Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Használati Utasítás; Egyéb Tudnivalók; Инструкции По Эксплуатации; Дополнительная Информация - Whirlpool 001 237 46 Bedienungsanleitung

Koch- und backthermometer
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 001 237 46:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
H
A HŐMÉRŐHÖZ
A tartozékként adott hőmérő az ételek elkészülésének ellenőrzésére szolgál. A kívánt hőmérséklet
elérésének megtörténtekor hangjelzést ad.
A THERMO TEMP kijelző az étel hőmérsékletét mutatja, míg a SET TEMP kijelző az elérni kívánt
hőmérsékletet mutatja. A hőmérsékletek kijelzése Celsius vagy Fahrenheit fokban történhet.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
-
Helyezze be a szonda jack csatlakozóját a hőmérő jobb oldali nyílásába
-
A hőmérő bekapcsolásához tartsa lenyomva az
-
A mérőskálán úgy válthat Celsius és Fahrenheit között, hogy három másodpercig egyszerre
tartja lenyomva a + és - gombot
-
A hőmérséklet beállításához:
1) tartsa lenyomva három másodpercig a + vagy a - gombot: ekkor villogni kezd a SET
TEMP felirat
2) a + gomb megnyomásakor a beállított hőmérséklet fokonként növekszik, míg a - gomb
megnyomásakor fokonként csökken.
3) a + gomb lenyomva tartásakor a beállított hőmérséklet másodpercenként 10 fokkal
növekszik. A - gomb lenyomva tartásakor a hőmérséklet csökken.
4) ha 5 másodpercen át nincs lenyomva a + és - gomb, akkor a SET TEMP villogása
megszűnik és a hőmérséklet beállítása a hőmérő kikapcsolása esetén is megmarad.
-
Helyezze be a szondát a sütőben levő ételbe, csukja be a készülék ajtaját, és akassza a
hőmérőt a fogantyúra.
FONTOS: ügyeljen arra, hogy a szonda vezetéke az ajtó jobb oldalán, és ne az ajtó
felső részén jöjjön ki a nyílásból.
-
Amikor az étel belsejének hőmérséklete - ami a THERMO TEMP kijelzőjén látható - eléri a
SET TEMP kijelzőjén beállított hőmérséklet értékét, a hőmérő egy percen keresztül
hangjelzést ad
-
A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával meg lehet szakítani.
-
Ha a hangjelzés végén a hőmérséklet meghaladja a beállított értéket, a SET TEMP kijelzője
villogni kezd
-
A hőmérő kikapcsolásához tartsa lenyomva az
EGYÉB TUDNIVALÓK
-
A tartozékot kizárólag hőmérőként lehet használni. A három gomb három másodpercen át
történő egyidejű lenyomva tartásakor csak a THERMO TEMP kijelzője marad aktív. Az
előző funkcióhoz való visszatéréshez ismételje meg ugyanezt a műveletet
-
A szonda 0° és 250° Celsius vagy 32 és 432 Fahrenheit közötti hőmérsékletre van tervezve
-
A hőmérő tápellátását két LR03 AAA gombelem (nem tartozék) biztosítja
-
A hőmérőnek nincs automatikus kikapcsolása. Ajánlatos a hőmérőt minden használat után
kikapcsolni.
gombot három másodpercig
gombot három másodpercig.
РУКОВОДСТВО ПО
RUS
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОЩУПА
Принадлежность представляет собой термометр для контроля приготовления продуктов
питания. По достижении заданной температуры подает акустический сигнал.
Дисплей THERMO TEMP показывает температуру пищи, а дисплей SET TEMP
температуру. Температура может указываться в градусах Цельсия или Фаренгейта.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вставьте штекер соединитель зонда в отверстие, расположенное в правом боку
термощупа
Включите термощуп, удерживая нажатой клавишу
Для того чтобы изменить шкалу измерения с Цельсия на Фаренгейт или
наоборот, удерживайте одновременно нажатыми кнопки + и
секунд
Чтобы задать температуру:
1) удерживайте нажатой в течение трех секунд кнопку + или кнопку
мигать надпись SET TEMP (ЗАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ).
2) при нажатии кнопки + задаваемая температура увеличится на один градус за
один раз, при нажатии клавиши
3) Если продолжительно удерживать нажатой кнопку + , задаваемая температура
будет увеличиваться на 10 градусов за каждую секунду. А при удерживании
клавиши
будет уменьшаться.
4) Если в течение 5 секунд не будут нажаты клавиши + и , надпись SET TEMP
погаснет, а температура останется на заданном уровне, даже если термощуп
будет выключен.
Вставьте зонд в приготавливаемую в духовом шкафу пищу, закройте дверцу и
повесьте термометр на ручку.
ВНИМАНИЕ: убедитесь, острие зонда выходит из полости, расположенной
в правой стороне дверцы, а не сверху.
Когда температура пищи, указанная на дисплее THERMO TEMP, достигнет
температуры, заданной на дисплее SET TEMP, термощуп в течение одной минуты
будет подавать акустический сигнал
Акустический сигнал можно выключить, нажав какую либо из клавиш
Если по окончании акустического сигнала температура будет выше заданной,
дисплей SET TEMP будет мигать
Чтобы выключить термощуп, удерживайте нажатой клавишу
секунд.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данную принадлежность можно использовать только в качестве термометра. При
удерживании нажатыми одновременно трех клавиш в течение трех секунд
активным останется только дисплей THERMO TEMP. Чтобы вернуться к
предыдущей функции, повторите ту же самую операцию
Зонд предназначен для работы при температуре от 0° до 250° Цельсия или от 32
до 432 Фаренгейта включительно
Питание термощупа осуществляется от двух батареек LR03 AAA (не входят в
комплектацию)
Термощуп не имеет функции автоматического выключения. Рекомендуется
выключать его после каждого использования.
заданную
в течение трех секунд
в течение трех
: начнет
уменьшится.
в течение трех

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis