Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 75 50 07 Bedienungsanleitung Seite 4

Digitales sparschwein

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Digitale spaarpot
Bestelnr. 75 50 07
Beoogd gebruik
Het product dient ervoor, euro-munten te tellen en te bewaren.
Elke ingestoken euro-munt (1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 of 2 euro) worden door
het geïntegreerde telwerk herkend en aansluitend wordt het totaalbedrag in een display aan de bovenkant
weergegeven.
Via toetsen aan de bovenkant kan het geldbedrag handmatig gecorrigeerd worden, bijv. als een bankbriefje
bij de inhoud van de spaarpot toegevoegd moet worden.
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen en alle andere informatie in deze gebruiksaanwijzing op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Spaarpot
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• Uitsluitend geschikt voor normale in omloop zijnde euro munten (1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent,
50 cent, 1 of 2 euro);niet voor euro-herdenkingsmunten o.d.
• Munthouder uit hoogwaardig en onbreekbaar PET-kunststof (transparant), daardoor geen gevaar voor
glasbreuk bij het inwerpen van munten.
• Goed leesbaar LC-display
• Gebruik via twee batterijen van het type AA/Mignon
• Gegevensbehoud bij batterijvervanging
• Handmatige wijzigingen van het weergegeven geldbedrag via toetsen aan de bovenkant mogelijk
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan.
• Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten ruimten binnenshuis. Het
samengestelde product mag niet vochtig of nat worden.
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
Tips voor batterijen en accu's
• Houd batterijen/accu's buiten bereik van kinderen.
• Laat batterijen/accu's niet rondslingeren, kinderen of huisdieren zouden ze kunnen inslikken. Raadpleeg
in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken,
draag daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen.
• Batterijen/accu's niet kortsluiten, demonteren of in het vuur werpen. Explosiegevaar!
• Gewone niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, explosiegevaar! Laad uitsluitend bat-
terijen op, die hiervoor bestemd zijn, gebruik een geschikte oplader.
• Gebruik nooit batterijen en accu´s door elkaar, gebruik ofwel batterijen ofwel accu´s.
• Gebruik geen batterijen/accu;s door elkaar die in verschillende toestanden verkeren (bijv. volle en halfvolle
batterijen resp. accu's).
Het gebruik met accu's in plaats van batterijen is mogelijk. Door de lagere spanning van accu´s
(batterij = 1,5V, accu = 1,2V) is de bedrijfsduur echter korter.
Wij bevelen u daarom aan, de spaarpot met hoogwaardige alkaline-batterijen te gebruiken.
Als u toch oplaadbare accu's wilt installeren, gebruik dan uitsluitend NiMH-accu's met geringe
zelfontlading.
Batterijen plaatsen en vervangen
• Open het deksel van de spaarpot, door het naar links tegen de klok in te draaien, tot het eraf kan worden
genomen.
• Maak de enkele schroef van de batterijvakdeksel los en verwijder het dan.
• Plaats twee batterijen van het type AA/Mignon in het batterijvak. Houd rekening met de juiste polariteit
(plus/+ en min/-).
• Sluit het batterijvak weer. Plaats het batterijvakdeksel er weer op en draai de schroef voorzichtig vast.
Druk op de toets „RESET", die zich naast het batterijvak bevindt, als u de weergave op „0.00"
terug wil zetten.
• Sluit de spaarpot, door het deksel te plaatsen en naar rechts met de klok mee te draaien.
De spaarpot is nu klaar voor gebruik.
• Een batterijwisseling is vereist, als het contrast van de display minder wordt, of er helemaal geen weer-
www.conrad.com
gave meer op de display te zien is.
Versie 02/12
Gebruik
• Plaats een enkele euromunt (1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 of 2 euro) in de sleuf van
het telwerk en druk deze er volledig in.
• De munt wordt door het telwerk herkend en bij het totaalbedrag opgeteld.
Reset (totaalbedrag terug op „0.00" zetten)
• Open het deksel van de spaarpot, door het naar links tegen de klok in te draaien, tot het eraf kan worden
genomen.
• Druk op de toets „RESET", die zich naast het batterijvak bevindt. De melding wordt teruggezet op „0.00".
• Sluit de spaarpot, door het deksel te plaatsen en naar rechts met de klok mee te draaien.
Meldingwaarde in de display wijzigen
Via de toetsen aan de bovenkant kan de melding van het geldbedrag gewijzigd resp. ingesteld worden. Dit
kan bijvoorbeeld worden gebruikt, als u een bankbiljet in de spaarpot wilt stoppen.
Ga als volgt te werk:
• Druk de toets „SET" zo vaak kort in, totdat de gewenste locatie knippert.
• Wijzig de knipperende lokatie met de toetsen „+'' resp. „-''
• Indien noodzakelijk, kunt u door herhaaldelijk kort op de toets „SET" te drukken naar een andere invoer-
punt wisselen.
• Druk gedurende 5 seconden niet op een toets, om de instelmodus te verlaten.
Afvoer
a) Product
b) Batterijen en accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te
leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Uw lege batterijen/accu's kunt u kostenloos inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, bij al onze
vestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.
Technische gegevens
Bedrijfspanning ............................3 V/DC, via 2 batterijen van het type AA/Mignon
Geschikt voor .............................. Euromunten in de omloop (1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent,
Afmetingen (l x b x h) ...................176 x 120 x 152 mm
Gewicht ........................................ca. 218 g (excl. batterijen)
Bij het wisselen van de batterijen blijft het opgeslagen totaalbedrag in het telwerk behouden.
Alleen bij drukken op de toets „RESET" wordt het gewist en op „0.00" teruggezet.
Bij het gebruik van het telwerk is het noodzakelijk, dat het mechanisme de exacte muntdiameter
herkent.
Om deze reden moet er een relatief sterke veer in het telwerk aanwezig zijn, opdat de in de sleuf
van het telwerk herkenbare rollen vast tegen de ingestoken munt liggen.
Daarom vereist het een beetje meer kracht om de munt erin te steken.
Het te snel insteken van een munt of ook aan de rand afgesleten of beschadigde munten kun-
nen tot een verkeerde erkenning leiden. Hetzelfde geldt, als de munt niet volledig door de sleuf
gestoken resp. weer teruggetrokken wordt of bij het gelijktijdig insteken van meerdere munten.
Voorbeeld: Als u bij „6.00'' euro een 50-eurobiljet toe wil voegen, druk dan meermaal de toets
„SET" in, totdat de „6" knippert. Stel met de toets „+" een geldbedrag van „16.00" in.
Druk nu meerdere keren op de toets „SET", totdat de „1" knippert. Stel dan met de toets „+" het
bedrag „56.00" in.
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur af in overeenstemming met de geldende
wettelijke bepalingen.
Neem de geplaatste batterijen/accu's eruit en voer deze gescheiden van het product af.
Batterijen/accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het hiernaast afgebeelde
symbool, dat op het verbod van afvoeren met gewoon huisvuil duidt. De aanduidingen voor
de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding wordt op de
batterij/accu vermeld, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).
1 of 2 euro)
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V1_0212_01/AB

Werbung

loading