Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 62 27 13 Bedienungsanleitung Seite 4

Ethernet über vdsl verlängerung

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Ethernet via VDSL-verlenging
Bestelnr. 62 27 13
Beoogd gebruik
Het product is bedoeld voor de overdracht van een Ethernet-netwerksignaal over lange afstanden. Een
RJ45-bus op elk van de beide converters dient voor de aansluiting op een conventioneel 10/100MBit-
netwerk, een RJ11-aansluiting dient steeds voor de verbinding met de overdrachtskabel. Deze kan door
de VDSL-overdracht van de converters bovendien bijv. voor een gewoon telefoonsignaal worden gebruikt.
De stroomvoorziening vindt plaats via twee meegeleverde netvoedingadapters.
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen en alle andere informatie in deze gebruiksaanwijzing op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• 2x converter
• 2x netvoedingadapter
• Gebruiksaanwijzing van de fabrikant (in de Engelse taal)
• Korte handleiding
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprake-
lijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het
niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk! In dergelijke ge-
vallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen
van het product niet toegestaan. Demonteer het daarom nooit.
• Het product is geen speelgoed. Houd apparaten die op netspanning werken uit de buurt van
kinderen. Wees daarom extra voorzichtig als er kinderen aanwezig zijn.
Gebruik het product op een zodanige manier, dat het buiten bereik van kinderen ligt.
• Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten ruimten binnenshuis. Laat
het samengestelde product niet vochtig of nat worden, raak het nooit met natte handen aan!
Bij de netvoedingadapters bestaat levensgevaar door elektrische schokken!
• Het product mag niet aan extreme temperaturen, direct zonlicht, trillingen of vochtigheid bloot-
gesteld worden.
• De constructie van de netvoedingadapter voldoet aan beschermingsklasse II. Gebruik als
spanningsbron voor de netvoedingadapters uitsluitend een reglementaire contactdoos.
De contactdozen waarin de beide netvoedingadapters worden gestoken moeten gemakkelijk
toegankelijk zijn.
• Trek de netvoedingadapters nooit aan de kabel uit de contactdoos.
• Raak een netvoedingadapter niet aan als deze beschadigingen vertoont; er bestaat kans op
een levensgevaarlijke elektrische schok!
Schakel eerst de netspanning van de contactdoos op alle polen uit, waarin de netvoe-
dingadapter is geplaatst (bijv. door de bijbehorende zekeringautomaat uit te schakelen of de
smeltzekering eruit te draaien en vervolgens de aardlekschakelaar uit te schakelen).
Trek daarna pas de stekker van de netvoedingadapter uit de contactdoos. Zorg ervoor dat
de beschadigde netvoedingadapter op milieuvriendelijke wijze wordt verwijderd, gebruik hem
niet langer.
Vervang hem door een nieuwe netvoedingsadapter met dezelfde specifi caties.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte -
kan het beschadigd raken.
• Controleer het product voorafgaand aan elk gebruik op beschadigingen!
Indien u beschadigingen vaststelt, sluit het product dan NIET op de netspanning aan!
Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het product zichtbare beschadigingen vertoont
- het product niet of niet juist functioneert (bijv. brandlucht)
- het product onder ongunstige condities werd opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig was
• Let er bij aansluiting en gebruik op, dat de kabels niet geknikt of platgedrukt worden
• Vermijd de volgende ongunstige omgevingscondities op de opstelplek of tijdens het transport:
- vocht of een te hoge luchtvochtigheid
- extreme koude of hitte
- stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- sterke trillingen
• Haal de netvoedingadapters uit de contactdoos wanneer u het product langere tijd niet ge-
bruikt (bijv. bij opslag).
Instellingen
www.conrad.com
Op beide converters vindt u vier DIP-schakelaars, die voor de ingebruikname ingesteld dienen te worden.
1
Versie 08/13
2/3 keuze van de overdrachtsstandaard
4
Ingebruikname
• Verbind beide RJ11-bussen van de converters via een geschikte kabel met elkaar. Deze kan door de
VDSL-overdracht van de converters bovendien bijv. voor een gewoon telefoonsignaal worden gebruikt.
• Stel de DIP-schakelaars dienovereenkomstig in.
• Verbind de ronde laagspanningsstekker van de netvoedingadapters met de betreffende bussen van de
converters.
• Steek de netvoedingadapters in een contactdoos. De „Power"-led op de converters gaat branden.
• De converters beginnen nu, om een netwerkverbinding op te bouwen, naar elkaar te zoeken. Bij
een juiste verbinding gaat de led „Link/Nego" naast de RJ11-bussen branden.
Verhelpen van storingen
Geen netwerkverbinding
• Stel de DIP-schakelaars op beide converters naar behoren in.
• Controleer de kabelverbinding tussen de converters op de juiste verbinding; er mag geen sprake zijn van
een kortsluiting of een onderbreking.
Langzame resp. instabiele gegevensoverdracht
• De kabelverbinding tussen de converters is te lang of de kabelkwaliteit is te slecht.
• Stel DIP-schakelaar 4 op beide converters hetzelfde in, gebruik als test 6dB of 9db en controleer de
verbinding opnieuw.
Verwijdering
Onderhouden en schoonmaken
Onderhoud of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde
werkplaats. In het product bevinden zich geen onderdelen die door u onderhouden dienen te worden; open/
demonteer het daarom nooit.
Voor het schoonmaken is een droge, zachte en schone doek voldoende.
Stof kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een langharige, zachte en schone kwast en een
stofzuiger.
Technische gegevens
a) Converter
Bedrijfsspanning ..........................12 V/DC
RJ45-netwerk ..............................10/100MBit
Afmetingen ..................................102 x 75 x 22,5 mm
Gewicht ........................................208 g
b) Netvoedingadapter
Bedrijfsspanning ..........................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Uitgang ........................................12 V/DC, 1 A
ON = „CO", OFF = „CPE"
Eén van de converters moet op „CO" worden ingesteld, de andere op „CPE" (gewoonlijk de converter
die met het eindapparaat wordt verbonden, bijv. een computer).
OFF/OFF = Bijlage A-30a
ON/OFF = Bijlage A-17a
OFF/ON = B-30a-997
ON/ON = B-17a-997
ON = „6dB", OFF = „9dB"
Afhankelijk van de kabellengte resp. -kwaliteit kan hier de signaal-ruisafstand (SNR = „signal to noise
ratio") worden ingesteld. Bij korte kabels resp. bij een betere kabelkwaliteit kunt u 6dB instellen, wat tot
een hoger overdrachtspercentage kan leiden.
Verdere informatie over de led's vindt u in de fabrikantenhandleiding.
Voer het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen
af.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsproducten, reinigingsalcohol of andere chemische
oplosmiddelen, omdat hierdoor de oppervlakken kunnen worden aangetast of de algehele wer-
king negatief beïnvloed kan worden.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.
V1_0813_01/AB

Werbung

loading