Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 56 01 14 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

PTC ventilatorkachel
Bestnr. 56 01 14
1.
Bedoeld gebruik
Deze draagbare ventilatorkachel zorgt voor een aangename warmte in elke kamer van uw woning. Het
apparaat is voldoende compact zodat u deze kunt plaatsen op om het even welke bureau, tafel of toonbank.
Het apparaat heeft een thermostaat met twee warmte-instellingen en een koelfunctie. De ventilatorkachel is
eveneens uitgerust met een oscillatiefunctie voor een hogere ventilatie. De bescherming tegen oververhitting
en de omvalbeveiliging zorgen voor een veilig gebruik.
Sluit deze ventilatorkachel alleen aan op een 230V~/50Hz netspanning. Dit product is uitsluitend bedoeld voor
gebruik binnenshuis en in een droge omgeving. Het is niet geschikt in vochtige en natte omstandigheden.
Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en
keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot
beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken,
enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.
2.
Leveringsomvang
Ventilatorkachel
Gebruiksaanwijzing
3.
Veiligheidsinstructies
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het
product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het
niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!
Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan
u zich strikt moet houden.
Dek het apparaat nooit af (bijvoorbeeld met een gordijn, een deken enzovoort) om
oververhitting van het apparaat te voorkomen.
Personen / Product
Gebruik het apparaat nooit zonder de beschermende grill. Steek geen objecten door het
veiligheidsscherm.
Wees er zeker van dat het apparaat ver genoeg van alle objecten verwijderd is, om een adequate
luchtcirculatie te verzekeren.
Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, een douche of een zwembad(je).
Stel het apparaat niet recht onder een wandcontactdoos op.
Gebruik het apparaat niet in combinatie met een afzonderlijke tijdschakelaar, een afzonderlijke
afstandsbediening of overeenkomstige hulpmiddelen die het apparaat automatisch inschakelen. In
dergelijke gevallen bestaat er brandgevaar als het apparaat is afgedekt of verkeerd is opgesteld.
Het product is geen speelgoed, en is niet geschikt voor kinderen. Let bijzonder goed op als er kinderen in de
buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde
wijze gebruikt worden. Kinderen kunnen proberen, voorwerpen in het apparaat te steken. Er bestaat kans
op een levensgevaarlijke elektrische schok! Bovendien bestaat een groot risico op verwonding door hete
oppervlakken en brandgevaar! Plaats het product zo dat kinderen er niet bij kunnen.
Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
Gebruik als stroombron slechts een 230 V~/50 Hz geaard stopcontact. Probeer nooit het apparaat met een
andere spanning te gebruiken.
Het product is slechts geschikt voor gesloten, droge binnenruimtes, het mag niet vochtig of nat worden;
ander bestaat het risico op een levensgevaarlijke elektrische schok!
Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product bedient, in het stopcontact steekt of eruit verwijdert.
Gebruik de straalkachtel nooit in voertuigen of soortgelijke bewegelijke objecten of ruimtes.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar enkel aan de stekker zelf.
Wikkel het netsnoer volledig af. Een niet volledig afgewikkeld netsnoer kan tot oververhitting leiden,
brandgevaar!
Het netsnoer mag niet worden afgekneld of door scherpe randen worden beschadigd. Plaats geen
voorwerpen op het netsnoer, trap er niet op.
Leg het netsnoer zo, dat niemand erover kan struikelen en dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
Leg het netsnoer niet onder vloerkleden e.d.
Gebruik geen verlengsnoer, geen voorschakelapparaat en ook geen dimmer e.d. Steek de stekker van het
netsnoer direct in b.v. een stopcontact.
Stel het product niet in werking wanneer dit beschadigingen vertoont (b.v. behuizing, netsnoer). Een
beschadigd netsnoer mag alleen door een vakman worden vervangen. Levensgevaar door elektrische
schok!
Trek de netstekker altijd uit het stopcontact voordat u het product reinigt, bij onweer of als u het product
langere tijd niet gebruikt.
De afstand tot brandbare resp. licht ontvlambare materialen en voorwerpen (gordijnen, deuren, meubels,
enz.) dient ten minste 1,5 m te bedragen. Bij een te geringe afstand bestaat het gevaar voor brand!
Dek het product nooit af! Blokkeer nooit de openingen van het product, steek geen voorwerpen in de
openingen. Levensgevaar door een elektrische schok, bovendien brandgevaar!
Giet nooit vloeistoffen op of naast het product. Dit kan tot brand of levensgevaarlijke elektrische schokken
leiden. Indien er toch vloeistof in het apparaat komt, schakel dan het stopcontact stroomloos, (zekering/
zekeringautomaat), trek daarna pas de stekker uit het stopcontact en raadpleeg een deskundige. Gebruik
het product niet meer.
Het gebruik van het product in een omgeving met veel stof, met brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
is niet toegestaan. Er bestaat explosie-/brandgevaar!
Plaats het product nooit op een instabiele of beweegbare ondergrond. Plaats de straalkachel altijd zo,
dat deze niet omkiept of omvalt. Door omkiepen/omvallen bestaat brandgevaar, bovendien kunnen b.v.
personen gewond raken of kan het product beschadigd raken.
De aan de onderkant van de montagevoet geïntegreerde veiligheidsschakelaar deactiveert weliswaar in dit
geval het product, door de hete oppervlakken van de infraroodstraler bestaat nog brandgevaar.
Laat het product nooit onbewaakt tijdens het gebruik.
De luchtuittreedopening wordt binnen korte tijd zeer heet, verbrandingsgevaar! Ga altijd zorgvuldig te werk
bij het gebruik van het product.
Bij de eerste ingebruikname kan het mogelijk zijn, dat het door verhitte behuizingdelen van de straalkachel
enige tijd ruikt. Lucht in dit geval de kamer, waarin de straalkachel staat opgesteld.
Verplaats, vervoer of sla het product alleen dan op, wanneer het volledig is afgekoeld. Koppel de voeding
los van de netspanning en haal de stekker uit het stopcontact.
Versie 02/10
Gebruik het product enkel in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
Sluit het product niet direct aan wanneer het van een koude ruimte in een warme ruimte is gebracht. Het
condenswater dat hierbij gevormd wordt, kan in sommige gevallen het apparaat onherstelbaar beschadigen
of elektrische schokken tot gevolg hebben. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen. Wacht tot het
condenswater verdampt is (dit kan meerdere uren duren). Pas daarna mag het product op de netspanning
worden aangesloten en in bedrijf worden genomen.
Het product is niet geschikt voor industriële toepassingen.
Het product mag niet onderworpen worden aan zware mechanische druk.
Het product mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, rechtstreeks zonlicht, intense
trillingen of vocht.
Wanneer veilig gebruik niet langer mogelijk is, stel het apparaat dan buiten werking en voorkom dat het
zomaar opnieuw kan worden ingeschakeld. Veilig werken is niet meer mogelijk wanneer:
-
het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont,
-
het apparaat niet meer werkt,
-
het apparaat gedurende langere tijd onder ongunstige omgevingscondities is opgeslagen,
-
het apparaat tijdens transport mechanisch is beschadigd.
Diversen
Onderhoud, afstellingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een
gespecialiseerde onderhoudsdienst.
Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze
technische dienst of andere specialisten.
4.
Bedieningselementen
1.
Thermostaatregelaar
2.
Modusselector
4.
Omvalbeveiligingsschakelaar
5.
Oscillatieknop
5.
Werking
Voorbereiding
1.
Plaats de ventilatorkachel op een groot oppervlak, dat stevig, vlak en stabiel is. Zorg ervoor dat de
ventilatorkachel op een afstand van minimum 0,5 meter van een muur of voorwerp wordt geplaatst, en
minimum 1,5 meter van brandbare voorwerpen (bijv. gordijnen). Het apparaat is bedoeld om op de grond
te staan en niet om aan de muur te hangen. Controleer of de ventilatorkachel stevig en vlak op zijn voetstuk
is geplaatst.
2.
Stel de thermostaatregelaar (1) in op < — > en stel de modusselector (2) in op < 0 >.
3.
Steek de stekker in het stopcontact.
De modus kiezen
Gebruik de modusselector (2) om de gewenste modus te kiezen.
0
Om de ventilatorkachel uit te schakelen
Om de ventilator in te schakelen voor koeling of ventilatie
I
Om de ventilatorkachel in te stellen op de lage verwarmingsstand (750 W)
II
Om de ventilatorkachel in te stellen op de hoge verwarmingsstand (1500 W)
De temperatuur instellen
Gebruik de thermostaat (1) om de temperatuur trapsgewijs in te stellen. Kies de gewenste sterkte, van minimum
< — > tot maximum < + >.
Controlelampje
Het controlelampje (3) zal oplichten wanneer het verwarmingsapparaat op het lichtnet is aangesloten.
Oscillatie
Deze functie zorgt voor een stabiele en gelijke verwarming of ventilatie.
Druk op de oscillatieknop (5) om de oscillatiefunctie in of uit te schakelen.
Omvalbeveiliging
De omvalbeveiligingsschakelaar (4) aan de onderzijde van de ventilatorkachel schakelt de stroom uit wanneer
de ventilatorkachel wordt opgetild. Deze functie zorgt voor bescherming wanneer de ventilatorkachel omvalt of
wanneer deze wordt verplaatst.
Wanneer de verwarmer/koeler omvalt, zal het controlelampje (3) uitgaan.
Als de ventilatorkachel omvalt, schakel deze onmiddellijk uit. Plaats de ventilatorkachel terug op een correcte
manier voordat u deze opnieuw inschakelt.
Bescherming tegen oververhitting
Deze ventilatorkachel is uitgerust met een bescherming tegen oververhitting. Het apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld in geval van een oververhitting (bijvoorbeeld, door een gedeeltelijke of volledige belemmering van
de luchtuitlaten). In dit geval, volg de onderstaande procedure:
1.
Haal de stekker van de ventilatorkachel uit het stopcontact.
2.
Wacht gedurende 30 minuten zodat de ventilatorkachel volledig is afgekoeld.
3.
Verwijder het voorwerp dat de luchtuitlaten belemmert.
4.
Schakel de ventilatorkachel opnieuw in zoals hierboven beschreven.
Neem contact op met onze Technische Adviesservice als het probleem zich nog steeds voordoet.
6.
Reiniging en onderhoud
1.
Haal de stekker uit het stopcontact en laat de ventilatorkachel volledig afkoelen voordat u deze
schoonmaakt.
2.
Maak de ventilatorkachel niet schoon met water om risico op een elektrische schok te voorkomen. Dompel
het apparaat niet onder in water.
3.
Maak de behuizing alleen schoon met een vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
4.
Indien nodig, verwijder de opgehoopte stofdeeltjes die zich in de luchtuitlaten bevinden met een stofzuiger.
7.
Verwijdering
In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu,
de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van
natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren
bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone
huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.
8.
Technische gegevens
Bedrijfsspanning:
Ingang:
Draaibereik:
Gewicht:
3.
Controlelampje
© 2010 bei Conrad Electronic Benelux B.V.
230V~/50Hz
Verwarmingsniveau I: 750W
Verwarmingsniveau II: 1500W
Koude luchtfunctie
45º naar links, 45º naar rechts
1,55 kg
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-
Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen,
voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie,
microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur,
vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels,
verboden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk
bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden.
*02_02/10_04-SB

Werbung

loading