Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Productbeschrijving; Veiligheidsinstructies - Conrad 76 96 50 Bedienungsanleitung

Klingeltonverstärker
Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Ringtones-versterker voor GSM
Bestnr. 76 96 50
Beoogd gebruik
Deze ringtones-versterker voor GSM herkent inkomende telefoongesprekken alsmede korte
berichten (SMS) en laat een instelbaar signaal horen. Het signaal (RING of MUSIC) kan daarbij
worden ingesteld. De geluidssterkte van de weergave is eveneens instelbaar (OFF, LO, HI).
De klingeltoon-versterker voor GSM is bedoeld als betrouwbare hulp bij luide omgevingsge-
luiden of zwaarhorigheid.
De voeding vindt plaats via het meegeleverde netvoedingadapter (9 V/DC).
De ringtones-versterker voor GSM heeft ook een batterijvakje voor de aansluiting van een 9 V-
blokbatterij. De batterij is bestemd als backup-batterij om ook bij een stroomuitval de werking te
kunnen garanderen.
De ringtones-versterker en de netvoedingadapter zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in droge
binnenruimtes.
Een ander gebruik dan hiervoor beschreven is verboden en kan het product beschadigen, wat
tot risico's als kortsluiting, brand en elektrische schok kan leiden. Het samengestelde product
niet aanpassen of ombouwen. Volg absoluut de veiligheidsinstructies in deze gebruikshandlei-
ding op. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig
gebruik.
Verklaring van de symbolen
Het symbool met een bliksem in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar bestaat
voor uw gezondheid (bijv. door elektrische schokken).
Dit symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst op bijzondere gevaren bij
hantering, gebruik of bediening.
Het 'hand'-symbool verwijst naar speciale tips en bedieningsvoorschriften.

Veiligheidsinstructies

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaan-
wijzing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Wijzig de ringtones-versterker en de netvoedingadapter niet of bouw deze niet
om, anders vervalt niet alleen de toelating (CE), maar ook de garantie.
• De ringtones-versterker en de netvoedingadapter niet blootstellen aan extreme
temperaturen, direct zonlicht, intensieve trillingen, vochtigheid of zware mechani-
sche belasting.
• Na een snelle temperatuurwisseling heeft de ringtones-versterker voor gebruik
tijd nodig om te stabiliseren en zich aan te passen aan de nieuwe omgevings-
temperatuur.
• Elektronische apparaten zijn geen speelgoed en moeten buiten bereik van kinde-
ren worden bewaard!
• Laat verpakkingsmateriaal nooit achteloos rondslingeren. Kunststof folie/zakken
en dergelijke kunnen voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn. Er bestaat verstik-
kingsgevaar!
• Schakel het apparaat uit en borg het tegen onbedoeld gebruik als moet worden
aangenomen dat veilig gebruik niet meer mogelijk is.
• De apparaten mogen niet vochtig of nat worden. Levensgevaar door elektrische
schokken.
• Houd er rekening mee, dat de ringtones-versterker een geluidsterkte tot 105
dB(A) bereikt. Breng de ringtones-versterker daarom nooit in onmiddellijke nabij-
heid van uw gehoor. Risico op gehoorschade.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigen.
• De voeding vindt plaats via het meegeleverde netvoedingadapter (9 V/DC).
• In bedrijfsomgevingen moeten de ongevalpreventievoorschriften van de beroeps-
groepen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen worden nageleefd.
• Laat onderhoud, wijzigingen of reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwali-
ficeerde vakman of een vakwerkplaats.
• Mocht u twijfelen aan het juiste gebruik van of de veiligheid van dit product, raad-
pleeg dan gekwalificeerd vakpersoneel.
Omgang met batterijen
www.conrad.com
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
• Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
• Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslik-
Versie 11/09
ken. Raapleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
°
• Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken,
draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
• Let op dat de batterijen niet worden kortgesloten of in vuur worden geworpen. Explosiegevaar!
• Haal batterijen nooit uit elkaar!
• Gewone batterijen niet opladen. Explosiegevaar!
• Als u het product langere tijd niet gebruikt (bijv. als u het opbergt), moet u de geplaatste bat-
terijen verwijderen om beschadigingen door lekkende batterijen te voorkomen.

Productbeschrijving

1) Schuifschakelaar „OFF/LO/HI"
2) Schuifschakelaar „RING/MUSIC"
3) GSM-herkenningstoets
4) Gesprek/SMS-herkennings-LED
5) Akoestisch signaalgever
6) Aansluitbus „DC 9 V"
Aansluiten en ingebruikname
• Open het zich aan de achterkant bevindende batterijvak.
• Sluit met de juiste polariteit een 9 V-blokbatterij aan en plaats de batterij in het batterijvak.
• Sluit het batterijvak.
• Sluit de laagspanningssteker van de meegeleverde netvoedingadapter aan op de aansluitbus
„DC 9V" (6).
• Sluit de netvoedingadapter aan op een reglementair stopcontact (230 V~ 50 Hz). Er klinkt
vervolgens een kort signaal „Beep", als akoestische bevestiging van de aansluiting van de
netvoedingadapter. Bovendien brandt ca. 1 seconde de status-LED „BAT." (7), om de aan-
sluiting van de netvoedingadapter optisch te bevestigen. Neem bovendien de volgende
instructies in acht:
Signaalversterker keuzeschakelaar (OFF
= uit, LO = geringe geluidsterkte, HI =
hoge geluidsterkte)
Met deze schuifschakelaar kan de gewen-
ste signaaltoon worden vastgelegd.
Deze toets wordt ingedrukt, als een GSM
in de houder wordt geplaatst.
Deze LED begint te knipperen, zodra een
gesprek resp. een SMS wordt ontvangen.
Als een gesprek niet wordt aangenomen,
dan wordt dit aangegeven door knipperen
in een afstand van 20 seconden.
Aansluiting voor voeding.
In de onmiddellijke omgeving mogen zich geen apparaten die sterke magne-
tische of elektrische velden produceren, zoals een andere GSM, elektromoto-
ren enz., bevinden. Dit kan tot foutieve metingen leiden.
Houd er rekening mee, dat de ringtones-versterker voor GSM weliswaar een
batterijvakje heeft, maar dat de daar te plaatsen 9 V-blokbatterij echter als
backup-batterij in geval van stroomuitval dient. Zo wordt ervoor gezorgd, dat
in geval van een inkomend gesprek ook tijdens een stroomuitval een verster-
king van deringtones-versterker wordt gegarandeerd.
De voeding van de ringtones-versterker voor GSM vindt plaats via de meege-
leverde 9 V/DC- netvoedingadapter.
7) Status-LED „BAT."
brandt rood bij aansluiting van de netvoe-
dingadapter. Knippert 1x per seconde bij
geringe batterijspanning. Knippert 2x per
seconde als de batterij vervangen dient
te worden.
8) Status-LED „CH."
Knippert tijdens het opladen van de accu
van een GSM. Brandt, als de accu van de
aangesloten GSM volledig is opgeladen.
9) USB-laadbus
Met behulp van deze USB-laadaansluiting
kan een USB-laadkabel voor GSM worden
aangesloten, om zo het laden van de accu
van uw GSM te garanderen (laadka bel niet
bij de levering inbegrepen).
10) Bevestigingsclips

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis