Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 28
User manual
EM-PH1A
Phone Holder
EN
BG
BS
FR
HE
HR
PT
RO
SK
*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.
CS
DA
DE
HU
IT
LT
SL
SR
SV
EL
ES
ET
LV
NL
NO
UK
FI
PL

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp EM-PH1A

 • Seite 1 User manual EM-PH1A Phone Holder *Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.
 • Seite 3: Important Safety Instructions

  IMPORTANT: Read the following carefully and keep for future reference. • Sharp are not liable for Injury/death caused by miss-use. • Sharp are not liable if the user does not follow the local laws and restrictions. • This phone holder is designed for domestic use.
 • Seite 4 Putting your Phone Holder Together This Phone Holder suits the Sharp EM-KS1 and EM-KS2 e-scooters and it is also suitable to most other e-scooters with handlebar diameter of 15 to 22 mm. It is suitable for most phones with screen size ranging from The phone holder comes in two parts, the holder and the clamp.
 • Seite 5 Installation 1. Unscrew adjustment nut and open up the clamp mechanism. 2. Attach the phone holder to the handlebar and adjust it to the proper position. 3. Position the clamp so that the phone display is pointing in the correct direction.
 • Seite 6 Inserting your Phone into the Phone 3. Place your phone in the holder as shown. The clamps on the left and right must be in the fully extended position. Make sure that the phone Holder is resting on the bottom pads as shown. Before inserting your phone make sure that the clamps are open.
 • Seite 7 Dimensions Specifications Size of Your Phone Holder Model EM-PH1A W (overall height) – 160 mm Size of Phone Holder Base (W x H in mm) 65 × 120 X (inside of phone clamp) – Maximum: 91 mm, Minimum: 66 mm Y (width of unit) – 65 mm Weight (g) Z (height of unit) –...
 • Seite 8: Предупреждения

  • Sharp не носят отговорност за наранявания или смърт, причинени вследствие на неправилна употреба. • Sharp не носят отговорност за спазването на местните закони и ограничения от страна на потребителите. • Тази поставка за мобилни устройства е предназначена за битова...
 • Seite 9: Съдържание На Пакета

  Сглобяване на поставката за мобилни Тази поставка за мобилни устройства може да бъде използвана с електрически скутери Sharp EM-KS1 и EM-KS2. Освен това, тя е устройства съвместима с повечето модели електрически скутери с диаметър на кормилните тръби от 15 до 22 мм. Тя е подходяща за повечето мобилни...
 • Seite 10 Монтаж 1. Развийте регулиращата гайка и разтворете заключващата скоба. 2. Прикрепете поставката за мобилни устройства към кормилната тръба и я регулирайте до желаното положение. 3. Завъртете държателя така, че дисплеят на мобилното устройство да сочи в правилната посока. След това затегнете гайката.
 • Seite 11 Разполагане на мобилно устройство в 3. Поставете мобилното устройство, както е показано на изображението. Държателите от лявата и дясната страна трябва да поставката бъдат напълно разтворени. Уверете се, че мобилното устройство е прилепнало плътно към долните подложки, както е показано на изображението.
 • Seite 12 Размери Характеристики Размер на поставката за мобилни устройства Модел EM-PH1A W (обща височина) – 160 мм Размер на поставката за мобилни X (вътрешна част на държателя) – макс. 91 мм, мин. 66 мм 65 × 120 устройства (Ш x В в мм) Y (широчина...
 • Seite 13 • Sharp ne snosi odgovornost za povrede/smrt uzrokovane pogrešnim korištenjem. • Sharp ne snosi odgovornost ako korisnik ne poštuje lokalne zakone i ograničenja. • Ovaj držač telefona je dizajniran za domaću upotrebu. • Nemojte koristiti držač telefona ako je oštećen.
 • Seite 14: Identifikacija Dijelova

  Sastavljanje držača telefona Ovaj držač telefona odgovara e-skuterima Sharp EM-KS1 i EM-KS2, a pogodan je i za većinu drugih e-skutera sa prečnikom upravljača od 15 do 22 mm. Pogodan je za većinu telefona sa veličinom ekrana u rasponu od Držač telefona dolazi iz dva dijela, držača i stezaljke. Potrebno ih je sastaviti 4,7 do 6,5 inča.
 • Seite 15 Instalacija (ugradnja) 1. Odvrnite maticu za podešavanje i otvorite mehanizam stezaljke. 2. Pričvrstite držač telefona na upravljač i namjestite ga u pravilan položaj. 3. Postavite stezaljku tako da ekran telefona bude usmjeren u ispravnom smjeru. Kada se podesi, zategnite steznu maticu tako da bude sigurna.
 • Seite 16 Umetanje vašeg telefona u držač 3. Stavite telefon u držač kao što je prikazano. Stezaljke na lijevoj i desnoj strani moraju biti u potpuno izvučenom položaju. Uvjerite se da telefona telefon leži na donjim jastučićima kao što je prikazano. Prije umetanja telefona uvjerite se da su stezaljke otvorene. 4.
 • Seite 17: Specifikacije

  Dimenzije Specifikacije Veličina držača vašeg telefona Model EM-PH1A W (ukupna visina) – 160 mm Veličina osnove držača telefona (Š x V u mm) 65 × 120 X (unutar stezaljke telefona) – Maksimalno: 91 mm, Minimalno: 66 mm Y (širina jedinice) – 65 mm Težina (g)
 • Seite 18: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  • Společnost Sharp neodpovídá za zranění/smrt způsobené nesprávným použitím. • Společnost Sharp nenese žádnou zodpovědnost, pokud se uživatel neřídí místními zákony a omezeními. • Tento držák na telefon je určen pro domácí použití. • Nepoužívejte držák na telefon, pokud je poškozený.
 • Seite 19: Názvy Součástí

  Umístění telefonu do držáku Tento držák na telefon je vhodný pro elektrické koloběžky Sharp EM-KS1 a EM-KS2 a je také vhodný pro většinu elektrických koloběžek s řidítky o průměru 15 až 22 mm. Je vhodný pro většinu telefonů s velikostí displeje Držák na telefon má...
 • Seite 20: Instalace

  Instalace 1. Odšroubujte matku a otevřete mechanismus svorky. 2. Nasaďte držák na telefon na řidítka a nastavte ho do správné pozice. 3. Umístěte svorku tak, aby displej telefonu směřoval správným směrem. Po provedení nastavení utáhněte matku svorky tak, aby byl držák zabezpečený.
 • Seite 21 Vložení telefonu do držáku na telefon 3. Vložte telefon do držáku, jak vidíte na obrázku. Svorky nalevo a napravo musí být ve zcela otevřené pozici. Přesvědčte se, že telefon je usazený na spodních podložkách, jak vidíte na obrázku. Než začnete vkládat telefon do držáku, přesvědčte se, že jsou svorky otevřené.
 • Seite 22: Technické Údaje

  Rozměry Technické údaje Velikost držáku na telefon Model EM-PH1A W (celková výška) – 160 mm Velikost základny držáku na telefon X (vnitřní rozměr svorky) – Maximum: 91 mm, Minimum: 66 mm 65–120 (Š x V v mm) Y (šířka jednotky) – 65 mm Z (výška jednotky) – 120 mm Hmotnost (g) Materiál...
 • Seite 23: Vigtige Sikkerhedsanvisninger

  • Sharp er ikke ansvarlig for personskade/dødsfald forårsaget af forkert brug. • Sharp er ikke ansvarlig, hvis brugeren ikke overholder de lokale love og restriktioner. • Denne telefonholder er beregnet til privat brug. • Brug ikke telefonholderen, hvis den er beskadiget.
 • Seite 24 Sådan samler du din telefonholder Denne telefonholder passer til SHARP EM-KS1 og EM-KS2 elscootere, og den er også velegnet til de fleste andre elscootere med en diameter på 15 til 22 mm på styret. Den er velegnet til de fleste telefoner med en Telefonholderen leveres i to dele: Holderen og holderen og klemmen.
 • Seite 25 Installation 1. Skru justeringsmøtrikken af, og åbn klemmemekanismen. 2. Sæt telefonholderen fast på styret, og juster den til den korrekte position. 3. Anbring klemmen, så telefonens display peger i den rigtige retning. Når den er justeret, spændes klemmemøtrikken, så holderen sidder fast.
 • Seite 26 Indsættelse af telefonen 3. Placer telefonen i holderen som vist. Klemmerne til venstre og højre skal være i helt udstrakt position. Sørg for, at telefonen hviler på de i telefonholderen nederste puder som vist. Før du indsætter telefonen, skal du sørge for, at klemmerne er åbne. 4.
 • Seite 27: Specifikationer

  Mål Specifikationer Størrelsen på telefonholderen Model EM-PH1A W (fuld højde) – 160 mm Størrelse på telefonholderens fod (B x H i mm) 65-120 X (indenfor telefonklemmen) – Maksimum: 91 mm, Minimum: 66 mm Y (enhedens bredde) – 65 mm Vægt (g) Z (enhedens højde) – 120 mm...
 • Seite 28: Wichtige Sicherheitsanweisungen

  Nachschlagen aufbewahren. • Sharp haftet nicht für Verletzungen/Tod, die durch Missbrauch verur- sacht werden. • Sharp haftet nicht, wenn der Benutzer die lokalen Gesetze und Ein- schränkungen nicht befolgt. • Diese Handyhalterung ist für den Privatgebrauch konzipiert. • Benutzen Sie die Handyhalterung nicht, wenn sie beschädigt ist.
 • Seite 29: Inhalt Der Verpackung

  Zusammensetzen der Handyhalterung Diese Handyhalterung ist für E-Scooter EM-KS1 und EM-KS2 von Sharp geeignet und eignet sich auch für die meisten anderen E-Scooter mit einem Lenkerdurchmesser zwischen 15 und 22 mm. Es eignet sich für die Die Handyhalterung besteht aus zwei Teilen, der Halterung und meisten Telefone mit einer Bildschirmgröße von etwa...
 • Seite 30 Montage 1. Schrauben Sie die Einstellmutter ab und öffnen Sie den Mechanismus der Klemme. 2. Befestigen Sie die Handyhalterung am Lenker und stellen Sie die richtige Position ein. 3. Positionieren Sie die Klemme so, dass das Handydisplay in die richtige Richtung zeigt. Wenn Sie diese Einstellung vorgenommen haben, ziehen Sie die Klemmenmutter fest, um die Sicherheit zu gewährleisten.
 • Seite 31: Handyhalterung

  Einsetzen des Telefons in die 3. Legen Sie Ihr Handy wie abgebildet in die Halterung. Die Klemmen auf der linken und rechten Seite müssen sich in der komplett Handyhalterung ausgefahrenen Position befinden. Vergewissern Sie sich, dass das Handy wie abgebildet auf den unteren Pads ruht. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen Ihres Handys, dass die Klemmen geöffnet sind.
 • Seite 32: Technische Daten

  Maße Technische Daten Abmessungen Ihrer Handyhalterung Modell EM-PH1A B (Gesamthöhe) – 160 mm Größe der Basis der Handyhalterung (B x H X (in der Handyklammer) – Maximal: 91 mm, Minimal: 66 mm 65 × 120 in mm) Y (Breite des Produkts) – 65 mm Z (Höhe des Produkts) –...
 • Seite 33: Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

  • Η Sharp δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό/θάνατο που προκαλείται από εσφαλμένη χρήση. • Η Sharp δεν φέρει καμία ευθύνη αν ο χρήστης δεν τηρεί τους τοπικούς νόμους και περιορισμούς. • Αυτή η βάση κινητού έχει σχεδιαστεί για ατομική χρήση.
 • Seite 34: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Συναρμολόγηση της βάσης κινητού Αυτή η βάση κινητού προσαρμόζεται στα e-scooter Sharp EM-KS1 και EM-KS2 και είναι επίσης κατάλληλη για τα περισσότερα e-scooter άλλου κατασκευαστή με ράβδο τιμονιού με διάμετρο 15 ως 22 mm. Η βάση κινητού παραδίδεται σε δύο μέρη, τη βάση και τον σφιγκτήρα.
 • Seite 35: Εγκατάσταση

  Εγκατάσταση 1. Ξεβιδώστε το ρυθμιστικό παξιμάδι και ανοίξτε τον μηχανισμό του σφιγκτήρα. 2. Προσαρμόστε τη βάση κινητού στη ράβδο τιμονιού και ρυθμίστε την στη σωστή θέση. 3. Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα έτσι ώστε η οθόνη του κινητού να είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά τη ρύθμιση, σφίξτε το παξιμάδι...
 • Seite 36 Τοποθέτηση του κινητού στη βάση 3. Τοποθετήστε το κινητό σας στη βάση όπως φαίνεται. Οι σιαγόνες στα αριστερά και στα δεξιά πρέπει να είναι στην πιο απομακρυσμένη κινητού θέση. Βεβαιωθείτε πως το κινητό στηρίζεται στα κάτω πέλματα όπως φαίνεται. Πριν τοποθετήσετε το κινητό σας τηλέφωνο, βεβαιωθείτε πως οι σιαγόνες είναι...
 • Seite 37 Διαστάσεις Προδιαγραφές Μέγεθος της βάσης κινητού Μοντέλο EM-PH1A W (συνολικό ύψος) – 160 mm Μέγεθος βάσης κινητού(Π x Υ σε mm) 65-120 X (εσωτερική απόσταση σιαγόνων) – Μέγιστη: 91 mm, Ελάχιστη: 66 mm Y (πλάτος μονάδας) – 65 mm Βάρος (g) Z (ύψος μονάδας) – 120 mm Υλικό...
 • Seite 38: Instrucciones De Seguridad Importantes

  • Sharp no será responsable en caso de muerte o lesión resultante de un uso inadecuado. • Sharp no será responsable si el usuario no sigue las leyes y las restriccio- nes locales. • Este soporte para teléfono se ha diseñado para uso doméstico.
 • Seite 39: Contenido De La Caja

  Montaje del soporte para teléfono Este soporte para teléfono puede utilizarse con los patinetes eléctricos Sharp EM-KS1 y EM-KS2, así como con la mayor parte de los patinetes eléctricos con un diámetro de manillar de 15 a 22 mm. Este soporte para El soporte para teléfono consta de dos partes: el soporte y la pinza.
 • Seite 40 Instalación 1. Afloje la palomilla de ajuste y abra el mecanismo de fijación. 2. Sujete el soporte para teléfono al manillar y ajústelo en la posición adecuada. 3. Coloque la pinza de forma que la pantalla del teléfono apunte en la dirección correcta.
 • Seite 41 Inserción del teléfono en el soporte para extendida. Asegúrese de que el teléfono reposa sobre los soportes inferiores como se ilustra. teléfono Antes de insertar el teléfono, asegúrese de que las pinzas están abiertas. 4. Presione el teléfono hacia abajo. Los soportes inferiores se desplazarán hacia abajo y las pinzas encajarán en su posición.
 • Seite 42 Dimensiones Especificaciones Tamaño de su soporte para teléfono Modelo EM-PH1A W (altura general): 160 mm Tamaño de la base del soporte para teléfono X (dentro de la pinza del teléfono) - Máximo: 91 mm; Mínimo: 66 mm 65 × 120 (An x Al in mm) Y (anchura de la unidad): 65 mm...
 • Seite 43: Olulised Ohutusjuhised

  • Sharp ei vastuta väärkasutamisest tingitud vigastuste ega surmade eest. • Sharp ei vastuta, kui kasutaja ei järgi kohalikke seadusi ja piiranguid. • Antud telefonihoidik on ettenähtud koduseks kasutamiseks. • Ärge kasutage kahjustatud telefonihoidikut.
 • Seite 44: Karbi Sisu

  Telefonihoidiku kokkupanemine See telefonihoidik sobib e-tõukeratastega Sharp EM-KS1 ja EM-KS2 ning samuti enamiku teiste e-tõukeratastega, mille juhtraua läbimõõt on 15 kuni 22 mm. See sobib enamike telefonidega, mille ekraani suurus on Telefonihoidik koosneb kahest osast - hoidikust ja klambrist. Need tuleb 4,7 kuni 6,5 tolli.
 • Seite 45 Paigaldamine 1. Keerake lahti reguleerimismutter ja avage klambrimehhanism. 2. Kinnitage telefonihoidik juhtrauale ja reguleerige soovitud kohale. 3. Paigutage klamber selliselt, et telefoni ekraan oleks suunatud õiges suunas. Pärast reguleerimist keerake klambri mutter tugevalt kinni.
 • Seite 46 Telefoni sisestamine telefonihoidikusse 3. Asetage telefon näidatud moel hoidikusse. Vasakul ja paremal asuvad klambrid peavad asuma lõpuni välja sirutatud asendis. Veenduge, et telefon toetub alumistele patjadele, nagu pildil on näidatud. Enne telefoni sisestamist veenduge, et klambrid on avatud. 4. Suruge telefoni alla suunas. Alumised padjad liiguvad allapoole ja 1.
 • Seite 47: Tehnilised Andmed

  Mõõtmed Tehnilised andmed Telefonihoidiku suurus Mudel EM-PH1A W (üldpikkus) – 160 mm Telefonihoidiku aluse suurus (L x K, mm) 65 × 120 X (telefoniklambri sees) – maksimaalselt: 91 mm, minimaalselt: 66 mm Y (seadme laius) – 65 mm Mass (g) Z (seadme kõrgus) – 120 mm...
 • Seite 48: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  • Sharp ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista vammoista/ kuolemista. • Sharp ei ole vastuussa, jos käyttäjä ei noudata paikallisia lakeja ja rajoituksia. • Tämä puhelinpidike on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. • Älä käytä puhelinpidikettä, jos se on vaurioitunut.
 • Seite 49: Laatikon Sisältö

  Puhelinpidikkeen kokoaminen Tämä puhelinpidike sopii Sharp EM-KS1- ja EM-KS2-sähköskoottereihin. Se sopii myös useimpiin muihin sähköskoottereihin, joiden ohjaustangon paksuus on 15–22 mm. Se sopii useimpiin puhelimiin, joiden näytön koko Puhelinpidike toimitetaan kahdessa osassa: pidike ja kiinnike. Ne on on 4,7–6,5 tuumaa. asennettava ennen sähköskootteriin kiinnittämistä. Asenna tuote seuraavasti: Laatikon sisältö...
 • Seite 50 Asennus 1. Avaa säätömutteri ja kiinnikemekanismi. 2. Kiinnitä puhelinpidike ohjaustankoon ja säädä se oikeaan asentoon. 3. Sijoita kiinnike niin, että puhelimen näyttö osoittaa oikeaan suuntaan. Kiristä kiinnikkeen mutteri tiukasti.
 • Seite 51 Puhelimen asettaminen 3. Aseta puhelin pidikkeeseen kuvan mukaisesti. Vasemman- ja oikeanpuoleisten kiinnikkeiden on oltava leveimmässä asennossaan. puhelinpidikkeeseen Varmista, että puhelin on pohjapehmusteiden päällä kuvan mukaisesti. Varmista ennen puhelimen asettamista, että kiinnikkeet ovat auki. 4. Paina puhelinta alaspäin. Pohjapehmusteet liikkuvat alaspäin ja kiinnike napsahtaa paikalleen.
 • Seite 52: Tekniset Tiedot

  Mitat Tekniset tiedot Puhelinpidikkeen koko Malli EM-PH1A W (kokonaiskorkeus) – 160 mm Puhelinpidikkeen rungon koko (L x K in mm) 65 × 120 X (puhelinkiinnikkeen sisäpuoli) – Maksimi: 91 mm, Minimi: 66 mm Y (laitteen leveys) – 65 mm Paino (g) Z (laitteen korkeus) – 120 mm...
 • Seite 53: Consignes De Sécurité Importantes

  éloignées de ce produit. IMPORTANT : Lisez attentivement et conservez pour référence future. • Sharp n'est pas responsable des blessures ou des décès causés par une mauvaise utilisation. • Sharp n'est pas responsable si l'utilisateur ne respecte pas les lois et restrictions locales.
 • Seite 54: Contenu De L'emballage

  Assemblage de votre support de Ce support de téléphone convient aux scooters électriques Sharp EM-KS1 et EM-KS2 et à la plupart des autres scooters électriques dont le diamètre téléphone du guidon est compris entre 15 et 22 mm. Il convient à la plupart des téléphones dont la taille de l'écran est comprise entre...
 • Seite 55 Installation 1. Dévissez l'écrou de réglage et ouvrez le mécanisme de serrage. 2. Fixez le support de téléphone au guidon et réglez-le à la bonne position. 3. Positionnez la pince de manière à ce que l'écran du téléphone soit orienté dans la bonne direction. Une fois le réglage effectué, serrez l'écrou du collier de serrage pour qu'il soit bien fixé.
 • Seite 56 Insertion de votre téléphone dans le 3. Placez votre téléphone dans le support comme indiqué. Les pinces de gauche et de droite doivent être en position d'extension complète. support de téléphone Assurez-vous que le téléphone repose sur les patins inférieurs comme illustré.
 • Seite 57: Données Techniques

  Dimensions Données techniques Taille de votre support de téléphone Modèle EM-PH1A W (hauteur totale) - 160 mm Taille de la base du support de téléphone X (intérieur de la pince du téléphone) - Maximum : 91 mm, minimum : 65 x 120 (L x H en mm) 66 mm...
 • Seite 58 .‫לשימוש נוסף בעתיד‬ • ‫ לא אחראית לפציעות או מוות כתוצאה משימוש שלא בהתאם‬Sharp .‫להוראות‬ • ‫ לא אחראית אם המשתמש לא פועל בהתאם להוראות ולמגבלות של‬Sharp .‫החוק המקומי‬ • .‫תושבת הטלפון מיועדת לשימוש ביתי‬ • .‫אסור להשתמש בתושבת הטלפון אם נגרם לה נזק‬...
 • Seite 59 ‫הרכבת תושבת הטלפון‬ ‫ של קורקינטים חשמליים‬EM-KS2-‫ ו‬EM-KS1 ‫תושבת הטלפון מתאימה לדגמי‬ ‫ ומתאימה גם למרבית הקורקינטים החשמליים שקוטר הכידון שלהם‬Sharp ‫מתוצרת‬ ‫הוא 51 עד 22 מילימטר. היא מתאימה למרבית הטלפונים שגודל המסך שלהם הוא‬ ‫תושבת הטלפון מורכבת משני חלקים, התפס והתושבת. יש לחבר אותם זה לזה‬...
 • Seite 60 ‫הרכבה‬ .‫סובבו את האום כדי לשחרר ופתחו את מנגנון התפיסה‬ .‫הצמידו את תושבת הטלפון לכידון וכוונו לתנוחה הרצויה‬ ‫כוונו את התפס כך שמסך הטלפון יפנה לכיוון הרצוי. כאשר התושבת‬ .‫מכוונת כרצונכם, סגרו את האום והדקו היטב את התפס‬...
 • Seite 61 ‫הכנסת הטלפון לתושבת הטלפון‬ .‫לפני הכנסת הטלפון, ודאו שהתפסני הצד פתוחים‬ ‫דחפו את הטלפון כלפי מטה. הרפידות התחתונות ינועו מטה והתופסנים‬ ‫יחזרו למקומם כדי לתפוס את הטלפון. בו-זמנית גם כפתורי השחרור יחזרו‬ .‫החוצה למקומם. ודאו שהטלפון תפוס היטב ולא זז בין התופסנים‬ ‫כדי...
 • Seite 62 ‫מפרט‬ ‫מידות‬ ‫גודל תושבת הטלפון‬ EM-PH1A ‫דגם‬ ‫ (גובה כללי) – 061 מ"מ‬W 65-120 )‫ גובה במ"מ‬X ‫גודל בסיס תושבת הטלפון (רוחב‬ ‫ (המרחק בין תופסני הטלפון) – מקסימום: 19 מ"מ, מינימוןם: 66 מ"מ‬X ‫ (רוחב היחידה) – 56 מ"מ‬Y .118...
 • Seite 63: Važne Sigurnosne Upute

  ćete u očuvanju prirodnih resursa i zaštiti okoline. RoHS izjava: • Sharp Consumer Electronics Poland sp z.o.o. ovim putem izjavljuje da je ovaj držač telefona usklađen s RoHS smjernicom 2011/65/EU. • Potpuni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na adresi www.sharpconsumer.com u odjeljku preuzimanja za vaš...
 • Seite 64 Sastavljanje držača telefona Ovaj držač telefona prikladan je za električne romobile Sharp EM-KS1 i EM-KS2 te većinu drugih električnih romobila s upravljačima čiji je promjer od 15 do 22 mm. Prikladan je za većinu telefona sa zaslonima od 4,7 do Držač telefona isporučuje se u dva dijela: držač i stezaljka. Ove dijelove 6,5 inča.
 • Seite 65 Postavljanje 1. Odvrnite maticu za podešavanje i otvorite mehanizam stezaljke. 2. Pričvrstite držač telefona za upravljač i namjestite ga u odgovarajući položaj. 3. Namjestite stezaljku tako da zaslon telefona bude okrenut u odgovarajućem smjeru. Nakon podešavanja dobro pritegnite maticu stezaljke.
 • Seite 66 Postavljanje telefona u držač 3. Postavite telefon u držač kao što je prikazano. Stezaljke s lijeve i desne strane moraju biti potpuno otvorene. Telefon postavite na donje podloške kao što je prikazano. Prije postavljanja telefona otvorite stezaljke. 4. Pritisnite telefon prema dolje. Donji podlošci pomaknut će se prema 1.
 • Seite 67: Tehnički Podaci

  Dimenzije Tehnički podaci Veličina držača telefona Model EM-PH1A W (ukupna visina) – 160 mm Veličina baze držača telefona (Š x V u mm) 65 × 120 X (unutrašnjost stezaljke telefona) – maksimalno: 91 mm, minimalno: 66 mm Masa (g) Y (širina uređaja) – 65 mm...
 • Seite 68: Fontos Biztonsági Utasítások

  • A Sharp nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő sérülé- sekért/halálesetekért. • A Sharp nem vállal felelősséget, ha a felhasználó nem tartja be a helyi jogszabályok és korlátozásokat. • Ezt a telefontartót háztartási használatra tervezték. • Ne használja a telefontartót, ha az megsérült.
 • Seite 69: Összeszerelési Útmutató

  A telefontartó összerakása Ez a telefontartó használható a Sharp EM-KS1 és EM-KS2 elektromos rollerekkel, valamint a legtöbb 15 és 22 mm közötti kormányátmérővel rendelkező más elektromos rollerekkel is. Alkalmas a legtöbb olyan A telefontartó két részből áll, a tartóból és a rögzítő bilincsből. Ezeket telefonhoz, amelynek képernyőmérete 4,7 és 6,5 coll közötti.
 • Seite 70 Felszerelés 1. Csavarja ki a beállítóanyát, és nyissa ki a rögzítőbilincs mechanizmust. 2. Csatlakoztassa a telefontartót a kormányhoz, és állítsa be a megfelelő pozícióba. 3. Állítsa be úgy a rögzítő bilincset, hogy a telefon kijelzője a megfelelő irányba mutasson. A beállítás után húzza meg szorosra a bilincs anyáját.
 • Seite 71 A telefon behelyezése a telefontartóba Győződjön meg róla, hogy a telefon a képen látható módon az alsó párnákon nyugszik. A telefon behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a szorítóbilincsek nyitva vannak. 4. Nyomja a telefont lefelé. Az alsó párnák lefelé mozdulnak, és a bilincs a helyére pattan.
 • Seite 72: Műszaki Jellemzők

  Méretek Műszaki jellemzők A telefontartó mérete Modell EM-PH1A W (teljes magasság) – 160 mm A telefontartó talpának mérete (szélesség x X (a telefontartó bilincsben) – Maximum: 91 mm, Minimum: 66 mm 65 × 120 magasság mm-ben) Y (eszköz szélessége) – 65 mm Z (eszköz magassága) – 120 mm Súly (g)
 • Seite 73: Importanti Istruzioni Di Sicurezza

  • Sharp non è responsabile di infortuni/morte causate da uso non conforme. • Sharp non è responsabile nel caso in cui l’utente non segua le leggi e le limitazioni locali. • Questo è un supporto per cellulare progettato per uso domestico.
 • Seite 74 Mettere insieme il proprio supporto per Questo supporto per cellulare è adatto per e-scooter Sharp EM-KS1 e EM-KS2 ed è inoltre adatto per la maggior parte degli altri e-scooter con cellulare un manubrio di diametro da 15 a 22 mm. È adatto per la maggior parte dei telefoni le cui dimensioni vanno da 4.7 a 6.5 pollici.
 • Seite 75 Installazione 1. Svitare il dado di regolazione e aprire il meccanismo del morsetto. 2. Collegare il supporto per cellulare al manubrio e regolarlo alla posizione corretta. 3. Posizionare il morsetto in modo tale che lo schermo del cellulare punti alla direzione corretta. Una volta aggiustato, serrare il dado del morsetto in modo tale che sia sicuro.
 • Seite 76 Inserire il cellulare nel supporto per 3. Collocare il cellulare nel supporto come indicato. I morsetti a sinistra e destra devono essere nella posizione completamente estesa. Accertarsi cellulare che il cellulare poggi sui cuscinetti per il fondo come indicato. Prima di inserire il cellulare accertarsi che i morsetti siano aperti. 4.
 • Seite 77 Dimensioni Specifiche Dimensioni del supporto per cellulare Modello EM-PH1A A (altezza totale) – 160 mm Dimensioni della base del supporto per X (interno del morsetto del cellulare) – massimo: 91 mm, minimo: 66 mm 65 × 120 cellulare (L x A in mm) Y (larghezza dell’unità) –...
 • Seite 78: Svarbūs Saugos Nurodymai

  šaltinius laikykite atokiai nuo šio gaminio. SVARBU: Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šiuos nurodymus. • „Sharp“ neatsako už traumas ar mirties atvejus, patirtus dėl netinkamo naudojimo. • „Sharp“ neatsako už tai, kad naudotojas nesilaiko vietos įstatymų bei ribojimų. • Šis telefono laikiklis yra skirtas buitiniam naudojimui.
 • Seite 79 Telefono laikiklio surinkimas Šį telefono laikiklį galima naudoti su el. paspirtukais „Sharp EM-KS1“ ir „EM- KS2“, taip pat tinka ir su daugeliu kitų el. paspirtukų, kurių vairo rankenos skersmuo yra nuo 15 iki 22 mm. Jį galima naudoti su daugeliu telefonų, Telefono laikiklis susideda iš...
 • Seite 80: Montavimas

  Montavimas 1. Atsukite veržlę ir atlenkite spaustuko mechanizmą. 2. Uždėkite telefono laikiklį ant rankenos ir nustatykite į tinkamą padėtį. 3. Spaustuką pakreipkite taip, kad telefono ekranas būtų atsuktas reikiama kryptimi. Pareguliavę padėtį, tvirtai priveržkite spaustuko veržlę.
 • Seite 81 Kaip įstatyti telefoną į telefono laikiklį kad telefonas atsiremtų į apatinius padėkliukus, kaip parodyta paveikslėlyje. Prieš įstatydami telefoną įsitikinkite, kad laikiklio spaustukai būtų išskėsti. 4. Stumkite telefoną žemyn. Apatiniai padėkliukai leisis žemyn, ir spaustukas užsifiksuos reikiamoje padėtyje. Tuo pačiu metu spaustukų 1.
 • Seite 82 Matmenys Specifikacijos Jūsų telefono laikiklio dydis Modelis EM-PH1A W (bendras aukštis) – 160 mm Telefono laikiklio pagrindo dydis (plotis x X (telefono spaustukų vidinis plotis) – didžiausias: 91 mm, mažiausias: 65 × 120 aukštis, mm) 66 mm Y (prietaiso plotis) – 65 mm Svoris (g) Z (prietaiso aukštis) –...
 • Seite 83 Tā rīkojoties, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un aizsargāt apkārtējo vidi. RoHS paziņojums: • Ar šo Sharp Consumer Electronics Poland sp z.o.o. paziņo, ka šis tālruņa turētājs atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES prasībām. • ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē www.sharpcon- sumer.com, atverot sava modeļa lejupielāžu sadaļu un izvēloties “CE...
 • Seite 84 Tālruņa turētāja salikšana Šis tālruņa turētājs atbilst Sharp EM-KS1 un EM-KS2 elektriskajam skrejritenim un ir piemērots arī lielākai daļai citiem elektriskajiem skrejriteņiem ar rokturi, kura diametrs ir no 15 līdz 22 mm. Tas ir piemērots Tālruņa turētājs tiek piegādāts divās daļās. Turētājs un skava. Tās ir jāsaliek lielākai daļai tālruņu ar ekrāna izmēru no 4,7 līdz 6,5 collām.
 • Seite 85 Uzstādīšana 1. Noskrūvējiet regulēšanas uzgriezni un atveriet skavas mehānismu. 2. Uzstādiet tālruņa turētāju pie roktura un pielāgojiet to pareizā pozīcijā. 3. Novietojiet skavu tā, lai tālruņa displejs ir vērsts pareizā virzienā. Līdzko pielāgots, pievelciet skavas uzgriezni, lai tas ir droši nostiprināts.
 • Seite 86 Tālruņa ievietošana tālruņa turētājā 3. Novietojiet tālruni turētājā, kā redzams. Kreisās un labās puses skavai ir jāatrodas pilnībā pagarinātā pozīcijā. Pārliecinieties, vai tālrunis atbalstās uz apakšējiem paliktņiem, kā redzams. Pirms tālruņa ievietošanas, pārliecinieties, vai skavas ir atvērtas. 4. Spiediet tālruni uz leju. Apakšējie paliktņi pārvietojas uz leju un skava 1.
 • Seite 87 Izmēri Specifikācijas Tālruņa turētāja izmērs Modelis EM-PH1A W (kopējais augstums) – 160 mm Tālruņa turētāja pamatne (W x H mm) 65 × 120 X (tālruņa skavas iekšpuse) – maksimāli: 91 mm, minimāli: 66 mm Y (ierīces platums) – 65 mm Svars (g) Z (ierīces augstums) – 120 mm Materiāls Plastmasa Krāsa...
 • Seite 88: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  • Sharp is niet aansprakelijk voor letsel/dood veroorzaakt door onjuist gebruik. • Sharp is niet aansprakelijk als de gebruiker zich niet aan de plaatselijke wetten en beperkingen houdt. • Deze telefoonhouder is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. • Gebruik de telefoonhouder niet als deze beschadigd is.
 • Seite 89: Inhoud Van De Doos

  De telefoonhouder in elkaar zetten Deze telefoonhouder past op de Sharp EM-KS1 en EM-KS2 e-steppen en is ook geschikt voor de meeste andere e-steppen met een stuurdiameter van 15 tot 22 mm. De telefoonhouder is geschikt voor de meeste telefoons met De telefoonhouder bestaat uit twee delen: de houder en de klem.
 • Seite 90 Installatie 1. Draai de stelmoer los en open het klemmechanisme. 2. Bevestig de telefoonhouder aan het stuur en stel deze in op de juiste positie. 3. Plaats de klem zodanig dat het display van de telefoon in de juiste richting wijst. Als u de houder hebt afgesteld, dan draait u de klemmoer aan zodat deze goed vastzit.
 • Seite 91 Uw telefoon in de telefoonhouder 3. Plaats uw telefoon in de houder zoals afgebeeld. De klemmen links en rechts moeten volledig uitgeschoven zijn. Zorg ervoor dat de telefoon plaatsen op de bodempads rust, zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de klemmen open zijn alvorens u uw telefoon plaatst. 4.
 • Seite 92: Specificaties

  Afmetingen Specificaties Grootte van de telefoonhouder Model EM-PH1A W (totale hoogte) - 160 mm Grootte van de basis van de telefoonhouder X (binnenkant van telefoonhouder) - Maximaal: 91 mm, Minimaal: 66 mm 65 × 120 (B × H in mm) Y (breedte van de houder) - 65 mm Z (hoogte van de houder) - 120 mm...
 • Seite 93: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  VIKTIG: Les nøye gjennom følgende og oppbevar for fremtidig referanse. • Sharp er ikke ansvarlig for skade/død forårsaket av misbruk. • Sharp er ikke ansvarlig hvis brukeren ikke følger lokale lover og restriks- joner. • Denne telefonholderen er designet for personlig bruk.
 • Seite 94 Sette sammen telefonholderen Denne telefonholderen støtter elsparkesyklene Sharp EM-KS1 og EM-KS2, og er også egnet de fleste andre elsparkesykler der styret har en diameter på 15 til 22 mm. Den er egnet de fleste telefoner med en skjermstørrelse på Telefonholderen kommer i to deler, holderen og klemmen. Disse må settes 4,7 til 6,5 tommer.
 • Seite 95 Montering 1. Skru opp justeringsmutteren og åpne klemmemekanismen. 2. Fest telefonholderen til styret og juster den til riktig stilling. 3. Posisjoner klemmen slik at telefonskjermen peker i riktig retning. Når den er justert, strammer du klemmemutteren til den sitter godt.
 • Seite 96 Sette telefonen inn i telefonholderen 3. Plasser telefonen i holderen som anvist. Klemmene på venstre og høyre må være i helt utstrakt stilling. Påse at telefonen hviler på bunnputene som anvist. Før du setter inn telefonen må du påse at klemmene er åpne. 4.
 • Seite 97: Spesifikasjoner

  Dimensjoner Spesifikasjoner Størrelse på telefonholderen Modell EM-PH1A W (total høyde) – 160 mm Størrelse på telefonholderbasen (B × H i mm) 65 × 120 X (innsiden an telefonklemmen) – maksimum: 91 mm, minimum: 66 mm Y (enhetens bredde) – 65 mm Vekt (g) Z (enhetens høyde) – 120 mm...
 • Seite 98: Ważne Środki Ostrożności

  środowisko. Oświadczenie dotyczące zgodności z dyrektywą RoHS: • Niniejszym Sharp Consumer Electronics Poland sp z.o.o. oświadcza, że opisywany uchwyt na telefon jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE. • Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod linkiem www.sharpconsumer.com, a następnie należy przejść...
 • Seite 99: Zawartość Opakowania

  Składanie uchwytu na telefon Opisywany uchwyt na telefon pasuje do e-hulajnóg EM-KS1 i EM-KS2 firmy Sharp, a także nadaje się do większości innych e-hulajnóg z kierownicą o średnicy od 15 do 22 mm. Jest odpowiedni do większości telefonów Opisywany uchwyt na telefon składa się z dwóch elementów, uchwytu o przekątnej ekranu od...
 • Seite 100 Instalacja 1. Odkręć nakrętkę regulacyjną i otwórz mechanizm zaciskowy. 2. Przymocuj uchwyt na telefon do kierownicy i ustaw go w prawidłowej pozycji. 3. Ustaw zacisk w ten sposób, aby ekran telefonu był zwrócony we właściwym kierunku. Po wyregulowaniu starannie dokręć nakrętkę.
 • Seite 101 Wkładanie telefonu do uchwytu na 3. Umieść telefon w uchwycie w sposób pokazany na rysunku. Zaciski po lewej i prawej stronie powinny znajdować się w pozycji pełnego telefon wysunięcia. Upewnij się, że telefon spoczywa na dolnych podkładkach, jak pokazano na rysunku. Przed włożeniem telefonu upewnij się, że zaciski są...
 • Seite 102: Dane Techniczne

  Wymiary Dane techniczne Wymiary uchwytu na telefon Model EM-PH1A W (wysokość całkowita) – 160 mm Wymiary podstawy uchwytu na telefon (szer. X (wewnątrz zacisku telefonu) – maksimum: 91 mm; minimum: 66 mm 65 × 120 x wys.) [mm] Y (szerokość urządzenia) – 65 mm Z (wysokość...
 • Seite 103: Instruções De Segurança Importantes

  • A Sharp não se responsabiliza por lesões/morte provocados pelo uso incorreto. • A Sharp não se responsabiliza pelo facto do utilizador não seguir as leis e restrições locais. • Este suporte de telemóvel foi projetado para uso doméstico.
 • Seite 104: Conteúdo Da Caixa

  Montar o suporte de telemóvel Este suporte de telemóvel serve para as e-trotinetes Sharp EM-KS1 e EM- KS2 e é também adequado para a maioria das outras e-trotinetes com um guiador com diâmetro entre 15 e 22 mm. É adequado para a maioria dos O suporte de telemóvel vem em duas partes: o suporte e o fixador.
 • Seite 105: Instalação

  Instalação 1. Desaparafuse a porca de ajuste e abra o mecanismo do fixador. 2. Prenda o suporte de telemóvel ao guiador e ajuste-o para a posição correta. 3. Posicione o fixador de modo a que o mostrador do telefone esteja virado na direção correta.
 • Seite 106 Colocar o telemóvel no suporte de 3. Coloque o telefone no suporte como indicado. Os fixadores da esquerda e direita têm de estar abertos na posição máxima. Certifique- telemóvel se de que o telefone está apoiado nos amortecedores da base como indicado.
 • Seite 107: Especificações

  Dimensões Especificações Tamanho do suporte de telemóvel Modelo EM-PH1A W (altura geral) – 160 mm Tamanho da base do suporte de telemóvel (L X (interior do fixador do telemóvel) – Máximo: 91 mm, Mínimo: 66 mm 65-120 x A em mm) Y (largura da unidade) – 65 mm Z (altura da unidade) –...
 • Seite 108 • Sharp nu este răspunzător pentru vătămări/decese cauzate de utilizarea necorespunzătoare. • Sharp nu este răspunzător în cazul în care utilizatorul nu respectă legile și restricţiile locale. • Acest suport pentru telefon este conceput pentru uz casnic.
 • Seite 109 Asamblarea suportului pentru telefon Acest suport pentru telefon este potrivit pentru trotinetele electrice Sharp EM-KS1 și EM-KS2 și este potrivit și pentru majoritatea celorlalte trotinete electrice cu diametrul mânerelor de 15 până la 22 mm. Este potrivit pentru Suportul pentru telefon are două părţi, suportul și clema. Acestea trebuie majoritatea telefoanelor cu dimensiunea ecranului între 4,7 și 6,5 inchi.
 • Seite 110 Montare 1. Deșuruba i piuli a de reglare și deschide i mecanismul de prindere. 2. Prinde i suportul pentru telefon de mâner și regla i-l în poziţia corectă. 3. Pozi iona i clema astfel încât afișajul telefonului să fie îndreptat în direcţia corectă.
 • Seite 111 Introducerea telefonului în suportul 3. Pune i telefonul în suport aşa cum este ilustrat. Clemele din stânga și din dreapta trebuie să fie în poziţia complet extinsă. Asigura i-vă că pentru telefon telefonul se sprijină pe suporturile inferioare, aşa cum este ilustrat. Înainte de a introduce telefonul, asiguraţi-vă...
 • Seite 112 Dimensiuni Specificații Dimensiunea suportului pentru telefon Model EM-PH1A W (înălţimea totală) – 160 mm Dimensiunea bazei suportului pentru telefon X (în interiorul clemei pentru telefon) – Maxim: 91 mm, Minim: 66 mm 65 × 120 (l x Î în mm) Y (lăţimea unităţii) – 65 mm Z (înălţimea unităţii) –...
 • Seite 113: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  Týmto pomôžete šetriť zdroje a chrániť životné prostredie. Vyhlásenie RoHS: • Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland sp z.o.o. týmto vyhlasuje, že tento držiak na telefón je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ. • Úplné znenie prehlásenia o zhode so smernicou EÚ je k dispozícii po kliknutí...
 • Seite 114: Identifikácia Častí

  Zostavenie držiaka na telefón Tento držiak na telefón je vhodný pre elektrické kolobežky Sharp EM-KS1 a EM-KS2 a je vhodný aj pre väčšinu ostatných elektrických kolobežiek s priemerom riadidiel 15 až 22 mm. Je vhodný pre väčšinu telefónov s Držiak na telefón sa skladá z dvoch častí, držiaka a svorky. Tie je potrebné...
 • Seite 115 Inštalácia 1. Odskrutkujte nastavovaciu maticu a otvorte upínací mechanizmus. 2. Pripevnite držiak na telefón k riadidlám a nastavte ho do správnej polohy. 3. Umiestnite svorku tak, aby displej telefónu smeroval správnym smerom. Po nastavení utiahnite upínaciu maticu tak, aby bola zaistená.
 • Seite 116 Vloženie telefónu do držiaka na telefón 3. Umiestnite telefón do držiaka tak, ako je to na obrázku. Svorky na ľavej a pravej strane musia byť v úplne vysunutej polohe. Uistite sa, že telefón leží na spodných podložkách, ako je to znázornené na obrázku. Pred vložením telefónu sa uistite, že sú...
 • Seite 117 Rozmery Technické údaje Veľkosť držiaka na telefón Model EM-PH1A W (celková výška) – 160 mm Veľkosť základne držiaka na telefón (Š × V X (vnútorná strana svorky na telefón) – maximálne: 91 mm, minimálne: 65 × 120 v milimetroch) 66 mm Y (šírka jednotky) – 65 mm Hmotnosť...
 • Seite 118: Pomembna Varnostna Navodila

  Tako boste pripomogli k ohranjanju virov in zaščiti okolja. Izjava RoHS: • Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp z.o.o. izjavlja, da je to držalo za telefon skladno z Direktivo RoHS 2011/65/EU. • Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi www.sharpconsumer.com.
 • Seite 119: Vsebina Embalaže

  Sestavljanje držala za telefon To držalo za telefon je namenjeno e-skuterjem Sharp EM-KS1 in EM-KS2 in je primerno tudi za večino drugih e-skuterjev s premerom krmila od 15 do 22 mm. Primeren je za večino telefonov z velikostjo zaslona od 4,7 do Držalo za telefon je sestavljeno iz dveh delov, držala in primeža.
 • Seite 120 Namestitev 1. Odvijte nastavitveno matico in odprite vpenjalni mehanizem. 2. Držalo za telefon pritrdite na krmilo in ga nastavite v ustrezen položaj. 3. Primež obrnite tako, da je zaslon telefona usmerjen v pravo smer. Po nastavitvi zategnite matico primeža, da bo zanesljivo pritrjena.
 • Seite 121 Vstavljanje telefona v držalo za telefon 3. Telefon namestite v držalo, kot je prikazano na sliki. Primeža na levi in desni morata biti v popolnoma iztegnjenem položaju. Prepričajte se, da telefon leži na spodnjih blazinicah, kot je prikazano na sliki. Pred vstavljanjem telefona se prepričajte, da sta primeža odprta.
 • Seite 122: Specifikacije

  Dimenzije Specifikacije Velikost držala za telefon Model EM-PH1A W (skupna višina) – 160 mm Velikost podnožja držala za telefon (Š x V X (v primežu za telefon) – Največ: 91 mm, Najmanj: 66 mm 65 × 120 v mm) Y (širina pripomočka) – 65 mm Z (višina pripomočka) –...
 • Seite 123: Važna Bezbednosna Uputstva

  • Sharp ne odgovara za povredu/smrt izazvanu pogrešnim korišćenjem. • Sharp ne odgovara ako korisnik ne prati lokalne zakone i restrikcije. • Ovaj držač za telefon je dizajniran za kućnu upotrebu. • Ne koristite držač za telefon ako je oštećen.
 • Seite 124 Sastavljanje vašeg držača za telefon Ovaj držač za telefon odgovara Sharp EM-KS1 i EM-KS2 e-skuterima i takođe odgovara drugim e-skuterima sa prečnikom ručke od 15 do 22 mm. Odgovara većini telefona sa veličinom ekrana opsega od 4,7 do 6,5 inča.
 • Seite 125 Instalacija 1. Odršrafite navrtanj za prilagođavanje i otvorite mehanizam stezaljke. 2. Prikačite držač za telefon na traku ručke i prilagodite je na odgovarajuću poziciju. 3. Pozicionirajte stezaljku tako da prikaz telefona bude usmeren u pravilan smer. Kada se prilagodi, zategnite navrtanj stezaljke tako da bude pričvršćen.
 • Seite 126 Ubacivanje telefona u držač za telefon 3. Stavite svoj telefon u držač onako kako je prikazano. Stezaljke na levoj i desnoj strani moraju da budu u potpuno raširenoj poziciji. Postarajte se da je telefon na dnu podloge kao što je prikazano. Pre nego što ubacite telefon postarajte se da su stezaljke otvorene.
 • Seite 127 Dimenzije Specifikacije Veličina držača telefona Model EM-PH1A W (celokupna visina) – 160 mm Veličina osnove držača za telefon (Š x V u mm) 65 × 120 X (unutar stezaljke telefona) – maksimalno: 91 mm, minimalno: 66 mm Y (širina jedinice) – 65 mm Težina (g)
 • Seite 128: Viktiga Säkerhetsföreskrifter

  VIKTIGT: Läs följande noggrant och spara för framtida referens. • Sharp ansvarar inte för skador/dödsfall orsakade av missbruk • Sharp ansvarar inte om användaren inte följer lokala lagar och restrik- tioner • Denna telefonhållare är designad för hushållsbruk. • Använd aldrig telefonhållaren om den är skadad.
 • Seite 129: Identifiering Av Delar

  Sätta ihop din telefonhållare Denna telefonhållare passar Sharp EM-KS1 och EM-KS2 elsparkcyklar och den är också lämplig för de flesta andra elsparkcyklar med styrdiameter på 15 till 22 mm. Den är lämplig för de flesta telefoner med skärmstorlek som Telefonhållaren levereras i två delar, hållaren och klämman. Dessa måste sträcker sig från 4,7 till 6,5 tum...
 • Seite 130 Installation 1. Skruva loss justeringsmuttern och öppna klämmekanismen. 2. Fäst telefonhållaren på styret och justera den till rätt läge. 3. Placera klämman så att telefondisplayen pekar i rätt riktning. När du har justerat, dra åt klämmuttern så att den sitter fast.
 • Seite 131 Sätta i telefonen i telefonhållaren 3. Placera telefonen i hållaren enligt bilden. Klämmorna till vänster och höger måste vara i helt utsträckt läge. Se till att telefonen vilar på bottendynorna som visas. Innan du sätter i telefonen, se till att klämmorna är öppna. 4.
 • Seite 132 Mått Specifikationer Storlek på din telefonhållare Modell EM-PH1A W (total höjd) – 160 mm Storlek på telefonhållarbasen (B x H i mm) 65 × 120 X (insidan av telefonklämman) - Maximalt: 91 mm, Minimum: 66 mm Y (enhetens bredd) – 65 mm Vikt (g) Z (enhetens höjd) –...
 • Seite 133 відстані від даного продукту. ВАЖЛИВО: Уважно прочитайте наступну інформацію та збережіть її для подальшого використання. • Компанія Sharp не несе відповідальність за травми чи смерть, заподіяні внаслідок неправильного використання. • Компанія Sharp не несе відповідальність за недотримання користувачем місцевого законодавства та обмежень.
 • Seite 134: Вміст Упаковки

  Складання тримача телефону Цей тримач телефону пасує до електросамокатів Sharp EM-KS1 і EM- KS2, а також більшості інших електросамокатів із діаметром трубки керма від 15 до 22 мм. Він пасує до більшості смартфонів із розміром Тримач телефону складається з двох частин: тримача і кронштейна.
 • Seite 135 Встановлення 1. Ослабте регулювальну гайку і ослабте затискачі. 2. Закріпіть тримач телефону на кермі і встановіть його у зручне положення. 3. Розташуйте кронштейн таким чином, щоб дисплей телефону був повернутий у потрібному напрямку. Відрегулювавши його положення, зафіксуйте кронштейн, затягнувши гайку.
 • Seite 136 Установлення телефону у тримач 3. Поставте телефон у тримач, як показано на рисунку. Правий і лівий затискачі мають бути повністю висунуті. Телефон має стояти на нижніх упорах. Перш ніж установлювати телефон у тримач, переконайтесь у тому, що затискачі вільні. 4. Притисніть телефон донизу. Нижні упори зсунуться донизу, і...
 • Seite 137: Технічні Характеристики

  Розміри Технічні характеристики Розміри тримача телефону Модель EM-PH1A W (загальна висота) – 160 мм Розмір основи тримача телефону (Ш х В, мм) 65 × 120 X (відстань між затискачами телефону) – максимум: 91 мм, мінімум: 66 мм Маса, г Y (ширина пристрою) – 65 мм Матеріал Пластик...
 • Seite 140 Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland Made in China SDA/MAN/0193 www.sharpconsumer.eu...

Diese Anleitung auch für:

Em-ph1aeu-b

Inhaltsverzeichnis