Herunterladen Diese Seite drucken

Forte EPLV621B Montageanleitung Seite 33

Werbung

MOBİLYA BAKIMI ÖNERİLERİ
- TR -
Mobilyanın doğru bakımı için lütfen aşağıdaki önerilere
uyunuz. Temizlemek için, temiz, kuru, yumuşak bir bez
kullanın. Mobilyanın daha ayrıntılı temizlenmesi
gerektiği taktirde bezi suyla hafifçe ıslatın veya
mobilya temizliği için özel deterjanı kullanın, ardından
temizlenmiş yüzeyleri kuruyana kadar silin. Metal ve
cam parçaları üzerine yerleştirilmiş talimatlarına uygun
olarak bu tür yüzeyleri temizlemek için
kullanılan piyasadaki mevcut temizlik maddeleriyle
temizleyin.
Aşındırıcı, paslandırıcı ve amacı bilinmeyen maddeleri
kullanmayın.
Temizlik ürünlerinin mobilya temizliği için
uygunluk işareti bulunması gerekir.
DİKKAT!!! Koruyucu filmi kaldırılmış parlak yüzeyler,
72 saat geçtikten sonra temizlenebilir ve kullanılabilir.
- P -
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DE
MÓVEIS
Por favor, para a manutenção correta dos móveis,
siga as instruções indicadas abaixo:
Para a limpeza, utilize um pano limpo, seco e suave.
Caso os móveis requeiram uma limpeza mais
profunda, pode-se humedecê-lo levemente com água
ou com um produto de limpeza para móveis e, em
seguida, secar os elementos limpos. Para as peças
metálicas e de vidro, utilizar produtos comerciais de
limpeza destinados a este tipo de materiais, em
conformidade com as instruções colocadas sobre sua
embalagem.
Não utilizar produtos corrosivos, abrasivos e outros
produtos de destinação desconhecida.
É necessário que os produtos de limpeza
possuam uma informação clara que servem para
limpar móveis.
ATENÇÃO !!! Os elementos em alto brilho de que foi
retirada a película de proteção, podem ser limpos e
utilizados apenas depois de 72 horas.
- SLO-
NAVODILA GLEDE VZDRŽEVANJA
POHIŠTVA
Prosimo, da pri vzdrževanju pohištva upoštevate
spodnja navodila in opozorila:
Za čiščenje uporabljajte čisto, suho in mehko krpo. Če
je potrebno temeljitejše čiščenje pohištva, lahko krpo
rahlo navlažite z vodo ali tekočim čistilnim sredstvom,
namenjenim za čiščenje pohištva, nato je treba
čiščene elemente obrisati do suhega. Kovinske in
steklene dele čistite s čistilnimi sredstvi, namenjenimi
za čiščenje te vrste materialov, ki so na voljo v
trgovinah;
ta
sredstva
uporabljajte
priloženimi navodili proizvajalcev.
Ne uporabljajte jedkih, abrazivnih sredstev in podobnih
sredstev, katerih namembnost ni opredeljena.
Čistilna sredstva, ki jih uporabljate, morajo imeti
jasno označbo, da so namenjena za čiščenje
pohištva.
POZOR!!! Elemente visokega sijaja, s katerih je bila
odstranjena zaščitna folija, je dovoljeno čistiti in
uporabljati šele po preteku 72 ur.
- NL-
RICHTSNOEREN INZAKE
MEUBELVERZORGING
Let u met het oog op een juiste meubelverzorging aub
op het onderstaande:
Maakt u bij het reinigen gebruik van een schone,
droge en lichte stof. Als de meubels grondiger moeten
worden schoongemaakt, dan mag deze stof licht
worden
bevochtigd
met
schoonmaakmiddel
dat
is
bestemd
meubelreiniging, en dienen de gereinigde onderdelen
vervolgens te worden drooggeveegd. Metalen en
glazen
delen
dienen
volgens
aanwijzing te worden gereinigd met in de handel
verkrijgbare
schoonmaakmidelen
materialen.
Maak geen gebruik van bijtende, schurende en andere
middelen waarvan de bestemming niet bekend is.
Op
de
schoonmaakmiddelen
worden vermeld dat deze bestemd zijn voor
meubelreiniging.
OPGELET!!! Sterk glanzende onderdelen waarvan de
folie is afgehaald, mogen pas worden gereinigd en in
gebruik genomen na afloop van 72 uur.
- SRB-
Molimo primenjivati dole navedene primedbe radi
pravilnog održavanja nameštaja:
Za čišćenje koristiti čistu, suvu i meku tkaninu. Ukoliko
nameštaj zahteva tačno čišćenje može se nju lako
ovlažiti vodom ili čistilnim sredstvom namenjenom za
čišćenje nameštaja, a zatim obrisati na suvo čišćene
elemente. Metalne i staklene delove čistiti sredstvima
koja su pristupna u trgovini i namenjena su za čišćenje
toga tipa materijala, saglasno sa uputstvom koje je
smešteno na njima.
Ne koristiti ribajućih i nagrizajućih sredstava, niti
drugih sredstava nepoznate namene.
Čistilna sredstva treba da imaju izrazito označenje,
da su namenjena za čišćenje nameštaja.
NAPOMENA!!!
odsjajem, iz kojih je uklonjena zaštitna folija, mogu se
čistiti i koristiti tek nakon isteka 72 satova.
INDICAŢII PENTRU ÎNGRIJIREA
- RO-
Va rugam sa aplicaţi indicaţiile de mai jos pentru
ingrijirea adecvată a mobilierului:
Pentru curățarea mobilierului folosiți o cârpă curată,
uscată, moale. În cazul în care mobilierul nevoie de o
curățare mai amănunţită, cârpa poate fi umezită ușor
cu apă sau detergent proiectat pentru curățat mobila,
apoi vor fi şterse cu ea elementele curățate până vor fi
complet uscate. Piesele de metal șide sticlă trebuie
curățate cu agenţi de curăţare disponibili în comerț
alocaţi pentru curățarea materialelor de acest tip în
conformitate cu instrucțiunile furnizate pe materialele
respective.
Nu folosiți substanțe corozive, abrazive și alte
substanțe ale căror
necunoscut.
Substanțele de curăţare trebuie să aibă o
etichetarea vizibil din care să rezulte că sunt
destinate curățării mobilierului.
ATENŢIE!! Elementele cu grad ridicat de strălucire,
de pe care a fost îndepărtată folia de protecție pot fi
curățate și utilizate numai după 72 de ore.
- HR-
Molimo da se pridržavate navedenih napomena u cilju
pravilne njege namještaja:
Za čišćenje koristite čistu, suhu i mekanu krpu. Ako
namještaj zahtjeva detalnije čišćenje, krpa se može
lagano natopiti vodom ili sredstvom namjenjenim za
čišćenje namještaja te kasnije treba obrisati elemente
da budu suhi. Metalne i staklene djelove čistiti
skladno
s
dostupnim u prodaji sredstvima namjenjenim za takve
materijale, u skladu sa uputima.
Średstva za čišćenje moraju imati jasnu oznaku
namjene za negu namještaja.
PAŽNJA!!! Elemente sa visokim sjajem sa kojih je
skinuta zaštitna folija smijete čistiti tek 72 časa nakon
uklanjanja folije.
- S-
Vänligen
möbelskötsel:
Till rengöring använd ren, torr och mjuk trasa. Om
möblerna kräver grundligare rengöring kan den vara
lätt fuktad med vatten eller rengöringsmedel som är
avsett för möbler, därefter torka torrt de rengjorda
delarna. Metalldelar och glas rengörs med tillgängliga i
water
of
een
handeln medel som är avsedda för dessa material i
voor
de
enlighet med produktinstruktioner.
Använd inte frätande rengöringsmedel, skurmedel
eller andra rengöringsmedel med okänt ändamål.
de
bijgevoegde
Rengöringsmedel måste ha tydlig märkning att de
får användas till rengöring av möbler.
voor
dit
soort
OBS!!!
Element i högglans där skyddsfolien har
avlägsnats kan rengöras först efter 72 timmar.
- I -
moet
duidelijk
Preghiamo di prestare la massima attenzione nella
pulizia dei mobili.
Per la pulizia usa un panno pulito, asciutto e morbido.
Se ai mobili serve una pulizia dettagliata si può
bagnarlo con un po` d`acqua oppure con un
detergente adatto alla pulizia dei mobili, e poi
asciugarli. Le parti metalliche o di vetro si puliscono
con dei detergenti presenti in commercio adatti alla
UPUTSTVA U OBLASTI
ODRŽAVANJA NAMEŠTAJA
Elementi politirani, sa visokim
MOBILIERULUI
scop şi mod de folosire este
POŠTOVANI
ANVISNINGAR AVSEENDE
MÖBELSKÖTSEL
följ
nedanstående
råd
för
INFORMAZIONI SULLA TEMATICA
DELLA PULIZIA DEI MOBILI
pulizia di questo tipo di materiali secondo le istruzioni
a loro allegate.
Non usare detergenti corrosivi, abrasivi e altri con
destinazione sconosciuta.
I prodotti per la pulizia devono recare una chiara
indicazione che sono destinati per la pulizia dei mobili.
ATTENZIONE !!! Gli elementi al alta lucidità, tolta la
pellicola protettiva possono essere puliti solo passate
72 ore.
ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ЗА
- UKR -
Слід дотримуватися нижченаведеної інструкції з
належного догляду за меблями:
Для чистки використовувати чисту, суху та м'яку
тканину.
Якщо
меблі
чистки, тканину можна злегка змочити у воді або
миючому засобі, призначеному для чистки меблів, і
далі витерти елементи, які очищаються, насухо.
Металічні та скляні частини чистити наявними у
продажу засобами, призначеними для чистки
матеріалів
цього
типу,
розміщеної на них інструкції.
Не використовувати абразивні, жорсткі засоби, а
також інші з невідомим призначенням.
Миючі засоби повинні мати чітку примітку про
те, що вони призначені для чистки меблів.
УВАГА!!! Глянцеві елементи, з яких знята захисна
плівка, можна чистити та використовувати лише
через 72 години.
- LT -
BALDŲ PRIEŽIŪROS NURODYMAI
Prašome naudotis žemiau nurodytais patarimais, kad
jūsų baldai būtų tinkamai eksplotuoti:
Prašome valyti švaru, sausu ir minkštu audiniu. Jeigu
yra reikalas, galima sudrėkinti audinį vandeniu arba
baldų valikliu ir kruopščiai nusausinti. Metalines ir
stiklines dalis valyti naudojant tam tinkamus valiklius,
pagal pakuotės lapelyje nurodytas instrukcijas.
Nenaudoti stiprių, šveitimo valiklių.
Valiklis turi buti pažymėtas, kad yra tinkamas
baldų valymui.
DĖMESIO!!! Blizgančios detalės gali būti valomi po
72 valandų nuo apsauginio vokelio pašalinimo.
-LV-
NORĀDĪJUMI PAR MĒBEĻU KOPŠANU
Lūdzu, ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus par
pareizu mēbeļu kopšanu:
Tīrīšanai izmantot tīru, sausu un mīkstu audumu. Ja
mēbelēm ir nepieciešama pamatīga tīrīšana, to var
viegli samitrināt ar ūdeni vai tīrīšanas līdzekli, kas
paredzēts mēbeļu tīrīšanai, un pēc tam noslaucīt
tīrāmas virsmas ar sausu lupatu. Metāla un stikla
daļas tīrīt ar komerciāli pieejamiem līdzekļiem, kas
paredzēti šāda veida materiālu tīrīšanai atbilstoši tiem
pievienotajai instrukcijai.
Neizmantot kodīgus, abrazīvus vai citus līdzekļus ar
nezināmu iedarbību.
Uz tīrīšanas līdzekļiem jābūt skaidrai norādei, ka
tie ir paredzēti mēbeļu tīrīšanai.
UZMANĪBU!!!
Spīdīgus elementus, no kuriem tika
noņemta aizsargplēve, var tīrīt un lietot tikai pēc 72
stundām.
korrekt
- EST -
MÖÖBLIHOOLDUSE LISA
Palume pöörata erilist tähelepanu nõuetekohaseks
mööbli hoolduseks:
Puhastamiseks kasutage puhast, kuiva ja pehmet
lappi. Kui mööbel vajab põhjalikumat puhastamist,
võib seda kergelt vee või mööbli puhastamiseks
mõeldud vahendiga niisutada ja seejärel pühkida
puhastatud elemendid. Metallosad ja klaas puhastada
vastavate müügil olevate vahenditega vastavalt nendel
olevatele juhistele.
Mitte kasutada söövitavaid, abrasiivseid ja teisi, mitte
selleks kasutatavaid vahendeid.
Puhastusvahenditel peab olema selge märge, et
need on mõeldud mööbli puhastamiseks.
TÄHELEPANU!!! Kõrgläikega elemendid, millelt
kaitsekile on eemaldatud võib puhastada alles peale
72 tundi.
МЕБЛЯМИ
вимагають
ретельнішої
у
відповідності
до
33/33

Werbung

loading