Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik - Conrad SFG 2000 Serie Kurzanleitung

Dds-funktionsgenerator
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

K O R T E G E B R U I K S A A N W I J Z I N G www.conrad.com
DDS-Functiegenerator
Serie SFG 2000
Bestnr. 12 29 41
SFG 2004
Bestnr. 12 29 42
SFG 2007
Bestnr. 12 29 43
SFG 2010
Bestnr. 12 29 44
SFG 2020
Bestnr. 12 29 45
SFG 2104
Bestnr. 12 29 46
SFG 2120

Beoogd gebruik

De DDS-functiegenerator wekt - afhankelijk van het model - meetsignalen met een frequentie
tussen 100 mHz en maximaal 20 MHz op met verscheidene golfvormen en instelbare amplitude.
Het scherm toont de functies. Dankzij de digitale synthesizer zijn de uitgangssignalen uiterst nauw-
keurig en stabiel qua frequentie. In de 2100 serie is een frequentieteller ingebouwd voor het meten
van externe signalen. De meetaansluiting loopt via BNC-contrastekers.
De op het apparaat aangegeven maximale meetspanning mag nimmer worden overschreden.
Gebruik eventueel spanningdelende meetpennen om het signaal te verzwakken.
Het apparaat mag enkel worden aangesloten op en gebruikt via een geaarde contactdoos van
het openbare elektriciteitsnet.
Iedere andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van het product.
Daarnaast bestaat het risico van bijvoorbeeld kortsluiting, brand of elektrische schokken.
Het samengestelde product mag niet worden gewijzigd resp. omgebouwd en de behuizing mag
niet worden geopend.
Een meting in vochtige ruimten of buitenshuis resp. bij omgevingen in ongunstige omstandig-
heden is niet toegestaan.
Ongunstige omgevingsomstandigheden zijn:
- Vocht of hoge luchtvochtigheid,
- Stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen,
- Onweer resp. onweerachtige omstandigheden zoals sterke elektrostatische velden en derge-
lijke.
Neem de veiligheidsaanwijzingen, opgenomen in deze bedieningshandleiding, beslist in acht.
Deze korte handleiding is bedoeld als toelichting op de veiligheidsvoorzieningen om het werken
met het apparaat zo veilig mogelijk te maken. De verschillende functies van het apparaat worden
uitvoerig in de meegeleverde Engelstalige bedieningshandleiding uitgelegd.
Veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen
Lees a.u.b. vóór het in gebruik nemen de volledige handleiding door; deze bevat
belangrijke aanwijzingen voor een juist gebruik.
• Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze bedieningshandleiding, vervalt
het recht op garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
• Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet
opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! In
dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan.
• De constructie van het product voldoet aan beschermingsklasse 1. Gebruik als spanningbron
enkel een goedgekeurde, geaarde contactdoos (115...230 V~) van het openbare elektrici-
teitsnet.
• Houd meetapparatuur en -apparaten, die op het elektriciteitsnet worden aangesloten, buiten
bereik van kinderen. Wees dus extra voorzichtig bij aanwezigheid van kinderen.
• Sluit de BNC-uitgang van de meetkabel eerst op de generator aan, voordat u de meetkabel
verbindt met de te meten meetkring. Koppel na het voltooien van de meting eerst de meet-
contacten los van de meetkring voordat u de BNC-uitgang scheidt van de generator.
• Wees vooral voorzichtig bij het omgaan met wisselspanningen groter dan 25 V (AC) of gelijk-
spanningen groter dan 35 V (DC)! Al bij deze spanningen kunt u, wanneer u de elektrische
geleiders aanraakt, een levensgevaarlijke elektrische schok oplopen.
• Controleer voor elke meting uw meetapparaat en de meetdraden op beschadiging(en).
Verricht in geen geval metingen als de beschermende isolatie beschadigd (ingescheurd, afge-
scheurd, enz.) is.
• Om een elektrische schok te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u de te meten aansluitin-
gen/meetpunten tijdens het meten niet, ook niet indirect, aanraakt.
• Pak de meetpenpen tijdens het meten niet voorbij de voelbare greepmarkering aan. Dit kan
levensgevaarlijke elektrische schokken tot gevolg hebben.
• Gebruik het apparaat niet kort voor, tijdens of kort na een onweer (blikseminslag! / energierijke
piekspanningen!). Let erop dat uw handen, schoenen, kleding, de grond, het meetinstrument
resp. de meetsnoeren, de schakelingen of schakeldelen en dergelijke absoluut droog zijn.
• Gebruik het apparaat niet in ruimten of onder ongunstige omstandigheden waarin/waarbij
brandbare gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn.
• Vermijd het gebruik van het apparaat in de onmiddellijke omgeving van:
- sterke magnetische of elektromagnetische velden
- zendantennes of HF-generatoren.
- Hierdoor kunnen de meetwaarden worden beïnvloed.
Version 11/07
• Gebruik voor het meten alleen de meegeleverde meetsnoeren resp. meetaccessoires, die op
°
de specificaties van de generator zijn afgestemd. Gebruik enkel dubbel of versterkt geïsoleer-
de meetaccessoires (bijvoorbeeld volledig geïsoleerde BNC-adapters enz.)
• Indien aan te nemen is dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, schakel dan het appa-
raat uit en beveilig het tegen onbedoeld gebruik. U mag ervan uitgaan dat een gebruik zonder
gevaar niet langer mogelijk is als:
- het product zichtbare beschadigingen vertoont,
- het apparaat niet meer werkt en
- als het langdurig onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of
- na zware transportbelasting.
• Schakel het apparaat nooit meteen in nadat het van een koude naar een warme ruimte is
gebracht. Het condenswater dat dan ontstaat, kan onder bepaalde omstandigheden het appa-
raat beschadigen. Laat het uitgeschakelde apparaat eerst op kamertemperatuur komen.
• Demonteer het product nooit! Er bestaat kans op een levensgevaarlijke elektrische schok!
• Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Het apparaat is alleen geschikt voor droge ruimten binnenshuis (geen badkamers of andere
vochtige ruimten). Vermijd in ieder geval dat het apparaat vochtig of nat wordt. Er bestaat kans
op een levensgevaarlijke elektrische schok!
• Leef in bedrijven de veiligheidsvoorschriften na van het „Verbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel".
• Raadpleeg een vakman als u twijfelt over de werkwijze, veiligheid of aansluiting van het appa-
raat.
• Ga voorzichtig om met het product. Door stoten, slagen of een val, zelfs van een geringe hoogte,
kan het beschadigd raken.
• Raadpleeg ook de meegeleverde gedetailleerde bedieningshandleiding.
Dit apparaat heeft de fabriek in een veiligheidstechnisch onberispelijke staat verlaten.
Om deze toestand te handhaven en een gebruik zonder gevaren te waarborgen, moet de gebru-
iker de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen in acht nemen zoals die in de de meegele-
verde handleidingen zijn opgenomen. Let op de volgende symbolen:
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in deze bedienings-
handleiding, die absoluut in acht moeten worden genomen.
Een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt voor een elektrische schok of een
inperking van de elektrische veiligheid van het apparaat.
Het „Hand"-symbool vindt u bij bijzondere tips of instructies voor de bediening.
Dit product voldoet aan de CE-eisen en voldoet daarmee aan de vereiste Europese
richtlijnen. Waarschuwing! Dit is een inrichting naar klasse A. Deze inrichting kan in
woonruimten radiostoringen veroorzaken. In zo´n geval kan van de gebruiker worden
verlangd dat hij passende maatregelen treft.
Aansluiting van de aardleiding. Beschermingsklasse 1. Deze schroef/aansluiting mag
niet worden losgemaakt.
Aardpotentiaal
Referentiemassa behuizing
Controleer regelmatig de technische veiligheid van het apparaat en de meet-
snoeren, b.v. op beschadiging van de behuizing of afknellen van de snoeren enz.
Gebruik het apparaat in geen geval in geopende toestand. !LEVENSGEVAAR!
Overschrijd in geen geval de max. toegelaten ingangswaarden. Raak schakelin-
gen en schakeldelen niet aan als daarop een hogere middelbare wisselspanning
staat dan 25 V AC of een gelijkspanning hoger dan 35 V DC! Levensgevaar!
Uitpakken
Controleer na het uitpakken alle onderdelen of volledigheid en op mogelijke beschadigingen..
Gebruik beschadigde onderdelen om reden van veiligheid niet. Neem in geval
van beschadiging contact op met onze klantenservice.
Opstellen van het apparaat
Plaats het apparaat met behulp van de handgreep resp. de apparaatvoet zo dat hij comfortabel
te bedienen en af te lezen is.
Om binnen de toleranties van de technische gegevens te vallen, moet het appa-
raat minstens twintig minuten binnen het opgegeven temperatuurbereik in wer-
king zijn.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis