Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conrad FP500 Bedienungsanleitung Seite 8

Fingerprint-zugangssystem
Inhaltsverzeichnis

Werbung

3. Stap: Gebruiker-vingerprints teachen
Nadat de master werd geteached, kunnen de verdere geldige "gebruiker-vingerprints" worden geteached.
Voorwaarde is evenwel een vrijgave door de master-vingerprint, om het teachen van ongewenste
gebruikers te vermijden!
Voor het teachen van de master-vingerprint gaat u als volgt te werk:
1. Trek de stekkerverbindingsbrug "J1". Na ca. 10 seconden dooft "LED1". "LED2" en de "STATUS-LED"
lichten op.
2. Nu is de vrijgave met de master-vingerprint nodig! Hiervoor moet de master vinger over de sensor
worden geschoven (zie hoofdstuk "correcte bediening van de sensor"). Nadat de master vingerprint
succesvol werd herkend, begint "LED1" op te lichten om aan te duiden dat het toestel klaaris om verdere
gebruiker-vingerprints te teachen.
3. Plaats nu de gewenste gebruiker-vinger en schuif deze over de sensor. Als de vingerprint succesvol
werd ingelezen, dooft "LED1" gedurende ca. een seonde en de "STATUS-LED" licht gedurende deze
tijd op. Deze teachprocedure moet afhankelijk van de kwaliteit van de opgeslagen vingerprint
meermaals worden herhaald (ca. vijfmaal)! Het dubbelknipperen van "LED1" en "LED2" signaleert het
succesvol beëindigen van de teachprocedure van de nieuwe gerechtigde gebruikers.
Als nog meer gebruikers geteached moeten worden, herhaalt u punt 3.
4. Als u het teachproces wilt beëindigen, trekt u de stekkerverbindingsbrug van "J1" af. Na ca.
30 seconden is uw informatie berekend en versleuteld. "LED1" en "LED2" beginnen te branden.
De gebruikers-teachprocedure is nu afgesloten. De afdekkap van de analyse-eenheid moet weer
worden gemonteerd. Het product is klaar voor gebruik.
Opmerkingen:
Begint "LED2" tijdens het teachproces van de "gebruiker-vingerprint" op te lichten, dan is
een nieuwe vrijgave door de master-vingerprint nodig (zie "punt 2").
Het voortdurend 5-voudig knipperen van "LED1" en "LED2" signaleert dat de
gegevensopslag vol is.
Vergeet na het afsluiten van het teachproces nooit de stekkerverbindingsbrug "J1" af te
trekken, aangezien het apparaat anders in de teachmodus blijft staan!
Het wisselen van de teachmodus in een andere werkmodus duurt ca. 30 seconden, wat een
systeemvereiste is.
Bediening (schakelbediening)
In de normale bedrijfsmodus (schakelbediening) mogen de beide stekker-
verbindingsbruggen "JP1" en "J2" niet overbrugd zijn.
De "LED1" en "LED2" branden, de "STATUS-LED" is in deze modus uit. (Als
"J1" en "J2" gestoken zijn, maar de USB-aansluiting niet met een PC verbonden
is, dan bevindt het aparaat zich eveneens in de schakelbediening).
Voor het bedienen gaat u als volgt te werk:
1. Plaats de overeenkomstige vinger zoals gewoonlijk tot aan de diepteaanslag en schuif deze over de
sensor uit, zoals beschreven in "correcte bediening van de sensor". Bij het plaatsen van de vinger doorft
eerst "LED2" en na het wegtrekken "LED1".
2. Als de vingerprint werd herkend, wordt deze bevestigd door het kort oplichten van "LED1" en "LED2"
en het schakelcontact wordt gedurende drie seconden (resp. volgens de via de PC-software ingestelde
tijd) geactiveerd.
3. Wanneer "LED1" en "LED2" opnieuw oplichten, is de module klaar voor de volgende herkenning.
Foutmelding van LED1 en LED2 / vingerafdruk werd niet herkend
Als bij een leesverzoek de vingerafdruk niet werd herkend, wordt dit na ten laatste 10 seconden door het
driemaal snel opeenvolgend knipperen van "LED1" en "LED2" gesignaleerd. Herhaal de inleesprocedure,
wanneer de beide indicatoren ("LED1" en "LED2") weer branden.
Een kort flakkeren van "LED1" en "LED2" tijdens de werking is een systeemvereiste en wijst
niet op een defect.
Herstellen van de fabrieksinstellingen (verwijderen van de ingelezen
vingeradrukken)
De ingelezen vingerafdrukken kunnen alleen compleet worden gewist. Individuele
oplossingen zijn zonder PC-software niet mogelijk.
Voor het wissen van alle vingerafdrukken (ook master!) gaat u als volgt te werk:
• Verwijder eventueel alle stekkerverbindingsbruggen van de analyse-eenheid.
• Zet de stekkerverbindingsbrug op "J2" en wacht ca. 20 seconden tot de indicator "LED1" brandt.
• Pas na deze tijd zijn alle ingelezen fingerprints gewist.
• De schakeltijd van het relais wordt naar ca. drie seconden hersteld.
• Trek de stekkerverbindingsbrug van "J2" af. De module bevindt zich opnieuw in de uitleveringstoestand.
Hardware-reset
Als de lichtdioden "LED1" en "LED2" geen reactie tonen bij aanraking van de sensor, veroorzaakt door
invloeden van buitenaf zoals spanningspieken, foutieve bediening of het niet afnemen van jumpers, dan
moet de bedrijfsspanning bij de klem "POWER" gedurende 20 seconden worden onderbroken. De
geteachte fingerprint-gegevens blijven daarbij behouden.
PC-modus (USB-interface)
Installeer eerste de driver, voor het apparaat met de PC wordt verbonden! Lees hiervoor
de handleiding op de software-CD van het vingerprint-toegangssysteem.
De fingerprintmodule heeft een USB-interface. Via deze kan met behulp van een USB-kabel (stekkertype
A op mini-USB-stekker) een verbinding met een PC worden gemaakt.
De meelgeleverde software stelt een grote variëteit verdere functies voor de vereenvoudiging van de
bediening van het systeem en voor het beheer van de vingerprints ter beschikking. Zo kan binnen de
software de schakeltijd van het relais in het bereik van ca. 1 tot 30 seconden worden ingesteld.
Voor de installatie van de software plaatst u de meegeleverde CD in de overeenkomstige driver van uw
computer en start in de hoofdmap van de CD het programma "start.exe.". Volg de aanwijzingen (zie
"Leesmij.txt" of "Tips voor installatie")
Overzicht van de bedrijfsmodi
In de tabel staat "x" voor een opgestoken steekverbindingsbrug, "-" staat voor een verwijderde
steekverbindingsbrug. "J1" en "J2" bevinden zich op de analyse-eenheid.
J1
J2
Modus
-
-
Normaal (schakelbediening)
x
-
Teachmodus (na 10 seconden)
-
x
(> 30 seconden) Verwijderen van de vingerprints / fabrieksinstellingen herstellen
x
x
USB verbonden: PC-modus
USB niet verbonden: Normaal (schakelbediening)
Afvalverwijdering
Oude elektronische apparaten bevatten waardevolle materialen en behoren niet in het
huisvuil. Indien het apparaat onbruikbaar is geworden, dient het in overeenstemming met
de geldende wettelijke voorschriften te worden afgevoerd. Afvoer via het huisvuil is niet
toegestaan.
Technische gegevens
Voedingsspanning ...................................... 12 V/DC of 8 V/AC +/- 15%
Stroomopname ........................................... max. 200 mA, stand-by ca. 80 mA
Mogelijke fingerprints
(afhankelijk van de grootte) ........................ ca. 100 (incl. master)
Schakelvermogen, relais ............................ 35 V/AC of 35 V/DC, 3 A
Schakeltijd ................................................... Basisinstelling 3 seconden
Interface ...................................................... USB ("mini-B"-bus)
Gewicht (zonder montage-adapter) ........... ca. 105g
Afmetingen analyse-eenheid ..................... ca. 60 mm x 54 mm x 33 mm (L x B x H)
Beschermgraad van de analyse-eenheid .. IP30
Afmetingen leeseenheid ............................. ca. 80 mm x 80 mm x 48 mm (L x B x H)
Beschermgraad van de leeseenheid ......... IP44
Leidingslengte verbindingskabel ............... ca. 50 cm
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-
Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie,
microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming
van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting
voorbehouden.
© Copyright 2010 by Conrad Electronic SE.
(per PC-software 1-30 seconden instelbaar)
(voorkant in verbouwde toestand, frontklep gesloten)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis