Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Whirlpool ADN 202/2 Betriebsanleitung
Whirlpool ADN 202/2 Betriebsanleitung

Whirlpool ADN 202/2 Betriebsanleitung

Kommerzkühlschrank
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für ADN 202/2:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 44
ADN 202/2
ADN 200/2
ADN 230/2
ADN 203/2
ADN 201/2
Instruction manual
Instructiuni de utilizare
Instrukcja obsługi
Návod na obsluhu
Manuale d'istruzione
Návod k instalaci a obsłużę
Betriebsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Mode d'emploi
GB
RO
PL
SK
IT
CZ
DE
NL
ES
PT
FR

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Whirlpool ADN 202/2

 • Seite 1 ADN 202/2 ADN 200/2 ADN 230/2 ADN 203/2 ADN 201/2 Instruction manual Instructiuni de utilizare Instrukcja obsługi Návod na obsluhu Manuale d’istruzione Návod k instalaci a obsłużę Betriebsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de instruções Mode d’emploi...
 • Seite 2 ...
 • Seite 3: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. If instructions are not followed, there is a risk of injury, damage of the appliance and loss of the right to free warranty service. The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe the instructions contained in this manual.
 • Seite 4 complies with all binding CE labelling directives. The earthed electrical socket by which the appliance is connected to the mains should be in an accessible place. It is a legal requirement that the appliance is properly earthed. The manufacturer will not be held liable for any damage or injury which may result from the failure to fulfil this requirement.
 • Seite 5: Transport

  IF THE APPLIANCE IS OUT OF ORDER AND IT IS NOT POSSIBLE TO REPAIR IT BY MEANS OF GIVEN RECOMMENDATIONS, UNPLUG IT, OPEN THE DOORS AND CALL THE SERVICE EXPERT. ONLY A SERVICE REPRESENTATIVE CAN REMEDY ALL TECHNICAL OR CONSTRUCTION FAULTS. TRANSPORT THE MANUFACTURER WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE OF THE APPLIANCE THAT RESULTS FROM NON-COMPLIANCE WITH THE INSTRUCTIONS...
 • Seite 6 On/ off switch for interior light Adjustable height shelves Thermostat knob Thaw water channel cleaner Thermometer (in models ADN Thermostat indicator 203/2, ADN 230/2, ADN 202/2) Electricity supply indicator Condenser Interior light block (LED) Compressor Fan. WARNING! The fan switches on and continuously operates!
 • Seite 7: Installation And Operating Conditions Of The Appliance

  1 ― ON / OFF SWITCH FOR INTERIOR LIGHT. On / off switch for interior light I -(ON) O –(OFF) 4 ― ELECTRICITY SUPPLY INDICATOR. When the appliance is connected to the electricity supply, the green indicator light is illuminated. INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE Preparing the appliance for operation...
 • Seite 8: Temperature Regulation

  TEMPERATURE REGULATION The temperature in the refrigerator compartment is controlled using the thermostat knob 2 (see fig. 1) by turning it to one side or the other. The temperature indication in digits is shown beside the thermostat knob. When the door is closed, the temperature setting can be seen on the thermostat indicator display 3 (see fig.
 • Seite 9: Warranty & Service

  IF THE APPLIANCE IS TO BE LEFT SWITCHED OFF FOR AN EXTENDED PERIOD, • LEAVE ITS DOORS OPEN. Remarks on the appliance operating noise. As the appliance operates and goes through the freezing cycle, various noises will be emitted. This is normal and is not a sign of any malfunction.
 • Seite 10: Instrucţiuni De Siguranţă

  INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL DE INSTRUCŢIUNI. Dacă instrucţiunile nu sunt urmate, există riscul producerii de accidente, defecţiuni la aparatură şi pierderea dreptului de service gratuit ce intră în condiţiile de garanţie. Recomandăm păstrarea manualului de instrucţiuni atâta timp cât deţineţi aparatul. La vânzarea aparatului, înmânaţi manualul de instrucţiuni noului proprietar.
 • Seite 11: Informaţii Generale

  electrocasnice lângă aparat astfel încât acestea să poată îndoi sau avaria cablul de alimentare. Aceasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu. Asiguraţi-vă ca fişa cablului nu este prinsă de partea posterioară a aparatului – sau nu este deteriorată. Fişele defecte pot cauza incendii! ATENTIE! Dacă...
 • Seite 12 Categoria temperaturii de produse - S (de la -2 °C la +14 °C) Foaie DE DATE TEHNICE ADN 230/2 ADN 202/2 Model ADN 203/2 ADN 200/2 ADN 201/2 Volum brut total, L Volum net total, L Dimensiuni, cm 145 x 60 x 60 173 x 60 x 60 Suprafaţa poliţelor , dm...
 • Seite 13 Canal de scurgere a apei rezultată (termoregulator) din dezgheţare Indicator de poziţie termostat Termometer (în cazul aparatul ADN scala control temperatura* 203/2, ADN 230/2, ADN 202/2) Indicator alimentare cu energie Condensator electrică (lumină verde) Bloc lumină interioară (LED) Compresor Ventilator. ATENŢIE! Ventilatorul porneste si functioneaza continuu 1 ―...
 • Seite 14: Reglarea Temperaturii

  POZIŢIONARE Amplasaţi aparatul într-o încăpere uscată, bine aerisită. • ATENŢIE! Aparatul nu trebuie pus în funcţiune într-o încăpere neîncălzită sau în balcon. Amplasaţi aparatul departe de surse de căldură cum ar fi sobe/cuptoare, radiatoare sau departe de razele soarelui. ATENŢIE! Aparatul nu trebuie să atingă nicio conductă de încălzire, gaz sau de alimentare cu apă, sau orice alte aparate electrice.
 • Seite 15 DEZGHEŢAREA. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA COMPARTIMENTUL FRIGIDER SE DEZGHEAŢĂ AUTOMAT. Picăturile de gheaţă de pe peretele posterior al frigiderului se topesc în timp ce compresorul funcţionează şi apa topită se scurge prin canalul de evacuare a apei, în tava de pe compresor, unde se evaporă.
 • Seite 16: Service Garanţie

  • La baza compartimentului frigiderului este apă. Verificaţi dacă nu e blocat vreun spaţiu al canalului pentru evacuarea apei rezultată din dezgheţare. Curăţaţi spaţiul canalului pentru apă cu un detergent special. • Sub aparat este apă. Tava de colectare a apei dezgheţate a alunecat de pe compresor. Puneţi tava pe compresor.
 • Seite 17: Środki Ostrożności

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się, uszkodzenia urządzenia oraz utraty prawa do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji. Instrukcję...
 • Seite 18 PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJUWAGA Urządzenie chłodnicze należy koniecznie podłączyć do gniazdka z – uziemieniem. Gniazdko z uziemieniem do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej powinno znajdować się w dostępnym miejscu. W celu uniknięcia szkód na zdrowiu lub mieniu uszkodzony przewód – zasilający należy niezwłocznie wymienić...
 • Seite 19: Informacje Dotyczące Ochrony Środowiska

  urządzeń elektrycznych – mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego. Nie stawiać na urządzeniu chłodniczym naczyń z płynami, kwiatów w • wazonach ani innych naczyniach wypełnionych płynem. JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USUWANIA WSZELKICH USTEREK TECHNICZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH. TRANSPORT PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU PRZEWOŻENIA URZĄDZENIA BEZ PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW TRANSPORTU.
 • Seite 20: Karta Produktu

  OTOCZENIA OD +16 DO +32 °C ORAZ PRZY WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ DO 60 PROCENT. Klasa klimatyczna chłodziarki - 3. Klasa temperaturowa produktu – S Karta produktu ADN 230/2 ADN 202/2 Model ADN 203/2 ADN 200/2 ADN 201/2 Pojemność całkowita brutto, L Pojemność...
 • Seite 21: Instalacja I Warunki Pracy Urządzenia

  2 Termostat spustowego wody z odszraniania Wskaźnik pozycji termostatu Thermometr (dla ADN 203/2, ADN (cyfrowy) 230/2, ADN 202/2) 4 Wskaźnik zasilania (kolor zielony) 10 Skraplacz 5 Oświetlenie 11 Sprężarka 6 Ventiliator. Wentylator - lodówki witryny włącza się i działa nieprzerwanie.
 • Seite 22: Regulacja Temperatury

  UWAGA! Chłodziarka nie może stykać się z instalacją grzewczą, gazową, wodociągową, a także nie należy jej stawiać obok urządzeń elektrycznych. • Nie zakrywać otworu wentylacyjnego w górnej części chłodziarki – wokół urządzenia należy zapewnić dobry przepływ powietrza. Pomiędzy górną częścią obudowy chłodziarki a meblem znajdującym nad chłodziarką...
 • Seite 23 należy niezwłocznie zmyć ciepłą wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Następnie wytrzeć do sucha. • Należy regularnie czyścić uszczelkę drzwi. Wytrzeć do sucha. • REGULARNIE CZYŚCIĆ OTWÓR KANAŁU SPUSTOWEGO WODY PRZY UŻYCIU SPECJALNEGO DOSTARCZONEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA 8 (rys. 1). •...
 • Seite 24: Bezpečnostné Pokyny

  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO PREŠTUDUJTE. Ak jeho pokyny nebudú dodržané, hrozí riziko úrazu, poškodenia spotrebiča a straty práva na bezplatný záručný servis. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z nedodržiavania zásad umiestených v tomto návode. Odporúčame vám uschovať si návod po celú dobu používania spotrebiča. Pri ďalšom predaji spotrebiča odovzdajte návod na použitie novému vlastníkovi spotrebiča.
 • Seite 25 AK SA SPOTREBIČ VYRÁBA S OSOBITNÝM PRÍVODNÝM SIEŤOVÝM – KÁBLOM, MÔŽETE HO VYMENIŤ IBA ZA ROVNAKÝ SIEŤOVÝ KÁBEL DODÁVANÝ VÝROBCOM. Frekvencia a výkonové parametre prívodu elektriny vo vašej domácnosti – musí zodpovedať technickým parametrom spotrebiča. Tieto údaje nájdete na štítku výrobku. Pri inštalovaní...
 • Seite 26: Všeobecné Informácie

  C A PRI RELATÍVNEJ VLHKOSTI VZDUCHU DO 60 %. Klimatická trieda spotrebiča je 3. Vnútorná teplotná trieda – S (od -2 °C do +14 °C). Informační list ADN 230/2 ADN 202/2 Modell ADN 203/2 ADN 200/2 ADN 201/2 Celkový objem, L Užitkový...
 • Seite 27: Inštalácia A Prevádzkové Podmienky Spotrebiča

  Výškovo prestaviteľné police Kolieska termostatu (Regulátor Čistič kanála roztopenej vody teploty) Termometar (dla ADN 203/2, Indikátor polohy termostatu ADN 230/2, ADN 202/2) Indikátor sieťového napätia (zelená Kondenzátor kontrolka) Blok vnútorného osvetlenia (LED) Kompresor Ventilátor. POZOR. Po otvorení dverí chladničky ventilátor nevypne! 1 ―...
 • Seite 28: Regulácia Teploty

  tepelných zdrojov, ako je kuchynský sporák a rúra, radiátory, ani na priamom slnečnom svetle. VAROVANIE! Spotrebič sa nesmie dotýkať potrubí kúrenia, prívodu plynu alebo vody, ani iných elektrických zariadení. Nezakrývajte vetracie otvory vo vrchnej časti spotrebičov – musí byť zabezpečená •...
 • Seite 29 Nezabúdajte, že pred odmrazovaním mraziaceho priestoru a čistením zadnej časti telesa spotrebiča musíte spotrebič odpojiť od sieťovej elektrickej zásuvky vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky. Vnútorné povrchy a plastové diely spotrebiča chráňte pred tukmi, kyselinami a • omáčkami. V prípade náhodného rozliatia – okamžite vyčistite teplou mydlovou vodou alebo prostriedkom na umývanie riadu.
 • Seite 30: Informácie O Ochrane Životného Prostredia

  Vysoká teplota v chladničke znamená, že kompresor je v činnosti po dlhý • čas alebo s nezastavuje. Presvedčite sa, či sa dvere spotrebiča spoľahlivo zatvárajú, či dvere pri vyberaní alebo vkladaní potravín nezostali otvorené dlhšie ako je potrebné, alebo či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo teplých potravín. Na vrchnej časti spotrebiča sa nachádza kondenzovaná...
 • Seite 31: Istruzioni Di Sicurezza

  ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI! Se non si seguono le istruzioni c’è il rischio di infortunio, danneggiamento dell’apparecchio e perdita del diritto al servizio di garanzia gratuito. Si raccomanda di conservare il Manuale di istruzioni durante l’intero periodo di utilizzo dell’apparecchio. In caso di vendita dell’apparecchio si prega di passare il Manuale di istruzioni al nuovo proprietario.
 • Seite 32 portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l’etichettatura CE. L’apparecchio deve essere collegato ad una presa con massa a terra. La – presa con massa a terra attraverso cui l’apparecchio è collegato alla corrente dovrebbe essere collocata in un luogo accessibile. SE L’APPARECCHIO È...
 • Seite 33: Informazioni Generali

  +32 GRADI CELSIUS E L’UMIDITÀ RELATIVA DELL’ARIA NON È SUPERIORE AL 60 PER CENTO. La classe climatica dell’apparecchio è 3. Classe di temperatura del prodotto – S Scheda tecnica del prodotto ADN 202/2 ADN 230/2, ADN 203/2 Model ADN 200/2...
 • Seite 34 Mensole ad altezza regolabile Pulitore del canale dell'acqua di Indicatore della temperatura scongelamento Termometro (ADN 203/2, ADN Spia luminosa di alimentazione 230/2, ADN 202/2) Illuminazione LED Condensatore Compressore 1 - PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA. L’illuminazione interna viene accesa/spenta premendo questo pulsante. Simbolo “|”: accesa;...
 • Seite 35: Regolazione Della Temperatura

  POSIZIONAMENTO Mettere il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato. • AVVERTENZA! Il dispositivo non deve essere utilizzato in un luogo non riscaldato. Mettere il dispositivo lontano da fonti di calore come cucine/forni, radiatori o luce solare diretta. AVVERTENZA! Il dispositivo non deve toccare nessuna tubatura di riscaldamento, gas o acqua o altro dispositivo elettrico.
 • Seite 36 SCONGELAMENTO. PULIZIA E MANUTENZIONE IL VANO FRIGORIFERO SI SCONGELA AUTOMATICAMENTE. Le gocce di ghiaccio che si formano sulla parete posteriore del vano frigorifero si scongelano durante il periodo in cui il compressore non funziona e l'acqua scongelata scorre nel canale di drenaggio dell'acqua fino al vassoio sopra.
 • Seite 37: Informazioni Sulla Salvaguardia Dell'ambiente

  Quando la porta del dispositivo è aperta, le guarnizioni di tenuta in gomma • escono fuori. La guarnizione è sporca con alimenti appiccicosi (grasso, sciroppo). Pulire le guarnizioni di tenuta e passarvi sopra acqua calda insaponata e asciugare. Mettere nuovamente le guarnizioni di tenuta in gomma a posto. Alta temperatura nel dispositivo, le pause di funzionamento del compressore •...
 • Seite 38: Připojení K Síti

  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče a ztráty nároku na bezplatný záruční servis. Wýrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním zásad obsažených v tomto návodu. Doporučujeme, abyste tento návod k obsluze uschovávali po celou dobu, kdy spotřebič vlastníte.
 • Seite 39: Všeobecné Informace

  – NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací šňůry ani konektory (adaptéry) nebo spojky. – Frekvence a výkon elektrické instalace ve vašem domě musí odpovídat všeobecným parametrům spotřebiče, jak je uvedeno v typovém štítku výrobku. – Při umisťování spotřebiče dávejte pozor, abyste nepřitiskli elektrický kabel; předejdete tak jeho poškození.
 • Seite 40 1, obr. 1 Spínač vnitřního osvětlení Ventilátor Regulátor teploty Police s nastavitelnou výškou Čistič kanálu na odvádění vody Indikátor polohy termostatu vzniklé táním Indikátor elektrického napájení Teploměr (ADN 203/2, ADN (zelená kontrolka) ( 230/2, ADN 202/2) Blok vnitřního osvětlení Kondenzátor Kompresor...
 • Seite 41 1 ― SPÍNAČ VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ. Symbol - zapnuto. Symbol - vypnuto. 2 ― KOLEČKO TERMOSTATU. Pokud je v mezeře indikátoru termostatu nula (0), je termostat vypnutý- elektrický proud není vypnutý! Otáčením kolečka termostatu ve směru hodinových ručiček se teplota v prostoru spotřebiču snižuje. POZOR.
 • Seite 42: Regulace Teploty

  REGULACE TEPLOTY Teplota v prostoru chladničky se reguluje otáčením kolečka termostatu 2 (viz obr. 1) jedním nebo druhým směrem. Na kolečku termostatu je digitální indikátor teploty. Když se zavřou dveře spotřebiče, na indikátoru je vidět poloha termostatu 3. Teplota se reguluje na stupnici s pěti číslicemi. 0 = kompresor je vypnutý...
 • Seite 43 nedotýká stěny. Odtáhněte spotřebič od jakéhokoliv nábytku nebo stěn. Zkontrolujte, zda nejsou důvodem zvýšené hlučnosti láhve, konzervy nebo mísy ve spotřebiči, které se navzájem dotýkají. Na dně prostoru chladiče se objevila voda. Zkontrolujte, zda není ucpaný kanál • na odvádění vody vzniklé táním. Vyčistěte ho speciálním čisticím nástrojem určeným k tomuto účelu.
 • Seite 44: In Diesem Gerät Keine Explosionsfähigen Stoffe, Wie Zum Beispiel

  SI C H ER HE I TS H I N W EI SE LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH. Bei Nichtbeachtung der in der Gebrauchsanweisung genannten Anweisungen besteht die Gefahr der Beschädigung des Geräts und des damit verbundenen Verlusts des Rechts auf Garantieleistungen. Wir empfehlen ihnen, die Gebrauchsanweisung bis zum Ende der Betriebszeit aufzubewahren und sie im Falle eines Verkaufs des Geräts an den neuen Eigentümer weiterzugeben.
 • Seite 45 Vor dem aufstellen ein defektes kabel unbedingt durch ein neues vom selben  typ wie das vom hersteller des kühlgeräts verwendete ersetzen, um schaden an gesundheit und eigentum zu vermeiden. Um jegliches risiko auszuschliessen, darf ein schadhaftes netzkabel nur vom ...
 • Seite 46 VERHÄLTNISMÄSSIGEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON BIS ZU 60 PROZENT. Der Kühlschrank gehört der Klimaklasse 3 an. Die Produkttemperaturklasse ist S Produktdatenblatt ADN 200/2, ADN 230/2, ADN 203/2 Modell ADN 202/2 ADN 201/2 Gesamtbruttovolumen, L Nutzinhalt Kühlteil, L 145 x 60 x 60 173 x 60 x 60 Außenabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe), cm:...
 • Seite 47: Beschreibung Des Geräts, Hauptbestandteile

  Reinigungsinstrument für die Anzeige der Temperaturregelung Tauwasserauffangrinne Thermometer (ADN 203/2, ADN Stromanzeige (grün) 230/2, ADN 202/2) Leuchte (LED) Kondensator Kompressor 1 ― SCHALTER. Die Beleuchtung des Kühlbereiches wird mit dem Drücken des Schalters 1 eingeschaltet. | - ein. O – aus.
 • Seite 48: Aufstellung

  AUFSTELLUNG Stellen Sie den Kühlschrank in einem trockenen, gut gelüfteten Raum auf. • ACHTUNG! Der Kühlschrank darf nicht in ungeheizten Räumen oder auf dem Balkon betrieben werden. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Heizquelle (Kochherd, Heizkörper, direkte Sonneneinstrahlung) aufstellen. ACHTUNG! Der Kühlschrank darf nicht in Kontakt mit Heizungs- Gas- und Abwasserrohre geraten sowie elektrische Geräte nicht berühren.
 • Seite 49: Kühlschrank Nicht

  BEI NIEDRIGER RAUMTEMPERATUR KÜHLT DER KÜHLSCHRANK WENIGER STARK, DESHALB KANN DIE TEMPERATUR IM KÜHLSCHRANK ANSTEIGEN. Stellen Sie in diesem Fall die Temperatur mithilfe des Temperaturreglers niedriger. ABTAUEN DER KÜHLKAMMER. REINIGUNG UND PFLEGE DIE KÜHLKAMMER TAUT AUTOMATISCH AB. Die sich hinten in der Kühlkammer bildenden Eistropfen schmelzen während der Betriebspausen des Kompressors, das Schmelzwasser fließt durch die Tauwasserauffangrinne ins Tauwasserverdunstungsgefäß...
 • Seite 50 Beim Öffnen der Kühlschranktüren quillt das Gummidichtungsband hervor. • Die Dichtung ist mit klebrigen Nahrungsmitteln (Fett, Sirup) verschmutzt. Reinigen Sie die Dichtung und die Vertiefung für die Dichtung mit warmem Seifenwasser oder Spülmittel, reiben sie beides trocken. Setzen Sie die Gummidichtung wieder in die Vertiefung ein.
 • Seite 51: Veiligheidsinstructies

  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico’s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg het vervallen van de volledige garantie. Producent steelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die uit het niet nagaan van de aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing voortvloeit.
 • Seite 52: Elektrische Aansluiting

  ELEKTRISCHE AANSLUITING – Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geïnstalleerd geaard stopcontact. De geaarde stekker waarmee het apparaat met het voedingsnet wordt verbonden, dient gemakkelijk bereikbaar te zijn.Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.
 • Seite 53: Algemene Informatie

  Als de koelkast niet werkt en als het niet mogelijk is om deze volgens de aanbevolen richtlijnen te repareren, dient men de stekker uit het stopcontact te halen, de deuren te openen en contact op te nemen met de erkende onderhoudsmonteur. Alleen de erkende onderhoudsmonteur is bevoegd om technische of productiefouten te herstellen.
 • Seite 54 BESCHRIJVING VAN DE KOELKAST, BASISONDERDELEN Zie afb. 1, pagina 1 Aan- / uit schakelaar voor binnenlicht Ventilator Thermostaatknop Schaal van de thermostaat Zuiveringsinstallatie Elektriciteit (groen licht) Thermometer (ADN 203/2, ADN 230/2, ADN 202/2) Verlichting binnenkant (LED) Condensor Compressor...
 • Seite 55: Vóór De Ingebruikname

  1 ― AAN- / UIT SCHAKELAAR VOOR BINNENLICHT. De verlichting wordt er aangezet door de druk op de drukknop 1 van de schakelaar. Simbol | - aangezet. Simbol O – i uitgezet. 2 ― THERMOSTAATKNOP. De temperatuur in bewaar afdeling van de koelkast word door de knop van de thermostaatregelaar geregeld.
 • Seite 56: Temperatuur Instellen

  Indien de koelkast in een hoek wordt geplaatst, dient er een ruimte van minstens 1 • cm. Afbeelding van de ruimte die nodig is voor het gebruik van de koelkast. (Zie afb. 3, pagina 1). De koelkast moet waterpas staan en moet de muur niet aanraken. Indien nodig, kan •...
 • Seite 57: Garantiebepalingen

  Verwijder stof aan de achterkant van de koelkast en de compressor minstens één • keer per jaar. Gebruik hiervoor een zachte borstel, een elektrostatische doek of een stofzuiger. Gebruik voor de schoonmaak van de koelkast GEEN schoonmaakmiddelen die • schurende of zure elementen of alcohol of benzeen bevatten. Gebruik GEEN doeken of sponsen met een ruwe oppervlakte.
 • Seite 58: Instrucciones De Seguridad

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. Si no se siguen correctamente las instrucciones, hay riesgo de heridas, deterioro del aparato y pérdida del derecho al servicio gratuito de garantía. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan resultar de no seguir las indicaciones incluidas en el presente manual.
 • Seite 59: Conexión A La Red

  No encienda el aparato con un programador, un temporizador, un sistema de – mando a distancia independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente. Asegúrese de haber desembalado completamente el aparato y de que la – estructura y los cables de alimentación no están dañados. Está...
 • Seite 60: Información General

  La clase climática del aparato 3. Clase de temperatura del producto – S Datos técnicos del product ADN 200/2, ADN 230/2, ADN 203/2 Modelo ADN 202/2 ADN 201/2 Total gross volume, L Volumen neto , L Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad), cm...
 • Seite 61 Indicador del termostato Tubo de agua de deshielo Indicador de suministro de energía eléctrica Termómetro (ADN 203/2, (luz verde) ADN 230/2, ADN 202/2) Bloque luz interior (LED) Condensador Compresor 1 ― INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ APAGADO DE LA LUZ INTERIOR. Interruptor de encendido/ apagado de la luz interior I - (encendido) O - (apagado).
 • Seite 62: Regulación De La Temperatura

  ADVERTENCIA: el aparato no debe rozar los tubos de calefacción, de gas, el de agua o cualquier otro dispositivo eléctrico. No cubra los orificios de ventilación de la parte superior del aparato; debe haber una • buena circulación de aire alrededor del aparato. Deje un hueco de al menos 10 cm entre la parte superior del cuerpo de aparato y cualquier mueble que pueda colocarse encima.
 • Seite 63 Recuerde que antes de limpiar la parte posterior del cuerpo del aparato deberá desenchufar el aparato de la toma de corriente eléctrica extrayendo con cuidado el cable de la toma de electricidad. Proteja las superficies internas de los electrodomésticos y de las piezas de plástico de •...
 • Seite 64 Temperatura elevada en el aparato, las pausas de funcionamiento del • compresor son muy cortas. Compruebe que la puerta del aparato se cierra correctamente, que la puerta no se ha mantenido abierta durante más tiempo del necesario al sacar o colocar alimentos, o si se ha colocado gran cantidad de comida caliente dentro de la nevera.
 • Seite 65: Instruções De Segurança

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Leia atentamente o manual de instruções. O não cumprimento das instruções pode dar origem a ferimentos, danos no aparelho e perda do direito à assistência gratuita ao abrigo da garantia. O produtor não se responsabiliza pelos danos resultantes do incumprimento das regras descritas no presente manual.
 • Seite 66 Por razões de segurança, o cabo de alimentação deverá ser substituido só  por um técnico qualificado. NÃO UTILIZE extensões ou adaptadores.  A frequência e potência da alimentação eléctrica em sua casa tem que  respeitar os parâmetros de dados gerais do aparelho conforme indicados na tabela.
 • Seite 67 este símbolo em áreas de recolha de lixo de grandes dimensões, utilizando o serviço de recolha de monstros. Para obter informações completas sobre onde deixar o aparelho velho com segurança, contacte as autoridades governamentais locais, a loja onde comprou o aparelho ou os representantes do fabricante. Se decidiu deitar fora o aparelho, torne impossível a sua utilização para evitar quaisquer possíveis acidentes.
 • Seite 68: Informação Técnica

  ESTRUTURA DAS VITRINES Ver página 1, fig. 1 Interruptor - ligar - desligar Ventoinha Botão de controle de temperature Prateleira Escala de Controle de Temperatura Dispositivo de limpeza Termómetro (ADN 203/2, ADN Luz sinalizadora verde 230/2, ADN 202/2) Luz (LED) Condensador Compressor...
 • Seite 69 Uma luz verde (4) indicará que a vitrine se encontra ligada à corrente. O termostato desliga somente o compressor quando este se encontra na posição "0". A temperatura no interior do compartimento é ajustada pelo botão de controle 2. O controle de temperatura é desligado quando o botão 2 coincide com a marca "0" no controle de temperatura com escala 3.
 • Seite 70: Regulação Da Temperatura

  desce. Se o aparelho ficar ligeiramente inclinado para trás, as portas fechar-se-ão por elas próprias. REGULAÇÃO DA TEMPERATURA A temperatura no compartimento do frigorífico é controlada pelo botão de termóstato 2 (fig. 1) rodando-o para um lado ou para outro. A indicação da temperatura em dígitos é mostrada ao lado do botão do termóstato.
 • Seite 71 do aparelho e do compressor. Poderá utilizar uma escova macia, um pano electrostático ou aspirador para limpar. NÃO utilize detergentes contendo partículas abrasivas, ácido, álcool ou benzeno para • limpar as superfícies interiores e exteriores do aparelho. NÃO utilize para limpar panos ou esponjas com superfícies ásperas que se destinam a esfregar.
 • Seite 72 PRECAUTIONS AVANT L’EMPLOI LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE MODE D’EMPLOI. Respectez scrupuleusement ces instructions afin d’éviter tout risque de blessure, d’endommagement de l’appareil. Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non conforme aux instructions. Nous vous conseillons de conserver ce Mode d’emploi durant toute la durée d’utilisation de l’appareil.
 • Seite 73 Cet appareil répond aux normes de sécurité CE en vigueur. La prise électrique reliée à la terre par laquelle l'appareil est branché sur le secteur devrait être dans un endroit accessible  La fréquence et la puissance de l’installation électrique de votre domicile doivent être conforme aux paramètres généraux de l’appareil comme il est écrit dans le.
 • Seite 74: Mise Au Rebut

  MISE AU REBUT Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé...
 • Seite 75: Fiche Technique Du Produit

  Fiche technique du produit ADN 200/2, ADN 230/2, ADN 203/2 Modelo ADN 202/2 ADN 201/2 Volume générale, L Volume utile du compartiment de conservation , L 145 x 60 x 60 173 x 60 x 60 Dimensions (hauteur x longueur x largeur), en cm Surface de l’ensemble d’étagères, dm...
 • Seite 76: Préparation De L'appareil

  1 ― INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT POUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR . Pour faire apparaître un éclairage dans une chambre de conservation des réfrigérateurs appuyez sur un bouton de l’interrupteur 1.  - branché, O - débranché. 2 ― THERMOSTAT. La température à l’intérieur de l’armoire est réglable à l’aide du bouton du thermostat.
 • Seite 77: Comment Régler La Température

  éventuellement situé au-dessus de celui-ci. Si cette précaution n’est pas respectée, l’appareil consomme plus d’énergie et son compresseur pourrait surchauffer. Si l’appareil est placé dans un angle, il doit y avoir un espace d’au moins 1 cm entre • la paroi de l’appareil et le mur (voir fig. 3, page 1). L’appareil doit être placé...
 • Seite 78 avec les sauces, la graisse ou des aliments acides. Si cela se produit accidentellement – nettoyez-les immédiatement avec de l’eau chaude savonneuse ou du produit vaisselle. Séchez soigneusement. Nettoyez régulièrement les joints hermétiques des portes. Essuyez soigneusement. • Remarque: N’utilisez aucun outil abrasif ni produit à base d’alcool, ni produit de •...
 • Seite 79 chaude savonneuse ou contenant du produit vaisselle puis essuyez-le soigneusement. Remettez en place le joint de porte. La température de l’appareil est élevée, et le compresseur fait des pauses • très brèves. Assurez-vous que la porte de l’appareil soit correctement fermée, qu’elle n’ait pas été...
 • Seite 80 N 0 4 C D W H 2018-02-06...

Inhaltsverzeichnis