Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Whirlpool 001 237 46 Bedienungsanleitung Seite 5

Koch- und backthermometer
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 001 237 46:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

BRUKSANVISNING FOR TERMOMETER
N
Dette tilbehøret er et termometer for å kontrollere tilberedningen av maten. Det avgir et lydsignal når ønsket
temperatur er nådd.
Displayet THERMO TEMP viser temperaturen på maten, mens displayet SET TEMP viser temperaturen som
skal nås. Temperaturene kan oppgis i grader Celsius eller Fahrenheit.
BRUKSANVISNING
-
Sett jack-pluggen til sensoren i hullet på høyre side av termometeret
-
Slå på termometeret ved å holde inne tasten
-
For å skifte måleenhet fra Celsius til Fahrenheit eller omvendt, må du holde inne tastene + og – i tre
sekunder
-
Slik innstiller du temperaturen:
1) hold inne tasten + eller tasten – i tre sekunder: koden SET TEMP vil blinke
2) ved å trykke på tasten +, vil den innstilte temperaturen øke med en grad av gangen, mens ved å
trykke på tasten - vil den reduseres.
3) Hvis du holder tasten + inne lenge, vil den innstilte temperaturen øke med 10 grader hvert
sekund. Hvis du holder tasten – inne, vil den reduseres.
4) Hvis du i 5 sekunder ikke trykker på tastene + og –, vil koden SET TEMP slutte å blinke og
temperaturen innstilles, selv om termometeret slås av.
-
Stikk føleren inn i maten i ovnen, lukk døren og heng termometeret på håndtaket.
VIKTIG: forsikre deg om at ledningen fra føleren kommer ut av ovnsrommet på høyre side
av døren og ikke på oversiden.
-
Når temperaturen i maten, som vises på displayet THERMO TEMP , når den som er innstilt på
displayet SET TEMP , vil termometeret avgi et lydsignal som varer et minutt
-
Lydsignalet kan avbrytes ved å trykke på en hvilken som helst av tastene.
-
Dersom temperaturen ved slutten av lydsignalet er høyere enn den som er innstilt, vil displayet SET
TEMP blinke
-
For å slå av termometeret, må du holde nede tasten
ANNEN INFORMASJON
-
Dette tilbehøret kan kun benyttes som termometer. Når du holder nede samtidig de tre tastene i tre
sekunder, er det kun displayet THERMO TEMP som vil fortsette å fungere. For å gå tilbake til
foregående funksjon, må du gjenta fremgangsmåten
-
Føleren er beregnet på en temperatur mellom 0° og 250° Celsius eller 32 og 432 Fahrenheit
-
Termometeret drives av to batterier på LR03 AAA (følger ikke med)
-
Termometeret er ikke utstyrt med automatisk utkobling. Det anbefales å slå det av etter hver bruk.
i tre sekunder
i tre sekunder.
BRUGERVEJLEDNING
DK
FOR TERMOMETER
Denne enhed er et stegetermometer til brug med fødemidler. Når den ønskede temperatur er nået, giver
termometeret et lydsignal.
Displayet THERMO TEMP angiver madens temperatur, og displayet SET TEMP angiver den temperatur, der
ønskes opnået. Temperaturen kan vises i Celsius eller Fahrenheit.
BRUGERVEJLEDNING
-
Sæt sondens jack-stik ind i hullet på højre side af termometeret
-
Termometeret tændes ved at tasten
-
Ønskes der skiftet mellem Celsius og Fahrenheit trykkes tasterne + og – ned i tre sekunder
samtidigt
-
Sådan indstilles temperaturen:
1) hold tasten + eller tasten – trykket nede i tre sekunder: teksten SET TEMP blinker
2) holdes tasten + nede, vil den indstillede temperatur øges med en grad af gangen, holdes tasten -
nede, mindskes den indstillede temperatur.
3) Holdes tasten + nede i længere tid, øges temperaturindstillingen med 10 grader i sekundet.
Holdes tasten – nede, mindskes den.
4) Hvis der ikke bliver trykket på tasterne + og – i 5 minutter, holder teksten SET TEMP op med at
blinke, og temperaturen forbliver indstillet, også selvom der slukkes for termometeret.
-
Sæt sonden i maden i ovnen, luk ovndøren, og hæng termometeret på håndtaget.
VIGTIGT: Sørg for, at sondens ledning føres ud i hulningen i højre side af ovndøren og ikke
i den øverste del af denne.
-
Når temperaturen inde i maden, som angives på displayet THERMO TEMP , når den indstillede
temperatur, der vises på displayet SET TEMP , giver termometeret et lydsignal, der varer ca. et minut
-
Lydsignalet kan afbrydes med et tryk på en hvilken som helst tast.
-
Hvis temperaturen, når lydsignalet stopper, er højere end den indstillede temperatur, blinker
displayet SET TEMP
-
Sluk for termometeret ved at holde tasten
ANDRE OPLYSNINGER
-
Det er kun muligt at bruge enheden som termometer. Hvis de tre taster holdes nede i tre sekunder
samtidigt, forbliver kun displayet THERMO TEMP aktivt. For at vende tilbage til den tidligere
funktion, gentages samme handling
-
Sonden er beregnet til temperaturer mellem 0° og 250° Celsius eller 32 og 432 Fahrenheit
-
Termometeret forsynes med strøm fra to LR03 AAA batterier (ikke inkluderet)
-
Termometeret er ikke udstyret med en automatisk slukkefunktion. Det tilrådes, at der slukkes for
termometeret efter hver brug.
holdes nede i tre sekunder
nede i tre sekunder.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis