinimas_RPT / AP ir belaidžio įrenginio, kad geriau veiktų. Pastačius RP-AC53 geriausioje vietoje, RP-AC53 prisijungia prie kelvedžio / AP Naujo plėtiklio 5GHz tinklo pavadinimas: esamo tinklo maždaug per minutę.
 • Seite 57: Trikčių Šalinimas

  • K ompiuteris turi būti prijungtas tik prie plėstuvo tinklo ir nustatyta funkcija Gauti IP adresą automatiškai. 4 kl. Kaip atkurti RP-AC53? • M aždaug penkias (5) sekundes spauskite mygtuką RESET įrenginio RP-AC53 šone, kol šviesiniai indikatoriai (LED) pradės lėtai mirksėti. 5 kl. Ką daryti, jei dega tik vienos juostos „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius? • Jei jungiatės prie dviejų...
 • Seite 58 Windows 7 B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai. A. Jei įjungtas tarpinis serveris, jį išjunkite. 1. Spustelėkite Start (Pradėti) > Control 1. Spustelėkite Start (Pradėti) > Internet Explorer, Panel (Valdymo skydas) > Network kad paleistumėte saityno naršyklę. and Internet (Tinklas ir Internetas) 2.
 • Seite 59: Iepakojuma Saturs

  Nospiediet barošanas slēdzi uz IESLĒGTS. Garantijas karte 2. Uzgaidiet, kamēr barošanas LED ir zaļa un nemirgo, Wi-Fi LED beidz mirgot, kas norāda, ka RP-AC53 ir gatavs izveidot Padomi ātrai darba uzsākšanai savienojumu ar vecāka piekļuves punktu. PIEZĪME: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.
 • Seite 60 (SSID) mainās uz uz jūsu jau esošā Wi-Fi tīkla nosaukumu, un beidzas ar _RPT vai _RPT5G un kopīgo jūsu maršrutētāja/piekļuves punkta 3. Pārbaudiet, vai RP-AC53 Wi-Fi indikators deg, kas norāda, ka tīkla bezvadu paroli. paplašinātājā ir sekmīgi izveidots savienojums bezvadu tīklu.
 • Seite 61 (Automātiski iegūt IP adresi). 4. jaut. Kā atiestatīt RP-AC53? • Nospiediet pogu RESET (Atiestatīt) uz RP-AC53 sāniem uz aptuveni piecām (5) sekundēm, līdz LED sāk lēni mirgot. 5. jaut. Kas man jādara, ja spīd tikai vienas joslas Wi-Fi LED? • K ad jūs pievienojaties divu joslu maršrutētājam, bet spīd tikai 2,4 GHz vai 5 GHz Wi-Fi LED, vēlreiz nospiediet WPS pogu kā uz...
 • Seite 62 Windows 7 B. Iestatiet TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai. A. Atspējojiet starpniekserveri, ja tas ir iespējots. 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) > Internet Explorer, lai 1. Noklikšķiniet Start (Sākt) > Control palaistu tīmekļa pārlūku. Panel (Vadības panelis) > Network and Internet (Tīkls un Internets) > 2.
 • Seite 63: Innhold I Pakken

  Garantikort 2. Vent til LED-lampen for strøm lyser grønt og LED-lampen for Hurtigstartguide Wi-Fi blinker, noe som indikerer at RP-AC53 er klar til å koble til det overordnede tilgangspunktet. MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din.
 • Seite 64 Når tilkoblingen er fullført, plasser repeater mellom ruteren/ nettverksnavn_RPT tilgangspunktet og den trådløse enheten for å oppnå bedre ytelse. Når RP-AC53 er plassert på en god plass, kobler RP-AC53 seg til Nytt utvidet 5 GHz-nettverksnavn: eksisterende ruteren/tilgangspunktet etter ca. ett (1) minutt.
 • Seite 65 • K ontroller at datamaskinen er koblet til utvidernettverket, og still maskinen til å Motta IP-adresse automatisk. Sp. 4: Hvordan tilbakestiller jeg RP-AC53? • Hold TILBAKESTILL-knappen på siden av RP-AC53 inne i ca. fem (5) sekunder til LED-lampene blinker sakte. Sp. 5: Hva skal jeg gjøre hvis kun LED-lampen til ett Wi-Fi-bånd lyser? • H vis du kobler til en dobbeltbåndruter men bare den ene av 2,4 GHz- eller 5 GHz-Wi-Fi-LED-lampene lyser, trykker du på...
 • Seite 66 Windows 7 B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er 1. Klikk på Start > Control Panel aktivert. (Kontrollpanel) > Network and 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne Internet (Nettverk og Internett) nettleseren.
 • Seite 67: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem Ligar o Extensor de alcance Repetidor sem fios de banda dupla RP-AC53 1. Coloque o RP-AC53 próximo do seu router/AP e ligue-o a uma Cartão de Garantia tomada elétrica. Coloque o interruptor de alimentação na posição ON (Ligado).
 • Seite 68 (SSID) do Repetidor mudará para o nome da rede Wi-Fi existente, terminando em _RPT 3. Certifique-se de que o indicador de Wi-Fi do RP-AC53 fica estático, ou _RPT5G e partilha a palavra-passe do seu router/PA sem fios.
 • Seite 69: Resolução De Problemas

  P4: Como faço a reposição do RP-AC53? • Pressione o botão RESET (Repor) na parte lateral do RP-AC53 durante cerca de cinco (5) segundos, até que os LED pisquem lentamente. P5: O que devo fazer quando apenas uma banda do LED de Wi-Fi está acesa? • S e estiver ligado a um router de banda dupla mas apenas o LED de Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz estiver aceso, prima o botão WPS no router...
 • Seite 70 Windows 7 B. Configurar as definições de TCP/ IP para obter automaticamente um A. Desactive o servidor proxy, caso esteja endereço IP. activado. 1. Clique em Start (Iniciar) > Control 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer Panel (Painel de Controlo) > Network para executar o navegador Web.
 • Seite 71: Zawartość Opakowania

  Protected Setup) zasilanie 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze/punkcie dostępowym. Wyłączona: RP-AC53 2. Naciśnij przycisk WPS na szczycie RP-AC53 i przytrzymaj go odłączone od przez ponad pięć (5) sekundy, aż zacznie migać dioda. gniazda zasilania i wyłączone zasilanie UWAGA: Informacje na temat lokalizacji przycisku WPS na routerze można znaleźć...
 • Seite 72 (SSID) zmieni się na istniejącą nazwę sieci Wi-Fi, z zakończeniem _RPT lub _RPT5G i udostępni hasło połączenia bezprzewodowego routera/punktu dostępowego. 3. Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi RP-AC53 zaczął świecić stale, co oznacza pomyślne połączenie repeater z siecią bezprzewodową. • Połącz urządzenia bezprzewodowe z nową siecią wzmacniacza.
 • Seite 73: Wykrywanie I Usuwanie Usterek

  Pytanie 4: W jaki sposób można zresetować RP-AC53? • Naciśnij znajdujący się z boku urządzenia RP-AC53 przycisk RESET i przytrzymaj go przez około pięć (5) sekund, aż diody LED zaczną powoli migać. Pytanie 5: Co należy zrobić, gdy świeci się tylko jedna dioda LED pasma Wi-Fi? • P o podłączeniu do dwupasmowego routera, gdy świeci jednak tylko dioda LED 2,4 GHz lub 5 GHz Wi-Fi, ponownie naciśnij przycisk...
 • Seite 74 Windows 7 B. Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego uzyskiwania A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest adresu IP. włączony 1. Kliknij przycisk Start > Control Panel 1. Kliknij przycisk Start > Internet (Panel Sterowania) > Network and Explorer w celu uruchomienia Internet (Sieć...
 • Seite 75: Комплект Поставки

  Настройка повторителя Включение повторителя Двухдиапазонный беспроводной повторитель RP-AC53 1. Поместите RP-AC53 возле роутера / точки доступа и подключите его к розетке. Включите тумблер питания. Краткое руководство 2. Дождитесь когда индикатор питания загорится зеленым светом и индикаторы Wi-Fi перестанут мигать, указывая, что RP-AC53 готов к...
 • Seite 76 использует имя существующей сети и добавляет к нему _RPT или установите повторитель примерно посредине между роутером и _RPT5G. Например: беспроводным устройством. После размещения RP-AC53 в идеальном месте, RP-AC53 в течение минуты подключится к роутеру/AP. Имя существующей беспроводной сети: existing NetworkName Имя новой беспроводной сети 2.4 ГГц: existing NetworkName_RPT ПРИМЕЧАНИЯ: Имя...
 • Seite 77 В1: Что делать, если мой роутер не поддерживает WPS? • Для настройки RP-AC53 можно использовать метод 2. В2: Почему индикатор Wi-Fi не загорается после завершения метода 2? • В озможно, Вы ввели неверный SSID или пароль. Выполните сброс RP-AC53, проверьте SSID/пароль и настройте повторитель снова. В3: Почему я не вижу страницу входа после ввода http://repeater.asus.com в браузере? • У бедитесь что компьютер подключен только к расширенной сети и установите на нем опцию Получить IP-адрес автоматически. В4: Как выполнить сброс RP-AC53? • Н ажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд.
 • Seite 78 Windows 7 B. Настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. A. Отключите прокси-сервер, если он 1. Нажмите Пуск > Панель управления включен. > Сеть и Интернет > Центр 1. Нажмите Пуск > Internet Explorer для управления сетями и общим запуска браузера. доступом...
 • Seite 79: Conţinutul Pachetului

  2. Apăsaţi butonul WPS de pe partea laterală a dispozitivului sau este oprit RP-AC53 timp de cel puţin cinci (5) secunde, până când LED-ul începe să clipească. 5) LED Ethernet NOTĂ: Consultaţi manualul de utilizare al ruterului pentru 6) LED 2.4 GHz...
 • Seite 80 în numele reţelei Wi-Fi existente, terminat în _RPT sau în _RPT5G şi utilizează parola de reţea fără fir a ruterului/AP-ului dvs. 3. Verificaţi dacă indicatorul LED Wi-Fi al dispozitivului RP-AC53 rămâne aprins, ceea ce indică faptul că Repetor s-a conectat cu • Conectaţi dispozitivul wireless la dispozitivul de extindere a ariei...
 • Seite 81 • C ând vă conectaţi la un router cu bandă dublă, dar se aprinde numai LED-ul Wi-Fi pentru banda de 2,4 GHz sau numai LED-ul Wi-Fi pentru banda de 5 GHz, apăsaţi butonul WPS de pe router şi de pe dispozitivul RP-AC53 şi verificaţi ca ambele LED-uri Wi-Fi (pentru banda de 2,4 GHz şi pentru banda de 5 GHz) să fie aprinse.
 • Seite 82 B. Configuraţi setările TCP/IP Windows 7 pentru obţinerea automată a unei adrese IP. A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat. 1. Faceţi clic pe Start > Control Panel 1. Faceţi clic pe Start > Internet (Panou de control) > Network Explorer pentru a lansa browserul and Internet (Reţea şi Internet) web.
 • Seite 83: Contenido Del Paquete

  Configurar el prolongador de alcance Encender el prolongador de alcance Repetidor inalámbrico de banda dual RP-AC53 1. Coloque su RP-AC53 cerca del router o PA y enchúfelo a Tarjeta de garantía una toma de corriente eléctrica. Presione el interruptor de alimentación para colocarlo en la posición de ENCENDIDO.
 • Seite 84 (SSID) del repetidor cambiará al nombre de la red Wi-Fi existente, terminado 3. Compruebe si el indicador Wi-Fi de su RP-AC53 se ilumina con _RPT o _RPT5G y compartirá la contraseña inalámbrica del permanentemente, lo que indica que el prolongador de alcance enrutador o PA.
 • Seite 85: Solución De Problemas

  • C uando esté conectado a un enrutador de doble banda pero solamente se encienda el LED Wi-Fi de 2,4 GHz o 5 GHz, presione el botón WPS tanto del enrutador como de su RP-AC53 de nuevo y compruebe que los LED Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz se encienden. P6: No puedo acceder a la interfaz GUI web para configurar los parámetros del router inalámbrico.
 • Seite 86 Windows 7 B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección A. Deshabilite el servidor proxy si se IP automáticamente. encuentra habilitado. 1. Haga clic en Start (Inicio) > 1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Control Panel (Panel de control) Explorer para iniciar el explorador >...
 • Seite 87: Sadržaj Paketa

  1. Pritisnite WPS taster na ruteru/tački pristupa (AP). Ugašena: RP-AC53 je 2. Pritisnite WPS taster sa strane RP-AC53 u trajanju dužem pet (5) izvučen iz izlaza sekunde, dok lampica ne počne da treperi. napajanja ili je isključen NAPOMENA: Pogledajte uputstvo za korišćenje rutera za položaj...
 • Seite 88 (SSID) se menja u vaše potojeće ime Wi-Fi mreže, i završava se 3. Proverite da li Wi-Fi indikator RP-AC53 uređaja gori postojanim sa _RPT ili _RPT5G i deli lozinku za bežičnu mrežu rutera/tačke svetlom, što ukazuje da je proširitelj opsega povezan na bežičnu pristupa.
 • Seite 89 • K ada se povezujete za ruter sa duplim opsegom, ali je uključena samo 2.4 GHz ili 5 GHz Wi-Fi LED lampica, pritisnite WPS taster i na ruteru i na RP-AC53 uređaju ponovo i proverite da su obe Wi-Fi LED lampice, i za 2.4 GHz i za 5 GHz upaljene. P6: Ne mogu da pristupim grafičkom korisničkom interfejsu na internetu kako bih konfigurisao RP-AC53 podešavanja.
 • Seite 90 Windows 7 B. Podesite TCP/IP podešavanja da automatski pribave IP adresu. A. Isključite proksi server, 1. Kliknite na Start > Control Panel ukoliko je uključeno. (Kontrolni panel) > Network 1. Kliknite na Start > Internet and Internet (Mreža i Internet) Explorer da pokrenete internet >...
 • Seite 91: Obsah Balenia

  1. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači/prístupovom bode. odpojené z elektrickej zásuvky a je vypnuté 2. Podržte stlačené tlačidlo WPS na bočnej strane zariadenia RP-AC53 na dlhšie ako päť (5) sekundy, kým nezačne blikať 5) LED indikátor Ethernetového LED indikátor. pripojenia POZNÁMKA: Informácie o umiestnení...
 • Seite 92 RPT5G zariadenie s cieľom dosiahnuť lepší výkon. Po umiestnení zariadenia RP-AC53 na ideálne miesto sa zariadenie RP-AC53 pripojí k vášmu Na pripojenie ďalšieho Wi-Fi zariadenia k sieti vášho zariadenia smerovaču/prístupovému bodu v priebehu približne jednej (1) minúty.
 • Seite 93: Riešenie Problémov

  Otázka5: Čo mám robiť, ak svieti lej jeden LED indikátor pásma siete Wi-Fi? • A k sa pripájate k dvojpásmovému smerovaču, no svieti len LED indikátor siete Wi-Fi pre pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz, znova stlačte tlačidlo WPS na smerovači aj na zariadení RP-AC53 a skontrolujte, že svieti LED indikátor pre pásmo 2,4 GHz aj pre pásmo 5 GHz. Otázka6: Na konfiguráciu nastavení smerovača bezdrôtovej komunikácie nedokážem získať prístup ku grafickému používateľskému rozhraniu (GUI).
 • Seite 94 Windows 7 B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/ IP pre automatické získanie IP adresy. A. Ak je povolený, zakážte server 1. Kliknite na Start (Štart) > Control Proxy. Panel (Ovládací panel) > Network 1. Kliknite na Start (Štart) > Internet and Internet (Sieť a internet) Explorer a spusťte webový...
 • Seite 95: Vsebina Paketa

  Ne sveti: RP-AC53 ni priključen 1. Pritisnite tipko WPS na usmerjevalniku/dostopni točki. v električno vtičnico ali 2. Pritisnite gumb WPS na vrh strani naprave RP-AC53 za več izključen kot pet (5) sekundi, dokler lučka LED ne začne utripati. 5) Lučka LED za ethernet OPOMBA: Če ne veste, kje je tipka WPS, glejte priročnik...
 • Seite 96 Obstoječe ime brezžičnega omrežja: obstoječe ImeOmrežja dostopno točko in brezžično napravo, da izboljšate učinkovitost. Novo ime za brezžično omrežje repetitorja pri 2,4GHz: Ko RP-AC53 postavite na idealno lokacijo, se poveže z vašim obstoječe ImeOmrežja_RPT usmerjevalnikom/dostopno točko v približno eni (1) minuti.
 • Seite 97 Obtain an IP address automatically (Samodejno pridobi naslov IP). V4: Kako ponastavim RP-AC53? • Pritisnite gumb za PONASTAVITEV ob strani naprave RP-AC53 in ga držite približno pet (5) sekund, dokler lučke LED ne začnejo počasi utripati. V5: Kaj naj naredim, če sveti samo ena lučka LED za Wi-Fi? • K o povežete dvopasovni usmerjevalnik, toda gori samo lučka LED za Wi-Fi 2,4 GHz ali 5 GHz, ponovno pritisnite gumb WPS na...
 • Seite 98 Windows 7 B. Nastavite nastavitve TCP/IP na samodejno pridobivanje IP naslova. A. Onemogočite proxy strežnik, če je omogočen. 1. Kliknite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Network and 1. Kliknite Start > Internet Explorer za Internet (Omrežje in internet) zagon spletnega brskalnika.
 • Seite 99: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll Inställning av områdesutökaren Slår på områdesutökaren RP-AC53 dubbelbands trådlösa 1. Placera RP-AC53 nära din router/AP och anslut den till ett Garantikort strömuttag. Ställ strömbrytaren på PÅ. Snabbstartguide 2. Vänta tills strömlysdioden lyser fast grönt och Wi-Fi-lysdioderna slutar blinka, vilket indikerar att RP-AC53 är redo att anslutas till den överodnade AP:n.
 • Seite 100 Nytt namn på 2,4 GHz extendernätverk: befintligt AP:n och den trådlösa enheten för att få bättre prestanda. När du NetworkName_RPT placerat din RP-AC53 på en optimal plats, anslute RP-AC53 till din router/AP på ca en (1) minut. Nytt namn på 5 GHz extendernätverk: befintligt NetworkName_RPT5G ANMÄRKNINGAR:...
 • Seite 101 F5: Vad bör jag göra om endast Wi-Fi-indikator för ett band lyser? • N är du ansluter till en dubbelbandsrouter men endast 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-indikator är tänd, tryck på WPS-knappen både på routern och på RP-AC53 igen, och kontrollera att både indikatorn för 2,4 GHz och 5 GHz Wi-Fi lyser. Jag kan inte komma åt webb GUI för att konfigurera de trådlösa routerns inställningar.
 • Seite 102 Windows 7 B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. 1. Klicka på Start >Control Panel (Kontrollpanel) > Network and 1. Klicka på Start > Internet Explorer Internet (Nätverk och internet) för att starta webbläsaren.
 • Seite 103: Paket Içeriği

  Hızlı Başlangıç Kılavuzu 2. Güç LED’i sabit yeşil renkte yanana ve Wi-Fi LED’lerinin yanıp sönmesi durana kadar bekleyin; bu, RP-AC53 aygıtının ana erişim NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, noktasına bağlanmaya hazır olduğunu belirtir.
 • Seite 104 Bağlantı tamamlandığında, daha iyi performans elde etmek Yeni Genişletici 2.4GHz ağ adı: Mevcut ağ adı_RPT için Kablosuz Yineleyici yönlendirici/erişim noktası ile kablosuz aygıt arasına yerleştirin. RP-AC53 aygıtınız en uygun konuma Genişletici ağınıza ek Wi-Fi aygıtı bağlamak için, mevcut yerleştirildikten sonra, RP-AC53 yaklaşık bir (1) dakika içinde kablosuz yönlendirici olarak aynı...
 • Seite 105: Sorun Giderme

  (Otomatik olarak bir IP adresi al) seçeneğini işaretleyin. S4: RP-AC53 aygıtını nasıl sıfırlarım? • RP-AC53 aygıtının yan tarafındaki RESET (SIFIRLA) düğmesini, LED’ler yavaşça yanıp sönene kadar yaklaşık beş (5) saniye basılı tutun. S5: Yalnızca bir bant Wi-Fi LED’i yandığında ne yapmalıyım? • Ç...
 • Seite 106 Windows 7 B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın. A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin. 1. Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet (Ağ 1. Start (Başlat) > Internet Explorer ve Internet) > Network and Sharing (Internet Gezgini)'ne tıklayarak Center (Ağ...
 • Seite 107 Вимк.: RP-AC53 вимкнено з розетки електромережі 1. Натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі/ТД. або не отримує живлення 2. Натискайте кнопку WPS верхня на RP-AC53 понад П’ять (5) секунди, доки почне спалахувати світлодіод. 5) Світлодіод Ethernet 6) Світлодіод 2,4 ГГц ПРИМІТКА: Розташування WPS кнопки на...
 • Seite 108 (Використовувати налаштування за замовчуванням), назва бездротової мережі Повторювача (SSID) змінюється на ту назву 3. Перевірте, чи індикатор Wi-Fi на RP-AC53 стабільно світиться мережі Wi-Fi, що вже існує, закінчується на _RPT або _RPT5G і блакитним. Це позначає, що подовжувач діапазону успішно...
 • Seite 109: Усунення Несправностей

  З5: Що робити, якщо світиться лише LED одного діапазону Wi-Fi? • К оли ви підключаєтеся до дводіапазонного маршрутизатора, але світиться LED лише Wi-Fi 2,4 ГГц або 5 ГГц, знову натисніть кнопку WPS і на маршрутизаторі, і на RP-AC53 і перевірте, чи світяться LED Wi-Fi і 2,4 ГГц, і 5 ГГц. З6: Не можу увійти до графічного інтерфейсу он-лайн, щоб конфігурувати налаштування бездротового...
 • Seite 110 Windows 7 B. Встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР-адресу. A. Якщо активований сервер proxy, вимкніть його. 1. Клацніть по Start (Пуск) > Control Panel (Панель керування) > Network and 1. Клацніть по Start (Пуск) > Internet Internet (Мережа й Інтернет) > Network Explorer, щоб...
 • Seite 111 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.
 • Seite 112 Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur : https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792. html Precautions for the use of the device a. P ay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages. b. M edical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference. c. K indly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation’s level. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager. Précautions d'emploi de l'appareil a. S oyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-...
 • Seite 113 b. É vitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs…),veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence. c. U tilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau. d. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents. Условия эксплуатации: Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям. При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ. Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых. Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами. AEEE Yönetmeliğine Uygundur. IEEE Yönetmeliğine Uygundur. Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Seite 114 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised representative in ASUS Computer GmbH Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S. Turkey Tel./FAX No.: +90 212 331 10 00 / +90 212 332 28 90 Address: ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. ERCAN HAN B BLOK NO.121 SISLI, ISTANBUL 34394 CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel./FAX No.: 90 212 356 70 70 / +90 212 356 70 69 Address: GURSEL MAH. AKMAN SK.47B 1 KAGITHANE/ISTANBUL KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST.
 • Seite 115: Networks Global Hotline Information

  Networks Global Hotline Information Region Country/ Area Hotline Number Service Hours Cyprus 800-92491 09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri France 0033-170949400 09:00-18:00 Mon-Fri 0049-1805010920 0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri Germany 10:00-17:00 Mon-Fri (component support) 0049-2102959911 (Fax) Hungary 0036-15054561 09:00-17:30 Mon-Fri Italy 199-400089 09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri Greece 00800-44142044 09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Mon-Fri Europe Netherlands/ Luxembourg 0031-591570290 09:00-17:00 Mon-Fri Belgium 0032-78150231...
 • Seite 116 Service Hours Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri Europe United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 ( Non-Toll Free )
 • Seite 117 Networks Global Hotline Information Region Country/ Area Hotline Number Service Hours India 09:00-18:00 Mon-Sat 1800-2090365 India(WL/NW) 09:00-21:00 Mon-Sun Indonesia 0062-2129495000 09:30-17:00 Mon-Fri 500128 (Local Only) 9:30 – 12:00 Sat Asia-Pacific Vietnam 1900-555581 08:00-12:00; 13:30-17:30 Mon-Sat Hong Kong 00852-35824770 10:00-19:00 Mon-Sat 9:00-12:00 Mon-Fri Taiwan 0800-093-456; 02-81439000 13:30-18:00 Mon-Fri 8:30-12:00 EST Mon-Fri 1-812-282-2787 Canada 9:00-18:00 EST Sat-Sun 08:00-20:00 CST Mon-Fri; Americas Mexico 001-8008367847...
 • Seite 118 Herzegovina Bulgaria 00359-70014411 09:30-18:30 Mon-Fri 00359-29889170 09:30-18:00 Mon-Fri Balkan Countries Croatia 00385-16401111 09:00-17:00 Mon-Fri Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • For more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support/...
 • Seite 119: Simplified Eu Declaration Of Conformity

  English CE statement Simplified EU Declaration of Conformity ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, reset, or WPS button. This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. All operational modes: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.
 • Seite 120 Bulgarian Изявление относно CE Опростена декларация за съответствие на ЕС С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/ HelpDesk/_Declaration/. Декларация за съответствие за Директива за екодизайна 2009/125/ЕО Проведени са тестове за съвместимост с изискванията за екодизайн съгласно (ЕО) No. 1275/2008 и (ЕС) No. 801/2013. Когато устройството е в Networked Standby Mode (Режим на готовност на мрежа), I/O и мрежовият интерфейс са в спящ режим и може да не работят както трябва. За да събудите устройството, натиснете Wi-Fi on/off (Wi-Fi вкл./изкл.), reset (нулиране) или бутона WPS. Това устройство е в съответствие с границите за радиочестотно облъчване, установени от ЕС за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и използва при разстояние най-малко 20 cm 20 cm между излъчващото тяло и човешкото тяло. Всички режими на работа: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) По-долу са посочени честотата, режимът и максималното предавано захранване в ЕС. 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Устройството е ограничено за използване в помещения единствено, когато оперира в честотен диапазон от 5150 до 5350 MHz. Адаптерът трябва да се намира в близост до оборудването и да бъде лесно достъпен.
 • Seite 121: Pojednostavljena Eu Izjava O Sukladnosti

  Croatian CE izjava Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Izjava o sukladnosti za direktivu o ekodizajnu 2009/125/EZ Provedeno je testiranje zahtjeva na ekodizajn u skladu s (EC) No 1275/2008 i (EU) No 801/2013. Kada je uređaj u umreženom načinu mirovanja, njegovi ulazi/ izlazi i mrežno sučelje su također u načinu mirovanja i možda neće ispravno raditi. Za pokretanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje Wi-Fi uređaja, ponovno postavljanje ili gumb za WPS. Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela. Svi načini rada: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) U nastavku su navedeni frekvencija, način rada i maksimalna emitirana snaga u EU: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Uređaj je ograničen na uporabu u zatvorenim prostorima samo pri radu u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz. Adapter se mora instalirati blizu uređaja i mora biti lako dostupan.
 • Seite 122 Czech Prohlášení CE Zjednodušené prohlášení o shodě s EU Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Prohlášení o shodě se směrnicí o ekodesignu 2009/125/ES Bylo provedeno testování požadavků na ekodesign podle směrnic (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013. Když se toto zařízení nachází v pohotovostním síťovém režimu, jeho vstupy/výstupy a síťové rozhraní jsou v režimu spánku a nemusí fungovat správně. Zařízení lze probudit vypínačem Wi-Fi, resetovacím tlačítkem nebo tlačítkem WPS. Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Všechny provozní režimy: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Níže je uvedena frekvence, režim a maximální vysílaný výkon v EU: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Při provozu ve frekvenčním rozsahu 5 150 až 5 350 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na vnitřní prostory. Používaný adaptér se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
 • Seite 123 Danish CE-erklæring Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, nulstil eller WPS-knappen. Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Alle driftsfunktioner: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frekvensen, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Denne enhed er begrænset til indendørs brug, hvis den bruges på frekvensområdet 5150-5350 MHz. Adapteren skal bruges i nærheden af udstyret, og skal være let tilgængelig.
 • Seite 124: Ce-Verklaring

  Dutch CE-verklaring Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013 zijn uitgevoerd. Wanneer het apparaat in de modus Stand-by in netwerk staat, staan de I/O en netwerkinterface in de slaapstand en werken wellicht niet goed. Om het apparaat uit de slaapstand te halen, drukt u op de knop Wi-Fi aan/uit, reset of WPS. Deze apparatuur voldoet aan EU-limieten voor blootstelling aan straling als uiteengezet voor een onbeheerste omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Alle bedrijfsmodi: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) De frequentie, modus en het afgegeven maximumvermogen in de EU wordt hieronder vermeld: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Het apparaat is beperkt tot alleen binnengebruik bij werking in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.
 • Seite 125 Estonian CE-kinnitus Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Vastavuse kinnitus ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ Ökodisaini erinõuetele vastavust testiti kooskõlas määruste (EÜ) nr 1275/2008 ja (EÜ) nr 801/2013 nõuetega. Kui seade on võrku ühendatud ooterežiimis, on selle I/O ja võrguliides unerežiimis ning seetõttu on võimalik, et seade ei toimi nõuetekohaselt. Seadme äratamiseks vajutage Wi-Fi on/off-nuppu, lähtestusnuppu või WPS nuppu. Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusnormidele. Antud seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jääma radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20 cm kaugusele. Kõik töörežiimid: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Teave sageduse, režiimi ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Seadet tuleb kasutada ainult sisetingimustes sagedusvahemikus 5150 MHz kuni 5350 MHz. Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse, kus see on hõlpsalt kättesaadav.
 • Seite 126: Déclaration Simplifiée De Conformité De L'ue

  French Avertissements de sécurité Déclaration simplifiée de conformité de l’UE ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Déclaration de conformité (Directive sur l'écoconception 2009/125/CE) Test de la conformité aux exigences d'écoconception selon [CE 1275/2008] et [UE 801/2013]. Lorsque l'appareil est en mode Networked Standby, son panneau d'E/S et son interface réseau sont en mode veille et peuvent ne pas fonctionner correctement. Pour sortir l'appareil du mode veille, appuyez sur le bouton Wi-Fi de réinitialisation ou WPS. Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par l'UE en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Tous les modes de fonctionnement: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) La fréquence, le mode et la puissance maximale transmise de l'UE sont listés ci-dessous: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Cet appareil est restreint à une utilisation en intérieur lors d'un fonctionnement dans la plage de fréquence de 5150 à 5350 MHz. L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et être aisément accessible.
 • Seite 127: Yksinkertaistettu Eu-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Finnish CE-merkintä Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista on suoritettu. Kun laite on verkossa valmiustilassa, sen I/O- ja verkkoliittymä ovat lepotilassa eivätkä ne ehkä toimi oikein. Herättääksesi laitteen, paina Wi-Fi päälle/pois -, nollaa- tai WPS-painiketta. Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm. Kaikki käyttötilat: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin 5 150 - 5 350 MHz:in-taajuusalueella. Verkkolaite tulee liittää lähelle laitetta helposti tavoitettavissa olevaan paikkaan.
 • Seite 128: Ce-Erklärung

  German CE-Erklärung Vereinfachte EU-Konformitätserklärung ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Konformitätserklärung für Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC Die Überprüfung der Ökodesign-Anforderungen nach (EC) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 wurde durchgeführt. Wenn sich das Gerät im Netzwerkbereitschaftsmodus befindet, werden die E/A- und Netzwerkschnittstellen in den Ruhezustand versetzt und arbeiten nicht wie gewöhnlich. Um das Gerät aufzuwecken, drücken Sie die WLAN Ein/Aus-, Reset- oder WPS-Taste. Dieses Gerät erfüllt die EU-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Alle Betriebsarten: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Die Frequenz, der Modus und die maximale Sendeleistung in der EU sind nachfolgend aufgeführt: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Das Gerät ist auf den Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 MHz bis 5350 MHz betrieben wird. Das Netzteil muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
 • Seite 129 Greek Δήλωση CE Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_ Declaration/. Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία Ecodesign (Οικολογικός σχεδιασμός) 2009/125/ΕΚ Έχει διενεργηθεί δοκιμή για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονή δικτύου, η διασύνδεση I/O και δικτύου βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi, επαναφοράς ή το πλήκτρο WPS. Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Όλοι οι τρόποι λειτουργίας: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Η συχνότητα, ο τρόπος λειτουργίας και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz. Η προσαρμογέας θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
 • Seite 130: Egyszerűsített Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat

  Hungarian CE-nyilatkozat Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Megfelelőségi nyilatkozat a környezettudatos tervezésről szóló 2009/125/EK irányelvhez A környezettudatos tervezés követelményeit illetően tesztelést végeztünk az (EK) 1275/2008 és (EU) 801/2013 előírásai szerint. Ha a készülék hálózati készenléti üzemmódra van állítva, akkor az I/O és a hálózati csatoló alvó üzemmódba kerül, és elképzelhető, hogy nem működik megfelelően. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a Wi-Fi vagy a reset gombot vagy a WPS gombot. Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezethez megállapított határértékeinek. A készülék telepítésekor és használata során legalább 20 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között. Minden működési üzemmód: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvenciát, üzemmódot és maximális átviteli teljesítményt: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban a készülék beltéri használatra van korlátozva. Az adaptert a berendezés közelében kell telepíteni, és egyszerűen elérhetővé kell tenni.
 • Seite 131: Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

  Italian Dichiarazione di conformità CE Dichiarazione di conformità UE semplificata ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/ EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Dichiarazione di conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/EC I test per i requisiti eco-design (EC) N. 1275/2008 e (EU) N. 801/2013 sono stati eseguiti. Quando il dispositivo si trova nella modalità Standby di rete le sue interfacce di rete e I/O sono in sospensione e potrebbero non funzionare correttamente. Per riattivare il dispositivo premete uno tra i pulsanti Wi-Fi on/off, reset o WPS. Questo apparecchio è conforme ai limiti UE, per l'esposizione a radiazioni, stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato ad una distanza di almeno 20 cm dal corpo. Tutte le modalità operative: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) I valori di frequenza, modalità e massima potenza di trasmissione per l'UE sono elencati di seguito: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm...
 • Seite 132: Supaprastinta Es Atitikties Deklaracija

  Lituanian CE pareiškimas Supaprastinta ES atitikties deklaracija Šiame dokumente bendrovė „ ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB atitikties deklaracija Atliktas ekologinio projektavimo reikalavimų pagal (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 atitikimo patikrinimas. Kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu, jo įjungimo / išjungimo ir tinklo sąsaja veikia miego režimu ir negali tinkamai veikti. Norėdami pažadinti prietaisą, paspauskite „ Wi-Fi“ įjungimo / išjungimo, nustatymo iš naujo arba WPS mygtuką. Ši įranga atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šį prietaisą reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno. Visi operaciniai režimai: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Dažnis, režimas ir maksimali signalų siuntimo galia ES nurodyta toliau: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Šį įrenginį galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5150–5350 MHz dažnių diapazone. Adapteris privalo būti įrengtas šalia įrenginio ir jis turi būti lengvai pasiekiamas.
 • Seite 133 Latvian CE apliecinājums Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Atbilstības paziņojums ekodizaina Direktīvai Nr. 2009/125/EK Veikta ekodizaina prasību pārbaude saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 801/2013. Ja ierīce ir tīkla gaidstāves režīmā, tās I/O (ievade/izvade) un tīkla interfeiss ir miega režīmā un var nedarboties pareizi. Lai aktivizētu ierīci, nospiediet pogu Wi-Fi on/off (Wi-Fi ieslēgts/izslēgts), reset (atiestatīt) vai WPS. Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un ķermeni. Visi darbības režīmi: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frekvence, režīms un maksimālā pārraidītā jauda ES ir norādīta tālāk. 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Šī ierīce, darbojoties no 5150 MHz līdz 5350 MHz frekvences diapazonā, paredzēta tikai lietošanai iekštelpās. Adapterim ir jābūt novietotam ierīces tuvumā un viegli pieejamam.
 • Seite 134 Norwegian CE-erklæring Forenklet EU-samsvarserklæring ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje ikke som det skal. Trykk Wi-Fi på/av-, tilbakestill- eller WPS-knappen for å vekke enheten. Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Alle operasjonsmoduser: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz. Adapteren skal plasseres nært utstyret og være lett tilgjengelig.
 • Seite 135 Portuguese Declaração CE Declaração de conformidade simplificada da UE A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Declaração de conformidade para a Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE Foram realizados testes de requisitos de conceção ecológica de acordo com o Nº 1275/2008 (CE) e Nº 801/2013 (UE). Quando o dispositivo se encontra no modo de espera em rede, a interface de E/S e de rede encontram-se no modo de suspensão e poderão não funcionar corretamente. Para ativar o dispositivo, prima o botão para ativar/desativar Wi-Fi, repor ou WPS. Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela UE para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo. Todos os modos operacionais: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) A frequência, o modo e a potência máxima na UE são apresentados abaixo: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Este dispositivo está restrito a utilização no interior quando utilizado na banda de frequências 5.150 a 5.350 MHz. O adaptador deverá ser instalado próximo do equipamento e estar facilmente acessível.
 • Seite 136: Uproszczona Deklaracja Zgodności Ue

  Polish Oświadczenie dotyczące oznaczenia CE Uproszczona deklaracja zgodności UE Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Deklaracja zgodności dotycząca dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE Przeprowadzono testy pod kątem wymogów dotyczących ekoprojektu zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1275/2008 i (UE) Nr 801/2013. Gdy urządzenie jest w sieciowym trybie czuwania, jego porty We/Wy oraz interfejs sieciowy również znajdują się w trybie uśpienia i mogą nie działać prawidłowo. W celu wznowienia pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania sieci Wi-Fi, przycisk resetowania lub WPS. To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między radiatorem, a ciałem. Wszystkie tryby działania: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Poniżej wskazano częstotliwość, tryb i maksymalną moc nadawania w UE: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Działanie tego urządzenia w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ten adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia i powinien on być łatwo dostępny.
 • Seite 137 Romanian Declarație CE Declarație de conformitate UE simplificată ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Declarația de conformitate pentru Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE Testarea pentru cerințele de proiectare ecologică în conformitate cu (CE) nr. 1275/2008 și (UE) nr. 801/2013 a fost efectuată. Când dispozitivul se află în modul de standby în rețea, I/E și interfața de rețea se află în modul de repaus și pot să nu funcționeze corect. Pentru a reactiva dispozitivul, apăsați butonul de pornire/oprire Wi-Fi, resetare sau butonul WPS. Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații UE stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu distanța minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs. Toate modurile de funcționare: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frecvența, modul și puterea maximă transmisă în UE sunt enumerate mai jos: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Dispozitivul este restricționat doar la utilizarea în interior în cazul operării în intervalul de frecvență cuprins între 5.150 și 5.350 MHz. Adaptorul trebuie montat în apropierea echipamentului şi trebuie să poată fi accesat uşor.
 • Seite 138 Spanish Declaración de la CE Declaración de conformidad simplificada para la UE Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE. Declaración de conformidad para la directiva de ecodiseño 2009/125/CE Se han realizado pruebas para cumplir los requisitos de ecodiseño conforme a las directivas (CE) nº 1275/2008 y (UE) nº 801/2013. Cuando el dispositivo está en modo de espera y conectado en red, su interfaz de E/S y de red se encuentran en el modo de suspensión y pueden no funcionar correctamente. Para reactivar el dispositivo, presione el botón de activación y desactivación de la funcionalidad Wi-Fi, el botón de restablecimiento o el botón WPS. El equipo cumple los límites de exposición de radiación de la UE fijados para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo radiante y su cuerpo. Todos los modos operativos: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) A continuación figuran la frecuencia, el modo y la potencia máxima de transmisión en la UE: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm El dispositivo solamente debe utilizarse en interiores cuando opera en el intervalo de frecuencias de 5150 a 5350 MHz.
 • Seite 139 Serbian CE izjava Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Deklaracija o saglasnosti za Ekodizajn direktivu 2009/125/EC Testiranje za eko-dizajn zahteve u skladu sa (EC) Br 1275/2008 i (EU) Br 801/2013 je obavljeno. Kada je ovaj uređaj u režimu za stanje pripravnosti mreže, njegov I/O i mrežni interfejs su u režimu za spavanje i možda neće raditi ispravno. Da probudite uređaj, pritisnite Wi-Fi da uključite/isključite, resetujte ili WPS pritisnite taster. Ova oprema u saglasnosti je sa EU ograničenjima za izloženost radijaciji, određenih za nekontrolisanu sredinu. Ova oprema treba da bude instalirana i da se njome upravlja sa minimalne udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tela. Svi radni režimi: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frekvencija, režim i maksimalna snaga prenošenja u EU su navedeni ispod: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Uređaj je ograničen za korišćenje unutra samo kada radi u frekventnom opsegu od 5150 to 5350 MHz. Adapter treba da bude instaliran blizu opreme i lako dostupan.
 • Seite 140: Ce - Vyhlásenie O Zhode

  Slovakian CE – Vyhlásenie o zhode Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Vyhlásenie o zhode podľa smernice o ekodizajne č. 2009/125/ES Bolo vykonané testovanie na splnenie požiadaviek na ekodizajn podľa smernice (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) č. 801/2013. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime v rámci siete, jeho vstupné/výstupné a sieťové rozhranie sú v režime spánku a nemusia správne fungovať. Ak chcete zariadenie zobudiť, stlačte tlačidlo Zapnúť/ Vypnúť Wi-Fi / Resetovanie alebo WPS. Toto zariadenie vyhovuje európskym (EÚ) limitným hodnotám pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 20 cm vzdialenosti medzi žiaričom a telom. Všetky prevádzkové režimy: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frekvencia, režim a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižšie: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Používanie tohto zariadenia je obmedzené na používanie len v rámci frekvenčného rozsahu 5 150 až 5 350 MHz. Vedľa zariadenia musí byť nainštalovaný adaptér, ktorý musí byť ľahko prístupný.
 • Seite 141 Slovanian Izjava CE Poenostavljena izjava o skladnosti EU ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES Testiranje glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo v skladu z (ES) št. 1275/2008 in (EU) št. 801/2013 je bilo izvedeno. Če je naprava v omrežnem načinu pripravljenosti, sta vhodno-izhodni in omrežni vmesnik v načinu spanja in morda ne bosta delovala pravilno. Če želite napravo prebuditi, pritisnite gumb za vklop/ izklop Wi-Fi, ponastavitev ali WPS. Oprema je v skladu z omejitvami EU o izpostavljenosti sevanju za nenadzorovano okolje. Opremo namestite in z njo upravljajte na najmanjši oddaljenosti 20 cm med radiatorjem in telesom. Vsi načini delovanja: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frekvenca, način in maksimalna oddajna moč v EU so navedene v nadaljevanju: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Naprava se v notranjih prostorih lahko uporablja samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 MHz do 5350 MHz. Napajalnik morate namestiti blizu opreme, kjer je preprosto dostopen.
 • Seite 142 Swedish CE-meddelande Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU- försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/. Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten är i standby-läge för nätverk, är gränssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske inte ordentligt. För att väcka enheten, tryck på knappen för att slå på/stänga av Wi-Fi , återställa eller WPS-knappen. Denna utrustning uppfyller EU:s strålningexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp. Alla funktionslägen: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm Enheten är begränsad till användning inomhus enbart vid användning inom 5 150 till 5 350 MHz frekvensområdet. Adaptern ska installeras nära utrustningen och ska vara lätt att komma åt.
 • Seite 143 Turkish CE Beyanı Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/Networking/RP-AC53/HelpDesk/_Declaration/ adresinde bulunabilir. 2009/125/EC Çevreye Duyarlı Tasarım yönergesi için Uygunluk Bildirimi (EC) No 1275/2008 ve (EU) No 801/2013 uyarınca çevreye duyarlı tasarım gereksinimlerine yönelik test işlemi gerçekleştirilmiştir. Aygıt Ağa Bağlı Bekleme Modundayken, G/Ç ve ağ arabirimi uyku modundadır ve uygun biçimde çalışmayabilir. Aygıtı uyku durumundan çıkarmak için Wi-Fi açık/kapalı, sıfırla veya WPS düğmesine basın. Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu donanım, sinyal vericisi ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır. Tüm işletim modları: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT80) AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.58 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.93 dBm 5260-5320MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.89 dBm 5500-5700MHz (02.11ac VHT80 MCS0): 23.86 dBm 5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken aygıtın kullanımı yalnızca iç mekânla sınırlıdır. Adaptör, donanımın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
 • Seite 144: Safety Notices

  English Safety Notices • Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F). • Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating. • DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged. • DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product. • DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms. • DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated. • DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals. • If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer. • To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system. Bulgarian Бележки за безопасност • Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 40°C (104°F). • Вижте етикета на долната страна на Вашия продукт и се уверете, че Вашият адаптер отговаря на изискванията. • НЕ поставяйте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервиз, ако корпусът се повреди. • НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пъхайте никакви чужди предмети в продукта. • НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на гръмотевични бури. • НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата. • НЕ използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства. • Ако адаптерът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик. • За да избегнете риск от токов удар, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа преди да преместите системата.
 • Seite 145: Bezpečnostní Informace

  • Pogledajte nazivnu oznaku na donjem dijelu proizvoda kako biste provjerili je li adapter sukladan. • NE postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite pomoć servisera. • NEMOJTE postavljati ili spuštati predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u proizvod. • NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom električne oluje. • NEMOJTE prekrivati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava. • Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje. • Ako je adapter oštećen, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču. • Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, iskopčajte kabel iz električne utičnice prije premještanja sustava. Czech Bezpečnostní informace • Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 ˚C (32 ˚F) až 40 ˚C (104 ˚F). • Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou. • NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače poškozená, vyhledejte opravnu. • NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezastrkujte žádné cizí objekty. • NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE modem během bouřek. • NEZAKRÝVEJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému. • NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie. • Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce. • Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače. Dannish Sikkerhedsinformation • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
 • Seite 146 • Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr. • Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede. • Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. • Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren. • For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted. Dutch Veiligheidsinformatie • Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0˚C (32°F) en 40˚C (104˚F). • Raadpleeg het typeplaatje op de onderkant van uw product en controleer of uw voedingsadapter voldoet aan dit type. • NIET op onegale of instabiele werkoppervlakken plaatsen. Als de behuizing beschadigd is geraakt, dient u hulp bij onderhoud hulp te zoeken. • Plaats of laat GEEN objecten vallen bovenop het product en schuif geen vreemde objecten in het product. • NIET in de buurt van vloeistoffen, regen of vocht blootstellen of gebruiken. NIET de modem tijdens onweer gebruiken. • Dek de uitlaatopeningen van het product NIET AF zodat het systeem niet oververhit raakt. • NIET de ventilatieopeningen van de Desktop PC afdekken, om oververhitting van het systeem te voorkomen. • Als de netvoeding is beschadigd, mag u niet proberen het zelf te repareren. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur of uw handelaar. • Verwijder, voordat u het systeem verplaatst, de stroomkabel uit de contactdoos om elektrische schok te vermijden. Estonian Ohutusmärkused • Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F). • Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele. • ÄRGE asetage ebaühtlasele või ebastabiilsele pinnale. Kui aku ümbris on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse. • ÄRGE pange või laske kukkuda mingeid esemeid seadme peale ja ärge torgake midagi seadme sisse.
 • Seite 147: Avertissements De Sécurité

  • ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisa- ega välisseadmeid. • Kui toiteadapter on rikkis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga. • Elektrilöögi ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteemi ümber paigutate. French Avertissements de sécurité • Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0˚C (32°F) et 40˚C (104°F). • Référez-vous à l’étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l’adaptateur secteur répond aux exigences de tension. • NE PAS placer sur une surface irrégulière ou instable. Contactez le service après-vente si le châssis a été endommagé. • NE PAS placer, faire tomber ou insérer d’objets sur/dans le produit. • NE PAS exposer l’appareil à la pluie ou à l’humidité, tenez-le à distance des liquides. NE PAS utiliser le modem lors d’un orage. • NE PAS bloquer les ouvertures destinées à la ventilation du système pour éviter que celui-ci ne surchauffe. • NE PAS utiliser de cordons d’alimentation, d’accessoires ou autres périphériques endommagés. • Si l’adaptateur est endommagé, n’essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur. • Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique avant de toucher au système. Finnish Turvallisuustietoja • Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 40˚C (104˚F). • Varmista tuotteen pohjassa sijaitsevasta arvokilvestä vastaako verkkolaite tätä nimellisarvoa. • ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut. • ÄLÄ aseta tai pudota esineitä laitteen päälle äläkä anna minkään vieraiden esineiden joutua tuotteen sisään. • ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana. • ÄLÄ peitä tuotteen tuuletusaukkoja estääksesi tuotteen ylikuumenemisen.
 • Seite 148: Sicherheitshinweise

  German Sicherheitshinweise • Benutzen Sie das Gerät nur in Umgebungen, die eine Temperatur von 0 ˚C (32 °F) bis 40 ˚C (104 °F) aufweisen. • Prüfen Sie am Aufkleber an der Geräteunterseite, ob Ihr Netzteil den Stromversorgungsanforderungen entspricht. • Stellen Sie das Gerät NICHT auf schräge oder instabile Arbeitsflächen. Wenden Sie sich an das Wartungspersonal, wenn das Gehäuse beschädigt wurde. • Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, lassen Sie keine Gegenstände darauf fallen und schieben Sie keine Fremdkörper in das Gerät. • Setzen Sie das Gerät KEINESFALLS Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit aus, verwenden Sie es nicht in der Nähe derartiger Gefahrenquellen. Verwenden Sie das Modem nicht während eines Gewitters. • Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Gerät NICHT ab, um eine Überhitzung des Systems zu vermeiden. • Benutzen Sie KEINE beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder sonstigen Peripheriegeräte. • Falls das Netzteil defekt ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle. • Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen. Greek Πληροφορίες ασφαλείας • Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0˚C έως 40˚C. • Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος του προϊόντος σας και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τροφοδοσίας σας συμμορφώνεται με την αναγραφόμενη τιμή. • ΜΗΝτοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πηγαίνετε τη συσκευή για σέρβις αν το περίβλημα έχει πάθει βλάβη. • ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν. • ΜΗΝ την εκθέτετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μόντεμ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. • ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο προϊόν για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος. • ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο Desktop PC για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος. • Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος πάθει βλάβη, μην προσπαθήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με κατάλληλα...
 • Seite 149: Biztonsági Információ

  Hungarian Biztonsági információ • A terméket 0˚C (32˚F) és 40˚C (104˚F) közötti hőmérsékleten használja. • Tekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek. • NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg. • NE helyezzen és NE ejtsen tárgyakat a készülék tetejére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe. • NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a modemet villámlás közben. • NE fedje be a készüléken lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer. • NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát. • Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához. • Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert. Italian Comunicazioni sulla sicurezza • Usa questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0°C(32°F) e 40°C(104°F). • Consulta l’etichetta indicante la potenza posta sul fondo del prodotto e assicurati che l’adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori. • Non collocare il dispositivo su superfici irregolari o instabili. Contatta il servizio clienti se lo chassis è stato danneggiato. • NON riporre oggetti sopra il dispositivo e non infilare alcun oggetto all’interno del dispositivo. • NON esporre a liquidi, pioggia o umidità. NON usare il modem durante i temporali. • NON coprire le prese d’aria del prodotto per evitare che il sistema si surriscaldi. • NON utilizzare cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate. • Se l’adattatore è danneggiato non provare a ripararlo. Contatta un tecnico qualificato o il rivenditore. • Per prevenire il rischio di scosse elettriche scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di spostare il sistema.
 • Seite 150 Lithuanian Saugos pranešimai • Naudokitės šiuo gaminiu tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai. • Žr. techninių charakteristikų etiketę, esančią gaminio apačioje, ir įsitikinkite, ar maitinimo adapteris atitinka tas charakteristikas. • NESTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinių paviršių. Kreipkitės pagalbos, jei pažeidėte korpusą. • NEDĖKITE ant viršaus, neužmeskite arba nekiškite į gaminį pašalinių daiktų. • NENAUDOKITE drėgnoje vietoje, šalia skysčių, kur yra drėgna, neleiskite aplyti. NENAUDOKITE modemo per elektros audras. • NEUŽDENKITE gaminio ventiliacijos angų, kad sistema neperkaistų. • NENAUDOKITE pažeistų maitinimo laidų, priedų ar kitų periferinių įrenginių. • Jei adapteris sugestų, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į kvalifikuotą meistrą arba pardavėją. • Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo. Latvian Drošības paziņojumi • Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F). • Skatiet strāvas parametru uzlīmi ierīces apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem. • NENOVIETOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars. • NENOVIETOT vai nemest priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermeņus. • NEPAKĻAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa laikā. • NEAPKLĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarstu. • NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces. • Ja adapteris ir bojāts, neveiciet tā remontu pats. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju. • Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas pirms sistēmas pārvietošanas.
 • Seite 151: Informações De Segurança

  Norwegian Sikkerhetsinformsjon • Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F). • Se etiketten på undersiden av produktet, og sørg for strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen. • Må IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet. • IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller skyv gjenstander inn i, produktet. • Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm. • IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt. • Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal IKKE brukes. • Hvis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren. • For å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket før du flytter systemet. Portuguese Informações de segurança • Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0˚C (32˚F) e 40˚C (104˚F). • Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão. • NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada. • NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto. • NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades eléctricas. • NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema. • NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados. • Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor. • Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica antes de deslocar o sistema.
 • Seite 152: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Polish Informacje dotyczące bezpieczeństwa • Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F) do 40˚C (104˚F). • Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami. • NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu. • NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wpychać żadnych obcych obiektów na produkt. • NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi. • Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu. • NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu. • Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą. • To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system. Russian Правила безопасности • Используйте устройство при температуре в диапазоне от 0°C до 40°C. • Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение. • НЕ устанавливайте устройство на неровную или неустойчивую поверхность. В случае повреждения корпуса, не включая устройство, обратитесь в сервисный центр. • НЕ ставьте и не роняйте предметы на поверхность устройства и не засовывайте в него посторонние предметы. • НЕ подвергайте воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности. НЕ пользуйтесь модемом во время грозы.
 • Seite 153: Información De Seguridad

  Romanian Informaţii pentru utilizarea în condiţii de siguranţă • Utilizaţi PC-ul desktop în medii cu temperatura ambiantă cuprinsă între 0 ˚C (32 ˚F) şi 40 ˚C (104 ˚F). • Consultați eticheta de pe partea de jos a produsului pentru a vă asigura că adaptorul dvs. este conform. • NU aşezaţi produsul pe suprafeţe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a deteriorat, solicitaţi operaţii de service. • NU plasați și nu scăpați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în produs. • NU expuneţi PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizaţi PC-ul desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice. • NU acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncălzească. • NU utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate. • Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercaţi să o reparaţi singur. Contactaţi un tehnician de service calificat sau distribuitorul local. • Pentru a preveni pericolul de electrocutare, deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică înainte de reamplasarea sistemului. Spanish Información de seguridad • Use este producto en entornos sometidos a una temperatura ambiente comprendida entre 0 ˚C (32 ˚F) y 40 ˚C (104 ˚F). • Consulte la etiqueta de valores nominales situada en la parte inferior del producto y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con dichos valores. • NO coloque el equipo sobre una superficie irregular o inestable. Solicite asistencia técnica si la carcasa resulta dañada. • NO coloque ni deje caer objetos en la parte superior del producto y no introduzca objetos extraños dentro de él. • NO exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad, ni lo use cerca de ninguno de tales elementos. NO use el módem durante tormentas eléctricas.
 • Seite 154: Bezpečnostné Informácie

  Serbian Bezbednosna obaveštenja • Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) and 40°C (104°F). • Pogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaže sa ovom oznakom. • NE stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno. • NE postavljajte i ne ispuštajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod. • NE izlažite tečnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kiše ili vlage. NE koristite modem tokom oluja sa grmljavinom. • NE pokrivajte otvore na proizvodu da biste sprečili da se sistem pregreje. • NE koristite oštećene kablove za struju, dodatke ili druge periferne uređaje. • Ukoliko se adapter polomi, ne pokušavajte da ga sami popravite. Pozovite kvalifikovanog tehničara za popravku ili svog prodavca. • Da sprečite rizik od električnog šoka, isključite kabl za struju iz električne utičnice pre premeštanja sistema. Slovakian Bezpečnostné informácie • Tento výrobok používajte v prostrediach s okolitou teplotou od 0˚C (32˚F) do 40˚C (104˚F). • Pozrite si typový štítok na spodnej strane zariadenia a uistite sa, že napájací adaptér vyhovuje tomuto menovitému výkonu. • NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska. • Na hornú stranu zariadenia NEUMIESTŇUJTE ani NENECHÁVAJTE žiadne predmety a nevkladajte doň žiadne cudzie predmety. • NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. NEPOUŽÍVAJTE modem počas búrky s výskytom bleskov. • Vetracie otvory na zariadení NEZAKRÝVAJTE, aby sa neprehrievalo. • NEPOUŽÍVAJTE káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené. • Keď je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajca.
 • Seite 155: Varnostna Opozorila

  Slovanian Varnostna opozorila • Izdelek uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0 °C in 40 °C. • Preberite oznake na nalepki na dnu vašega izdelka in se prepričajte, da je napajalnik skladen z zahtevami, navedenimi na nalepki. • Naprave NE postavljajte na neravne ali nestabilne delovne površine. V primeru poškodbe ohišja poiščite pomoč servisa. • Na napravo NE SMETE postavljati ali nanjo spuščati predmetov oz. vanjo potiskati kakršnega koli tujka. • Naprave NE izpostavljajte oz. uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage. Modema NE SMETE uporabljati med nevihtami. • Prezračevalnih rež na izdelku NE SMETE pokriti zato, da se sistem ne pregreje. • NE uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanjih naprav. • Če je napajalnik poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik z usposobljenim serviserjem ali prodajalcem. • Če želite preprečiti nevarnost električnega sunka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice. Swedish Säkerhetsinformation • Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F). • Läs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata. • Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har skadats. • Placera och tappa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produkten. • Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE modemet under åskväder. • Täck INTE över ventilationsöpningarna på produkten för att förhindra att systemet överhettas. • ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning. • Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare. • För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.
 • Seite 156: Güvenlik Bilgileri

  Turkish Güvenlik bilgileri • Bu ürünü ortam sıcaklığı 0˚C (32˚F) ve 35˚C (95˚F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. • Ürününüzün altındaki derecelendirme etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun. • Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun. • Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin. • Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN. • Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üründeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın. • Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC’nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN. • Güç kaynağı bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyeniyle veya satıcınızla bağlantı kurun. • Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin. Ukrainian Заходи безпеки • Користуйтеся у середовищі із температурою від 0°C (32°F) до 40°C (104°F). • Перевірте ярлик характеристик знизу на виробі, щоб переконатися, що адаптер живлення відповідає номінальним значенням. • НЕ РОЗМІЩУЙТЕ на нерівній або нестійкій поверхні. Звертайтесь по обслуговування, якщо було пошкоджено корпус. • НЕ розташовуйте жодних предметів згори на пристрої і НЕ кидайте на нього жодних предметів. НЕ вставляйте жодні сторонні предмети до пристрою. • НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ поруч із рідинами або вологою, під дощем. НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ модемом під час грози. • НЕ закривайте вентиляційні отвори виробу, щоб система не перегрілася. • НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ пошкодженими шнурами живлення, аксесуарами та іншими периферійними пристроями. • Якщо джерело живлення несправне, не намагайтеся полагодити його самостійно. Зверніться до кваліфікованого техніка або розповсюджувача.

Inhaltsverzeichnis