Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad LiPo 3000 Bedienungsanleitung

Powerbank
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Powerbank LiPo 3000
Bestelnr. 713094
Bedoeld gebruik
Het product dient als mobiele reserveaccu en is geschikt voor het opladen van accu's van mobiele apparaten
met een Micro-USB-aansluiting. Bovendien beschikt het product over een inklapbare oplaadpoort met een
30-polige aansluiting voor een iPhone of een iPod. De interne, vast ingebouwde accu wordt via een USB-
aansluiting opgeladen. Het product beschikt over een ladingsindicator en is beveiligd tegen overbelasting,
overladen en kortsluiting.
Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met
vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• Powerbank
• USB-verlengkabel
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg
ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden
gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte
hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht
die met het product zijn verbonden.
• Gebruik het product nooit meteen nadat het vanuit een koude naar een warme ruimte is
overgebracht. De condens die hierbij wordt gevormd, kan in bepaalde gevallen het product
onherstelbaar beschadigen. Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen voordat het
aangesloten en gebruikt wordt. Dit kan soms een aantal uur duren.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het aan staat.
• Als het product wordt gebruikt, wordt de behuizing warm. Zorg voor voldoende ventilatie. Dek
de behuizing nooit af!
• Zorg dat de kabels nooit worden geknikt of omgebogen of door scherpe randen schade
oplopen.
b) Accu's
• De oplaadbare batterij is ingebouwd in de product en kan niet worden vervangen.
• Beschadig nooit de oplaadbare batterij. Het omhulsel van de oplaadbare batterij beschadigen
kan explosiegevaar of brand veroorzaken! Anders dan conventionele batterijen/oplaadbare
batterijen (bijv. AA of AAA), bestaat het omhulsel van de LiPo oplaadbare batterij niet uit een
dunne metalen laag maar slechts uit een gevoelige dunne plastic laag.
• U mag de contactpunten van de oplaadbare batterij nooit kortsluiten. Gooi nooit de batterij of
de product in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
• Laad de oplaadbare batterij regelmatig op, zelfs wanneer u de product niet gebruikt. Vanwege
de technologie van de oplaadbare batterij, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
• Laad de oplaadbare batterij van de product nooit zonder toezicht op.
• Plaats de product tijdens het opladen op een oppervlak dat niet hittegevoelig is. Het is normaal
dat een zekere hoeveelheid hitte vrijkomt tijdens het opladen.
c) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten
van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of
Versie 01/14
in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan
contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Bedieningselementen
7
1 Micro-USB-kabel
2 Aan-/uitschakelaar (aangebracht aan de zijkant van de behuizing)
3 Ladingsindicator
4 30-polige oplaadpoort voor iPhone/iPod
5 Ontgrendelingstoets
6 Micro-USB-ingang
7 USB-kabel
Ingebruikname
Laad de interne accu volledig op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
Verzeker uzelf ervan dat de aansluitwaarden van uw mobiele apparaat met de
aansluitwaarden van het product overeenstemmen (zie Technische Gegevens).
Sluit de uitgangen niet kort.
Het product is niet geschikt voor het opladen van tabletcomputers (bijv. iPad) met een
ingangsstroom >1000 mA.
a) Opladen van de interne accu
1. Trek de USB-kabel (7) zijwaarts uit de behuizing. Pak de geribbelde oppervlakken van de stekker vast
en ga voorzichtig te werk.
2. Steek de USB-stekker in een vrije USB-uitgang van een PC. Gebruik indien nodig een USB-verlengkabel.
U kunt als spanningsbron ook een netvoedingadapter met een USB-uitgang gebruiken. Zorg
er dan voor dat de uitgangsstroom van de netvoedingadapter maximaal 1000 mA bedraagt.
Indien nodig kunt u de interne accu ook via de Micro-USB-ingang (6) opladen. Gebruik een
daarvoor geschikte kabel (niet meegeleverd).
3. Het opladen start automatisch. De vijf LED's van de ladingsindicator (3) beginnen te knipperen.
4. Houd een oog op het opladen. De interne accu is volledig opgeladen zodra alle vijf de LED's continu
branden in de vorm van een plusteken.
5. Ontkoppel de USB-kabel van de stroombron zodra de interne accu volledig is opgeladen. Berg de USB-
kabel weer in de behuizing op. Het product is nu klaar om gebruikt te worden.
De oplaadtijd bedraagt max. 7 uur (PC) of 4 uur (netvoedingadapter), mede afhankelijk van in
hoeverre de accu ontladen was.
Als u het product slechts zelden gebruikt, dan bevelen wij u aan de interne accu om de drie
maanden volledig op te laden om zo het maximale prestatievermogen te behouden.
1
2
3
4
6
5

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Lipo 8000

Inhaltsverzeichnis