Herunterladen Diese Seite drucken

Forte EPLV621B Montageanleitung Seite 32

Werbung

- EN-
GUIDELINES FOR FURNITURE CARE
Please follow the below specified remarks in order to
properly take care of your furniture:
A clean dry soft fabric must be used for cleaning. If the
furniture requires thorough cleaning, then you can
slightly moistened it with water or cleaning agent
designed for furniture cleaning, and subsequently the
cleaned elements must be wiped until they're dry.
Metal and glass parts must be cleaned using
commercially available cleaning agents designed for
cleaning of this type of materials, in accordance with
the included instructions.
Do not use corrosive agents, scouring agents and
other agents if their intended use is unknown.
The cleaning agents must have clear marking that
they are intended for cleaning furniture.
WARNING!!! High gloss elements, from which the
protective foil was removed, may be cleaned and used
only after 72 hours.
- DE-
HINWEISE ZUR MÖBELPFLEGE
Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur richtigen
Möbelpflege:
Verwenden Sie bei der Reinigung ein sauberes,
trockenes und weiches Tuch. Wenn Ihre Möbel einer
gründlichen Reinigung bedürfen, können Sie das Tuch
mit
etwas
Wasser
oder
Möbelreinigungsmittel
befeuchten
und
anschließend
Elemente trocknen. Metall- und Glasteile reinigen Sie
am besten mit den handelsüblichen Metall- und
Glasreinigern nach den auf
Pflegeanweisungen.
Verwenden Sie keinesfalls ätzende, scheuernde und
andere Mittel, deren Wirkung Sie nicht kennen.
Die Reinigungsmittel müssen einen klaren Hinweis
tragen, dass sie zur Möbelpflege geeignet sind.
ACHTUNG!!!
Hochglanzelemente, von denen die
Schutzfolie entfernt wurde, dürfen erst nach 72
Stunden gereinigt und verwendet werden.
- FR-
CONSEILS CONCERNANT L'ENTRETIEN
DU MEUBLE
Nous vous prions de suivre les conseils ci-dessous
pour un entretien correct des meubles :
Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour le
nettoyage. Si les meubles nécessitent un nettoyage
plus précis, on pourra humidifier légèrement le chiffon
avec de l'eau ou avec un produit de nettoyage adapté
aux meubles et ensuite frotter les surfaces jusqu'au
séchage. Nettoyez les parties métalliques et vitrées
avec des produits disponibles sur le marché et
adaptés au nettoyage de ces matériaux conformément
aux instructions des produits.
N'utilisez pas de produits corrosifs, abrasifs ou
inconnus.
Les produits de nettoyages doivent clairement
indiquer qu'ils sont adaptés au nettoyage des
meubles.
ATTENTION !!! Les éléments très brillants dont le
film de protection a été retiré ne peuvent être nettoyés
et utilisés qu'après un délai de 72 heures.
- ES -
CONSEJOS DE MANTENIMIENTO DE
MUEBLES
Por favor, para un correcto mantenimiento de los
muebles, siga las instrucciones que se mencionan a
continuación:
Para la limpieza, utilizar un paño limpio, seco y suave.
Si los muebles requieren una limpieza más profunda,
se puede humedecerlo ligeramente con agua o con un
producto de limpieza para muebles y, después, secar
los elementos limpiados. Para las partes metálicas o
de vidrio, utilizar productos comerciales de limpieza
destinados a este tipo de materiales, de acuerdo con
las instrucciones colocadas sobre el embalaje.
No utilizar productos corrosivos, abrasivos y otros
productos de destinación desconocida.
Es necesario que los productos de limpieza
posean una información clara que sirven para
limpiar muebles.
¡¡¡ ATENCIÓN !!! Los elementos en alto brillo de los
que fue retirada la película de protección se pueden
limpiar sólo después de 72 horas.
WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI
- PL-
Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwej
pielęgnacji mebli:
Do czyszczenia używać czystej, suchej i miękkiej
tkaniny.
Jeśli
czyszczenia można ją lekko zwilżyć wodą lub
środkiem
czyszczenia mebli, a następnie wytrzeć czyszczone
elementy do sucha. Części metalowe i szklane czyścić
dostępnymi w handlu środkami przeznaczonymi do
czyszczenia
umieszczoną na nich instrukcją.
die
gereinigten
Nie używać środków żrących, szorujących i innych o
nie wiadomym przeznaczeniu.
Środki
czyszczące
ihnen befindlichen
oznakowanie że są przeznaczone do czyszczenia
mebli.
UWAGA!!! Elementy w wysokim połysku, z których
usunięto folię ochronną można czyścić i użytkować
dopiero po upływie 72 godzin.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ
-RU-
Следует
инструкции по надлежащему уходу за мебелью:
Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую
ткань. Если мебель требует более тщательной
чистки, ткань можно слегка смочить водой или
чистящим средством, предназначенным для чистки
мебели, и далее вытереть очищаемые элементы
досуха.
Металлические
чистить
доступными
предназначенными для чистки материалов этого
типа, в соответствии с размещенной на них
инструкцией.
Не использовать абразивные, жесткие средства, а
также другие с неизвестным предназначением.
Чистящие
обозначение о том, что они предназначены для
чистки мебели.
ВНИМАНИЕ!!!
снята
защитная
использовать только через 72 часа.
- CZ -
Prosíme o dodržování níže uvedených poznámek pro
správnou péči o nábytek:
K čištění používejte čistý, suchý a měkký hadřík.
Pokud nábytek vyžaduje důkladnější čištění, lze ho
lehce navlhčit vodou nebo čistícím přípravkem
určeným k čištění nábytku a následně vytřít čištěné
díly do sucha. Kovové a skleněné části čistěte na trhu
dostupnými přípravky určenými k čištění tohoto typu
MEBLA
meble
wymagają
dokładniejszego
czyszczącym
przeznaczonym
tego
typu
materiałów
zgodnie
muszą
mieć
wyraźne
придерживаться
нижеприведенной
и
стеклянные
в
продаже
средствами,
средства
должны
иметь
Глянцевые элементы, с которых
пленка,
можно
чистить
POKYNY OHLEDNĚ PÉČE O
NÁBYTEK
materiálů shodně s na nich umístěným návodem.
Nepoužívejte žíravé, brusné a jiné přípravky s
neurčitým určením.
Čistící přípravky musí mít jasné označení, že jsou
určeny k čištění nábytku.
POZOR!!!
Prvky ve vysokém lesku, z nichž byla
odstraněna ochranná fólie, lze čistit a používat teprve
po uplynutí 72 hodin.
POKYNY OHĽADOM STAROSTLIVOSTI
- SK-
Prosíme o dodržovanie nižšie uvedených poznámok
pre správnu starostlivosť o nábytok:
na čistenie používajte čistú, suchú a mäkkú handričku.
Pokiaľ nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, možno
ho ľahko navlhčiť vodou alebo čistiacim prípravkom
určeným na čistenie nábytku a následne vytrieť
čistené diely do sucha. Kovové a sklenené časti čistite
na trhu dostupnými prípravkami určenými na čistenie
tohto typu materiálov zhodne s na nich umiestneným
návodom.
Nepoužívajte žieravé, brúsne a iné prípravky s
neurčitým určením.
Čistiace prípravky musia mať jasné označenie, že
do
sú určené na čistenie nábytku.
POZOR!!! Prvky vo vysokom lesku, z ktorých bola
odstránená ochranná fólia, možno čistiť a používať až
po uplynutí 72 hodín.
z
- HU-
A BÚTOR ÁPOLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TANÁCSOK
Kérjük, hogy a lent leírt tanácsokat tartsa szem előtt a
bútor ápolásánál:
A tisztításhoz csakis puha, száraz és tiszta ruhát
szabad használni. Ha a bútor alaposabb tisztítást
igényel, akkor a ruhát vízzel illetve bútor tisztítására
használatos tisztítószerrel meg lehet nedvesíteni,
majd pedig a tisztított bútorelemeket szárazra kell
törölni. A fém és üveg elemeket a szaküzletekben
kapható, erre a célra való tisztítószerekkel kell
tisztítani, a tisztítószer csomagolásán elhelyezett
utasításoknak megfelelően.
Ne használjon maró illetve súroló hatású, valamint
olyan tisztítószereket, melyek rendeltetése ismeretlen.
A tisztítószereken fel kell hogy legyen tüntetve,
hogy ezek bútorok tisztítására valók.
FIGYELEM!!! A magasfényű elemeket, amelyekről el
части
lett távolítva a védőfólia, csak 72 óra elteltével szabad
használni és tisztítani.
СЪВЕТИ ЗА ГРИЖА НА МЕБЕЛИТЕ
- BG -
Моля,
използвайте
правилната грижа на мебели:
четкое
За почистване използвайте чиста, суха и мека
кърпа.
Ако
мебелите
почистване, тя може да бъде леко навлажнена с
вода или препарат, предназначен за почистване на
и
мебели, а след това избършете почистваните
елементи до сухо. Метални и стъклени части
почиствайте с достъпни търговски
предназначени
за
съответствие с инструкциите, поставени върху тях.
Не използвайте разяждащи, абразивни и други
срества с неизвестно предназначение.
Почистващи средства трябва да имат ясна
индикация,
че
те
почистване на мебели.
ВНИМАНИЕ!!!
Елементи с гланц, от които
защитното фолио бе премахнато, може да се
почиства и ползва единствено след 72 часа.
O NÁBYTOK
следните
бележки
за
изискват
прецизно
средства,
този
тип
материали
в
са
предназначени
за
32/33

Werbung

loading