Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad MW 728 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Accubewaker MW 728
Bestelnr. 85 17 44
Beoogd gebruik
De accubewaker MW 728 dient ter bescherming van voertuigaccu's tegen diepontladen door 12 V-verbrui-
kers, die op de sigarettenaansteker worden aangesloten.
Hij mag alleen in voertuigen met een 12 V-boordspanning worden gebruikt.
Het max. aansluitvermogen/schakelvermogen bedraagt 10A.
Het gebruik is uitsluitend toegestaan in gesloten ruimtes, dus niet in de open lucht. Vermijd absoluut contact
met vocht.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast
bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand enz.
Het complete product dient niet gewijzigd resp. omgebouwd te worden en de behuizing dient niet te worden
geopend.
Volg beslist de veiligheidsaanwijzingen op.
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op de waarborg/garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade.
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het
niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. In derge-
lijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaan-
wijzing.
• Om redenen van veiligheid is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het product niet toegestaan.
• Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen van de aan te sluiten apparaten. Lees daarom de
betreffende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door.
• Neem het product niet in gebruik wanneer het beschadigd is.
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen. Kinderen kunnen niet inschatten welke
gevaren aan het gebruik van elektrische apparatuur zijn verbonden.
• Giet nooit vloeistoffen uit over elektrische apparaten. Plaats geen voorwerpen die vloeistof bevatten (bijv.
vazen) op elektrische apparaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, druip- of spatwater, sterke trillingen en hoge mecha-
nische belastingen.
• Gebruik uw accubewaker nooit meteen, nadat deze van een koude naar een warme ruimte is gebracht.
Het condenswater dat daarbij ontstaat, kan onder ongunstige omstandigheden uw apparaat vernielen.
Laat het apparaat uitgeschakeld/losgekoppeld van de stroom eerst op omgevingstemperatuur komen.
• Sluit geen accu's op de uitgang van het apparaat aan. De uitgang is in het geval van een foute polariteit
niet beveiligd en het apparaat raakt dan onherstelbaar beschadigd.
• De minimale ingangsspanning mag niet lager zijn dan 10,5 V/DC! De maxmale ingangsspanning mag niet
hoger zijn dan 14,4 V/DC!
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Raadpleeg een vakman bij vragen omtrent de werkwijze, veiligheid of aansluiting van het product.
• Neem - als u vragen hebt die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord - contact op met onze
technische dienst of een andere deskundige.
Onderdelen en bedieningselementen
3
4
(1) Sigarettenaanstekerstekker
(2) Aanduiding V LOW
(3) Aanduiding READY
(4) Sigarettenaanstekerbus
www.conrad.com
Versie 07/12
2
1
Beschrijving van de werking
De accubewaker wordt als verbindingsschakel tussen een 12 V-verbruiker, bijv. een koelbox, en de boord-
spanningscontacthouder, gewoonlijk de sigarettenaanstekerbus, geschakeld.
Indien tijdens het gebruik (bij uitgeschakelde motor) de boordspanning tot onder 11,2 V/DC (± 0,3 V) daalt,
dan scheidt de accubewaker de aangesloten verbruiker van het boordnet. Hierbij brandt de rode aanduiding
V LOW (2).
Vanaf een spanning van 12,5 V/DC (± 0,3 V) wordt de verbinding opnieuw vrijgeschakeld. De rode aandui-
ding V LOW (2) gaat weer uit en de groene aanduiding READY (3) brandt.
Het max. schakelvermogen bedraagt 120 W of 10 A.
De accubewaker heeft een overbelastings- en een kortsluitingbeveiliging (zware 10 A-zekering in de
stekker).
Aansluiting en ingebruikneming
De periode tot aan de uitschakeling van de aangesloten verbruiker (motor uit) is ten slotte
afhankelijk van de laadstatus en de ouderdom resp. het „onderhoud" (zuurniveau bij
lood-zuur-accu's, onderhoud van de polen) van de boordaccu. Let er op, dat bij lage
omgevingstemperaturen ook bij nieuwe boordaccu's rekening moet worden gehouden
met capaciteitsverlies (bij 0°C ca. -25 %).
Houd, om voldoende luchtcirculatie (koeling) zeker te stellen, een veilige afstand aan van
minimaal 10 cm ten opzichte van andere voorwerpen.
Sluit de verbruiker altijd in uitgeschakelde toestand aan (vonkvorming!).
• Verbind de 12 V-stekker van uw verbruiker met de sigarettenaanstekerbus (4).
• Steek de sigarettenaanstekerstekker (1) in de sigarettenaanstekerhouder van uw voertuig.
• Na een geslaagde aansluiting brandt de groene aanduiding READY (3) en uw verbruiker wordt van stroom
voorzien.
• Zodra de boordspanning onder de drempelwaarde van ca. 11,2 V daalt, schakelt de accubewaker de
verbruiker uit en de rode aanduiding V LOW (2) brandt.
Service en onderhoud
De accubewaker is nagenoeg onderhoudsvrij en behoeft afgezien van een incidentele reiniging met een
zachte, droge doek verder geen onderhoud.
Gebruik in geen geval schoonmaakmiddelen met een agressieve werking of chemische oplosmiddelen om-
dat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.
Vervangen van de zekering
Zorg dat bij het vervangen van zekeringen alleen zekeringen van het aangeduide type en
de aangegeven nominale stroomsterkte als vervanging worden gebruikt.
Het gebruik van gerepareerde zekeringen of het overbruggen van de zekeringhouder is
niet toegestaan.
Indien noch de groene aanduiding READY (3), noch de rode aanduiding V LOW (2) op het apparaat brandt,
is het mogelijk dat de zekering in de sigarettenaanstekerstekker defect is.
Ga bij het vervangen van de zekering als volgt te werk:
• Trek de sigarettenaanstekerstekker (1) uit de sigarettenaanstekerhouder van uw voertuig.
• Trek de aansluitstekker van uw verbruiker uit de sigarettenaanstekerbus (4).
• Schroef de beschermingskap van de sigarettenaanstekerstekker (1).
• Verwijder de defecte zekering en vervang deze door een nieuwe zekering van hetzelfde type en dezelfde
activeringskenmerken.
• Schroef de beschermingskap weer op de sigarettenaanstekerstekker (1).
• U kunt nu de accubewaker weer, als hierboven beschreven, in gebruik nemen.
Verwijdering
Elektronische apparaten bevatten recyclebare materialen en mogen niet bij het huishoudelijk
afval!
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur in overeenstemming met de geldende
wettelijke bepalingen.
Technische gegevens
Nominale spanning ......................12 V/DC
Bereik bedrijfsspanning ...............10,5 - 14,4 V/DC
Zekering .......................................Zware 10 A 250 V (6 x 30 mm)
Belastbaarheid .............................max. 10 A
Gewicht ........................................ca. 150 g
Afmetingen ..................................80 x 55 x 29 mm (zonder aansluitsnoeren)
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V1_0712_01/AB

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

85 17 44