Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu; Tiếng Việt - Asus ROG Strix Arion ESD-S1C Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Bahasa Indonesia

• Kecepatan transfer dapat berbeda, tergantung pada perangkat dan SSD Anda.
• Untuk memanfaatkan transfer kecepatan tinggi USB 3.2 Gen 2, pastikan Anda
telah menyambungkan produk ke komputer dengan port USB 3.2 Gen 2.
• Untuk penghematan daya terbaik, pastikan Anda telah menyambungkan produk
ke komputer menggunakan kabel yang disediakan.
• Untuk efek penghilangan panas terbaik, jangan lepas bantalan termal yang
terpasang.
• Jika Anda ingin mengubah mode pencahayaan standar atau mensinkronisasi
efek pencahayaan dengan perangkat yang mendukung Aura lainnya, instal Aura
Sync Utility. Versi terbaru Aura Sync Utility tersedia di
https://www.asus.com/campaign/aura/global/download.html.
• Pastikan Anda telah mencadangkan data sebelum mengirim unit untuk layanan
RMA. Kami tidak bertanggung jawab selain jaminan perangkat keras terbatas
ini.
• Jaminan ini tidak mencakup aksesori yang dikirim bersama produk ini, seperti:
kait-R, dudukan pelindung, pelepas pin, dan kabel USB.

Bahasa Melayu

• Kelajuan pemindahan mungkin berbeza bergantung pada peranti dan SSD anda.
• Untuk memanfaatkan kadar pemindahan tinggi USB 3.2 Gen 2, pastikan anda
telah menyambungkan produk pada port USB 3.2 Gen 2 pada komputer anda.
• Untuk kecekapan kuasa terbaik, pastikan anda telah menyambungkan produk ke
komputer anda menggunakan kabel yang disediakan.
• Untuk kesan pelepasan haba yang terbaik, jangan tanggalkan pad terma yang
dilekapkan.
• Jika anda mahu mengubah mod pencahayaan praset atau menyegerakkan
kesan pencahayaan dengan peranti lain yang didayakan Aura, pasang Aura
Sync Utility. Versi terkini Aura Sync Utility boleh didapati di
https://www.asus.com/campaign/aura/global/download.html.
• Pastikan anda telah menyandarkan semua data anda sebelum menghantar
unit anda untuk perkhidmatan RMA. Kami tidak menerima liabiliti atau
bertanggungjawap atas sebarang kehilangan selain daripada waranti
perkakasan (hardware) yang terhad ini.
• Waranti ini tidak meliputi aksesori, yang telah dihantar bersama produk ini,
seperti Cangkuk-R, pemegang pelindung, pelenting pin dan kabel USB.
한국어
• 전송 속도는 장치와 SSD 에 따라 다를 수 있습니다 .
• USB 3.2 Gen 2 의 높은 전송 속도를 활용하려면 이 제품을 컴퓨터의 USB 3.2
Gen 2 포트에 연결해야 합니다 .
• 전원 효율을 최고로 높이려면 이 제품과 컴퓨터를 연결할 때 제품과 함께 제공된
케이블을 사용해야 합니다 .
• 열 발산 효과를 최대로 높이려면 부착된 열전도 패드를 제거하지 마십시오 .
• 사전 설정된 조명 모드를 변경하거나 조명 효과를 다른 Aura 지원 장치와 동기화
하려면 Aura Sync 유틸리티를 설치하십시오 . 최신 버전의 Aura Sync 유틸리티는
https://www.asus.com/campaign/aura/global/download.html 에서 다운로드할 수
있습니다 .
• RMA 서비스를 받기 위해 제품을 보내기 전에 모든 데이터를 백업하십시오 . 당사
는 하드웨어에 대한 본 제한 보증의 범위를 벗어난 경우 어떠한 책임도 지지 않습
니다 .
• 이 보증은 R 자형 후크 , 보호 홀더 , 핀 이젝터 , USB 케이블 등과 같이 이 제품과
함께 제공된 액세서리에 적용되지 않습니다 .
20
ไทย
• ความเร็ ว ในการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล อาจแตกต่ า งกั น ไป ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ อุ ป กรณ์ แ ละ
• เพื ่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากอั ต ราการถ่ า ยโอนความเร็ ว สู ง ของ
คุ ณ ได้ เ ชื ่ อ มต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องคุ ณ เข้ า กั บ พอร์ ต
• เพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งานที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด
โปรดตรวจสอบว่ า คุ ณ ได้ เ ชื ่ อ มต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องคุ ณ เข้ า กั บ คอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ ส ายเคเบิ ้ ล ที ่ จ ั ด มาให้ แ ล้ ว
• เพื ่ อ การกระจายความร้ อ นที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด โปรดอย่ า ถอดแผ่ น ความร้ อ นที ่ เ ช ื ่ อ มต่ อ อยู ่
• ถ้ า คุ ณ ต้ อ งการเปลี ่ ย นโหมดแสงที ่ ต ั ้ ง ไว้ ห รื อ ซิ ง ค์ โ ครไนซ์ เ อฟเฟ็ กต์ แ สงกั บ อุ ป กรณ์ อ ื ่ น ที ่ เ ปิ ดใช้ ง าน
ให้ ต ิ ด ตั ้ ง โปรแกรม
Aura Sync Utility
สามารถค้ น หาเวอร์ ช ั น ล่ า สุ ด ของ
https://www.asus.com/campaign/aura/global/download.html
• ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า คุ ณ ได้ ส ำ า รองข้ อ มู ล ทั ้ ง หมดของคุ ณ
ก่ อ นที ่ จ ะส่ ง อุ ป กรณ์ ข องคุ ณ เพื ่ อ รั บ บริ ก ารที ่ ศ ู น ย์ บ ริ ก าร เราไม่ ร ั บ ผิ ด ชอบเรื ่ อ งข้ อ มู ล อื ่ น ใด
นอกเหนื อ จากการรั บ ประกั น ฮาร์ ด แวร์
• การรั บ ประกั น นี ้ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที ่ จ ั ด ส่ ง พร้ อ มกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ เ ช่ น ตะขอรู ป ตั ว
สลั ก ถอดพิ น และสาย
USB
Tiếng Việt
• Tốc độ truyền dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào các thiết bị và ổ đĩa thể rắn
(SSD) của bạn.
• Để tận dụng tốc độ truyền dữ liệu cao của USB 3.2 Gen 2, hãy đảm bảo rằng
bạn đã cắm sản phẩm vào cổng USB 3.2 Gen 2 trên máy tính.
• Để đạt hiệu quả nguồn điện tối ưu, đảm bảo bạn đã kết nối sản phẩm với máy
tính bằng các loại cáp kèm theo.
• Để đạt hiệu quả tản nhiệt tối ưu, vui lòng không tháo miếng dán tản nhiệt đính
kèm.
• Nếu bạn muốn thay đổi chế độ chiếu sáng cài sẵn hoặc đồng bộ hóa hiệu ứng
ánh sáng với các thiết bị hỗ trợ Aura (ánh sáng xung quanh) khác, hãy cài đặt
Aura Sync Utility (Tiện ích đồng bộ Aura). Phiên bản mới nhất của Aura Sync
Utility có sẵn tại https://www.asus.com/campaign/aura/global/download.html.
• Đảm bảo bạn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi chuyển thiết bị cho dịch vụ
RMA. Chúng tôi không chịu trách nhiệm vượt quá chính sách bảo hành phần
cứng giới hạn này.
• Chính sách bảo hành này không bao gồm các phụ kiện đã được giao cùng với
sản phẩm này - như móc R, giá giữ bảo vệ, chốt nhả khay SIM và cáp USB.
ของคุ ณ
SSD
USB 3.2 Gen 2
โปรดตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า
ของคอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว
USB 3.2 Gen 2
Aura Sync Utility
ตั ว ยึ ด ป้ องกั น
R
Aura
ได้ ท ี ่
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis