Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Odstraňování Závad - Epson OT-SC20 Benutzerhandbuch

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Nabíjení tiskárny
Nabíjejte tiskárnu pomocí níže uvedeného postupu. Viz obrázek C na straně 4.
!
POZOR:
Tiskárnu nabíjejte při okolní teplotě v rozmezí 10 až 30 °C.
Zajistěte, aby nebyly k nabíjecí svorce přichyceny žádné cizí látky, mastnota apod.
1.
Vložte tiskárnu do samostatné nabíječky. Zatlačte na tiskárnu tak, aby zacvakla.
2.
Spustí se nabíjení a rozsvítí se LED kontrola Charge (Nabíjení).
3.
Po dokončení nabíjení LED kontrola Charge (Nabíjení) zhasne. Stiskněte tlačítko pro
uvolnění a vyjměte tiskárnu.
Čištění samostatné nabíječky
Před čištěním samostatné nabíječky odpojte její síťový kabel vždy ze zásuvky a setřete
nečistoty suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
!
POZOR:
Nepoužívejte rozpouštědla, jako například líh, benzen nebo ředidla nátěrových hmot. Při
použití takových rozpouštědel by mohlo dojít ke změně nebo poškození plastových nebo
pryžových dílů.
Čištění nabíjecích svorek
Pokud jsou na nabíjecích svorkách nečistoty nebo cizí látky, nemusí nabíjení fungovat
správně. Zajistěte, aby byl síťový kabel vytažen ze zásuvky. Pak odstraňte nečistoty suchým
hadříkem nebo vatovou tyčinkou.
Společnost Epson doporučuje tyto díly pravidelně čistit (standardně každé 3 měsíce).
!
POZOR:
Po dokončení nabíjení mohou být nabíjecí svorky velmi horké. Dávejte pozor, abyste se
jich nedotkli a před čištěním je nechte vychladnout.
Nepoškozujte napájecí svorky tím, že se jich budete dotýkat prsty nebo tvrdými
předměty.
Nevystavujte nabíjecí svorky účinkům vody. Pro čištění používejte suchý hadřík nebo
vatovou tyčinku.
Odstraňování závad
LED kontrolka Charge (Nabíjení) se nerozsvítí
Zkontrolujte, zda je správně připojen síťový adaptér. (
na straně 72
Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a baterie správně nainstalovány. (
na straně 73
)
)
U „Připojení síťového adaptéru"
U „Nabíjení tiskárny"
73

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis