Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 552331 Bedienungsanleitung Seite 4

Weitwinkel-objektiv für tlc200

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Groothoekobjectief voor TLC200
Bestelnr. 55 23 31
Beoogd gebruik
Het groothoekobjectief voor de time-lapse-camera TLC200 vergroot uw opnamezicht met
0,45x.
Elk ander gebruik dan hiervoor beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging
van het product.
Het product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese wettelijke regels.
Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de
betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Neem altijd de veiligheidsaanwijzingen in acht.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing.
Het 'hand'-symbool vindt u als er bijzondere tips of instructies voor de
bediening worden gegeven.
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze
gebruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgscha-
de en materiële schade en persoonlijk letsel, veroorzaakt door onvakkundig
gebruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
Algemene veiligheidsaanwijzingen
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan.
• Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, sterke trillingen of hoge
mechanische belastingen.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
• Raadpleeg een vakman als u twijfelt aan de werking of veiligheid van het product.
• Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen. Gebruik het pro-
duct uitsluitend buiten bereik van kinderen. Het product bevat kleine onderdelen
die ingeslikt kunnen worden.
• Als het product vanuit een koude naar een warme ruimte overgeplaatst wordt, kan
er condenswater ontstaan. Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur
komen voordat u het gebruikt.
• Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen in de diverse hoofdstukken van
deze handleiding.
Functie
Ga bij de bevestiging van het groothoekobjectief als volgt te werk:
• Verwijder de beschermfolie op de achterkant van de meegeleverde me-
talen ring.
• Maak het objectief van de time-lapse-camera schoon en verzeker u ervan, dat er geen stof
meer op het lensoppervlak aanwezig is.
• Plaats dan de metalen ring op de objectiefrand en druk
deze voorzichtig vast.
• Het groothoekobjectief heeft een magneet. Het
groothoekobjectief kan nu op de metalen ring aan het ob-
jectief van de time-lapse-camera worden bevestigd.
• Bevestig de meegeleverde rubberen ring met koord aan het
www.conrad.com
objectief en maak de lus vast aan de behuizing van de time-
lapse-camera TLC200. Hiervoor is boven aan de camera een
opening gemaakt (kleine gleuf) waaraan de lus kan worden
Versie 06/13
bevestigd.
• Als het groothoekobjectief niet wordt gebruikt, moet deze met de meegeleverde objectiefbe-
scherming worden afgedekt om mogelijke krassen of vuilresten te voorkomen.
Omvang van de levering
Groothoekobjectief
2 metalen ringen
Beschermafdekking voor het objectief
Bevestigingslus
Transport- / opbergtas
Onderhoud en verzorging
Het apparaat is onderhoudsvrij. Maak de buitenzijde uitsluitend schoon met behulp van een
zachte, droge doek of kwast.
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat
deze het oppervlak van de behuizing kunnen beschadigen.
Verwijdering
Apparaat
Technische gegevens
Vergroting ............................. 0,45 x
Objectiefuitvoering ................ 2 elementen in 2 groepen
Afmetingen ........................... 39 x 24 mm
Gewicht ................................. 40 g
Verklaring van conformiteit
Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit
product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van
Richtlijn 1999/5/EG.
De bevestiging van het groothoekobjectief aan de camera moet voorkomen dat het
groothoekobjectief naar beneden valt en beschadigd raakt.
Richt de camera niet direct op de zon of fel licht; de lens zou hierdoor beschadigd
kunnen worden.
Na bevestiging van de metalen ring aan het objectief van de time-lapse-camera
TLC200 moet deze niet meer worden verwijderd, omdat de lens hierdoor zou kun-
nen worden beschadigd.
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende
wettelijke bepalingen.
De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u op www.conrad.com.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.
V1_0613_01/AB

Werbung

loading