Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

C Návod K Použití - Hama 00178251 Bedienungsanleitung

Universal-smartphone-fahrradhalter
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
C Návod k použití
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné
budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli.
1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů
Upozornění
Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.
2. Bezpečnostní pokyny
• Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
• Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
Používejte pouze v suchých prostorách.
• Při použití výrobku dodržujte platné předpisy a pravidla silničního provozu.
• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
• Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.
• Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci.
• Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
3. Montáž
Upozornění – Nebezpečí poranění
• Při řízení vozidla nebo obsluze sportovního náčiní věnujte plnou pozornost dopravní situaci a
svému okolí.
• Výrobek není určen k montáži na karbonové díly (např. řídítka). Karbonové díly mohou být
poškozeny sevřením, mohou se zlomit a způsobit tak těžké úrazy a zranění!
Poznámka
• Při manipulaci s výrobkem nebo při montáži nikdy nepoužívejte násilí nebo velkou sílu.
• Upozorňujeme, že upevnění telefonu apod. bez zajištění silikonovou síťkou je na vlastní riziko
uživatele. Pouze se zajištěním silikonovou síťkou je zaručeno bezpečné upevnění zařízení apod.
18

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis