Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt FHM401 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Termowentylator
Teplovzdušný ventilátor
Fan heater
Heizlüfter
Termoventilátor
Ventiliatorinis šildytuvas
Hősugárzó
Termoventilator
FHM401
Ventilatorska grijalica
Θερμοανεμιστήρας
Термовентилатор
Termoventilator
Soojapuhur

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt FHM401

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt FHM401

 • Seite 1 FHM401 Owner’s manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Fan heater Ventilatorska grijalica Heizlüfter Θερμοανεμιστήρας Termowentylator Термовентилатор Termoventilátor Termoventilator Teplovzdušný ventilátor Ventiliatorinis šildytuvas Hősugárzó...
 • Seite 2 FHM401 EN:This product is only suitable for well-insulated spaces or occasional use. DE:Dieser Heizlüfter ist für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den kurzzeitigen Einsatz konzipiert. PL:Grzejnik ten został zaprojektowany do używania w dobrze ocieplonych pomieszczeniach lub do nieczęstego wykorzystania.
 • Seite 3 FHM401...
 • Seite 4 FHM401...
 • Seite 5: Important Notes

  FHM401 IMPORTANT NOTES Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
 • Seite 6 FHM401 Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids. The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance. Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven.
 • Seite 7 FHM401 direct sun light or rain, etc... Never use the product in humid conditions (like bathroom or camping house). The power cable should be periodically checked for damage. If the power cable is damaged the product should be taken to a professional service location to be fixed or replaced to prevent any hazards from arising.
 • Seite 8 FHM401 their own, unless constant supervision is provided. Do not insert objects through the safety grill or the air inlets. This product is only suitable for well-insulated spaces or occasional use. Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD)
 • Seite 9 FHM401 On/Off knob Oscillation switch Thermostat regulation knob SAFETY FEATURES In case of overheating, thermostat will turn off the device. Unplug the heater and wait until it cools down. Find the cause of overheating. Heater can be plugged in and switched back on after cooling down.
 • Seite 10 FHM401...
 • Seite 11 FHM401 Wichtige informationen Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
 • Seite 12 FHM401 Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten können, bestimmt. Vor Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt vom Netz getrennt werden. Bei der Trennung des Versorgungskabels muss man es immer am Stecker aus der Steckdose ziehen.
 • Seite 13 FHM401 Wartungsarbeiten durchführen. Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten, sofern dieses ordnungsgemäß aufgestellt ist und die Kinder in die sichere Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Seite 14 FHM401 reparieren zu lassen. Alle Reparaturen dürfen nur durch berechtigte Servicepunkte durchgeführt werden. Eine nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann eine ernste Gefahr für den Nutzer zur Folge haben. Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des...
 • Seite 15 FHM401 Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien: - Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC) Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht.
 • Seite 16 FHM401 Drehschalter Schalter für Oszillation Thermostatregler SICHERHEITSFUNKTIONEN Bei Überhitzung schaltet der Thermostat die Heizung ab. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung. Anschließend darf das Gerät wieder an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet werden.
 • Seite 17: Ważne Informacje

  FHM401 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 18 FHM401 innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie. Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ...
 • Seite 19 FHM401 zgodnie z normalnymi warunkami użytkowania i dzieci zostały poinstruowane o zasadach użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc zagrożenia. Dzieci nie powinny podłączać urządzenia do prądu, regulować urządzenia ani wykonywać konserwacji urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe.
 • Seite 20 FHM401 rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania. UWAGA: Nie należy przykrywać grzejnika ani w jakikolwiek sposób blokować wlotu i wylotu powietrza. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach mniejszych niż 6㎡.
 • Seite 21 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Informacje o ochronie środowiska naturalnego Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy.
 • Seite 22 FHM401 Pokrętło włącznika Włącznik oscylacji Pokrętło termostatu FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA W przypadku przegrzania urządzenia, termostat wyłączy grzejnik. Odłącz urządzenie od prądu, odczekaj aż ostygnie. Usuń przyczynę przegrzania. Urządzenie może zostać podłączone ponownie do prądu i włączone. Jeżeli urządzenie się przewróci, zostanie potrącone lub kopnięte, wyłącznik bezpieczeństwa wyłączy urządzenie.
 • Seite 23 FHM401 Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 24 FHM401 úrazu elektrickým proudem. Neponechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru. Je zakázáno ponořovat zařízení do vody nebo do jiné tekutiny. Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení uvedených v oddíle o Čištění a údržbě zařízení. Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, ohně, elektrického topného přístroje nebo na horké...
 • Seite 25 FHM401 Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Jestliže dojde k poškození neodpojitelného napájecího kabelu, je nutné jej v zájmu prevence rizika vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu nebo zajistit provedení výměny kvalifikovanou osobou. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem či vidlicí, jestliže zařízení spadlo nebo bylo jakkoliv jinak poškozeno či nefunguje správně.
 • Seite 26 FHM401 Tento ohřívač je určen pro použití v izolovaných prostorách nebo pro omezené použití. Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku...
 • Seite 27 FHM401 Knoflík vypínače Vypínač oscilace Knoflík termostatu BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE V případě přehřátí zařízení termostat ohřívač vypne. Odpojte zařízení od proudu, vyčkejte až vychladne. Odstraňte příčinu přehřátí. Zařízení může být znovu připojeno k proudu a zapnuto. Pokud se zařízení převrhne, bude poraženo nebo skopnuto, vypne zařízení bezpečnostní...
 • Seite 28 FHM401...
 • Seite 29 FHM401 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 30 FHM401 poškodiť zástrčka alebo kábel a v extrémnom prípade môže dokonca dôjsť k smrteľnému úrazu prúdom. Je zakázané ponechávať zariadenie zapnuté a zapojené do zásuvky bez dozoru. Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Zariadenie musí byť pravidelne čistené podľa pokynov popísaných v časti o čistení...
 • Seite 31 FHM401 Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu atmosférických podmienok (dažďa, slnka atď.), ani ho nepoužívajte v podmienkach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, vlhké chaty). Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Pokiaľ sa poškodil neodpojiteľný kábel napájania, musí byť vymenený...
 • Seite 32 FHM401 Pozor: Zariadenie nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré miestnosť nedokážu samostatne opustiť, ibaže sú pod neustálym dozorom. Do vstupných a výstupných prieduchov zariadenia nestrkajte žiadne predmety. Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené na používanie v dobre zateplených miestnostiach a na nie príliš...
 • Seite 33 FHM401 Gombík vypínača Vypínač oscilácie Gombík termostatu BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE V prípade prehriatia zariadenia termostat ohrievač vypne. Odpojte zariadenie od prúdu, vyčkajte až vychladne. Odstráňte príčinu prehriatia. Zariadenie môže byť znovu pripojené k prúdu a zapnuté. Pokiaľ sa zariadenie prevrhne, bude zhodené alebo skopnuté, vypne zariadenie bezpečnostný...
 • Seite 34 FHM401...
 • Seite 35 FHM401 A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 36 FHM401 okozhat. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van az aljzathoz. A készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse. A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa. A készüléket hőforrás, láng, elektromos fűtőelem közelében vagy forró...
 • Seite 37 FHM401 A készüléket gyúlékony anyagok közelében ne használja. A készüléket kültéri behatások (eső, nap, stb.) előtt védje, valamint magas páratartalmú helységekben ne használja (fürdőszoba, nyirkos faházak). A tápvezeték állapotát rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben leválaszthatatlanul rögzített tápkábel hibásodik meg, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, szakosodott szakszerviz vagy szakképesítéssel rendelkező...
 • Seite 38 FHM401 A dugó áramból való kihúzása előtt a termosztát forgatógombját mindig állítsd minimumra, valamint kapcsold ki a fűtést. Figyelem: Ne használja a fűtőtestet kis helyiségekben, ahol azt önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a radiátor légbeömlő és légkiömlő...
 • Seite 39 FHM401 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 40 FHM401 Bekapcsolóforgatógomb Oszcillálófunkcióbekapcsolása Termosztátforgatógomb BIZTONSÁGI FUNKCIÓK A berendezéstúlhevülésekor a termosztátlekapcsolja a fűtőtestet. Húzd ki a terméketazáramból, majdvárdmeg, hogylehűljön. Akadályozdmegazismételttúlhevülést. A berendezéstújraárambalehetdugniés be lehetkapcsolni. Amennyiben a berendezésfelfordul, vagymeglökik, megrúgják, úgy a biztonságikapcsolóleállítja a berendezést. Állítsdfel a berendezéstmajdkapcsold be. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA A termoventilátor 3 funkcióvalrendelkezik:...
 • Seite 41 FHM401 Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 42 FHM401 Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino. Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju. Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
 • Seite 43 FHM401 preprečijo morebitne nevarnosti. Ne uporabljati naprave, ko sta napajalna žica ali vtičnica pokvarjena, ko je naprava na katerikoli drugi način poškodovana oz. njeno delovanje ni pravilno. Naprave ne popravljajte sami (nevarnost električnega udara). Poškodovano napravo dostavite v pristojno servisno podjetje, kjer bo le-ta pregledana in po potrebi popravljena.
 • Seite 44 FHM401 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 45 FHM401 Gumb za vklop Stikalo oscilacije Gumb termostata VARNOSTNE FUNKCIJE V primeru pregrevanja naprave bo termostat izklopil grelec. Odklopite napravo od napajanja ter počakajte, naj se ohladi. Odstranite razlog za pregrevanje. Napravo lahko priklopite nazaj ter vklopite. Če se naprava prevrne, zbije ali udari, varnostno stikalo izklopi napravo. Postavite napravo v pravilni položaj ter jo ponovno vklopite.
 • Seite 46 FHM401...
 • Seite 47 FHM401 Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 48 FHM401 Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju. Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći.
 • Seite 49 FHM401 proizvođača ili u specijalističkoj servisnoj radionici ili kod kvalicirane osobe radi izbjegavanja opasnosti. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačom ako su pale ili su oštećene na bilo koji način ili nepravilno rade. Nemojte samostalno popravljati uređaj jer to može uzrokovati strujni udar.
 • Seite 50 FHM401 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 51 FHM401 Tipka za uključivanje Tipka za oscilaciju Tipka za termostat SIGURNOSNE FUNKCIJE U slučaju pregrijavanja uređaja, termostat će isključiti grijalicu. Isključite uređaj iz struje i pričekajte dok se ne ohladi. Uklonite uzrok pregrijavanja. Uređaj se može ponovno priključiti na struju i uključiti.
 • Seite 52 FHM401...
 • Seite 53 FHM401 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 54 FHM401 πάντα και πλήρως τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια. Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας πάντα πρέπει να το τραβάτε κρατώντας το φις. Ποτέ μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας μόνο το καλώδιο γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε το φις ή το καλώδιο, και σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείτε...
 • Seite 55 FHM401 κινδύνους. Τα παιδία δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια, να ρυθμίζουν τη συσκευή ούτε να εκτελούν τις εργασίες συντήρησης της συσκευής. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή ζώα...
 • Seite 56 FHM401 και να προκαλέσει κίνδυνο για τη χρήση της. Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, πισίνες και παρόμοιες δεξαμενές με νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, μετά το τέλος της χρήσης της βγάλτε το φις από την πρίζα γιατί η μικρή...
 • Seite 57 FHM401 Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC) Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το...
 • Seite 58 FHM401 Πόμολο διακόπτη Ενεργοποίηση ταλάντωσης Πόμολο θερμοστάτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής ο θερμοστάτης θα απενεργοποιηθεί η θερμάστρα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια και περιμένετε να ψύξει. Αφαιρέστε την αίτηση υπερθέρμανσης Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ξανά στην ηλεκτρική...
 • Seite 59 FHM401 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за...
 • Seite 60 FHM401 Преди извършването на дейностите по поддръжка трябва задължително да изключите уреда от захранването. Винаги трябва да изключвате захранващия кабел като издърпате щепсела. Никога не бива да изключвате захранващия кабел дърпайки за кабела, тъй като това може да повреди щепсела или кабела, а в краен случай да...
 • Seite 61 FHM401 разбират евентуалните опасности. Децата не бива да свързват уреда към захранващата електрическа мрежа, да го регулират или да изпълняват дейности по поддръжка на уреда. Когато в близост до включения уред са намират деца или домашни животни, трябва да запазите особено внимание...
 • Seite 62 FHM401 ВНИМАНИЕ: Не бива да закривате нагревателя, както и по никакъв начин не бива да блокирате входящия и изходящия отвор на въздуха. Уредът не бива да се използва в помещения с повърхност по-малка от 6㎡. Нагревателят не бива да се използва в помещения с...
 • Seite 63 FHM401 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху информационната таблица.
 • Seite 64 FHM401 Въртящ бутон за включване Бутон за включване на осцилацията Въртящ бутон на термостата ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В случай на прегряване на уреда, термостатът ще изключи нагревателя. Изключете уреда от захранването и изчакайте, докато се охлади. Отстранете причината за прегряването.
 • Seite 65 FHM401 Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
 • Seite 66 FHM401 cablul de alimentare din priză trăgând de cablu, deoarece priza sau cablul poate să se deterioreze sau în cazuri extreme se poate ajunge la o electrocutare soldată cu moartea. Nu lăsați echipamentul conectat la priză fără supraveghere. Nu scufundați aparatul în apă sau orice alt lichid.
 • Seite 67 FHM401 aparatul în apropierea copiilor sau animalelor de companie. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile. Nu expuneți aparatul la acțiunea condițiilor meteorologice (ploaie, soare, etc.) și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată...
 • Seite 68 FHM401 Radiatorul poate fi utilizat numai într-o poziție verticală. Rotiți întotdeauna butonul termostatului la minim și opriți radiatorul înainte de a scoate ștecherul din priză. Atenţie: Nu utilizați radiatorul în încăperi mici dacă există persoane care nu pot părăsi încăperea, cu excepţia cazului în care sunt sub supraveghere constantă.
 • Seite 69 FHM401 Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene: - Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD) - Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC) Produs marcat CE pe plăcuța de identificare Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră...
 • Seite 70 FHM401 Comutator rotativ de pornire Comutator de oscilație Comutator rotativ al termostatului FUNCȚII DE SIGURANȚĂ În caz de supraîncălzire, termostatul oprește radiatorul. Scoateți aparatul din priză și așteptați până se răcește. Îndepărtați cauza supraîncălzirii. Aparatul poate fi conectat din nou la sursa de alimentare și a pornit.
 • Seite 71 FHM401 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau. Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
 • Seite 72 FHM401 aprašytas dalyje: Prietaiso valymas ir priežiūra. Nedėkite prietaiso arti šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio šildomojo elemento ar ant karštos orkaitės. Nedėkite ant jokio kito prietaiso. Šį prietaisą gali naudoti vaikai ne mažiau kaip 8 metų ir fiziškai ir protiškai riboti asmenys bei asmenys neturintys patirties ir nežinantys prietaiso, jei bus užtikrinta priežiūra ir...
 • Seite 73 FHM401 jis numestas ar sužalotas kokiu nors kitu būdu arba veikia netinkamai. Netaisykite prietaiso savarankiškai, nes tai gali sukelti elektros šoką. Sugadintą prietaisą atiduokite į atitinkamą servisą dėl patikrinimo arba taisymo. Visi taisymai gali būti atliekami tik autorizuotuose servisuose. Neatitinkamai atliktas taisymas gali sukelti vartotojui rimtą...
 • Seite 74 FHM401 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 75 FHM401 Sukamasis jungiklis Svyravimo jungiklis Termostato jungiklis SAUGOS FUNKCIJOS Prietaiso perkaitinimo atveju, termostatas išjungs šildytuvą. Atjunkite prietaisą nuo elektros, palaukite, kol jis atvės. Pašalinkite perkaitimo priežastį. Prietaisas gali būti vėl prijungtas prie elektros ir įjungtas. Jei prietaisas nuvirs, bus trenktas ar paspirtas, saugos jungiklis išjungs prietaisą. Pastatykite jį ir vėl įjunkite.
 • Seite 76 FHM401...
 • Seite 77 FHM401 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus. Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks.
 • Seite 78 FHM401 lõppevat elektrilööki. Ärge jätke toitepesasse sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge pange seadet vette ega muude vedelikku. Seadet tuleb regulaarselt puhastada vastavalt punktis „Seadme puhastamine ja hooldus” kirjeldatud juhistele. Ärge pange seadet soojusallikate, leekide, elektriliste kütteelementide või kuuma ahju lähedale. Ärge pange seda mistahes muu seadme peale.
 • Seite 79 FHM401 Kontrollige toitejuhtme seisundit regulaarselt. Juhul, kui seadmega integreeritud toitejuhe on vigastada saanud, tuleb see välja vahetada tootja poolt või spetsiaalses remonditöökojas või kvalifitseeritud isiku poolt ohu vältimise eesmärgil. Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega, pistikuga seadet või seadet, mis on maha kukkunud või mistahes muul viisil vigastada saanud ega tööta korrektselt.
 • Seite 80 FHM401 on isikud, kes ei ole võimelised iseseisvalt ruumist lahkuma, või ei ole pideva järelevalve all. Õhuvoolu sisselaske või väljalaske võresse esemeid mitte asetada. Radiaator on projekteeritud hästiköetud ruumides või mittesagedaks kasutuseks kasutamiseks. Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv -...
 • Seite 81 FHM401 Sisselülitusnupp Pulseeriva režiimi nupp Termostaadi lüliti TURVAELEMENDID Seadme ülekuumenemise korral lülitab termostaat küttekeha välja. Lülitage termoventilaator vooluvõrgust välja ja oodake, kuni see jahtub maha. Eemaldage ülekuumenemise põhjus. Lülitage seade uuesti vooluvõrku ja seejärel lülitage sisse. Kui kütteseade kukub ümber, keegi tõukab või lükkab seadet, lülitab automaatne turvaväljalülitus seadme välja.
 • Seite 82 FHM401...

Diese Anleitung auch für:

Fhd501