Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 26
Oxygen™ Air Purifier
EAP150, EAP300
EAP450
AirCleaner_160201.indd 1
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D'EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
2016-02-04 14:11:53

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux EAP150

 • Seite 1 Oxygen™ Air Purifier BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ IT ISTRUZIONI SL NAVODILA EAP150, EAP300 DA VEJLEDNING LT INSTRUKCIJŲ KNYGA SR UPUTSTVO EAP450 DE ANLEITUNG LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA SV BRUKSANVISNING EE KASUTUSJUHEND...
 • Seite 2 УКРАЇНСЬКА ........158 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Seite 3 EAP150 AirCleaner_160201.indd 3 2016-02-04 14:11:57...
 • Seite 4 EAP300 EAP450 www.electrolux.com AirCleaner_160201.indd 4 2016-02-04 14:12:10...
 • Seite 5 EAP150 fig. 1 fig. 2 fig. 3 A fig. 3 B fig. 4 fig. 5 fig. 8 AirCleaner_160201.indd 5 2016-02-04 14:12:13...
 • Seite 6 EAP300 fig. 1 fig. 2 fig. 3 A fig. 3 B fig. 3 C fig. 4 fig. 8 fig. 5 A fig. 5 A www.electrolux.com AirCleaner_160201.indd 6 2016-02-04 14:12:16...
 • Seite 7 EAP450 fig. 1 fig. 2 fig. 3 A fig. 3 B fig. 3 C fig. 4 A fig. 5 fig. 4 B fig. 4 C AirCleaner_160201.indd 7 2016-02-04 14:12:17...
 • Seite 8 • Не използвайте уреда във влажни места, например в банята. Ако в пречиствателят на въздух попадне течност, го изключете и го предайте за преглед от оторизиран сервизен център на Electrolux. • Не използвайте уреда в близост до запалими газове. • Не поставяйте директно под детектор за дим, тъй като това може...
 • Seite 9 КОМПОНЕНТИ ■ ■ F. Вентилатор PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Изход за въздух H. Командно табло A. Преден панел ■ ■ B. Въглероден пре-филтър (обработен с антибактериално ■ EAP450 покритие) C. Филтър HEPA 13 A. Преден панел D. основен корпус B. Филтърната касета се състои от следните части: E.
 • Seite 10: Командно Табло

  ■ ■ 5. Монтирайте въглеродния пре-филтър към пластмасовата ■ EAP150, EAP300, EAP450 рамка чрез притискане към всички текстилни велкро квадратчета на гърба на рамката Поставяйте уреда далеч от проветриви области, тъй като е 6. Монтирайте пластмасовата рамка чрез вмъкване на...
 • Seite 11: Смяна На Филтъра

  СМЯНА НА ФИЛТЪРА ■ ■ 3. Отстранете въглеродния пре-филтър и ■ EAP150 пластмасовата рамка, като леко ги изтеглите от дъното нагоре и надолу от върха. Има два отделни филтъра: Въглероден пре-филтър и 4. Отстранете въглеродния пре-филтър от филтър hepA 13.
 • Seite 12: Грижи И Поддръжка

  ■ ■ • Не ползвайте летливи течности, като например ■ EAP150, EAP300, EAP450 бензол, разредител на боя или абразивен прах, тъй като те могат да повредят повърхността. Не мокрете Внимание: изключете уреда и електрическия кабел, уреда. преди да извършвате каквото и да е обслужване.
 • Seite 13 Чувам форсирането на мотора на Това е нормално, особено нощем, когато всичко наоколо е тихо; тогава е вентилатора възможно моторът да издава повтарящи се звуци. Уредът престана да премахва ефективно уверете се, че сензорът за качество на въздуха не е блокиран или задръстен. миризмите...
 • Seite 14: Bezpečnostní Pokyny

  • Napájecí šňůru neodpojujte, dokud čistič vzduchu nezchladne. • Neumisťujte čistič vzduchu do blízkosti topení. • K čištění jednotky nepoužívejte detergent. • Filtr HEPA 13 nebo předřazený uhlíkový filtr (EAP150, EAP300) nemyjte ani nepoužívejte opakovaně. • Při přenášení použijte držadlo na zadní straně jednotky. Nedržte spotřebič...
 • Seite 15 SOUČÁSTI ■ ■ F. Větrák PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Odvod vzduchu H. Ovládací panel A. Čelní panel ■ B. Předřazený uhlíkový filtr (ošetřený antibakteriální vrstvou) ■ ■ C. Filtr HEPA 13 EAP450 D. hlavní tělo E. Odvod vzduchu A. Čelní panel F.
 • Seite 16: Ovládací Panel

  ■ ■ ■ ■ ■ EAP150, EAP300, EAP450 EAP450 Jednotku neumisťujte do míst s průvanem, protože senzory by 3. Odstraňte filtrovou kazetu a odstraňte z ní plastový obal. nemusely reagovat přesně. Neumisťujte ji do blízkosti závěsu, 4. Instalujte filtrovou kazetu tak, že zasunete úchytky vzhůru nábytku či jiných předmětů, které...
 • Seite 17: Výměna Filtru

  VÝMĚNA FILTRU ■ ■ ■ EAP150 Výměna předřazeného uhlíkového filtru. 1. Vypněte čistič vzduchu a odpojte elektrickou šňůru. K dispozici jsou dva samostatné filtry: Předřazený uhlíkový filtr 2. Jemným tahem za dolní část panelu odstraňte čelní a filtr hepA 13.
 • Seite 18: Dálkové Ovládání

  PÉČE A ÚDRŽBA ■ ■ • Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako je benzen, ředidlo ■ EAP150, EAP300, EAP450 barvy či prášek na drhnutí, protože mohou poškodit povrch. Udržujte jednotku v suchu. Pozor: Před prováděním údržby čistič vzduchu vypněte a odpojte napájecí šňůru. •...
 • Seite 19 Jednotka přestala účinně odstraňovat pachy Zkontrolujte, že není blokován ani ucpán snímač kvality vzduchu. nebo se zdá, že se z ní šíří zápach. Přesuňte jednotku blíže k nepříjemnému zápachu. Vyměňte filtry, protože už možná nejsou schopny absorbovat znečišťující látky. Možná bude třeba měnit filtry častěji.
 • Seite 20: Sikkerhedsanvisninger

  • Må ikke anvendes på fugtige steder som for eksempel badeværelser. Hvis der kommer væske ind i luftrenseren, skal du slukke den og få den efterset af et autoriseret Electrolux-servicecenter. • Må ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser. • Må ikke placeres direkte under en røgalarm, da det kan reducere røgalarmens sensitivitet.
 • Seite 21 KOMPONENTER ■ ■ F. PlasmaWave™ blæser ■ EAP150 G. Luftafgang H. Betjeningspanel A. Frontpanel ■ B. Kulforfilter (behandlet med antibakteriel belægning) ■ ■ C. HEPA 13-filter EAP450 D. Hovedenhed E. Luftafgang A. Frontpanel F. Betjeningspanel B. Filterkassetten består af følgende: B1.
 • Seite 22 ■ ■ ■ ■ ■ EAP150, EAP300, EAP450 EAP450 Placér ikke enheden i nærheden af områder med træk, da 3. Fjern filterkassetten, og fjern plastemballagen fra den. sensorerne ellers ikke reagerer præcist. Må ikke placeres i 4. Installér filterkassetten ved at sætte tapper i luftrenseren nærheden af gardiner, møbler eller andre genstande, som kan...
 • Seite 23: Udskiftning Af Filteret

  UDSKIFTNING AF FILTERET ■ ■ ■ EAP150 Udskiftning af kulforfilter. 1. Sluk luftrenseren, og træk den elektriske ledning ud. Der er to separate filtre: Et kulforfilter og et hepA 13-filter. 2. Fjern frontpanelet ved at trække det forsigtigt af den nederste del af panelet.
 • Seite 24: Pleje Og Vedligeholdelse

  ■ ■ • Anvend ikke flygtige væsker som f.eks. benzol, ■ EAP150, EAP300, EAP450 malingsfortynder eller skurepulver, da de kan beskadige overfladen. Hold enheden tør. Forsigtigt: Sluk enheden, og træk den elektriske ledning ud, før • Støvsug luftkvalitetssensoren let hver tredje måned.
 • Seite 25 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Hændelse Mulige årsager/løsning Kan jeg frakoble søvn-tilstanden? Nej, men du kan manuelt indstille blæserhastigheden, som du foretrækker, og den bliver på denne hastighed, indtil du ændrer den. Enheden afgiver en tikkende lyd. Det skyldes PlasmaWave™ teknologien, den kommer og forsvinder afhængigt af omgivelserne, men så...
 • Seite 26: Sicherheitshinweise

  • Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten, wie z. B. dem Badezimmer. Wenn Flüssigkeit in den Luftreiniger gelangt, schalten Sie das Gerät aus, und lassen Sie es von einem autorisierten Electrolux- Kundendienst überprüfen. • Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen.
 • Seite 27: Ausstattungsmerkmale

  KOMPONENTEN ■ ■ F. PlasmaWave™-Gebläse ■ EAP150 G. Luftauslass A. Vordere Abdeckung H. Bedienfeld ■ ■ B. Kohlevorfilter (behandelt mit antibakterieller Beschichtung) ■ EAP450 C. HEPA-13-Filter D. Hauptgerät A. Vordere Abdeckung E. Luftauslass B. Die Filterkassette besteht aus folgenden Teilen: F.
 • Seite 28: Aufstellung Des Luftreinigers

  ■ 6. Setzen Sie den Kunststoffrahmen ein, indem Sie ihn mit den ■ EAP150, EAP300, EAP450 Laschen nach oben in den Luftreiniger einsetzen und leicht an der unteren Lasche hineindrücken, bis sich der Rahmen Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit Zugluft auf, da die leicht in die richtige Position einfügt.
 • Seite 29: Austausch Des Filters

  AUSTAUSCH DES FILTERS ■ ■ Austausch des Kohlevorfilters ■ EAP150 1. Schalten Sie den Luftreiniger aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es gibt zwei getrennte Filter: den Kohlevorfilter und den 2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie sie HEPA-13-Filter.
 • Seite 30: Pflege Und Wartung

  ■ • Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten wie ■ EAP150, EAP300, EAP450 Benzol, Verdünner oder Scheuerpulver, da diese die VORSICHT: Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie Oberfläche beschädigen können. Halten Sie das Gerät den Netzstecker aus der Steckdose heraus, bevor Sie trocken.
 • Seite 31 Wo soll ich das Gerät platzieren? Ermöglichen Sie seitlich und frontal um das Gerät herum eine ausreichende Luftzirkulation. Wenn Türen oder enge Flure vorhanden sind, kann der Luftstrom zum Luftreiniger beeinträchtigt werden, letztendlich aber nahe an der Anlage zirkulieren. Die Leuchte AIR QUALITY ist orange oder Reinigen Sie den Sensor mit einem Staubsauger, da er möglicherweise blockiert oder rot, aber die Luft erscheint sauber.
 • Seite 32 • Ärge ühendage toidet lahti, kui õhupuhasti pole veel maha jahtunud. • Ärge asetage õhupuhastit küttekeha lähedusse. • Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendit. • Ärge peske ega korduvkasutage HEPA 13 filtrit või söe-eelfiltrit (EAP150, EAP300). • Transportimiseks kasutage seadme tagaküljel olevat käepidet. Ärge hoidke esipaneelist. www.electrolux.com AirCleaner_160201.indd 32...
 • Seite 33 OSAD ■ ■ F. PlasmaWave™-i ventilaator ■ EAP150 G. Õhu väljalaskeava H. Juhtpaneel A. Esipaneel ■ B. Söe-eelfilter (töödeldud antibakteriaalse kattega) ■ ■ C. HEPA 13 filter EAP450 D. Põhiosa E. Õhu väljalaskeava A. Esipaneel F. Juhtpaneel B. Filtrikassett koosneb järgnevast.
 • Seite 34 ÕHUPUHASTI PAIGALDAMINE ■ ■ 6. Plastraami paigaldamiseks lükake sakid õhupuhastajasse ■ EAP150, EAP300, EAP450 ja suruge õrnalt alumisele sakile, kuni raam kinnitub oma kohale. Asetage seade tõmbetuulest eemale, kuna andurid võivad Pange esipaneel tagasi, haakides paneeli seadme ülaosas vastasel korral valesti reageerida. Ärge asetage kardinate, mööbli paika.
 • Seite 35: Filtri Vahetamine

  FILTRI VAHETAMINE ■ ■ ■ ■ EAP150 ■ ■ EAP450 On kaks erinevat filtrit: söe-eelfilter ja HEPA 13 filter. ähelepanu! Lülitage õhupuhasti välja ja ühendage toitejuhe • Märgutuli CHECK FILTER (kontrolli filtrit) näitab, kui HEPA lahti, enne kui hakkate seadet hooldama.
 • Seite 36 HOOLDAMINE ■ ■ ■ EAP150, EAP300, EAP450 • Ärge kasutage lenduvaid vedelikke, nt bensiin või lahusti, või Tähelepanu! Lülitage seade välja ja ühendage toitejuhe lahti, küürimispulbrit, kuna need võivad pinda kahjustada. Seade enne kui hakkate seadet hooldama.
 • Seite 37 Seade ei suuda enam tõhusalt lõhnu Kontrollige, ega õhukvaliteedi andur pole blokeeritud või ummistunud. eemaldada või on ise lõhnaallikaks. Viige seade lõhnaallikale lähemale. Vahetage filtrid välja, kuna nende võime saasteaineid koguda võib olla vähenenud. On võimalik, et peate filtreid sagedamini vahetama. Märgutuli CHECK FILTER (kontrolli filtrit) Vajutage nuppu RESET FILTER (lähtesta filter), lükates ettevaatlikult kirjaklambri otsa põleb ka pärast HEPA filtri vahetamist.
 • Seite 38: Safety Advice

  • Store your appliance indoors in a cool, dry area. • Do not use in humid places such as bathrooms. If liquid enters the air cleaner, turn it off and have it inspected by an authorized Electrolux service center. • Do not use near flammable gases.
 • Seite 39 COMPONENTS ■ ■ F. PlasmaWave™ fan ■ EAP150 G. Air outlet H. Control panel A. Front panel ■ B. Carbon Pre-Filter (treated with anti-bacterial coating) ■ ■ C. HEPA 13 filter EAP450 D. Main body E. Air outlet A. Front panel F.
 • Seite 40: Control Panel

  ■ 6. Install the plastic frame by inserting tabs up into the air ■ EAP150, EAP300, EAP450 cleaner and gently pushing in at the bottom tab until the frame fits into place gently. Place the unit away from drafty areas, as the sensors may not Replace the front panel by hooking the panel on the top of react accurately.
 • Seite 41: Filter Replacement

  ■ ■ Carbon Pre-Filter replacement. ■ EAP150 1. Turn off the air cleaner and unplug the electrical cord. 2. Remove the front panel by pulling gently from the lower There are two separate filters: Carbon Pre-Filter and HEPA portion of the panel. Do not force, the panel should 13 filter.
 • Seite 42: Remote Control

  ■ • Do not use volatile fluids such as benzene, paint thinner ■ EAP150, EAP300, EAP450 or scouring powder, as they may damage the surface. Keep the unit dry. CAUTION: Turn off the unit and unplug the electrical cord •...
 • Seite 43 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Occurrence Possible causes/solution Can I turn off the sleep mode? No, however you can manually push to the fan speed you prefer which will stay at that speed until you change it. Unit makes a ticking sound. This is caused by the PlasmaWave™...
 • Seite 44: Advertencia De Seguridad

  • No utilice la unidad en lugares húmedos como, por ejemplo, en el baño. Si entra líquido en el purificador de aire, apáguelo y llévelo a un centro de servicio técnico autorizado de Electrolux para que lo inspeccionen. • No utilice la unidad cerca de gases inflamables.
 • Seite 45 COMPONENTES ■ ■ F. Ventilador PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Salida de aire H. Panel de control ■ A. Panel frontal ■ B. Prefiltro de carbón (con revestimiento antibacteriano) ■ EAP450 C. Filtro HEPA 13 D. Estructura principal A. Panel frontal E.
 • Seite 46: Panel De Control

  ■ 6. Coloque el marco de plástico insertando las pestañas en el ■ EAP150, EAP300, EAP450 purificador de aire y presionando ligeramente la pestaña inferior hasta que el marco encaje en su lugar. Coloque la unidad lejos de zonas con corrientes de aire, ya que Vuelva a colocar el panel frontal enganchándolo a la parte...
 • Seite 47: Sustitución Del Filtro

  ■ ■ Sustitución del prefiltro de carbón ■ EAP150 1. Apague el purificador de aire y desenchufe el cable de alimentación. Hay dos filtros independientes: Prefiltro de carbón y filtro 2. Retire el panel frontal tirando levemente de la parte inferior HEPA 13.
 • Seite 48: Mando A Distancia

  ■ • ■ No utilice fluidos volátiles como benceno, disolvente de EAP150, EAP300, EAP450 pintura o quitagrasas en polvo porque podrían dañar la Precaución: Apague la unidad y desenchufe el cable de superficie. Procure que la unidad esté seca. alimentación antes de llevar a cabo una operación de •...
 • Seite 49 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Caso Posible causa/solución ¿Puedo desactivar el modo nocturno? No. Sin embargo, puede cambiar manualmente a la velocidad del ventilador que quiera. La velocidad se mantendrá hasta que la vuelva a cambiar. La unidad emite un sonido "de tic". Ese sonido lo emite la tecnología PlasmaWave™...
 • Seite 50 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin ilmanpuhdistin on jäähtynyt. • Älä sijoita ilmanpuhdistinta lämmittimen lähelle. • Älä puhdista laitetta pesuaineella. • Älä pese ja käytä uudelleen HEPA 13 -suodatinta tai hiiliesisuodatinta (vain malleissa EAP150, EAP300). • Kanna laitetta sen takana olevasta kahvasta. Älä kanna laitetta sen etupaneelista. www.electrolux.com AirCleaner_160201.indd 50...
 • Seite 51 OSAT ■ ■ F. PlasmaWave™-puhallin ■ EAP150 G. Ilmanpoisto H. Käyttöpaneeli A. Etupaneeli ■ B. Hiiliesisuodatin (käsitelty antibakteerisella pinnoitteella) ■ ■ C. HEPA 13 -suodatin EAP450 D. runko E. Ilmanpoisto A. Etupaneeli F. Käyttöpaneeli B. Suodatinkasetin osat: B1. Pestävä antibakteerinen esisuodatin ■...
 • Seite 52 ILMANPUHDISTIMEN MÄÄRITYS ■ ■ 6. Asenna muovikehys työntämällä kielekkeitä ylöspäin ■ EAP150, EAP300, EAP450 ilmanpuhdistimeen ja työntämällä kevyesti alimmasta kielekkeestä, kunnes kehys on paikallaan. Älä sijoita laitetta vetoiseen paikkaan, koska anturit eivät Kiinnitä etupaneeli takaisin ripustamalla se laitteen päälle. välttämättä toimi silloin oikein. Älä sijoita verhojen, kalusteiden Käännä...
 • Seite 53: Suodattimen Vaihtaminen

  SUODATTIMEN VAIHTAMINEN ■ ■ ■ ■ ■ ■ EAP150 EAP450 Laitteessa on kaksi erillistä suodatinta: Hiiliesisuodatin ja hepA Huomio: sammuta ilmanpuhdistin ja irrota virtajohto 13 -suodatin. pistorasiasta ennen huoltotoimia. suodatin Käyttöikä Puhdistusväli Puhdistaminen • CHECK FILTER -merkkivalo osoittaa, milloin hepA 13 -suodatin on vaihdettava.
 • Seite 54 HOITO JA YLLÄPITO ■ ■ • Älä käytä helposti syttyviä nesteitä, kuten bentseeniä, ■ EAP150, EAP300, EAP450 tinneriä tai hankausjauhetta, koska ne voivat vahingoittaa pintaa. Pidä laite kuivana. Huomio: sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta • Imuroi ilmanlaadun anturi kevyesti kolmen kuukauden ennen huoltotoimia.
 • Seite 55 Tilanne Mahdolliset syyt / korjaustoimenpide Voiko lepotilan poistaa käytöstä? Ei, mutta voit asettaa puhaltimen nopeuden haluamaksesi, ja kyseinen nopeus on käytössä, kunnes muutat sitä. Laitteesta kuuluu tikitystä. Ääni johtuu PlasmaWave™-tekniikasta. Se ei ole käytössä kaikissa ympäristöissä, mutta se on toiminnassa aina, kun PlasmaWave™-merkkivalo palaa. Kauko-ohjain ei toimi.
 • Seite 56: Consignes De Sécurité

  • N’utilisez pas l’appareil dans des endroits humides, comme des salles de bain. Si un liquide pénètre dans le purificateur d’air, arrêtez-le et faites-le contrôler par un centre de réparation Electrolux agréé. • N’utilisez pas l’appareil à proximité de gaz inflammables.
 • Seite 57: Caractéristiques

  COMPOSANTS ■ ■ F. Ventilateur PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Sortie d’air A. Façade avant H. Panneau de commande ■ ■ B. Pré-filtre à charbon (traité avec un revêtement antibactérien) ■ EAP450 C. Filtre HEPA 13 D. Corps de l’appareil A. Façade avant E.
 • Seite 58: Panneau De Commande

  ■ 6. Installez le cadre en plastique en insérant les languettes ■ EAP150, EAP300, EAP450 supérieures dans le purificateur d’air et en appuyant délicatement sur la languette inférieure, jusqu’à ce que le Lors de son installation, éloignez l’appareil des zones exposées cadre s’enclenche en douceur.
 • Seite 59: Remplacement Des Filtres

  ■ ■ 4. Retirez le pré-filtre à charbon du cadre en plastique et ■ EAP150 mettez-le au rebut. 5. Retirez l’un des pré-filtres à charbon de rechange de son L’appareil comporte deux filtres distincts : Le pré-filtre à charbon sachet en plastique et refermez ce dernier pour conserver la et le filtre HEPA 13 fraîcheur du deuxième filtre.
 • Seite 60: Entretien Et Maintenance

  • N’utilisez pas de liquides volatils comme du benzène, ■ EAP150, EAP300, EAP450 un solvant pour peinture ou de la poudre à récurer, ces MISE EN GARDE : éteignez l’appareil et débranchez le derniers risquant d’endommager la surface de l’appareil.
 • Seite 61: Mise Au Rebut

  ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problème Causes probables/solution Puis-je désactiver le mode veille ? Non. Vous pouvez cependant actionner manuellement la vitesse de ventilateur de votre choix, qui restera activée jusqu'à ce que vous en changiez. L'appareil émet un cliquetis. Ce bruit provient de la technologie PlasmaWave™.
 • Seite 62 • Uređaj za pročišćavanje zraka nemojte postavljati blizu grijalice. • Za čišćenje uređaja nemojte koristiti deterdžente. • HEPA 13 filtar i ugljični predfiltar (EAP150, EAP300) nemojte prati ni ponovo upotrebljavati. • Ako uređaj prenosite, držite ga za dršku koja se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
 • Seite 63 KOMPONENTE ■ ■ F. Ventilator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Izlaz zraka H. Upravljačka ploča A. Prednja ploča ■ B. Ugljični predfiltar (s antibakterijskim premazom) ■ ■ C. HEPA 13 filtar EAP450 D. glavni dio jedinice E. Izlaz zraka A. Prednja ploča F.
 • Seite 64: Upravljačka Ploča

  ■ 6. Umetnite plastični okvir tako da jezičke umetnete u uređaj ■ EAP150, EAP300, EAP450 za pročišćavanje zraka i lagano gurate donji jezičak sve dok okvir lagano ne sjedne na mjesto. Jedinicu smjestite podalje od propuha jer senzori u suprotnom Vratite prednju ploču tako da je zakvačite na gornji dio...
 • Seite 65 ZAMJENA FILTRA ■ ■ Zamjena ugljičnog predfiltra. ■ EAP150 1. Isključite uređaj za pročišćavanje zraka i iskopčajte kabel za napajanje. Postoje dva zasebna filtra: Ugljični predfiltar i HEPA 13 filtar. 2. Skinite prednju ploču tako da lagano povučete za donji dio ploče.
 • Seite 66: Daljinski Upravljač

  NJEGA I ODRŽAVANJE ■ ■ ■ EAP150, EAP300, EAP450 • Nemojte koristiti agresivne tekućine kao što su benzen, razrjeđivač ili abrazivna sredstva za čišćenje jer one Oprez: prije bilo kakvog održavanja isključite jedinicu i mogu oštetiti površinu. Održavajte čistoću jedinice.
 • Seite 67 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Pojava Mogući uzroci / rješenje Mogu li isključiti način mirovanja? Ne, ali možete ručno pritisnuti preferiranu brzinu ventilatora te će jedinica nastaviti raditi tom brzinom sve dok ne promijenite postavku. Iz jedinice se čuje kucanje Taj zvuk uzrokuje tehnologija PlasmaWave™, a on se može javiti i nestati ovisno o okruženju, no dok god svijetli indikator PlasmaWave™, funkcija je aktivna.
 • Seite 68 • Ne használja a készüléket párás helyen, például fürdőszobában. Ha folyadék kerül a légtisztítóba, kapcsolja ki a készüléket és vizsgáltassa azt át hivatalos Electrolux szervizközpontban. • Ne használja a készüléket gyúlékony gázok közelében. • Ne helyezze közvetlenül füstérzékelő alá, mivel ezzel csökkentheti a füstérzékelő...
 • Seite 69 ALKOTÓRÉSZEK ■ ■ F. PlasmaWave™ ventilátor ■ EAP150 G. Levegőkimenet H. Kezelőpanel ■ A. Elülső panel ■ ■ B. Szén alapú előszűrő (antibakteriális bevonattal kezelve) EAP450 C. HEPA 13 szűrő A. Elülső panel D. fő készüléktest B. A szűrőkazetta az alábbiakból áll: E.
 • Seite 70 ■ ■ 6. Helyezze be a műanyag keretet a füleket a légszűrőbe ■ EAP150, EAP300, EAP450 behelyezve és óvatosan befelé nyomva a fül aljánál, amíg a keret a helyére nem pattan. A készüléket huzatos helytől távol helyezze el, ellenkező esetben Helyezze vissza az elülső...
 • Seite 71 ■ ■ A szén alapú előszűrő cseréje. ■ EAP150 1. Kapcsolja ki a légtisztítót és szüntesse meg az elektromos kábel csatlakoztatását. Két különálló szűrő van: A szén alapú előszűrő és a HEPA 2. Távolítsa el az elülső panelt, óvatosan húzva annak alsó...
 • Seite 72: Ápolás És Karbantartás

  üzemmódba lép.. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS ■ ■ ■ EAP150, EAP300, EAP450 • Ne használjon olyan illékony folyadékokat, mint például FIGYELEM: Minden karbantartási tevékenység előtt kapcsolja a benzol, festékhígítót vagy súrolóport, mivel azok ki a készüléket és szüntesse meg az elektromos kábel károsíthatják a felületet.
 • Seite 73 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Jelenség Lehetséges okok/Megoldás Kikapcsolhatom az alvó üzemmódot? Nem, azonban kézzel beállíthatja a kíván ventilátorsebességet, és az mindaddig érvényben marad, amíg nem módosítja azt. A készülék kattogó hangot ad. Ez a PlasmaWave™ technológia okozza: időnként megjelenhet, majd eltűnhet ez a hanghatás, a környezettől függően, de amíg a PlasmaWave™...
 • Seite 74: Indicazione Di Sicurezza

  • Non usare l’apparecchiatura in ambienti umidi, come il bagno. Se entra del liquido nel purificatore d’aria, spegnerlo e farlo controllare da un centro di assistenza autorizzato Electrolux. • Non usare l’apparecchiatura in prossimità di gas infiammabili. • Non posizionare l’apparecchiatura direttamente sotto un rilevatore di fumo, poiché...
 • Seite 75 COMPONENTI ■ ■ F. Ventola PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Uscita aria H. Pannello dei comandi AA. Pannello anteriore ■ B. Prefiltro al carbone attivo (con rivestimento antibatterico) ■ ■ C. Filtro HEPA 13 EAP450 D. Corpo principale E. Uscita aria A.
 • Seite 76: Pannello Dei Comandi

  ■ 6. Installare il telaio in plastica inserendo le linguette in alto nel ■ EAP150, EAP300, EAP450 purificatore d’aria ed esercitando una leggera pressione sulla linguetta in basso finché il telaio non si blocca in posizione. Posizionare l’unità lontano da zone ventilate, poiché i sensori Riposizionare il pannello frontale agganciandolo alla potrebbero non reagire in modo preciso.
 • Seite 77: Sostituzione Del Filtro

  ■ 6. Installare il prefiltro al carbone attivo sul telaio di plastica ■ EAP150 premendo contro i tutti e sei i quadratini in velcro sul retro del telaio. Ci sono due filtri separati: il prefiltro al carbone attivo e il filtro HEPA 13.
 • Seite 78: Cura E Manutenzione

  ■ • Non usare liquidi volatili, come il benzene, diluenti ■ EAP150, EAP300, EAP450 per vernici o polveri abrasive, poiché potrebbero danneggiare la superficie. Tenere l’unità all’asciutto Attenzione: spegnere l’unità e scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione.
 • Seite 79 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Evento Possibile causa/Soluzione È possibile disattivare la modalità Sleep? No, tuttavia è possibile selezionare manualmente la velocità della ventola desiderata, che rimarrà impostata in questo modo fino alla successiva modifica. L'unità emette un ticchettio. Questo dipende dalla tecnologia PlasmaWave™; il ticchettio può essere intermittente a seconda dell'ambiente, ma finché...
 • Seite 80 • Nenaudokite drėgnose vietose, kaip antai vonios kambariuose. Jei skystis patenka į oro valytuvą, išjunkite prietaisą ir atiduokite jį patikrinti į įgaliotą „Electrolux“ aptarnavimo centrą. • Nesinaudokite degiomis dujomis netoliese. • Nedėkite prietaiso tiesiai po dūmų detektoriumi, nes dėl to gali sumažėti dūmų...
 • Seite 81 SUDEDAMOSIOS DALYS ■ ■ F. „PlasmaWave™“ ventiliatorius ■ EAP150 G. Oro išleidimo anga H. Valdymo skydelis A. Priekinis skydelis ■ B. Anglies priešfiltris (apdorotas antibakteriniu sluoksniu) ■ ■ C. HEPA 13 filtras EAP450 D. korpusas E. Oro išleidimo anga A. Priekinis skydelis F.
 • Seite 82 ■ ■ ■ ■ ■ EAP150, EAP300, EAP450 EAP450 Pastatykite įrenginį atokiau nuo skersvėjų, nes jutikliai gali 3. Nuimkite filtro kasetę ir išimkite ją iš plastikinės pakuotės. reaguoti netiksliai. Nestatykite jo šalia užuolaidų, baldų ar kitų 4. Įdėkite filtro kasetę įterpdami kraštus viršuje į oro valytuvą ir daiktų, galinčių...
 • Seite 83: Filtro Keitimas

  ■ ■ Anglies priešfiltrio pakeitimas. ■ EAP150 1. Išjunkite oro valytuvą ir ištraukite elektros laidą. 2. Nuimkite priekinį skydelį švelniai traukdami už apatinės Yra du atskiri filtrai: Anglies pirminis filtras ir HEPA 13 filtras. skydelio dalies. Netraukite jėga; skydelis turėtų išsitraukti lengvai.
 • Seite 84: Nuotolinis Valdymas

  ■ ■ • Nenaudokite lakių skysčių, kaip antai benzolo, dažų ■ EAP150, EAP300, EAP450 skiediklio arba šveitimo miltelių, nes jie gali pažeisti paviršių. Laikykite įrenginį sausoje vietoje Atsargiai: prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą • Kas tris mėnesius lengvai nusiurbkite oro kokybės jutiklį.
 • Seite 85 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problema Galima priežastis / sprendimas Ar galima išjungti miego režimą? ne, tačiau galite rankiniu būdu pastumti ties pageidaujamu ventiliatoriaus greičiu, kuris išliks, kol jį pakeisite. Įrenginys skleis tiksėjimo garsą. Jį sukelia „PlasmaWave™“ technologija, jis gali atsirasti ir išnykti priklausomai nuo aplinkos, tačiau kol dega „PlasmaWave™“...
 • Seite 86 • Nelietojiet ierīci mitrās vietās, piemēram, vannasistabās. Ja gaisa attīrītājā nokļūst šķidrums, izslēdziet to un lūdziet to pārbaudīt Electrolux tehniskās apkalpes dienesta pārstāvim. • Nelietojiet ierīci uzliesmojošu gāzu tuvumā. • Nenovietojiet ierīci tieši zem dūmu detektora, jo tas var samazināt dūmu detektora uztveršanas līmeni.
 • Seite 87 SASTĀVDAĻAS ■ ■ F. PlasmaWave™ ventilators ■ EAP150 G. Gaisa izplūdes atvere H. Vadības panelis A. Priekšējais panelis ■ ■ B. Ogles priekšfiltrs (apstrādāts ar antibakteriālu pārklājumu) ■ EAP450 C. HEPA 13 filtrs D. Galvenais korpuss A. Priekšējais panelis E. Gaisa izplūdes atvere B.
 • Seite 88 ■ 6. Uzlieciet plastmasas ietvaru, ievietojot izciļņus gaisa attīrītājā ■ EAP150, EAP300, EAP450 un viegli spiežot to pamatnes izcilnī, līdz ietvars iegulst vietā. Uzlieciet priekšējo paneli, aizāķējot to aiz ierīces augšējās Novietojiet ierīci attālāk no caurvēja, jo sensors var nereaģēt daļas.
 • Seite 89: Filtra Nomaiņa

  ■ ■ Ogles priekšfiltra nomaiņa ■ EAP150 1. Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet strāvas vadu. 2. Noņemiet priekšējo paneli, viegli pavelkot aiz paneļa Pieejami divi atsevišķi filtri: ogles priekšfiltrs un HEPA 13 apakšējās daļas. Nespiediet ar spēku; panelim ir jānoņemas filtrs.
 • Seite 90: Tālvadības Pults

  ■ ■ • Nelietojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, benzolu, ■ EAP150, EAP300, EAP450 krāsu atšķaidītāju vai tīrīšanas pūderi, jo tie var sabojāt virsmu. Uzturiet ierīci sausu. Uzmanību! Pirms apkopes darbu veikšanas izslēdziet • Ik pēc trim mēnešiem viegli izsūciet gaisa kvalitātes IERĪCI un atvienojiet strāvas vadu.
 • Seite 91 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Jautājums/problēma Iespējamie iemesli/risinājums Vai var izslēgt miega režīmu? Nē! Tomēr varat manuāli aktivizēt vēlamo ventilatora ātrumu, kas tiks izmantots, kamēr nomainīsiet to. Ierīcei ir tikšķoša skaņa. To rada PlasmaWave™ tehnoloģija. Tā var parādīties un pazust, kas atkarīgs no apkārtējā...
 • Seite 92 • Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten, zoals de badkamer. Als vloeistof in de luchtreiniger terechtkomt, schakelt u het apparaat uit en laat u het onderzoeken door een erkend Electrolux-servicecentrum. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare gassen.
 • Seite 93 ONDERDELEN ■ ■ F. PlasmaWave™-ventilator ■ EAP150 G. Luchtuitlaat H. Bedieningspaneel A. Voorpaneel ■ B. Koolstofvoorfilter (behandeld met antibacteriële laag) ■ ■ C. HEPA 13-filter EAP450 D. Hoofdonderdeel E. Luchtuitlaat A. Voorpaneel F. Bedieningspaneel B. Filtercassette bestaat uit het volgende: B1.
 • Seite 94 ■ 6. Plaats het plastic frame door het met de lipjes omhoog in de ■ EAP150, EAP300, EAP450 luchtreiniger te plaatsen en voorzichtig tegen het onderste lipje te duwen tot het frame op zijn plaats zit. Plaats de unit niet in een tochtige ruimte, de sensoren werken Plaats het voorpaneel terug door het paneel vast te haken dan mogelijk niet goed.
 • Seite 95: Filter Replacement

  FILTER REPLACEMENT ■ ■ Koolstofvoorfilter vervangen ■ EAP150 1. Schakel de luchtreiniger uit en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Er zijn twee afzonderlijke filters: Koolstofvoorfilter en HEPA 2. Verwijder het voorpaneel door het voorzichtig van het onderste 13-filter.
 • Seite 96: Reiniging En Onderhoud

  ■ ■ • Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals benzeen, thinner ■ EAP150, EAP300, EAP450 of schuurmiddel, deze kunnen het oppervlak beschadigen. Houd de unit droog. Let op: schakel de unit uit en trek de stekker van het netsnoer • Stofzuig de luchtkwaliteitssensor elke drie maanden lichtjes.
 • Seite 97 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Gebeurtenis Mogelijke oorzaken/oplossing Kan ik de slaapstand uitschakelen? Nee, maar u kunt het apparaat handmatig instellen op de gewenste ventilatorsnelheid. Het apparaat blijft dan ingesteld op die snelheid totdat u deze wijzigt. De unit maakt een tikkend geluid. Dit wordt veroorzaakt door de PlasmaWave™-technologie.
 • Seite 98 • Ikke plasser luftrenseren nær en varmeovn. • Ikke vask apparatet med vaskemiddel. • Ikke vask HEPA 13-filteret eller kullforfilteret for å bruke dem på nytt (EAP150, EAP300). • Hold i håndtaket bak på apparatet når du skal transportere det. Ikke hold apparatet etter frontpanelet.
 • Seite 99 KOMPONENTER ■ ■ F. PlasmaWave™-vifte ■ EAP150 G. Luftutløp H. Kontrollpanel A. Frontpanel B. Kullforfilter (behandlet med antibakterielt belegg) ■ ■ C. HEPA 13-filter ■ EAP450 D. Hoveddel E. Luftutløp A. Frontpanel F. Kontrollpanel B. Filterkassetten består av følgende: B1. Vaskbart antibakterielt forfilter ■...
 • Seite 100 ■ ■ 6. Sett på plass plastrammen ved å sette klemmene oppi ■ EAP150, EAP300, EAP450 luftrenseren og forsiktig dytte på den nederste klemmen til rammen sitter godt på plass. Plasser apparatet på et sted uten trekk, ettersom trekk kan Sett frontpanelet tilbake på...
 • Seite 101 ■ ■ Utskiftning av kullforfilteret. ■ EAP150 1. Slå av luftrenseren, og dra ut strømledningen. 2. Fjern frontpanelet ved å dra forsiktig i den nedre delen Det finnes to separate filtre: et kullforfilter og et HEPA av panelet. Ikke bruk for mye kraft. Panelet skal være 13-filter.
 • Seite 102: Rengjøring Og Vedlikehold

  RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ■ ■ • Ikke bruk flyktige væsker som benzen, malingstynner ■ EAP150, EAP300, EAP450 eller skuremidler, ettersom de kan skade overflaten. Hold apparatet tørt. FORSIKTIG! Slå av apparatet, og dra ut strømledningen • Støvsug forsiktig luftkvalitetssensoren hver tredje før du utfører noe som helst vedlikehold.
 • Seite 103 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problem Mulige årsaker / løsning Kan jeg slå av dvalemodusen? Nei. Du kan imidlertid manuelt velge den viftehastigheten du foretrekker, slik at den hastigheten opprettholdes til du senere endrer den. Apparatet gir fra seg en tikkende lyd. Dette skyldes PlasmaWave™-teknologien.
 • Seite 104: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  • Nie używać detergentu do czyszczenia urządzenia. • Nie myć ani nie używać ponownie filtra HEPA 13 ani węglowego filtra wstępnego (dotyczy modeli EAP150 i EAP300). • Podczas przenoszenia trzymać urządzenie za uchwyt w jego tylnej części. Nie trzymać za panel przedni.
 • Seite 105 COMPONENTS ■ ■ F. Wentylator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Wylot powietrza H. Panel sterowania A. Panel przedni ■ B. Filtr wstępny (pokryty powłoką antybakteryjną) ■ ■ C. Filtr HEPA 13 EAP450 D. Korpus urządzenia E. Wylot powietrza A. Panel przedni F.
 • Seite 106: Panel Sterowania

  ■ ■ 5. Założyć wstępny filtr węglowy na plastikową ramkę, ■ EAP150, EAP300, EAP450 wciskając go w sześć kwadracików służących do zahaczania, Umieścić urządzenie z daleka od miejsc narażonych na przeciągi, znajdujących się na odwrocie ramki. gdyż może to wpływać na nieprawidłową pracę czujników.
 • Seite 107: Wymiana Filtra

  WYMIANA FILTRA ■ ■ Wymiana wstępnego filtra węglowego. ■ EAP150 1. Wyłączyć oczyszczacz powietrza i odłączyć przewód elektryczny od sieci zasilającej. Istnieją dwa oddzielne filtry: Wstępny filtr węglowy i filtr HEPA 2. Zdjąć panel przedni, pociągając delikatnie od dołu. Nie używać...
 • Seite 108: Pilot Zdalnego Sterowania

  ■ ■ • Nie stosować cieczy ulatniających się, takich jak benzen, ■ EAP150, EAP300, EAP450 rozcieńczalniki do farb czy proszki czyszczące, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Utrzymywać urządzenie UWAGA: Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności z dala od wilgoci. konserwacyjnych należy wyłączyć oczyszczacz powietrza i •...
 • Seite 109 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Występowanie Prawdopodobna przyczyna/rozwiązanie Czy można wyłączyć tryb nocny? Nie. Można jednak ręcznie przesunąć suwak prędkości obrotów wentylatora, aby wybrać pożądaną prędkość. Pozostanie ona taka sama do czasu kolejnej zmiany. Z urządzenia wydobywa się odgłos tykania. Jest on związany z technologią...
 • Seite 110 • Não utilize detergente para limpar o aparelho. • Não lave nem reutilize o filtro HEPA 13 nem o pré-filtro de carvão (apenas nos modelos EAP150, EAP300). • Segure no manípulo existente na parte traseira do aparelho para o www.electrolux.com AirCleaner_160201.indd 110...
 • Seite 111 COMPONENTES ■ ■ F. Ventilador PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Saída de ar H. Painel de controlo A. Painel frontal ■ ■ B. Pré-filtro de carvão (tratado com revestimento ■ EAP450 antibacteriano) C. Filtro HEPA 13 A. Painel frontal D. Corpo principal B.
 • Seite 112: Painel De Controlo

  ■ 6. Instale a estrutura de plástico introduzindo as abas no ■ EAP150, EAP300, EAP450 purificador de ar e empurre suavemente a aba inferior até que a estrutura encaixe suavemente na devida posição. Afaste o aparelho de áreas com muitas correntes de ar, pois os Substitua o painel frontal engatando o painel na parte sensores podem não responder de forma precisa.
 • Seite 113: Substituição Do Filtro

  ■ ■ Substituição do pré-filtro de carvão. ■ EAP150 1. Desligue o purificador de ar e o cabo de alimentação. 2. Retire o painel frontal puxando-o suavemente a partir da Existem dois filtros separados: Pré-filtro de carvão e filtro HEPA secção inferior do painel.
 • Seite 114: Controlo Remoto

  CUIDADO E MANUTENÇÃO ■ ■ ■ EAP150, EAP300, EAP450 • Não utilize líquidos voláteis como a benzina, diluente ou pó abrasivo, já que estes podem danificar a superfície. ATENÇÃO: desligue o aparelho e o cabo de alimentação antes Mantenha o aparelho seco.
 • Seite 115 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Ocorrência Causas possíveis/solução Posso desligar o modo "Sleep" (nocturno)? Não, contudo, pode seleccionar manualmente a velocidade do ventilador pretendida que permanecerá definida até que a altere. O aparelho emite um som de tiquetaque. Este é originado pela tecnologia PlasmaWave™, podendo ser ou não audível consoante o ambiente envolvente, sendo que sempre que a luz PlasmaWave™...
 • Seite 116: Informaţii Privind Siguranţa

  • Nu utilizaţi aparatul în camere cu umiditate înaltă, precum băile. Dacă lichidul pătrunde în purificatorul de aer, opriţi-l şi solicitaţi verificarea acestuia de către un centru de service Electrolux autorizat. • Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor inflamabile. • Nu amplasaţi aparatul direct sub un detector de fum, deoarece acest lucru poate reduce sensibilitatea detectorului.
 • Seite 117 COMPONENTE ■ ■ F. Ventilator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Priză de ieşire a aerului A. Panou frontal H. Panoul de comandă B. Prefiltru cu carbon (tratat cu strat de protecţie împotriva ■ ■ bacteriilor) ■ EAP450 C. Filtru HEPA 13 D.
 • Seite 118: Panoul De Comandă

  ■ ■ 6. Instalaţi cadrul de plastic introducând lamelele în sus în ■ EAP150, EAP300, EAP450 purificatorul de aer şi apăsând uşor lamela inferioară până ce cadrul se fixează în poziţie. Aşezaţi aparatul la distanţă de zonele expuse curentului; în Instalaţi panoul frontal conectându-l în partea de sus a...
 • Seite 119 ■ ■ Înlocuirea prefiltrului cu carbon ■ EAP150 1. Opriţi purificatorul de aer şi deconectaţi cablul electric. 2. Scoateţi panoul de control trăgând cu grijă partea Există două filtre separate: prefiltrul cu carbon şi filtrul HEPA inferioară a acestuia. Nu forţaţi panoul; în mod normal, acesta va putea fi scos cu uşurinţă.
 • Seite 120: Care And Maintenance

  ■ • Nu utilizaţi lichide volatile precum benzenul şi solvenţii ■ EAP150, EAP300, EAP450 de vopsea sau pulberi abrazive, deoarece acestea pot Atenţie: opriţi purificatorul de aer şi deconectaţi cablul deteriora suprafaţa. Păstraţi aparatul uscat. electric înainte de a efectua orice lucrări de întreţinere.
 • Seite 121: Protecţia Mediului

  ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Situaţie Cauze posibile / soluţie Pot dezactiva modul de somn? Nu; puteţi, însă, regla manual turaţia ventilatorului la nivelul dorit, iar turaţia respectivă va fi menţinută până ce o modificaţi. Unitatea scoate un sunet de ceas. Acest lucru este cauzat de tehnologia PlasmaWave™...
 • Seite 122: Указания По Безопасности

  • Не устанавливайте воздухоочиститель возле обогревателя. • Не используйте моющие средства для очистки прибора. • Не мойте и не используйте повторно фильтр HEPA 13 или угольный фильтр предварительной очистки (EAP150, EAP300). • Для транспортировки прибора используйте ручку на задней панели. Не держитесь за переднюю панель.
 • Seite 123 COMPONENTS ■ ■ F. Вентилятор PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Выход воздуха A. Передняя панель H. Панель управления ■ B. Угольный фильтр предварительной очистки (с ■ ■ антибактериальным покрытием) EAP450 C. Фильтр HEPA 13 A. Передняя панель D. Основной корпус B. Кассетный фильтр состоит из следующих компонентов: E.
 • Seite 124: Панель Управления

  НАСТРОЙКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ■ ■ 6. Установите пластиковую раму, вставив выступы в ■ EAP150, EAP300, EAP450 воздухоочиститель, и мягко надавите на нижний выступ пока рама не встанет на место. Расположите прибор вдали от продуваемых областей, так Установите переднюю панель, зацепив панель на...
 • Seite 125: Замена Фильтра

  ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ■ ■ Замена угольного фильтра предварительной очистки. ■ EAP150 1. Отключите воздухоочиститель и извлеките шнур питания. 2. Снимите переднюю панель, осторожно потянув за Доступно два отдельных фильтра — угольный фильтр нижнюю часть панели. Не прилагайте усилий. Панель предварительной очистки и фильтр HEPA 13.
 • Seite 126: Пульт Дистанционного Управления

  ЧИСТКА И УХОД ■ ■ • Не используйте летучие жидкости, такие как бензин, ■ EAP150, EAP300, EAP450 растворитель или чистящий порошок, так как они могут повредить поверхность. Держите прибор в Внимание! Отключайте прибор и извлекайте сухом состоянии. шнур питания перед проведением технического...
 • Seite 127 Слышен звук оборотов двигателя Это нормально. Особенно ночью в тихой окружающей среде можно услышать вентилятора. повторения крутящих моментов двигателя. Прибор перестал эффективно устранять Убедитесь в отсутствии блокировки или засорения датчика качества воздуха. запахи или, кажется, испускает запахи. Переместите прибор ближе к неприятным запахам. Замените...
 • Seite 128 • Neumiestňujte čistič vzduchu do blízkosti zdroja tepla. • Na čistenie jednotky nepoužívajte čistiace prostriedky. • Filter HEPA 13 a uhlíkový predfilter neumývajte a opätovne nepoužívajte (EAP150, EAP300). • Na prenášanie zariadenia používajte rukoväť na zadnej strane. Nedržte zariadenie za predný panel.
 • Seite 129 SÚČASTI ■ ■ F. Ventilátor PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Výstup vzduchu H. Ovládací panel A. Predný panel ■ B. Uhlíkový predfilter (s antibakteriálnym povrchom) ■ ■ C. Filter HEPA 13 EAP450 D. hlavná časť E. Výstup vzduchu A. Predný panel F.
 • Seite 130 ■ ■ 6. Umiestnite plastový rám do čističa vzduchu plôškami ■ EAP150, EAP300, EAP450 smerom nahor a jemne zatlačte na dolnú časť, až kým rám nezapadne na miesto. Neumiestňujte zariadenie do oblasti s prievanom, inak Založte späť predný panel jeho prichytením na hornú časť...
 • Seite 131: Výmena Filtra

  ■ ■ Výmena uhlíkového predfiltra. ■ EAP150 1. Vypnite čistič vzduchu a vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky. 2. Opatrne vytiahnite predný panel za jeho dolnú časť. Zariadenie obsahuje dva samostatné filtre: Uhlíkový Neťahajte príliš silno, pretože panel sa vyťahuje ľahko.
 • Seite 132: Diaľkové Ovládanie

  ■ ■ • Na čistenie zariadenia nepoužívajte prchavé látky, ako je ■ EAP150, EAP300, EAP450 benzén, riedidlo alebo čistiace prášky, pretože by mohli spôsobiť poškodenie povrchu. Jednotku udržujte čistú. Upozornenie: pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite • Každé tri mesiace jemne povysávajte senzor kvality zariadenie a odpojte sieťový...
 • Seite 133 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problém Možná príčina/riešenie Je možné vypnúť režim spánku? Nie, ale rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť manuálne a zariadenie bude fungovať podľa vášho nastavenia, až kým nastavenie nezmeníte. Zariadenie vydáva zvuk podobný tikaniu. Je to zapríčinené spúšťaním a vypínaním technológie PlasmaWave™ v závislosti od prostredia.
 • Seite 134 • Čistilnika zraka ne postavite v bližino grelne naprave. • Za čiščenje enote ne uporabljajte detergenta. • Filtra HEPA 13 in oglenega predfiltra, (EAP150, EAP300) ne perite in uporabljajte znova. • Pri prenašanju enoto držite za ročaj na zadnji strani. Ne držite za čelno ploščo.
 • Seite 135: Sestavni Deli

  SESTAVNI DELI ■ ■ F. Ventilator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Izstop zraka H. Upravljalna plošča A. Čelna plošča ■ B. Ogleni predfilter (s protibakterijskim premazom) ■ ■ C. Filter HEPA 13 EAP450 D. Telo E. Izstop zraka A. Čelna plošča F.
 • Seite 136: Upravljalna Plošča

  ■ ■ 6. Namestite plastično ohišje, tako da jezičke vstavite v čistilnik ■ EAP150, EAP300, EAP450 zraka in spodnji jeziček potisnete navznoter, da se ohišje nežno zaskoči. Enote ne postavljajte na območja prepiha, saj tipala morda ne Namestite čelno ploščo nazaj, tako da jo namestite na bodo delovala pravilno.
 • Seite 137: Filter Replacement

  ■ ■ Zamenjava oglenega predfiltra ■ EAP150 1. Izključite čistilnik zraka in izklopite električni kabel. 2. Odstranite čelno ploščo, tako da nežno potegnete s V napravi sta dva ločena filtra: ogleni predfilter in filter HEPA spodnjega dela plošče. Ne uporabljajte sile; ploščo morate odstraniti z lahkoto.
 • Seite 138: Daljinsko Upravljanje

  ■ ■ • Ne uporabljajte hlapljivih tekočin, kot na primer ■ EAP150, EAP300, EAP450 benzena, razredčevalcev barv ali praha za čiščenje in poliranje, saj lahko poškodujejo površino. Enota mora POZOR: pred izvajanjem kakršnih koli posegov izključite biti vedno suha. enoto in izklopite električni kabel.
 • Seite 139 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Vprašanja in težave Možni vzroki/rešitev ali odgovor Ali lahko izključim način za spanje? Ne, lahko pa hitrost ventilatorja ročno nastavite na želeno vrednost in ta bo takšna ostala, dokler je ne spremenite. Enota oddaja tiktakajoč zvok. To je posledica tehnologije PlasmaWave™...
 • Seite 140 • Nemojte stavljati čistač vazduha blizu grejalice. • Nemojte koristiti deterdžent za čišćenje uređaja. • Nemojte da perete niti ponovo da koristite HEPA 13 filter ili ugljeni pretfilter (EAP150, EAP300). • Držite ručicu na zadnjoj strani uređaja za transport. Nemojte držati za prednju ploču.
 • Seite 141 KOMPONENTE ■ ■ F. PlasmaWave™ ventilator ■ EAP150 G. Izlaz vazduha H. Kontrolna tabla A. Prednja ploča ■ B. Ugljeni pretfilter (obrađen antibakterijskim premazom) ■ ■ C. HEPA 13 filter EAP450 D. glavno kućište E. Izlaz vazduha A. Prednja ploča F.
 • Seite 142 ■ ■ 6. Instalirajte plastični okvir tako što ćete staviti jezičke u čistač ■ EAP150, EAP300, EAP450 vazduha i nežno gurnuti donji jezičak dok okvir ne legne na svoje mesto. Postavite uređaj na mesto gde nema promaje jer senzor Vratite prednju ploču tako što ćete je zakačiti na ploču na možda neće precizno reagovati.
 • Seite 143 ■ ■ Zamena ugljenog pretfiltera. ■ EAP150 1. Isključite čistač vazduha i iskopčajte električni kabl. 2. Uklonite prednju ploču nežnim povlačenjem donjeg Postoje dva odvojena filtera: ugljeni pretfilter i HEPA 13 filter dela ploče. Nemojte koristiti silu; ploča treba lako da se ukloni.
 • Seite 144: Rešavanje Problema

  ■ ■ • Nemojte koristiti isparljive tečnosti, kao što su benzen, ■ EAP150, EAP300, EAP450 razređivač za boje ili prašak za ribanje, pošto mogu da oštete površinu. Održavajte uređaj suvim. Pažnja: Isključite uređaj i iskopčajte električni kabl pre obavljanja održavanja.
 • Seite 145 Uređaj je prestao efikasno da uklanja mirise Proverite da li je senzor kvaliteta vazduha blokiran ili zaprljan. ili izgleda da ispušta neki miris. Približite uređaj neprijatnim mirisima. Zamenite filtere pošto su možda ostvarili kapacitet apsorbovanja zagađivača. Možda ćete morati češće da zamenjujete filtere. Indikator CHECK FILTER (proveri filter) ostaje Pritisnite dugme RESET FILTER (resetuj filter) tako što ćete nežno gurnuti spajalicu uključen nakon zamene HEPA filtera.
 • Seite 146: Säkerhetsinstruktioner

  • Dra inte ut nätsladden innan luftrenaren har svalnat. • Placera inte luftrenaren nära ett värmeelement. • Rengör inte enheten med rengöringsmedel. • Rengör och återanvänd inte HEPA 13-filtret eller kolförfiltret (EAP150, EAP300). • Håll i handtaget på baksidan av enheten vid transport. Håll inte i frontpanelen.
 • Seite 147 COMPONENTS ■ ■ F. PlasmaWave™-fläkt ■ EAP150 G. Luftutlopp H. Kontrollpanel A. Frontpanel ■ B. Kolförfilter (har en antibakteriell beläggning) ■ ■ C. HEPA 13-filter EAP450 D. Huvuddel E. Luftutlopp A. Frontpanel F. Kontrollpanel B. Filterkassetten består av följande: B1. Rengöringsbart antibakteriellt förfilter ■...
 • Seite 148 ■ ■ 6. Sätt in plastramen genom att föra upp flikarna i luftrenaren ■ EAP150, EAP300, EAP450 och försiktigt trycka in vid den nedersta fliken tills ramen sätts på plats. Placera inte enheten där det drar, eftersom sensorerna Byt ut frontpanelen genom att haka fast den på enhetens då...
 • Seite 149 FILTERBYTE ■ ■ ■ EAP150 Byte av kolförfilter 1. Stäng av luftrenaren och dra ut nätsladden. Det finns två separata filter: kolförfiltret och HEPA 13-filtret. 2. Ta bort frontpanelen genom att dra försiktigt i den nedre delen av panelen. Använd inte våld när du ska ta •...
 • Seite 150: Skötsel Och Underhåll

  SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL ■ ■ • Använd inte lättflyktiga ämnen som bensen, thinner ■ EAP150, EAP300, EAP450 eller skurpulver, eftersom det kan skada ytan. Håll enheten torr. VARNING! Stäng av enheten och dra ut nätsladden innan du utför underhåll. •...
 • Seite 151 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Fråga/problem Möjliga orsaker/åtgärder Kan jag avaktivera viloläget? Nej, men du kan ändra till den fläkthastighet manuellt om du vill. Fläkten går i den hastigheten tills du ändrar den. Enheten tickar. Det beror på PlasmaWave™-tekniken, och ljudet kan komma och gå beroende på miljö, men så...
 • Seite 152 • Hava temizleyici soğumadan fişini prizden çekmeyin. • Hava temizleyiciyi radyatörün yanına koymayın. • Hava temizleyiciyi temizlemek için deterjan kullanmayın. • HEPA 13 filtreyi veya Karbon Ön Filtresini (EAP150, EAP300) yıkamayın ve yeniden kullanmayın. • Hava temizleyiciyi taşımak için arka tarafında bulunan sapı kullanın. Ön panelden tutmayın.
 • Seite 153 BILEŞENLER ■ ■ F. PlasmaWave™ fan ■ EAP150 G. Hava çıkışı H. Kontrol paneli A. Ön panel ■ B. Karbon Ön Filtresi (anti bakteriyel kaplama ile kaplıdır) ■ ■ C. HEPA 13 filtre EAP450 D. ana gövde E. Hava çıkışı...
 • Seite 154: Kontrol Paneli

  ■ ■ 6. Mandalları hava temizleyiciye geçirdikten sonra çerçeve ■ EAP150, EAP300, EAP450 yerine oturana dek alttaki mandala hafifçe bastırarak plastik çerçeveyi takın. Hava temizleyiciyi cereyanlı alanlardan uzak bir yere yerleştirin, Ön paneli cihazın üst kısmına tutturarak takın. Cihazın her iki aksi halde sensörler doğru reaksiyon vermeyebilir.
 • Seite 155 FILTER REPLACEMENT ■ ■ Karbon ön filtresini değiştirme. ■ EAP150 1. Hava temizleyiciyi kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Cihazda iki farklı filtre bulunur: Karbon ön filtresi ve HEPA 13 2. Ön paneli alt kısmından yavaşça çekerek çıkarın. Güç filtre.
 • Seite 156: Uzaktan Kumanda

  KORUMA VE BAKIM ■ ■ • Benzen, tiner gibi uçucu sıvılar veya temizleme tozu ■ EAP150, EAP300, EAP450 kullanmayın, aksi halde yüzey zarar görebilir. Cihazın kuru kalmasına dikkat edin. DİKKAT: Bakım işlemlerinden önce cihazı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. •...
 • Seite 157: Elden Çikarma

  ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Sorun Olası nedenler / çözüm Uyku modunu kapatabilir miyim? Hayır. Ancak dilediğiniz fan hızını, elinizle fan hızı düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz siz değiştirene dek bu ayarda kalır. Cihazdan bir tıkırtı geliyor. Cihazın bulunduğu ortama göre PlasmaWave™ teknolojisinden kaynaklanan bir tıkırtı olabilir.
 • Seite 158: Вказівки З Техніки Безпеки

  • Не використовуйте для чищення пристрою миючі засоби. • Фільтр HEPA 13 і вугільний фільтр грубого очищення не можна мити та використовувати повторно (для моделей EAP150, EAP300). • Для перенесення приладу використовуйте ручку на задній панелі. Не тримайте за передню панель.
 • Seite 159 КОМПОНЕНТИ ■ ■ F. Вентилятор PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Отвір для виходу повітря H. Панель керування A. Передня панель ■ ■ B. Вугільний фільтр грубого очищення (з антибактеріальним ■ EAP450 покриттям) C. Фільтр HEPA 13 A. Передня панель D. Корпус...
 • Seite 160: Панель Керування

  ■ ■ 6. Встановіть пластмасову рамку, вставивши її верхніми ■ EAP150, EAP300, EAP450 виступами в очищувач повітря і злегка натиснувши на нижній виступ, щоб рамка зафіксувалася. Встановлюйте прилад у місцях, де немає протягу, оскільки Встановіть на місце передню панель, зачепивши її вгорі...
 • Seite 161: Заміна Фільтра

  ЗАМІНА ФІЛЬТРА ■ ■ Заміна вугільного фільтра грубого очищення ■ EAP150 1. Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте від розетки електричний шнур. Прилад має два окремі фільтри: вугільний фільтр грубого 2. Зніміть передню панель, злегка потягнувши її за нижню очищення і фільтр HEPA 13.
 • Seite 162: Дистанційне Керування

  ■ ■ • Не використовуйте летючі рідини, такі як бензол ■ EAP150, EAP300, EAP450 чи розчинник, або порошок для чищення, оскільки вони можуть пошкодити поверхню. Прилад має бути Увага! Перед будь-яким техобслуговуванням приладу завжди сухим. його слід вимкнути і від’єднати від електромережі.
 • Seite 163 Фільтри не фіксуються на місці. Фільтри призначені для вільного розміщення всередині приладу. Після увімкнення очищувача через нього проходить сила повітряного потоку, яка створює герметизацію фільтрів. Чутно, як працює двигун вентилятора. Це нормально, особливо вночі, коли навколишні звуки стихають і монотонний звук...
 • Seite 164 Electrolux Appliances AB St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden Share more of our thinking at www.electrolux.com Printed on recycled paper AirCleaner_160201.indd 164 2016-02-04 14:12:54...

Diese Anleitung auch für:

Eap300Eap450

Inhaltsverzeichnis