Husqvarna DCR300 Bedienungsanweisung

  • / 60 von 60
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen
Gebruiksaanwijzing Manuel d'utilisation
Bedienungsanweisung Istruzioni per l'uso
DCR300
DCR100
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
N N N N L L L L F F F F R R R R D D D D E E E E I I I I T T T T
Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.
Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen. Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.
Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Inhaltszusammenfassung für Husqvarna DCR300

Seite 1

Gebruiksaanwijzing Manuel d’utilisation Bedienungsanweisung Istruzioni per l’uso DCR300 DCR100 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. N N N N L L L L F F F F R R R R D D D D E E E E I I I I T T T T Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine.

Seite 2 : Verklaring Van De Symbolen, Symbolen Op De Machine, Toelichting Op De Waarschuwingsniveaus

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine: Toelichting op de waarschuwingsniveaus WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het een De waarschuwingen zijn onderverdeeld in drie niveaus. gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen kan WAARSCHUWING! veroorzaken.

Seite 3 : Inhaltsverzeichnis, Inhoud

INHOUD Inhoud VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine: ........... Toelichting op de waarschuwingsniveaus ....INHOUD Inhoud ................PRESENTATIE Beste klant! ..............Ontwerp en eigenschappen ......... Toepassingsgebied ............PRESENTATIE Wat is wat op het werktuig? ......... PRESENTATIE Wat is wat op het werktuig? ......... MONTAGE EN AFSTELLINGEN Algemeen ..............

Seite 4 : Presentatie, Beste Klant, Ontwerp En Eigenschappen, Toepassingsgebied

Neem contact op met uw dealer of Husqvarna wanneer u professionele hulp voor reparaties en service. Als u uw meer informatie nodig hebt.

Seite 5 : Presentatie, Wat Is Wat Op Het Werktuig

PRESENTATIE Wat is wat op het werktuig? (DCR300) 1 Werktuigbevestiging 6 360° vrijlooplagers 2 Cilinder 7 Hydraulische aansluitingen 3 Klauwen 8 Hijspunt 4 Messen voor betonstaal 9 Gebruiksaanwijzing 5 Uiteinden – 5 Dutch...

Seite 6 : Presentatie, Wat Is Wat Op Het Werktuig

PRESENTATIE Wat is wat op het werktuig? (DCR100) 1 Werktuigbevestiging 6 Klauwinstelpennen 2 Cilinder 7 360° vrijlooplagers 3 Beschermkap 8 Hydraulische aansluitingen 4 Klauwen 9 Hijspunt 5 Messen voor betonstaal 10 Gebruiksaanwijzing 6 – Dutch...

Seite 7 : Montage En Afstellingen, Algemeen, Het Gereedschap Op De Machine Monteren, Sluit De Hydraulische Slangen Aan

MONTAGE EN AFSTELLINGEN Algemeen Koppel de hydraulische slangen los • Open de klauwen volledig om de hydraulische cilinders WAARSCHUWING! Zorg dat het werktuig op helemaal in te trekken. de juiste wijze en stevig is bevestigd. Als • Zet de motor uit. een werktuig onverwacht losraakt, kan het persoonlijk letsel veroorzaken.

Seite 8 : Bediening, Veiligheidsuitrusting, Algemene Veiligheidsinstructies

BEDIENING Veiligheidsuitrusting Algemene veiligheidsinstructies Algemeen WAARSCHUWING! Lees alle • Gebruik de machine nooit zonder de mogelijkheid hulp in veiligheidswaarschuwingen en instructies te roepen in geval van nood. door. Het negeren van waarschuwingen en Persoonlijke veiligheidsuitrusting instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Seite 9 : Werkveiligheid

BEDIENING Gebruik altijd uw gezond verstand Persoonlijke veiligheid • Gebruik de machine nooit als u moe bent, alcohol heeft Het is niet mogelijk om elke mogelijk situatie te vermelden. gedronken of medicijnen heeft ingenomen die uw Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand. Als u gezichtsvermogen, beoordelingsvermogen of in een situatie belandt waarin u zich niet veilig voelt, dient u coördinatievermogen negatief beïnvloeden.

Seite 10

BEDIENING Gebruik met het gereedschap gemonteerd Transport en opbergen op de machine Het gereedschap hijsen • Laat de machine nooit zonder toezicht achter met • Tijdens het hijsen van het gereedschap bestaat er een draaiende motor. risico dat personen gewond raken of schade aan de •...

Seite 11 : Onderhoud, Algemeen, Onderhoudsschema, Schoonmaken, Algemene Inspectie, Messen Voor Betonstaal

• Gebruik een instelbare torsiesleutel om te controleren of • Laat de machine regelmatig controleren door uw de bouten waarmee de schaarbladen zijn bevestigd, goed Husqvarna-leverancier en laat hem de nodige vastzitten. aanpassingen en reparaties uitvoeren. Messen voor betonstaal DCR300 •...

Seite 12 : Smeren, Klauwen, Opslag Voor Lange Tijd, Versleten Product

ESAB OK 83.50 DIN 8555-E6-55 • SIEV-FRO B-500 • SIEV-FRO B-600 Vervangbare uiteinden (DCR300) DCR100 De uiteinden kunnen worden verwijderd in verband met laswerkzaamheden of worden vervangen bij slijtage. Opslag voor lange tijd Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt en dat een volledige servicebeurt is gegeven voor een lange periode van stalling.

Seite 13 : Storingsschema

ONDERHOUD Storingsschema WAARSCHUWING! De meeste ongelukken met machines gebeuren tijdens het opsporen van fouten en tijdens onderhoudswerkzaamheden, omdat het personeel zich dan binnen de risicozone van de machine moet begeven. Voorkom ongelukken door alert te zijn en de werkzaamheden te plannen en voor te bereiden.

Seite 14 : Technische Gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens DCR300 DCR100 Gewicht met aansluitplaat en slangen, kg (lb) 274 (604) 192 (432) Geschikte drager DXR310 / DXR300 / DXR270 / DXR250 DXR 140 Hydraulisch systeem Max. inlaatdruk, bar (psi) 200 (2900) 200 (2900) Werkdruk, bar (psi)

Seite 15 : Eg-Verklaring Van Overeenstemming

(Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel. +46 3614 65 00, verklaart hierbij dat de breker Husqvarna DCR300, DCR100 met serienummers van 2013 en later (het jaartal staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer), voldoet aan de vereisten van de volgende EU-richtlijnen: •...

Seite 16 : Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine, Explication Des Niveaux D'avertissement

EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine: Explication des niveaux d'avertissement AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou inadéquate peut devenir Il existe trois niveaux d'avertissement. un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à l’utilisateur et AVERTISSEMENT! aux autres personnes présentes.

Seite 17 : Sommaire

SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine: ..........Explication des niveaux d'avertissement ..... SOMMAIRE Sommaire ..............PRÉSENTATION Cher client, ..............Conception et propriétés ..........Domaines d’utilisation ..........PRÉSENTATION Quels sont les composants de l’outil? ......PRÉSENTATION Quels sont les composants de l’outil? ......MONTAGE ET RÉGLAGES Généralités ..............

Seite 18 : Présentation, Cher Client, Conception Et Propriétés, Domaines D'utilisation

Plus de 300 ans d'innovation Mâchoires réglables (DCR100) Husqvarna AB est une entreprise suédoise qui a vu le jour en Les mâchoires peuvent être réglées pour un équipement de 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal coupe d'une épaisseur de 31 à...

Seite 19 : Présentation, Quels Sont Les Composants De L'outil

PRÉSENTATION Quels sont les composants de l’outil? (DCR300) 1 Attache à outils 6 Paliers de débrayage à 360° 2 Cylindre 7 Raccords hydrauliques 3 Mâchoires 8 Point de levage 4 Fraises pour guide-chaîne renforcé 9 Manuel d’utilisation 5 Pointes – 19...

Seite 20 : Présentation, Quels Sont Les Composants De L'outil

PRÉSENTATION Quels sont les composants de l’outil? (DCR100) 1 Attache à outils 6 Goupilles de réglage des mâchoires 2 Cylindre 7 Paliers de débrayage à 360° 3 Plaque de protection 8 Raccords hydrauliques 4 Mâchoires 9 Point de levage 5 Fraises pour guide-chaîne renforcé 10 Manuel d’utilisation 20 –...

Seite 21 : Montage Et Réglages, Généralités, Montage De L'outil Sur La Machine, Branchez Les Tuyaux Hydrauliques

MONTAGE ET RÉGLAGES Généralités Débrancher les flexibles hydrauliques AVERTISSEMENT! Assurez-vous que l'outil • Fermer les mâchoires au maximum afin que les cylindres est correctement placé et qu'il ne présente hydrauliques se rétractent complètement. aucun risque. Un outil se détachant accidentellement peut causer des blessures •...

Seite 22 : Commande, Équipement De Protection, Instructions Générales De Sécurité

COMMANDE Équipement de protection Autre équipement de protection REMARQUE ! Lorsque vous travaillez avec la Généralités machine, des étincelles peuvent se former et mettre le feu. Gardez toujours à portée de • Ne jamais utiliser une machine s’il n’est pas possible main les outils nécessaires à...

Seite 23 : Sécurité Du Travail

COMMANDE • Soyez attentif lorsque vous travaillez dans des milieux AVERTISSEMENT! Toute modification non présentant un risque important de dérapage en raison autorisée et/ou tout emploi d’accessoires non d'un sol inégal ou de matériaux mobiles comme l'huile ou homologués peuvent provoquer des la glace.

Seite 24

COMMANDE Sécurité hydraulique • Si les réparations ou les opérations de recherche de panne ne nécessitent pas que la machine soit allumée, • Risque de brûlure. L'huile hydraulique, les tuyaux et les retirez le câble électrique et placez-le de telle manière raccords peuvent atteindre des températures très qu'il ne puisse pas être branché...

Seite 25 : Entretien, Généralités, Schéma D'entretien, Nettoyage, Inspection Générale, Fraises Pour Guide-Chaîne Renforcé

• Faites régulièrement contrôler la machine par votre • Contrôlez que tous les raccords, connexions et flexibles revendeur Husqvarna afin qu'il procède aux installations hydrauliques sont intacts. Remplacez-les si nécessaire. et réparations adéquates. • Vérifier le serrage des boulons fixant les lames de cisailles avec une clé...

Seite 26 : Graissage, Mâchoires, Remisage Prolongé, Produit Usé

ESAB OK 83.50 DIN 8555-E6-55 • SIEV-FRO B-500 • SIEV-FRO B-600 Pointes remplaçables (DCR300) DCR100 Les pointes peuvent être déposées pour les travaux de soudure ou remplacées en cas d'usure. Remisage prolongé Avant de remiser la machine pour une période prolongée, veiller à...

Seite 27 : Plan De Recherche De Pannes

ENTRETIEN Plan de recherche de pannes AVERTISSEMENT! La plupart des accidents impliquant des machines se produisent lors de dépannages, de réparations ou de travaux d'entretien, lorsque qu'un membre du personnel doit pénétrer dans la zone de risque de la machine. Prévenez des accidents en étant attentif et en planifiant et préparant le travail.

Seite 28 : Caractéristiques Techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques DCR300 DCR100 Poids avec plaque et tuyaux de raccord, kg (lb) 274 (604) 192 (432) Chariot adapté DXR310 / DXR300 / DXR270 / DXR250 DXR 140 Système hydraulique Pression entrante max., bars (psi) 200 (2900) 200 (2900)

Seite 29 : Déclaration Ce De Conformité

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. +46-36-146500, déclarons, sous notre seule responsabilité, que le broyeur Husqvarna DCR300, DCR100, à partir des numéros de série de l’année de fabrication 2013 et ultérieurement (l’année est clairement indiquée sur la plaque signalétique et suivie d’un numéro de série), est conforme aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL : •...

Seite 30 : Symbolerklärung Symbole Am Gerät, Erläuterung Der Warnstufen

SYMBOLERKLÄRUNG Symbole am Gerät: Erläuterung der Warnstufen Es bestehen drei unterschiedliche Warnstufen. WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder nachlässig angewendet gefährlich sein und zu WARNUNG! schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen. WARNUNG! Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig Verletzungen bzw.

Seite 31 : Inhalt

INHALT Inhalt SYMBOLERKLÄRUNG Symbole am Gerät: ............Erläuterung der Warnstufen ......... INHALT Inhalt ................VORSTELLUNG Sehr geehrter Kunde! ..........Konstruktion und Funktionen ........Einsatzbereich ............. VORSTELLUNG Was ist was an der Werkzeug? ........VORSTELLUNG Was ist was an der Werkzeug? ........MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Allgemeines ..............

Seite 32 : Vorstellung, Sehr Geehrter Kunde, Konstruktion Und Funktionen, Einsatzbereich

VORSTELLUNG Sehr geehrter Kunde! Konstruktion und Funktionen Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Husqvarna Die Entwicklung von zuverlässigen und innovativen entschieden haben. Hochleistungstechnologien und eine umweltfreundliche Produktfertigung sind die erklärten Ziele von Husqvarna. Ein Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Maschine über lange Jahre sicherer Betrieb dieses Produkts setzt voraus, dass der zufrieden sein werden.

Seite 33 : Vorstellung, Was Ist Was An Der Werkzeug

VORSTELLUNG Was ist was an der Werkzeug? (DCR300) 1 Werkzeugaufsatz 6 360° Freilauflager 2 Zylinder 7 Hydraulikanschlüsse 3 Backen 8 Montagehaken 4 Schneidewerkzeug für Armierungseisen 9 Bedienungsanweisung 5 Spitzen – 33 German...

Seite 34 : Vorstellung, Was Ist Was An Der Werkzeug

VORSTELLUNG Was ist was an der Werkzeug? (DCR100) 1 Werkzeugaufsatz 6 Backeneinstellstifte 2 Zylinder 7 360° Freilauflager 3 Schutzschild 8 Hydraulikanschlüsse 4 Backen 9 Montagehaken 5 Schneidewerkzeug für Armierungseisen 10 Bedienungsanweisung 34 – German...

Seite 35 : Montage Und Einstellungen, Allgemeines, Das Werkzeug An Der Maschine Montieren, Hydraulikschläuche Anschließen

MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Allgemeines Lösen Sie die Hydraulikschläuche • Öffnen Sie die Backen so weit wie möglich, um die WARNUNG! Vergewissern Sie sich, dass das Hydraulikzylinder komplett herauszunehmen. Werkzeug sicher an der Maschine angebracht ist. Sollte sich ein Werkzeug • Motor abstellen.

Seite 36 : Betrieb, Schutzausrüstung, Allgemeine Sicherheitsvorschriften

BETRIEB Schutzausrüstung Weitere Schutzmaßnahmen Allgemeines ACHTUNG! Beim Betrieb des Gerätes können Funken einen Brand verursachen. Deshalb • Das Gerät niemals benutzen, wenn nicht die Möglichkeit soll die Feuerlöschausrüstung stets in besteht, im Falle eines Unfalls Hilfe herbeizurufen. Reichweite aufbewahrt werden. Persönliche Schutzausrüstung •...

Seite 37 : Arbeitssicherheit

BETRIEB • Untersuchen Sie den Untergrund, tragende Strukturen WARNUNG! Unzulässige Änderungen und/ usw., um Abstürze (Material, Geräte, Personen) und oder Zubehörteile können zu schweren andere Gefahren zu vermeiden. Verletzungen oder tödlichen Unfällen von Anwendern oder anderen Personen führen. • Vergrößern Sie den Umfang des Sicherheitsbereichs bei Arbeiten auf hoch gelegenen Arbeitsplätzen wie Dächern, Das Gerät nicht so modifizieren, dass es Plattformen usw.

Seite 38

BETRIEB Sicherheit der Hydraulikeinheit • Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungsanleitung • Verbrennungsrisiko. Das Hydrauliköl, die Schläuche und beschrieben sind.Größere Eingriffe sind von einer die Anschlüsse können sehr hohe Temperaturen autorisierten Servicewerkstatt auszuführen. erreichen, egal ob das Werkzeug angeschlossen ist oder •...

Seite 39 : Wartung, Allgemeines, Wartungsschema, Reinigung, Generalinspektion, Schneidewerkzeug Für Armierungseisen

Prüfen Sie das Werkzeug auf Abnutzung und Schäden. • Lassen Sie die Maschine regelmäßig von Ihrem • Sicherstellen, dass alle Verbindungen, Anschlüsse und Husqvarna-Händler überprüfen und notwendige Hydraulikschläuche unbeschädigt sind. Bei Bedarf Einstellungen und Reparaturen vornehmen. austauschen. • Prüfen Sie den festen Sitz der Schrauben, mit welchen die...

Seite 40 : Schmierung, Backen, Langzeitaufbewahrung, Verschlissenes Produkt

• ESAB OK 83.50 DIN 8555-E6-55 • SIEV-FRO B-500 • SIEV-FRO B-600 Auswechselbare Spitzen (DCR300) Die Spitzen können für Schweißarbeiten entfernt werden DCR100 oder ersetzt werden, wenn sie verschlissen sind. Langzeitaufbewahrung Vor der Langzeitaufbewahrung sicherstellen, dass die Maschine gründlich gesäubert und komplett gewartet wurde.

Seite 41 : Störungssuchplan

WARTUNG Störungssuchplan WARNUNG! Die meisten Unfälle ereignen sich bei der Störungsbehebung, dem Service oder der Wartung der Maschine, weil das Wartungspersonal sich hierfür in den Sicherheitsbereich der Maschine aufhalten muss. Unfälle können allein dadurch verhindert werden, dass man derartige Einsätze sorgfältig plant und dabei vorsichtig vorgeht.

Seite 42 : Technische Daten

TECHNISCHE DATEN Technische Daten DCR300 DCR100 Gewicht mit Anschlussplatte und Schläuchen, kg (lb) 274 (604) 192 (432) Geeigneter Träger DXR310 / DXR300 / DXR270 / DXR250 DXR 140 Hydraulikanlage Max. Eingangsdruck, bar (psi) 200 (2900) 200 (2900) Betriebsdruck, bar (psi)

Seite 43 : Eg-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung (nur für Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel: +46-36-146500, erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass die Brechmaschine Husqvarna DCR300, DCR100 einschließlich aller Geräte mit 2013er-Seriennummern oder folgenden (das Jahr und die Seriennummer sind deutlich auf dem Typenschild jeder Maschine erkennbar) den Anforderungen der COUNCIL’S DIRECTIVES (offizielle Richtlinien) entspricht.

Seite 44 : Simbologia, I Simboli Sulla Macchina, Spiegazione Dei Livelli Di Avvertenza

SIMBOLOGIA I simboli sulla macchina: Spiegazione dei livelli di avvertenza Le avvertenze sono suddivise in tre livelli. AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina può essere un AVVERTENZA! attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte dell’operatore , o di altre persone. AVVERTENZA! Utilizzato se è...

Seite 45

INDICE Indice SIMBOLOGIA I simboli sulla macchina: ..........Spiegazione dei livelli di avvertenza ......INDICE Indice ................PRESENTAZIONE Alla gentile clientela ............. Design e funzioni ............Campo di utilizzo ............PRESENTAZIONE Che cosa c’è nell’attrezzo? .......... PRESENTAZIONE Che cosa c’è nell’attrezzo? .......... MONTAGGIO E REGOLAZIONI Generalità...

Seite 46 : Presentazione, Alla Gentile Clientela, Design E Funzioni, Campo Di Utilizzo

Più di 300 anni di innovazione Ganasce regolabili (DCR100) Le origini della Husqvarna AB risalgono al 1689 quando il re Le ganasce possono essere regolate per tagliare materiali Karl XI fece costruire una fabbrica per la produzione di con spessore da 31 mm a 430 mm.

Seite 47 : Presentazione, Che Cosa C'è Nell'attrezzo

PRESENTAZIONE Che cosa c’è nell’attrezzo? (DCR300) 1 Attacco utensile 6 Cuscinetti a ruote libere a 360° 2 Cilindro 7 Raccordi idraulici 3 Ganasce 8 Punto di sollevamento 4 Taglienti per barre di rinforzo 9 Istruzioni per l’uso 5 Punte – 47...

Seite 48 : Presentazione, Che Cosa C'è Nell'attrezzo

PRESENTAZIONE Che cosa c’è nell’attrezzo? (DCR100) 1 Attacco utensile 6 Perni di regolazione delle ganasce 2 Cilindro 7 Cuscinetti a ruote libere a 360° 3 Protezione 8 Raccordi idraulici 4 Ganasce 9 Punto di sollevamento 5 Taglienti per barre di rinforzo 10 Istruzioni per l’uso 48 –...

Seite 49 : Montaggio E Regolazioni, Generalità, Montare L'attrezzo Sulla Macchina, Collegare I Tubi flessibili Idraulici

MONTAGGIO E REGOLAZIONI Generalità Staccare i flessibili idraulici • Aprire le ganasce al massimo per ritrarre completamente AVVERTENZA! Verificare che l'utensile sia i cilindri idraulici. adeguatamente installato e fissato. Se un • Spegnere il motore. utensile si allenta inaspettatamente può causare lesioni personali.

Seite 50 : Funzionamento, Abbigliamento Protettivo, Norme Generali Di Sicurezza

FUNZIONAMENTO Abbigliamento protettivo Norme generali di sicurezza Generalità AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le • Non usare mai la macchina se non siete certi di poter avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. chiedere aiuto in caso d’infortunio. Dalla mancata osservazione di avvertenze e Abbigliamento protettivo istruzioni possono derivare scosse elettriche, Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento...

Seite 51 : Sicurezza Sul Lavoro

FUNZIONAMENTO Sicurezza sul lavoro Sicurezza personale • Non usare la macchina in condizioni di stanchezza o sotto l’effetto si alcool o medicinali in grado di compromettere Sicurezza dell’area di lavoro il vostro stato psichico e il controllo dei vostri atti. •...

Seite 52

FUNZIONAMENTO Utilizzare con l'attrezzo montato sulla Trasporto e rimessaggio macchina Sollevamento dell'attrezzo • Non lasciare mai la macchina incustodita a motore • Quando si solleva l'attrezzo è presente il rischio di lesioni acceso. personali o di danni alla macchina o alla zona circostante. •...

Seite 53 : Manutenzione, Generalità, Schema Di Manutenzione, Pulizia, Ispezione Generale, Taglienti Per Barre Di Rinforzo

• Fate controllare regolarmente la macchina dal vostro • Controllare che tutti i raccordi, i connettori e i flessibili distributore Husqvarna per eventuali messe a punto e idraulici siano integri. Sostituire se necessario. riparazioni. • Controllare il serraggio dei bulloni che fissano le lame trasversali con una chiave dinamometrica.

Seite 54 : Lubrificazione, Ganasce, Lunghi Periodi Di Rimessaggio, Prodotto Usurato

ESAB OK 83.50 DIN 8555-E6-55 • SIEV-FRO B-500 • SIEV-FRO B-600 Punte sostituibili (DCR300) Le punte possono essere rimosse per lavori di saldatura o DCR100 sostituite se si usurano. Lunghi periodi di rimessaggio Accertarsi che la macchina sia ben pulita e che sia stata sottoposta a tutte le operazioni di assistenza prima di ogni rimessaggio a lungo termine.

Seite 55 : Schema Ricerca Guasti

MANUTENZIONE Schema ricerca guasti AVVERTENZA! La maggior parte degli incidenti relativi ai macchinari avviene durante la ricerca guasti, la riparazione e la manutenzione in quanto il personale deve introdursi nell’area di rischio. Prevenite gli incidenti mantenendo viva l’attenzione e pianificando e preparando il lavoro. Qualora le operazioni di manutenzione o la ricerca dei guasti non richiedano l'accensione della macchina, il cavo di...

Seite 56 : Caratteristiche Tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche DCR300 DCR100 Peso con piastra di connessione e tubi, kg (lb) 274 (604) 192 (432) Trasporto idoneo DXR310 / DXR300 / DXR270 / DXR250 DXR 140 Impianto idraulico Max. pressione di mandata, bar (psi) 200 (2900)

Seite 57 : Dichiarazione Di Conformità Ce

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel +46-36-146500, dichiara con la presente che il frantumatore Husqvarna DCR300, DCR100 a partire dai numeri di serie del 2013 (l’anno viene evidenziato nella targhetta dati di funzionamento ed è seguito da un numero di serie) è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: •...

Seite 60

NL - Originele instructies, FR - Instructions d'origine, DE - Originalanweisungen, IT - Istruzioni originali 1155846-20 ´®z+Wt^¶0£¨ ´®z+Wt^¶0£¨ 2013-02-13...