Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Verklaring Van Symbolen, Opschriften; Omvang Van De Levering; Veiligheidsaanwijzingen - Conrad Kompakt Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Olieradiator „Kompakt"
Bestelnr. 55 13 12 (7 luchtroosters)
Bestelnr. 55 13 13 (9 luchtroosters)

Beoogd gebruik

De olieradiator dient als extra verwarming voor droge binnenruimtes. Een geïntegreerde ther-
mostaat schakelt de olieradiator aan resp. uit.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Bovendien gaat dit gepaard met gevaren zoals kortsluiting, brand of elektrische schokken. Het
complete product niet wijzigen resp. ombouwen!
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op. Lees de gebruik-
saanwijzing zorgvuldig door, berg deze goed op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.

Verklaring van symbolen, opschriften

Dit symbool geeft aan wanneer er gevaar bestaat voor uw gezondheid, bijv. door
een elektrische schok.
Het symbool met het uitroepteken wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het
gebruik en de bediening.
Het „hand"-symbool verwijst naar speciale tips en bedieningsaanwijzingen.
Dek het product nooit af, brandgevaar!

Omvang van de levering

• Olieradiator
• 2 Kunststof voetjes
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwi-
jzing, vervalt het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet
aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!
a) Algemeen
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/
of wijzigen van het product niet toegestaan. Open/demonteer het apparaat niet! Er
bevinden zich geen onderdelen in het product die door u onderhouden of ingesteld
moeten worden.
Onderhouds-, instelling- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
een vakman/speciaalzaak worden doorgevoerd, die met de daarmee verbonden
risico's resp. relevante voorschriften bekend is.
• Het product voldoet aan beschermingsklasse I, het mag uitsluitend op een geaar-
de wandcontactdoos worden aangesloten en gebruikt.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen. Let bijzonder
goed op als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschat-
ten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden.
Kinderen kunnen bijv. proberen voorwerpen in de openingen van het product te
steken. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok! Bovendien bestaat
een grote kans op verwondingen door de hete oppervlakken!
Plaats het product zo dat het niet door kinderen kan worden bereikt.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen, dit kan voor kinderen ge-
vaarlijk speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken. Gebruik de olieradiator niet meer, als
er olie uit de olieradiator loopt, maar voer hem volgens de milieuvoorschriften af!
www.conrad.com
Versie 09/11
b) Montageplaats
• Gebruik het product uitsluitend in gesloten, droge binnenruimtes, het mag niet
vochtig of nat worden! Plaats het product nooit in de directe omgeving van een
badkamer, een douche, badkuip o.i.d. Er bestaat levensgevaar door een elektri-
sche schok!
• Kies een geschikte staplaats. Deze dient vast, voldoende groot, egaal, stabiel en
ver genoeg verwijderd te zijn van licht ontvlambare materialen en voorwerpen.
De olieradiator is uitsluitend geschikt om op een horizontaal, egaal, vlak, voldoen-
de groot vlak te worden geplaatst (vloer).
• Plaats de olieradiator nooit op een instabiele of beweegbare ondergrond. Plaats
de olieradiator altijd zo, dat deze niet omkiept of omvalt. Door omkiepen/omvallen
bestaat brandgevaar, bovendien kunnen bijv. personen gewond raken of kan het
product beschadigd raken.
• Door het hoge gewicht en de kunststof voetjes kunnen er druksporen of krassen
op de vloer komen. Zet de olieradiator daarom niet zonder geschikte bescherming
op kostbare vloeren!
• Gebruik de olieradiator nooit in voertuigen of soortgelijke bewegelijke objecten of
ruimtes.
• Wikkel het netsnoer tijdens de werking geheel af. Het netsnoer niet afknellen of
door scherpe randen beschadigen. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer, trap
er niet op. Leg het netsnoer zo, dat niemand erover kan struikelen en dat de stek-
ker gemakkelijk toegankelijk is. Leg het netsnoer niet onder vloerkleden e.d.
• Het gebruik van het product in een omgeving met veel stof, met brandbare gassen,
dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Er bestaat explosie-/brandgevaar!
c) Bediening en werking
• Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product bedient, in de contactdoos
steekt of eruit haalt. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• Tijdens de eerste ingebruikname kan het een tijdje onaangenaam ruiken door
verwarmde delen van de behuizing. Lucht in dit geval de kamer, waarin de oliera-
diator staat opgesteld.
• Trek de netstekker altijd uitsluitend aan de daarvoor bestemde greep uit de con-
tactdoos, trek de netstekker nooit aan het snoer uit de contactdoos!
• Wikkel het netsnoer tijdens de werking geheel af. Een niet volledig afgewikkeld
netsnoer kan tot oververhitting leiden, brandgevaar!
• Stel het product niet in werking wanneer dit beschadigd is (bijv. behuizing, netsno-
er). Een beschadigd netsnoer mag alleen door een vakman worden vervangen. Er
bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• Trek de netstekker altijd uit de contactdoos voordat u het product schoonmaakt, bij
onweer of als u de olieradiator langere tijd niet gebruikt.
• Houd voldoende afstand tot brandbare resp. licht ontvlambare materialen en
voorwerpen (gordijnen, deuren, meubels, enz.). Bij een te geringe afstand bestaat
brandgevaar! Gebruik de olieradiator nooit in kasten of andere kleine, gesloten
ruimtes. Er bestaat brandgevaar!
Dek de olieradiator nooit af!
• Giet nooit vloeistoffen op of naast het product. Dit kan tot brand of levensgevaarlijke
elektrische schokken leiden. Indien er toch vloeistof in het apparaat komt, haal dan
direct de spanning van de contactdoos (zekering/zekeringautomaat/aardlekscha-
kelaar van de betreffende stroomgroep uitschakelen), trek daarna pas de stekker
uit de contactdoos en raadpleeg een vakman. Gebruik het product niet meer.
• De olieradiator wordt reeds na korte bedrijfsduur zeer heet, verbrandingsgevaar!
• Verplaats, vervoer of sla het product alleen dan op, wanneer het volledig is afge-
koeld. Koppel het daartoe los van de netspanning; haal de stekker uit de contact-
doos.
• Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
• Sluit het product nooit direct aan op de netspanning wanneer het van een koude
ruimte in een warme ruimte is gebracht. Het condenswater dat hierbij gevormd
wordt kan in sommige gevallen het product onherstelbaar beschadigen of tot elek-
trische schokken leiden. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen. Wacht
tot het condenswater verdampt is (dit kan meerdere uren duren). Daarna pas het
product op de netspanning aansluiten en in bedrijf nemen.
• Het gebruik van het product wordt niet aangeraden voor personen met verminderd
reactievermogen of personen met lichamelijk/geestelijk beperkte vaardigheden.
• Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vra-
gen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis