Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
RU Р уководство пользователя / Инструкция
BG И нструкция за употреба / Ръководство
SQ Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth
‫دليل االستخدام / تعليمات التجميع‬
AR
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
24
27
28
29
30
RainSelect
1531318X
RainSelect
1531218X
RainSelect
1531418X
RainSelect
1531118X
RainSelect
1531018X

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE RainSelect 1531318X

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung FR Mode d'emploi / Instructions de montage EN Instructions for use / assembly instructions RainSelect IT Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione 5 1531318X ES Modo de empleo / Instrucciones de montaje NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding DK Brugsanvisning / Monteringsvejledning PT Instruções para uso / Manual de Instalación PL Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu CS Návod k použití / Montážní návod RainSelect SK Návod na použitie / Montážny návod 1531218X ZH 用户手册 / 组装说明 RU Р уководство пользователя / Инструкция по монтажу HU Használati útmutató / Szerelési útmutató FI Käyttöohje / Asennusohje SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning LT Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos 18 RainSelect 1531418X...
 • Seite 2: Sicherheitshinweise

  Deutsch Sicherheitshinweise Symbolerklärung Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden! Handschuhe getragen werden. Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen Maße (siehe Seite 31) müssen ausgeglichen werden. Montagehinweise Durchflussdiagramm (siehe Seite 38) • Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt. Mitte Duschwanne (siehe Seite 38) • Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden. In diesem Bereich ist eine Wandverstärkung notwendig. • Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten. Montage Montagebeispiele (siehe Seite 38) Grundkörper so einbauen, dass sich der G 3/4 Anschluss unten befindet. (siehe Seite 34) Warmwasser Achtung! Die Dichtmanschette darf nicht heiß verklebt werden. Kaltwasser Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert wer- den (Montagebeispiele siehe Seite 35). 1. Abb. 3a / 3A Serviceteile (siehe Seite 44) Installation auf die Wand.
 • Seite 3: Instructions Pour Le Montage

  Français Consignes de sécurité Description du symbole Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique! écrasement ou coupure. Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide. Dimensions (voir pages 31) Instructions pour le montage Diagramme du débit (voir pages 38) • Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu. Centre cuvette de douche (voir pages 38) • Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur. Le mur n'a pas besoin d'être renforcé à cet endroit • Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respec- tées. Exemples de montage (voir pages 38) Montage Encastrez le corps de telle manière à ce que le raccord G 3/4 soit orienté vers le Eau chaude bas. (voir pages 34) Attention! La manchette étanche ne doit pas être collée à...
 • Seite 4: Installation Instructions

  English Safety Notes Symbol description Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting Do not use silicone containing acetic acid! injuries. The hot and cold supplies must be of equal pressures. Dimensions (see page 31) Installation Instructions Flow diagram (see page 38) • Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured. Center shower tub (see page 38) • The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applica- ble standards. • The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed. The wall must be reinforced in this area. Assembly Installation example (see page 38) Install body with G 3/4 outlet pointing downwards. (see page 34) Important! The gasket is not suitable for hot glue. Warm water The iBox can depending on the building application be mounted in different ways, Installation examples please see page 35.
 • Seite 5: Dati Tecnici

  Italiano Indicazioni sulla sicurezza Descrizione simbolo Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiacciamento e da taglio biso- Non utilizzare silicone contenente acido acetico! gna indossare guanti protettivi. Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'ac- Ingombri (vedi pagg. 31) qua fredda e dell'acqua calda. Istruzioni per il montaggio Diagramma flusso (vedi pagg. 38) • Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti Centro piatto doccia (vedi pagg. 38) eventuali danni di trasporto o delle superfici. • Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme In questa zona è necessario un rinforzo della parete. correnti. • Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese. Esempio di installazione (vedi pagg. 38) Montaggio Installare il corpo ad incasso in modo che l'attacco G 3/4 sia rivolto verso il basso. Acqua calda (vedi pagg. 34) Attenzione! Il manicotto di tenuta non deve essere incollato a caldo. Acqua fredda Il corpo incasso può essere installato conformemente alle condizioni edilizie, vedi esempi di installazione alle pagg. 35.
 • Seite 6: Indicaciones De Seguridad

  Español Indicaciones de seguridad Descripción de símbolos Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplasta- No utilizar silicona que contiene ácido acético! miento o corte. Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente Dimensiones (ver página 31) deben equilibrarse. Indicaciones para el montaje Diagrama de circulación (ver página 38) • Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transpor- te. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de Centro la plato de ducha (ver página 38) superficie. • Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las En este sector es necesario un refuerzo del muro. normas vigentes. • Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país Ejemplos de montaje (ver página 38) respectivo. Montaje Agua caliente Montar el cuerpo con la conexión de entrada G 3/4 hacia abajo. (ver página 34)
 • Seite 7: Veiligheidsinstructies

  Nederlands Veiligheidsinstructies Symboolbeschrijving Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen Gebruik geen zuurhoudende silicone! worden gedragen. Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden Maten (zie blz. 31) te worden. Montage-instructies Doorstroomdiagram (zie blz. 38) • Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard. Midden Douchebak (zie blz. 38) • De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen. In dit bereik is een wandversterking noodzakelijk. • De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nage- leefd worden. Montagevoorbeelden (zie blz. 38) Montage Basisgarnituur inbouwen met de G 3/4 aansluiting naar beneden. (zie blz. 34) Warm water Attentie! De dichtmanchet mag niet warm omwikkeld worden. Koud water Het basisgarnituur kan overeenkomstig de situatie ter plaatse worden ingebouwd. Montagevoorbeelden zie pag. 35. 1. Afb. 3a / 3A Service onderdelen (zie blz. 44) Installatie voor de wand.
 • Seite 8: Sikkerhedsanvisninger

  Dansk Sikkerhedsanvisninger Symbolbeskrivelse Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår. Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone! Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes. Målene (se s. 31) Monteringsanvisninger • Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen Gennemstrømningsdiagram (se s. 38) godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere. • Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gæl- Midt brusekar (se s. 38) dende standarder. • Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes. I dette område er en forstærkning af væggen nødvendigt. Montering Indbygningsdelen indbygges således, at G 3/4 tilslutningen vender nedad. (se s. Monteringseksempler (se s. 38) Advarsel! Der må ikke bruges smeltelim til tætningsmanchetten. Varmt vand For monteringseksempler se s. 35. 1. Fig. 3a / 3A Kold vand Installation på væggen.
 • Seite 9: Avisos De Segurança

  Português Avisos de segurança Descrição do símbolo Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a Não utilizar silicone que contenha ácido acético! evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes. Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser Medidas (ver página 31) compensadas. Avisos de montagem Fluxograma (ver página 38) • Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou Meio da base de duche (ver página 38) de superfície. • As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de Nesta zona é necessário um reforço na parede. acordo com as normas em vigor. • A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas. Exemplos de montagem (ver página 38) Montagem Montar o corpo de forma que a ligação G 3/4 se situe em baixo. (ver página 34) Água quente Atenção! A junta de vedação não pode ser colada a quente. Água fria O corpo pode, dependendo da construção, ser instalado de diferentes maneiras, ver nas páginas 35 exemplos de instalação...
 • Seite 10: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Polski Wskazówki bezpieczeństwa Opis symbolu Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy! należy nosić rękawice ochronne. Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać Wymiary (patrz strona 31) wyrównane. Wskazówki montażowe Schemat przepływu (patrz strona 38) • Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni. Środek brodzika (patrz strona 38) • Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm. W tym obszarze konieczne jest wzmocnienie ściany. • Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju. Przykłady montażowe (patrz strona 38) Montaż Korpus zamontować w taki sposób, by przyłącze 3/4 było skierowane do dołu. Ciepła woda (patrz strona 34) Uwaga! Kołnierz uszczelniający nie może być przyklejany na gorą- Zimna woda Korpus może zostać zabudowany w różnych stadiach budowlanych, przykłady Części serwisowe (patrz strona 44)
 • Seite 11: Cs Návod K Použití / Montážní Návod

  3. Obr. 3c / 3C Montáž na nosný systém. Vana / Exafill (viz strana 42) Odtok vany: Našroubování uzávěrů (Obr. 1 - 3) Technické údaje Provozní tlak: max. 1 MPa Doporučený provozní tlak: 0,1 - 0,5 MPa Zkušební tlak: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Teplota horké vody: max. 70°C Doporučená teplota horké vody: 65°C Průtokové množství při 0,3 MPa: odpad 1 - 4: 26 l/min odpad Ruční sprcha: 15 l/min max. Průtok: 38 l/min Přípoje G 3/4: studená vpravo - teplá vlevo Přípoje Horní sprcha G 1/2 Tepelná desinfekce: max. 70°C / 4 min Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou. Montáž viz strana 34...
 • Seite 12: Bezpečnostné Pokyny

  Slovensky Bezpečnostné pokyny Popis symbolov Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej! poraneniam. Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť Rozmery (viď strana 31) vyrovnané. Pokyny pre montáž Diagram prietoku (viď strana 38) • Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškode- ný. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo Stred sprchovej vane (viď strana 38) poškodenia povrchu. • Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras V tejto oblasti je potrebné zosilnenie steny. enligt de gällande normerna. • Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v Príklady montáže (viď strana 38) krajinách. Montáž Teplá voda Základné teleso namontujte tak, aby výtok G 3/4 bol dole. (viď strana 34) Pozor! Tesniaca manžeta nesmie byť lepená za horúca. Studená voda Základné teleso je montované podľa podmienok na stavbe podľa príkladov inšta- lácie viï strana35.
 • Seite 13: Zh 用户手册 / 组装说明

  中文 安全技巧 符号说明 装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手套。 请勿使用含有乙酸的硅胶! 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 安装提示 大小 (参见第页 31) • 安装前必须检查产品是否受到运输损害。 安装后将不认可运输损害或表 面损伤。 流量示意图 (参见第页 38) • 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。 • 请遵守当地国家现行的安装规定。 中心淋浴盆 (参见第页 38) 安装 向下的出水口用3/4英寸管连接。 (参见第页 34) 该区域需要一个加固边壁。 注意! 不能热粘贴密封涂层。 根据构造的实际情况安装基体,安装范例参见第 35 页。 安装示意 (参见第页 38) 1. 第 3a / 3A 直接墙面安装。 热水 2. 第 3b / 3B 直接墙面安装,带10 mm可调节的固定柱头螺栓。 冷水 3. 第 3c / 3C 安装在支柱上。...
 • Seite 14: По Монтажу

  Русский Указания по технике безопасности Описание символов Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту. порезов. донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными Размеры (см. стр. 31) кранами выровнять авление холодной и горячей воды при помощи вентмлей регулирующих подачу воды в квартиру. Схема потока (см. стр. 38) Указания по монтажу • Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при Середина душевой ванны (см. стр. 38) перевозке. После монтажа претензии о возмещении у щерба за поврежде- ния при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются. В этой области требуется укрепление стены. • Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соот- ветствии с действующими нормами. варианты установки (см. стр. 38) • Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответству- ющих странах. Теплая вода Монтаж Установите корпус так, чтобы выходное отверстие G 3\4 дюйма было направ- Холодная вода...
 • Seite 15: Műszaki Adatok

  Magyar Biztonsági utasítások Szimbólumok leírása A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont! kell viselni. A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell Méretet (lásd a oldalon 31) egyenlíteni! Szerelési utasítások Átfolyási diagramm (lásd a oldalon 38) • A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el. Zuhanytálca közepe (lásd a oldalon 38) • A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni Ezen a területen a fal megerősítésére van szükség. • Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani. Szerelés Szerelési példák (lásd a oldalon 38) Az alaptestet úgy kell beépíteni, hogy a G 3/4 csatlakozás alul legyen. (lásd a oldalon 34) Melegvíz Figyelem! A szigetelő gumigyűrűt nem szabad forrón felragasztani. Hidegvíz Az alaptestet az építészeti adottságoknak megfelelően szereljük be. A szerelési példákat lásd a 35. oldalon.
 • Seite 16: Turvallisuusohjeet

  Suomi Turvallisuusohjeet Merkin kuvaus Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien Älä käytä etikkahappopitoista silikonia! tapaturmien estämiseksi. Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava. Mitat (katso sivu 31) Asennusohjeet Virtausdiagrammi (katso sivu 38) • Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuk- sen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä. Suihkualtaan keskusta (katso sivu 38) • Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti. • Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita. Tässä kohdassa seinää on vahvistettava Asennus Asennusesimerkkejä (katso sivu 38) Asenna perusrunko siten, että G 3/4 -liitin on alapuolella. (katso sivu 34) Huomio! Tiivistekaulusta ei saa kuumaliimata. Lämmin vesi Peruskappaleen voi asentaa rakennuksen asettamien reunaehtojen mukaisesti, katso asennusesimerkkejä sivuilla 35. Kylmä vesi 1. kuva 3a / 3A Asennus seinään Varaosat (katso sivu 44) 2.
 • Seite 17: Säkerhetsanvisningar

  Svenska Säkerhetsanvisningar Symbolförklaring Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och Använd inte silikon som innehåller ättiksyra! skärskadorgen werden. Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste Måtten (se sidan 31) utjämnas. Monteringsanvisningar Flödesschema (se sidan 38) • Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador. Mitten av duschkaret (se sidan 38) • Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna. Šioje zonoje būtinas sienos sutvirtinimas • De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas. Montering Monteringsexempel (se sidan 38) Montera grundenheten så att G 3/4 anslutningen ligger nere. (se sidan 34) Varmvatten OBS! Tätningsmanschetten får inte varmlimmas. Grundkonstruktionen monteras enligt de förutsättningar som gäller på platsen, se Kallvatten monteringsexempel på sidor 35. 1. Bild 3a / 3A Reservdelar (se sidan 44) Vägginstallation.
 • Seite 18: Montavimas

  Lietuviškai Saugumo technikos nurodymai Simbolio aprašymas Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines. Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties! Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai. Išmatavimai (žr. psl. 31) Montavimo instrukcija • Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo Pralaidumo diagrama (žr. psl. 38) metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų neprii- mamos. Dušo padėklo centras (žr. psl. 38) • Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galio- jančias normas. • Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo. Šioje zonoje būtinas sienos sutvirtinimas Montavimas Montavimo pavyzdžiai (žr. psl. 38) potinkinę dalį montuokite taip, kad G 3/4 jungtis būtų apačioje. (žr. psl. 34) Dėmesio! Sandariklio neklijuokite karštuoju būdu. Šiltas vanduo Pagrindą galite sumontuoti pagal vietos sąlygas, montavimo pavyzdžiai pateikti 35 psl. Šaltas vanduo 1.
 • Seite 19: Hr Upute Za Uporabu / Uputstva Za Instalaciju

  Hrvatski Sigurnosne upute Opis simbola Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu! rukavice. Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana. Mjere (pogledaj stranicu 31) Upute za montažu Dijagram protoka (pogledaj stranicu 38) • Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja. Sredina tuš-kada (pogledaj stranicu 38) • Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim norma- U ovom je području potrebno ojačanje zida. • Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji. Sastavljanje Primjeri instalacija (pogledaj stranicu 38) Montirajte tijelo sa G 3/4 izlazom okrenutim prema dolje. (pogledaj stranicu 34) Topla voda Pažnja! Manžetu za brtvljenje ne smijete lijepiti vrućim ljepilom. Tijelo se može montirati u skladu s uvjetima koji vladaju na mjestu postavljanja, Hladna voda primjeri montaže mogu se naći na stranicama 35.
 • Seite 20: Güvenlik Uyarıları

  Türkçe Güvenlik uyarıları Simge açıklaması Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven Asetik asit içeren silikon kullanmayın! kullanılmalıdır. Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu Ölçüleri (bakınız sayfa 31) basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir. Montaj açıklamaları Akış diyagramı (bakınız sayfa 38) • Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilme- Duş küvetinin ortası (bakınız sayfa 38) mektedir. • Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre Bu alanda duvarın kalınlaştırılması gereklidir. yapılmalıdır. • Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir. Montaj Örneği (bakınız sayfa 38) Montajı Gövdeyi 3/4 çıkış aşağı bakacak şekilde monte edin. (bakınız sayfa 34) Sıcak su Önemli! Körük sıcak tutkallanmamalıdır. Soğuk su Ana gövde yapısal koşullara uygun şekilde takılabilir, Montaj örneği Bkz. Sayfa 35. 1.
 • Seite 21: Ro Manual De Utilizare / Instrucţiuni De Montare

  Română Instrucţiuni de siguranţă Descrierea simbolurilor La montare utilizaţi mănuşi pentru evitarea contuziunilor şi tăierii mâinilor. Nu utilizaţi silicon cu conţinut de acid acetic! Diferenţele de presiune mari între alimentarea cu apă rece şi apă caldă trebuie echilibrate. Dimensiuni (vezi pag. 31) Instrucţiuni de montare Diagrama de debit (vezi pag. 38) • Înainte de instalare verificaţi, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanţia nu acoperă deteriorările de transport şi cele de supra- faţă. În mijlocul căzii de duş (vezi pag. 38) • Conductele şi bateriile trebuie montate, spălate şi verificate conform normelor în vigoare. În această zonă este nevoie de întărirea peretelui. • Respectaţi reglementările referitoare la instalare valabile în ţara respectivă. Montare Exemple de montare (vezi pag. 38) Montaţi bateria în aşa fel ca racordul G 3/4 să fie pe partea inferioară. (vezi pag. Apă caldă Atenţie! Manşeta de etanşare nu trebuie lipită la cald. Apă rece Corpul de bază se poate monta în funcţie de condiţiile existente, ca exemplu de montare, vedeţi pagina 35.
 • Seite 22: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Ελληνικά Υποδείξεις ασφαλείας Περιγραφή συμβόλων Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ! γάντια. Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 31) πρέπει να αντισταθμίζονται. Οδηγίες συναρμολόγησης Διάγραμμα ροής (βλ. Σελίδα 38) • Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανεια- Μέσον της ντουσιέρας (βλ. Σελίδα 38) κές ζημιές. • Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα Σε αυτήν την περιοχή είναι απαραίτητη μία ενίσχυση του τοίχου. πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν. • Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος. Παραδείγματα συναρμολόγησης (βλ. Σελίδα 38) Συναρμολόγηση Τοποθετήστε το βασικό κορμό με την έξοδο G 3/4 προς τα κάτω. (βλ. Σελίδα 34) Ζεστό νερό Προσοχή! Η περιμετρική στεγανοποίηση δεν πρέπει να κολληθεί εν θερμώ...
 • Seite 23: Varnostna Opozorila

  Slovenski Varnostna opozorila Opis simbola Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečka- Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino! nja ali urezov. Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je Mere (glejte stran 31) potrebno izravnati. Navodila za montažo Diagram pretoka (glejte stran 38) • Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane. Sredina pršne kadi (glejte stran 38) • Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih. • Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi. V tem območju je potrebno ojačanje stene. Montaža Primeri montaže (glejte stran 38) Vgradite osnovni del tako, da se priključek G 3/4 nahaja spodaj. (glejte stran 34) Pozor! Tesnilna manšeta se ne sme zlepiti z vročim lepilom. Topla voda Osnovno telo se lahko montira ustrezno gradbenim pogojem, montažne primere glejte na strani 35.
 • Seite 24: Et Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend

  Estonia Ohutusjuhised Sümbolite kirjeldus Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid. Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni! Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaa- lustada. Mõõtude (vt lk 31) Paigaldamisjuhised Läbivooludiagramm (vt lk 38) • Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid. Dušivanni kese (vt lk 38) • Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest • Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida. Selles alas tuleb seina tugevdada. Paigaldamine Paigalduse näited (vt lk 38) Paigaldage põhikorpus nii, et G 3/4 ühendus asuks allpool. (vt lk 34) Tähelepanu! Tihendusmuhvi ei tohi kuumliimida. Soe vesi Põhikorpust on võimalik paigaldada vastavalt ehituslikele asjaoludele, näiteid paigaldamise kohta vt lk 35. Külm vesi 1. Joonis 3a / 3A Seinale paigaldamine.
 • Seite 25: Lietošanas Pamācība / Montāžas Instrukcija

  Latvian Drošības norādes Simbolu nozīme Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi! nēsāt cimdus. Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem. Izmērus (skat. lpp. 31) Norādījumi montāžai Caurplūdes diagramma (skat. lpp. 38) • Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti. Dušas paliktņa vidus (skat. lpp. 38) • Cauruļvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. Šajā zonā ir nepieciešams pastiprināt sienu. • Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības. Montāža Montāžas piemēri (skat. lpp. 38) Pamatelementu iebūvēt tā, lai G 3/4 savienojums atrastos apakšā. (skat. lpp. 34) Siltais ūdens Uzmanību! Blīvēšanas manšeti nedrīkst salīmēt ar karstu līmi. Korpusu iespējams iebūvēt atbilstoši konstrukcijas īpašībām, montāžas piemērus Aukstais ūdens skat. 35. lpp.
 • Seite 26: Sr Uputstvo Za Upotrebu / Uputstvo Za Montažu

  Srpski Sigurnosne napomene Opis simbola Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu! rukavice. Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana. Mere (vidi stranu 31) Instrukcije za montažu Dijagram protoka (vidi stranu 38) • Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja. Sredina tuš-kada (vidi stranu 38) • Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama. U ovoj oblasti je potrebno ojačanje zida. • Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije. Montaža Primeri montaže (vidi stranu 38) Montirajte telo s G 3/4 priključkom okrenutim prema dole. (vidi stranu 34) Topla voda Pažnja! Zaptivna manžetna ne sme da se lepi vrućim lepkom. Telo može da se montira u skladu sa uslovima na mestu ugradnje, za primere Hladna voda montaže vidi strane 35.
 • Seite 27: No Bruksanvisning / Montasjeveiledning

  Norsk Sikkerhetshenvisninger Symbolbeskrivelse Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader. Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre! Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes. Mål (se side 31) Montagehenvisninger • Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen Gjennomstrømningsdiagram (se side 38) aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader. • Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige Midten på dusjkar (se side 38) normer. • Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges. I dette området skal veggen forsterkes. Montasje Basiselementet bygges inn slik at G 3/4 tilkoblingen er nede. (se side 34) Montasje-eksempel (se side 38) Obs! Tetningsmansjett må aldri limes varm. Basiselementet kan monteres iht. byggmessige forhold, se montasje-eksempel på Varmtvann side 35. 1. Bilde 3a / 3A Kaldtvann Installasjon på vegg 2.
 • Seite 28: За Монтаж

  БЪЛГАРСКИ Указания за безопасност Описание на символите При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина! поради притискане или порязване. Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата Размери (вижте стр. 31) вода трябва да се изравняват. Указания за монтаж Диаграма на потока (вижте стр. 38) • Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети. Среда на коритото на душ-кабината (вижте стр. • Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми. В тази област е необходимо подсилване на стената. • Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране. Примери за монтаж (вижте стр. 38) Монтаж Монтирайте основното тяло така, че изводът G 3/4 да се намира отдолу. Топла вода...
 • Seite 29: Montimit

  Shqip Udhëzime sigurie Përshkrimi i simbolit Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik. duhet që të vishni doreza. Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë Përmasat (shih faqen 31) duhen ekuilibruar. Udhëzime për montimin Diagrami i qarkullimit (shih faqen 38) • Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i Mesi i vaskës së dushit (shih faqen 38) sipërfaqes. • Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen Në këtë zonë është i nevojshëm një përforcim i murit. sipas standardeve në fuqi • Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet Shembuj të montimit (shih faqen 38) respektive. Montimi Uji i ngrohtë Trupi themelor duhet montuar në atë mënyrë që lidhja G 3/4 të ndodhet poshtë.
 • Seite 30 ‫عربي‬ ‫وصف الرمز‬ ‫تنبيهات األمان‬ ‫يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار اإلنحشار أو‬ !‫هام! ال تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض‬ .‫الجروح‬ .‫يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط‬ ‫أبعاد (راجع صفحة‬ ‫تعليمات التركيب‬ ‫رسم...
 • Seite 31 RainSelect 1531018X 5 0 4 4 8 9 G 1 / 2 G 1 / 2 G 3 / 4 G 3 / 4 13 2 19 5 17 8 4 67 4 67 17 8 17 8 2 5 0 4 2 8 4 2 8 2 2 8...
 • Seite 32 RainSelect 1531218X 6 4 6 6 31 G 1 / 2 G 1 / 2 G 3 / 4 13 2 19 5 17 8 6 0 9 17 8 2 5 0 5 7 0 2 9 9 2 9 9 RainSelect 1531318X 7 0 2...
 • Seite 33 RainSelect 1531418X 5 75 5 6 0 G 3 / 4 13 2 19 5 17 8 5 3 8 2 75 3 0 0 17 8 2 4 9 4 9 8 2 6 3 2 6 3 P-IX DVGW SVGW WRAS...
 • Seite 34 RainSelect 1531018X 1531118X 1531218X 1531318X 1531418X G 3 / 4 G 3 / 4 RainSelect 15355XXX 15356XXX 15357XXX 15358XXX min. min. max. max. max. min. min. max. max.
 • Seite 36 15314180 15314180 15314180 DE Spülen der Leitungen CS vypláchnout vedení EL Καθαρισμός των αγωγών FR Rincer les conduites SK Vypláchnutie vedení. SL Izpiranje cevi EN Flushing of the pipes. ZH 冲洗管道。 ET Torude loputamine IT Far scorrere l‘acqua nel tubo HU A vezetékek öblítése LV Ūdens vada skalošana ES Limpiar lavando los conductos FI Johdotusten huuhtelu SR Ispiranje cevi NL Doorspoelen van de leidingen SV Spola ledningarna NO Spyling av ledninger DK Skylning af ledninger LT Išplauti vamzdžius BG Промиване на тръбопроводите...
 • Seite 37 SW 17 mm SW 17 mm s t o I - L a...
 • Seite 38 RainSelect 1531018X / 15355XXX 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Q = l/min 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = l/sec DN 15 (1/2“) 24003XXX DN 20 (3/4“) DN 20 (3/4“)
 • Seite 39 RainSelect 1531318X / 15358XXX 0,60 0,55 0,50 = Mono 0,45 0,40 = Rain 0,35 0,30 2 + 5 0,25 = RainStream 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = l/min Q = l/sec iBox universal DN 15 01800180...
 • Seite 40 RainSelect 1531218X / 15357XXX 0,60 0,55 0,50 = Mono 0,45 0,40 0,35 = Rain 0,30 0,25 = RainStream 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = l/min Q = l/sec iBox universal DN 15 01800180 (1/2“) DN 15...
 • Seite 41 RainSelect 1531118X / 15356XXX 0,60 0,55 0,50 = Rain 0,45 0,40 0,35 = RainStream 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = l/min Q = l/sec iBox universal 01800180 24005XXX DN 15 (1/2“) DN 15 (1/2“) DN 20 (3/4“)
 • Seite 42 RainSelect Rohrunterbrecher / Disconnecteur / 1531118X / 15356XXX Pipe interrupter / Valvola antiriflusso / Interuptor de tubería / Buisbeluchter / 0,60 Rørafbryder / Válvula anti-retorno / 0,55 Przerywacz rurowy / oddělovač trubky / 0,50 Prerušenie potrubia / 管道断续器 / 0,45 Прерыватель трубы / Csőmegszakító / 0,40 0,35 Putkikatkoin / Rörventil / 0,30 Vamzdžio pertraukiklis / Ventil cijevi / 0,25 Boru kesici / Valvă de oprire / 0,20 Διακοπή σωλήνα / Prekinjalnik cevi / 0,15 torukatkesti / Caurules atdalītājs / 0,10 0,05 Element za regulaciju pritiska u 0,00 cevi vazduhom / Q = l/min 9 12 15 18 21 24 27 30 Røravbryter / Тръбен прекъсвач / Q = l/sec Ndërprerës i tubit / ‫قاطع...
 • Seite 43 RainSelect 1531418X / 15359XXX 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = l/min Q = l/sec DN20 DN20 (3/4") (3/4")
 • Seite 44 (M28x1,5) (G 1/2) SW 4 mm SW 17 mm SW 17 mm 98181000 (18x2) 98181000 98197000 (18x2) (20x1,5) (G 1/2) (M28x1,5) SW 17 mm SW 17 mm Hansgrohe · Auestraße 5 – 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Inhaltsverzeichnis