Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

In Gebruik Nemen - Conrad SFG 2000 Serie Kurzanleitung

Dds-funktionsgenerator
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

In gebruik nemen

Steek de meegeleverde netkabel in de apparaatsteker aan de achterzijde en sluit de geaarde
stekker aan op een geaarde contactdoos.
Schakel het apparaat in behulp van de netschakelaar (POWER I/0).
Na een korte initialisatiefase is het apparaat klaar voor gebruik.
Sluit de meetsnoeren/meetpennen aan op de BNC-contrastekers. De contrasteker „OUTPUT 50
Ω" geeft de opgewekte signaalspanning met een impedantie van 50 Ohm af.
Op de aansluiting „COUNTER INPUT" kan een extern signaal voor het meten van frequentie
worden aangeboden.
De meetspanning mag enkel op een binnenader worden aangelegd. De buiten-
ader (referentiemassa) is aangesloten op het aardpotentiaal (aardleider).
De max. opgegeven meetspanning mag om redenen van veiligheid niet worden
overschreden.
Verwijder na het voltooien van de meting het meetsnoer van het meetobject en schakel het
apparaat uit.
Reiniging
Neem absoluut de volgende veiligheidsvoorschriften in acht, vóórdat u het product reinigt:
Bij het openen van deksels of het verwijderen van onderdelen, behalve wanneer
dit handmatig mogelijk is, kunnen spanningvoerende delen worden blootge-
legd.
Neem - voor het reinigen of onderhouden - alle aangesloten leidingen van het
apparaat los en schakel het apparaat uit.
Gebruikt voor het reinigen geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen, zoals benzine,
alcohol en soortgelijke. Dit kan het oppervlak van het apparaat aantasten. De dampen van der-
gelijke middelen zijn bovendien explosief en schadelijk voor de gezondheid. Gebruik voor het
reinigen ook geen scherpe werktuigen zoals schroevendraaiers of metaalborstels e.d.
Gebruik om het product resp. het scherm en de meetsnoeren te reinigen een schone, pluisvrije,
antistatische en licht vochtige schoonmaakdoek.
Mocht u technische vragen hebben over de omgang met het apparaat, dan kunt
u onder het volgende telefoonnummer contact opnemen met onze technische
dienst:
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 2, D92530 Wernberg,
Tel.: +49 1805 312 118
Verwijderen
Afgedankte elektronische apparaten zijn grondstoffen en behoren niet bij het huisvuil. Is
het apparaat aan het einde van zijn levensduur gekomen, breng dan het apparaat volgens
de geldende wettelijke voorschriften naar één van de gemeentelijke inzamelpunten.
Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.
Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot bescherming van het milieu!
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2007 by Conrad Electronic Benelux B.V. Printed in Germany.
*11-07/AH

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis