Herunterladen Diese Seite drucken
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für VE247 Serie:

Werbung

Asus VE247/VE248/VE249 Series LED Monitor
Q U I C K S T A R T G U I D E
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
SCHNELLSTARTHILFE
FR
DE
SNELSTARTGIDS
GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
NL
PT
TR
PIKAKÄYNNISTYSOPAS
HURTIGSTART
SNABBSTARTGUIDE
FI
NO
SV
BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ
GHID DE PORNIRE RAPIDĂ
RO
HU
ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ
РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ
EL
BG
AR
SC
快速用戶指南
TC
快速使用指南
PANDUAN RINGKAS
GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS
LT
I D
Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.
No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or
translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written
permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized
in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.
ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS,
ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE),
EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR
PRODUCT.
SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO
CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO
RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND
SOFTWARE DESCRIBED IN IT.
Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies,
and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.
1.
1.
1.
,
,
,
,
,
,
EN
,
Selects a desired video preset mode. (
Exits the OSD menu or goes back to the previous menu.
,
(
)
Automatically adjusts the image to its optimized position,
clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds
,
(for VGA mode only). (
)
,
2.
Decreases values or moves your selection left/down.
Volume hotkey
(
)
Contrast hotkey
(
)
3.
Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item.
4.
Increases values or moves your selection right/up.
Brightness hotkey
5.
Selects an available input source.
6.
Power button/Power indicator
Press
(Input Select button) to display the HDMI signal after you
connect an HDMI cable to your monitor.
1.
,
,
FR
(
Sélectionne le mode vidéo préréglé désiré.
Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD
,
izvēlne ir aktīva.
(
)
Ajuste automatiquement l'image à sa position optimale, la
fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4
,
secondes (mode VGA uniquement).
(
2.
,
Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas.
Touche de raccourci Volume
(
)
Raccourci de contraste.
(
)
3.
Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.
4.
Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut.
Raccourci de luminosité
5.
Sélectionne une source d'entrée disponible.
6.
Bouton et Témoin d'alimentation
Appuyez sur
(Bouton de sélection de l'entrée) pour afficher le
signal HDMI après avoir branché le câble HDMI sur votre moniteur.
1.
,
,
DE
Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten
,
Videomodus aus.
(
)
Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem
,
Zurückkehren zum vorherigen Menü.
(
Wenn Sie die Taste zwei bis vier Sekunden lang gedrückt halten,
wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase
,
angepasst (nur beim VGA-Modus).
(
)
,
2.
Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei
der Auswahl nach links/unten.
Lautstärke -S chnelltaste
(
)
Kontrast-Schnelltaste
(
)
3
Menü
.
Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das
ausgewählte OSD-Menüelement.
4.
Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei
der Auswahl nach rechts/oben.
Helligkeits-Schnelltaste
5.
Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.
6.
Stromschalter/ Betriebsanzeige
Drücken Sie auf
(Eingabeauswahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen,
nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.
GUIDA RAPIDA
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
IT
ES
QUICK-START VEJLEDNING
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
DA
INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI
PL
VODIČ ZA BRZO KORIŠĆENJE
SR
RÝCHLY SPRIEVODCA PRE SPUSTENIE
SK
JA
クイックスタートガイド
KO
빠른 시작 안내 설명서
ĪSAS PAMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA
LÜHIJUHEND
LV
ET
4J. 1B601. 002
1.
,
,
IT
)
Seleziona una modalità video desiderata preimpostata.
Quando il menu OSD è ativo, fa uscire dal menu OSD oppure
(
torna al mneu precedente.
Premendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA )
si regola automaticamente posizione, frequenza
e fase dell'immagine sui valori ottimali.
,
2.
Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra.
Tasto di scelta rapida volume
(
Tasto di scelta rapida Contrasto.
3.
Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.
4.
Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/l'alto.
Tasto di scelta rapida Luminosità
5.
Seleziona un'origine d'ingresso disponibile.
6
Tasto d'alimentazione/ Indicatore d'alimentazione
Premere
(pulsante selezione input) per visualizzare il segnaele
HDMI una volta connesso un cavo HDMI al monitor.
ES
1.
,
,
,
)
Selecciona el modo de vídeo preconfigurado que desea.
Permite salir del menú OSD o volver al menú previo cuando se
encuentra dentro del menú OSD.
Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar
automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj
y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
)
,
2.
Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la
izquierda o hacia la derecha.
Botón rápido de volumen
(
Tecla de acceso directo de contraste.
3.
MENU
Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú
OSD seleccionado.
4.
Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado
hacia la arriba o hacia abajo.
Tecla de acceso rápido a Brillo
5.
Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
6.
Botón de encendido/indicador de alimentación
Pulse
(Botón de Selección de Entrada) para visualizar la señal
HDMI después de conectar un cable HDMI a su monitor.
1.
RU
,
,
Используется для выбора предустановленного
видеорежима.
,
(
)
Выход из меню OSD или возврат в предыдущее меню при
активном меню OSD.
)
(
Нажатие данной кнопки в течение 2 – 4 секунд запускает
автоматическую настройку изображения для оптимизации
положения, тактового сигнала и фазы
(только для режима VGA).
(
,
2.
Уменьшает значения или перемещает выбранный параметр
влево/вниз.
«Горячая» клавиша громкости
Горячая клавиша контрастности.
3.
МЕНЮ
Нажмите для открытия экранного меню или выбора пункта меню.
4.
Нажмите для увеличения значения или перемещения
выбранного параметра вправо/вверх.
«Горячая» клавиша яркости.
5.
Нажмите для выбора доступного источника сигнала.
Нажмите кнопку
(Выбор входа) для отображения сигнала HDMI
после подключения кабеля HDMI к монитору.
MONITOR INTRODUCTION
Общие сведения о мониторе
RU
Näytön esittely
FI
NO
A monitor bemutatása
HU
Pendahuluan tentang monitor
I D
Predstavenie monitora
SK
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
RU
STRUČNÁ PŘÍRUČKA
CS
ม ่ ู
อ ื
ร เ
ม ่ ิ
น ้
า ่
เ ง
ว ็ ร
TH
Q5925
Second Edition
November 2010
P/N: 4J.1B601.002
VE247H/
VE248H/
VE249H
VE247T/
VE247S/
VE248T/
VE248S
VE247N/
VE247D/
VE248N/
VE248D
NL
1.
,
,
,
(
)
Selecteert een vooraf ingestelde videomodus.
Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu
,
wanneer het OSD-menu actief is.
)
Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld
automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor
positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).
,
(
)
,
2.
Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.
Sneltoets volume.
)
Sneltoets voor contrast.
(
)
3.
MENU
Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.
4.
Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven.
Sneltoets helderheid.
5.
Selecteert een beschikbare invoerbron.
6.
Voedingsknop/voedingsindicator
Druk op
(knop Invoerselectie) om het HDMI-signaal weer te geven
nadat u een HDMI-kabel op uw monitor hebt aangesloten.
PT
1.
,
,
,
Selecciona um modo de vídeo predefinido.
(
)
Permite sair do menu OSD ou volta ao menu anterior quando o
,
(
menu OSD está activo.
)
Ajusta automaticamente a imagem optimizando a sua posição,
relógio e fase tocando neste botão durante 2 a 4 segundos
(apenas em modo VGA).
,
(
)
,
2.
Diminui o valor ou desloca a sua selecção para a
esquerda/baixo.
)
Tecla de atalho do volume.
(
)
Tecla de atalho para o contraste.
3.
MENU
Activa a apresentação do menu OSD. Activa o item seleccionado
do menu OSD.
4.
Aumenta os valores ou desloca a sua selecção para a direita/cima.
Tecla de atalho para o brilho.
5.
Selecciona uma fonte de entrada de sinal disponível.
6.
Botão/indicador de energia
Prima
(botão de selecção da entrada) para exibir o sinal HDMI
depois de ligar o cabo HDMI ao monitor.
TR NO
1.
,
,
İstenen video önayar modunu seçer.
OSD menü etkin olduğunda OSD menüye çıkar ve önceki
,
menüye geri döner.
)
Bu düğmeye 2-4 saniye boyunca dokunursanız görüntüyü en
iyi hale getirilmiş konumuna, saatine ve fazına otomatik olarak
,
)
ayarlar (yalnızca VGA modu).
,
2.
Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
(
)
Ses kısa yol tuşu
(
)
Karşıtlık kısayol tuşu.
3.
MENÜ
OSD menüyü açar. Seçilen OSD menü maddesini çalıştırır.
4.
Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
Karşıtlık kısayol tuşu.
5.
Boş bir giriş kaynağını seçer.
6.
Güç düğmesi/Güç göstergesi
HDMI kabloyu monitörünüze bağlandıktan sonra HDMI sinyalini
görüntülemek için
Présentation du moniteur
Einführung zum Monitor
FR
DE
Kennismaken met de monitor
Apresentação do monitor
NL
PT
Omówienie elementów monitora
Introduksjon til monitoren
Monitorintroduktion
SV
PL
Prezentarea monitorului
Upoznavanje sa monitorom
RO
SR
显示器简介
TC
顯示器介紹
AR
SC
Monitoriaus aprašymas
Instrukcijas par monitoru
LT
LV
S/A
Volume/Down
Menu
Brightness/Up
S
Volume/Down
Menu
Brightness/Up
S
Contrast/Down Menu
Brightness/Up
1
2
3
DA
1.
,
(
)
,
(
)
,
(
)
2.
(
)
(
)
3.
4.
5.
6.
Når du har forbundet et HDMI kabel til skærmen, tryk på
(indgangsvalgknap) for at se HDMI signalet.
1.
,
(
)
,
(
)
,
(
)
2.
(
)
(
)
3.
4.
5.
6.
Painamalla
sen jälkeen, kun olet liittänyt HDMI-kaapelin näyttöösi.
1.
,
(
)
,
(
)
,
(
)
2.
(
)
(
)
3.
4.
5.
6.
Trykk på
(Giriş Seçim düğmesi) düğmesine basın.
du har koblet en HDMI-kabel til monitoren.
Introducción al monitor
Introduzione al monitor
IT
ES
ES
Monitör tanımı
Introduktion af billedskærmen
TR
DA
Popis monitoru
CS
Παρουσίαση οθόνης
Въведение
EL
BG
แนะนำจอภาพ
各部の説明
모니터 소개
JA
KO
TH
Monitori tutvustus
ET
Input Select Power Key
A
Power Key
Power Key
A
4
5
1
6
,
,
,
Vælg en ønsket video-forvalgt tilstand.
(
)
Lukker OSD menuen eller gå tilbage til den foregående
,
menu, når OSD menuen er aktiv.
(
)
(Kun VGA tilstand) Ved at trykke på denne knap i to til fire
sekunder, indstilles billedet automatisk i dets optimale
position, klokke og fase.
,
(
)
,
Reducerer værdierne eller bevæger dit valg til venstre/ned.
Genvejstaste til lydstyrken.
(
)
Genvejsknap til Kontrast.
(
)
MENU
Aktiverer OSD menuen. Aktiverer det valgte OSD menupunkt.
Øger værdierne eller bevæger dit valg til højre/op.
Lysstyrke-hurtigtast.
Vælger en ledig indgangskilde.
Strømknap/Strømindikator
FI
,
,
,
Valitsee halutun videon esitystilan.
(
)
Poistuu näyttövalikosta tai palaa edelliseen valikkoon, kun
,
näyttövalikko on aktiivinen.
(
)
Asettaa automaattisesti kellon, vaiheen sekä kuvan optimaalisen
paikan, kun tätä painiketta kosketetaan 2-4 sekunnin ajan (vain
VGA-tilassa).
,
(
)
,
Laskee arvoja tai siirtää valintaasi vasemmalle/alas.
Äänenvoimakkuuden pikanäppäin.
(
)
(
)
Kontrastin pikanäppäin.
MENU
Kytkee näyttövalikon päälle. Näyttää valitun näyttövalikon kohdan.
Lisää arvoja tai siirtää valintaasi oikealle/ylös.
Kirkkauden pikanäppäin.
Vælger en ledig indgangskilde.
Virtapainike/Virtavalo
(Tulovalinnan painiketta) voit näyttää HDMI-signaalin
,
,
,
(
Velger ønsket forhåndsinnstilt videomodus.
Avslutter OSD-menyen eller går tilbake til forrige meny når
,
OSD-menyen er aktiv.
(
)
Bildet blir automatisk stilt til beste posisjon, og klokken og
bildefasen justeres når denne knappen berøres i 2-4 sekunder
,
(kun i VGA-modus).
(
)
,
Senker verdier, eller flytter ønsket valg til venstre/ned.
(
)
Funksjonsknapp for lydnivå.
(
)
Kontrast-hurtigtast.
MENU
Skrur på skjermmenyen. Aktiverer det valgte skjermmenyelementet.
Øker verdier, eller flytter ønsket valg til høyre/opp.
Funksjonsknapp for lysstyrke.
Velger en tilgjengelig inngangskilde.
Strømknapp/strømindikator
(Innngangsvalg-knappen) for å vise HDMI-signalet etter at
)

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Asus VE247 Serie

  • Seite 1 (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), VE248S EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.
  • Seite 2 CONNECTING THE CABLES CONNECTING THE CABLES Branchement des câbles Anschließen der Kabel Collegamento dei cavi Conectar los cables Подключение кабелей De kabels aansluiten Ligação dos cabos Kabloları bağlama Tilslutning af kablerne Kaapelien liittäminen Koble til kablene Ansluta kablarna Connecting the cables A kábelek csatlakoztatása Povezivanje kablova Свързване...
  • Seite 3 Odabira željeno, unapred određeno podešavanje za video. • Väljer önskat förinställt videoläge. Memilih mode standar video yang dikehendaki. ● ● • Izlazi iz menija na ekranu ili se vraća na prethodni meni kada je 选择所需的视频预设模式。 Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya bila Avslutar OSD-menyn eller går tillbaka till föregående meny när •...
  • Seite 4 ASSEMBLING THE MONITOR BASE Assemblage de la base du moniteur Befestigen des Monitorstandfußes Assemblaggio della base del monitor Ensamblar la base del monitor Соединение подставки с монитором De voet van de monitor monteren A monitortalp összeszerelése Normas de segurança Monitör altlığını monte etme Samling af skærmfoden Näyttöjalustan kokoaminen Montere skjermsokkelen...

Diese Anleitung auch für:

Ve249 serieVe248 serie