Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad ALATECH Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Gebruiksaanwijzing
Bluetooth
Smart borstband
®
Bestelnr. 556021
Beoogd gebruik
De Bluetooth
Smart borstband dient voor de radiogestuurde overdracht van uw hartfrequentie naar een
®
daarvoor geschikt eindtoestel met een Bluetooth
De stroomvoorziening mag uitsluitend geschieden via een batterij (type zie „Technische gegevens").
Elk ander gebruik dan hiervoor beschreven is niet toegestaan en kan eventueel tot beschadiging van het
product leiden. Bovendien kan dit gepaard gaan met gevaren, zoals kortsluiting, brand en dergelijke.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Borstband
• Bluetooth
Smart-radiogestuurde zender
®
• 1x Batterij CR2032
• Gebruiksaanwijzing
Actuele gebruiksaanwijzingen
Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link www.conrad.com/downloads of scan ze met behulp
van de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.
Pictogramverklaringen
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
Het hand-symbool vindt u als er bijzondere tips of instructies voor de bediening worden
gegeven.
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaanwijzing,
vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het
niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk! In dergelijke
gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen
van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
• Vermijd sterke magneetvelden in de directe nabijheid, omdat dit anders tot afwijkingen in het
meetresultaat zou kunnen leiden.
• Let erop dat de borstband goed zit.. Trek hierbij de band niet te vast aan, opdat uw
bewegingsvrijheid niet wordt beperkt en er bij het sporten geen ademhalingsmoeilijkheden
ontstaan.
• Let tijdens het dragen van de band absoluut op reacties van uw lichaam. Verwijder de
borstband in het geval van huidirritaties.
• De meting van de hartfrequentie door de borstband dient niet als vervanging voor
professionele medische apparaten resp. de controle door een arts.
Algemene aanwijzingen betreffende batterijen
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
• Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag
daarom in dat geval geschikte beschermende handschoenen.
• Sluit batterijen niet kort, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur. Er bestaat explosiegevaar.
• Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosiegevaar!
• Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (let op: plus/+ en min/- ).
Plaatsen en vervangen van de batterij
• Draai de vier schroeven op de achterkant van het product los met een kleine kruiskopschroevendraaier.
• Haal eventueel de lege batterijen uit het batterijvak.
• Plaats een nieuwe batterij van hetzelfde type (zie „Technische gegevens") in het batterijvak.
• Sluit het batterijvakdeksel weer zorgvuldig.
-standard Smart 4.0 of hoger.
®
Ingebruiknemen
1. Installeer een geschikte applicatie die Heart Rate Service ondersteunt op uw eindapparaat. Geadviseerd
wordt hierbij de gratis app van „ALATECH" „ALA COACH+". Raadpleeg ook de help-locatie bij deze
software.
2. Activeer de Bluetooth
-functie op uw eindapparaat. Neem hierbij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
®
in acht.
3. Doe de borstband om. Let er hierbij op dat deze direct onder de borst goed is aangebracht. De borstband
moet hierbij direct in aanraking komen met de huid.
4. Monteer de radiogestuurde zender zo op de band, dat de opdruk van voren leesbaar is.
5. Start de software en koppel de radiogestuurde zender met het eindapparaat direct via de geïnstalleerde
software. Het koppelen via het besturingssysteem van het eindapparaat kan eventueel tot een fout leiden.
6. De Bluetooth
borstband is klaar voor gebruik.
®
Voor een goed huidcontact wordt geadviseerd de beide sensoren op de binnenkant van de
borstband voor gebruik licht vochtig te maken.
Bewaar de borstband altijd gescheiden van de radiogestuurde zender. Op deze manier wordt op
den duur een langere batterijduur gegarandeerd.
Houd het ontvangende apparaat voor u, en zorg ervoor dat het zendbereik zich binnen 2m vanaf
de Bluetooth
Smart ten opzichte van het ontvangende apparaat bevindt.
®
Onderhouden en schoonmaken
Afgezien van het af en toe vervangen van de batterijen is het product voor u onderhoudsvrij.
De stoffen borstband kan met de hand gewassen worden. Verwijder hiervoor eerst de radiogestuurde
zender.
De radiogestuurde zender kan bij een gesloten batterijvak licht vochtig worden schoongemaakt. Gebruik
voor het schoonmaken een zachte doek.
U mag in geen geval agressieve reinigingsproducten of chemische oplosmiddelen gebruiken, omdat hier-
door het product beschadigd kan worden. Druk nooit te hard, om krassen op de behuizing te voorkomen.
Verwijdering
a) Algemeen
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke
bepalingen.
Neem de geplaatste batterij eruit en voer deze gescheiden van het product af.
b) Batterijen
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te
leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.
Batterijen met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het hiernaast afgebeelde pictogram,
dat op het verbod van afvoeren met gewoon huisvuil duidt. De aanduidingen voor de betreffende
zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Verbruikte batterijen/accu's kunt u
gratis inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente of bij alle verkooppunten van batterijen en
accu's.
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu.
Conformiteitsverklaring (DOC)
Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in
overeenstemming is met de algemene eisen en andere relevante voorschriften, zoals opgenomen in Richtlijn
1999/5/EG.
De bij dit product behorende Verklaring van Conformiteit (DOC) treft u aan op www.conrad.com.
Technische gegevens
Radiogestuurde overdracht .................. Bluetooth
Besturingssysteem ............................... van iOS 5.0 of Android 4.3
Frequentieoverdracht ........................... 2402 - 2480 MHz
Voeding................................................. 1x CR2032
Temperatuurbereik ................................ -10... +50 °C
Afmetingen zender .............................. 62 x 38 x 12,5 mm (lx b x d)
Afmeting borstband .............................. 850 x 30 mm (l x b)
Totaal gewicht ....................................... 55 g
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie,
microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming
van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk
bezorgen.
Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.
Smart 4.0
®
*556021_V3_0616_02_VTP_m_4L

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Ala coach plus556021