Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 97 54 20 Bedienungsanleitung Seite 4

Poe extender

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
PoE-extender
Bestnr. 97 54 20
Beoogd gebruik
Het product verlengt de kabellengte tussen de PoE-switch en het PoE-eindapparaat (bijv. PoE-
netwerkcamera) met ongeveer 100 m. Derhalve is bij het gebruik van een PoE-extender theore-
tisch een max. kabellengte mogelijk van 200 m. Er kunnen meerdere PoE-extenders achter elkaar
worden geschakeld.
De voeding vindt daarbij plaats via de netwerkkabel (PoE).
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen en andere informatie in deze gebruiksaanwijzing op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Omvang van de levering
• PoE-extender
• 4 Rubberpootjes
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• 1 RJ45-aansluiting 10/100MBit PoE IN (PD)
• 1 RJ45-aansluiting 10/100MBit PoE OUT (PSE)
• Voeding via PoE (Power over Ethernet)
LED's op de PoE-extender
PoE IN
Brandt, zodra het apparaat via de netwerkkabel op poort 2 van spanning wordt
voorzien.
PoE Out
Brandt, zodra een PoE-apparaat wordt aangesloten op poort 2.
Link/Act
Brandt bij verbinding van de betreffende poort, knippert tijdens gegevensoverdracht
Veiligheidsaanwijzingen
Lees a.u.b. voor het ingebruiknemen de volledige handleiding door. Deze
bevat belangrijke aanwijzingen omtrent het juiste gebruik.
Bij schade, veroorzaakt door het niet inachtnemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op waarborg/garantie! Wij aanvaarden geen aansprake-
lijkheid voor gevolgschade!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan. U mag het product niet openen of
demonteren! In het product bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden ingesteld of onderhouden.
• Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten binnenruimtes.
Laat het samengestelde product niet vochtig of nat worden, raak het nooit met nat-
te handen aan!
Houd het product uit de zon en bescherm het tegen overmatige hitte (>55 °C), kou
(<0 °C), stof en vuil, druppel- of spatwater, trillingen of mechanische belasting.
• Wanneer het product van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht (bijv.
tijdens transport), kan condens ontstaan. Hierdoor kan het product worden
beschadigd.
Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen, voordat u het
gebruikt. Dit kan enkele uren duren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• Neem in industriële omgevingen de Arbo-voorschriften met betrekking tot het
voorkomen van ongevallen in acht.
• In scholen, opleidingcentra, hobbyruimten en werkplaatsen moet geschoold per-
soneel voldoende toezicht houden op het gebruik van het product.
• Ga voorzichtig met het product om. Door schokken, slagen of een val, ook van
geringe hoogte, wordt het beschadigd.
• Neem - als u vragen hebt die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord -
contact op met onze technische dienst of een andere deskundige.
Aansluiten en ingebruikname
www.conrad.com
• Plak de bijgesloten rubberpootjes aan de onderkant van het apparaat op de hiervoor voorzie-
ne plaatsen, voorafgaand aan het aansluiten van het product. Als alternatief kan de extender
Versie 02/11
ook aan de wand worden gemonteerd (uitsparing aan de onderkant van de behuizing; geen
montagemateriaal in de leveringsomvang aanwezig).
°
• Sluit poort 2 van de PoE-extender via een volledig bezette netwerkkabel aan (wij adviseren
cat. 5e of beter) op een netwerkconnector van uw PoE-switch. Als alternatief kan het apparaat
ook op een PoE-injector of op een PoE-extender worden aangesloten. Als uw PoE-switch is
ingeschakeld, brandt nu de link-/act-LED van poort 2 en de LED "PoE IN".
• Sluit nu poort 1 van de extender ook via een volledig bezette netwerkkabel aan op de netwerk-
connector van uw PoE-eindapparaat (bijv. PoE-netwerkcamera). De LED's "PoE OUT" en
link/act van poort 1 gaan branden.
• Zodra er gegevensoverdracht plaatsvindt, beginnen beide link-/act-LED' s te knipperen.
Toepassing
Onderhoud en schoonmaken
Het apparaat is voor u onderhoudsvrij, demonteer het nooit.
Verwijder voor het schoonmaken altijd de beide netwerkkabels. Op die manier is het product los-
gekoppeld van de voeding.
U kunt stof met behulp van een schone en zachte kwast en een stofzuiger gemakkelijk verwijderen.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Hierdoor kan het product verkleuren.
Druk tijdens het schoonmaken niet te hard op het oppervlak, om krassen te voorkomen.
Afvoer
Technische gegevens
Vermogensopname ......................................max. ca. 2 W
Netwerkpoorten ............................................1 Port PoE IN (PD), 1 Port PoE OUT (PSE)
Uitgangsspanning PoE ................................48 V/DC
Aansluitvermogen PoE ................................max. 15,4 W
Afmetingen (B x H x D) ................................ca. 130 x 24 x 77 mm
Massa ..........................................................ca. 252 g
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf ........0 °C tot +55 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf ....................10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid,
© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.
De maximale kabellengte van de PoE-switch naar de extender en van de extender
naar het PoE-eindapparaat, bedraagt telkens 100 m. De patch-kabel moet volledig
bezet zijn.
Normaalgesproken staat bij PoE ca. 15,4 Watt aansluitvermogen per poort ter
beschikking; deze mag niet worden overschreden. Omdat de PoE-extender via de
netwerkkabel van voeding wordt voorzien, staan er daarna nog ca. 13 Watt ter
beschikking. Afhankelijk van de kabellengte kan het aansluitvermogen ook afnemen.
Houd hiermee rekening met de handleiding van het betreffende apparaat.
Er kunnen ook meerdere PoE-extenders achter elkaar worden geschakeld. De
kabellengte wordt per apparaat met 100 m verlengd. Het aansluitvermogen neemt
evenredig af.
Let hiervoor op de Engelstalige handleiding van de fabrikant.
De beide poorten van de PoE-extender hebben een automatische uplink-herken-
ning. Daardoor kan er voor de aansluiting van de extender een gebruikelijke patch-
kabel worden gebruikt.
• Onderhoud of reparaties mogen uitsluitend door een deskundige werkplaats worden
uitgevoerd.
• Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen!
Indien u beschadigingen vaststelt, mag u het product NIET meer gebruiken!
• Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het product zichtbare beschadigingen vertoont
- het product niet of niet juist functioneert (bijv. brandlucht)
- het product onder ongunstige condities werd opgeslagen
• Zorg ervoor dat het snoer bij het plaatsen van het product niet wordt geknikt of
afgekneld.
Elektrische en elektronische producten horen niet bij huishoudelijk afval!
Verwijder dit product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wette-
lijke bepalingen.
niet condenserend
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
................
V1_0211_01/AB

Werbung

loading