Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Hitachi H 65SB2 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für H 65SB2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 5
H 65SB2
Handling instructions
en
Bedienungsanleitung
de
Mode d'emploi
fr
Istruzioni per l'uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Instrucciones de manejo
es
Instruções de uso
pt
Bruksanvisning
sv
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Käyttöohjeet
Οδηγίες χειρισμού
el
Instrukcja obsługi
pl
Kezelési utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Kullanım talimatları
tr
Instrucţiuni de utilizare
ro
Navodila za rokovanje
sl
Pokyny na manipuláciu
sk
Инструкция за експлоатация
bg
Uputstvo za rukovanje
sr
Upute za rukovanje
hr
Iнструкції щодо поводження з
uk
пристроєм
Инструкция по эксплуатации
ru
en
de
fr
it
nl
es
pt
sv
da
no
el
pl
hu
cs
tr
ro
sl
sk
bg
sr
hr
uk
ru

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Hitachi H 65SB2

 • Seite 1 H 65SB2 fi Handling instructions Kezelési utasítás Bedienungsanleitung Návod k obsluze Mode d’emploi Kullanım talimatları Istruzioni per l’uso Instrucţiuni de utilizare Gebruiksaanwijzing Navodila za rokovanje Instrucciones de manejo Pokyny na manipuláciu Instruções de uso Инструкция за експлоатация Bruksanvisning Uputstvo za rukovanje...
 • Seite 2: General Power Tool Safety Warnings

  English (Original instructions) Carrying power tools with your fi nger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY or energising power tools that have the switch on WARNINGS invites accidents. d) Remove any adjusting key or wrench before WARNING turning the power tool on. Read all safety warnings and all instructions.
 • Seite 3 6. Wear a mask when turning your head upward. NOTE 7. Properly set the bit holder. Due to HITACHI’s continuing program of research and 8. At the start of work, confi rm screw tightening. development, the specifi cations herein are subject to 9.
 • Seite 4: Maintenance And Inspection

  In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed. NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and GUARANTEE development, the specifi cations herein are subject to We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with change without prior notice.
 • Seite 5: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrogeräte

  Deutsch (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung) f) Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeugs ALLGEMEINE in feuchter Umgebung nicht vermeiden lässt, SICHERHEITSHINWEISE FÜR verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual ELEKTROGERÄTE Current Device, RCD). Durch den Einsatz einer Fehlerstromschutzeinrichtung WARNUNG wird das Risiko eines elektrischen Schlages Lesen sämtliche Sicherheitshinweise...
 • Seite 6: Sicherheitshinweise Für Den Hammer

  Deutsch c) Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung ZUSÄTZLICHE und/oder Batteriestromversorgung SICHERHEITSHINWEISE Gerät, ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile tauschen oder das Elektrowerkzeug 1. Vergewissern Sie sich, dass die zu verwendende verstauen. Stromversorgung den Angaben auf dem Typenschild Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen dieses Produkts entspricht.
 • Seite 7: Standardzubehör

  Einsatz oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Im 6 Betriebsmonate. Wenden Sie sich bezüglich des Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug Schmierfettwechsels nächste autorisierte zusammen mit dem GARANTIESCHEIN, den Sie am Ende Kundendienststelle. dieser Bedienungsanleitung fi nden, an ein von Hitachi autorisiertes Servicezentrum.
 • Seite 8 Benutzungsbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlaufbetrieb läuft). HINWEIS Aufgrund ständigen Forschungs- Entwicklungsprogramms von HITACHI sind Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
 • Seite 9: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Français (Traduction des instructions d’origine) b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ porter des verres de protection. GÉNÉRAUX POUR L’OUTIL Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité AVERTISSEMENT antidérapantes, les casques ou les protections Lire tous les avertissements de sécurité...
 • Seite 10 1340W Taux de percussion à 1400 min pleine charge Poids (sans câble, poignée 16,5 kg latérale) REMARQUE Par suite du programme permanent de recherche et de développement HITACHI, ces spécifi cations peuvent faire l’objet de modifi cations sans avis préalable.
 • Seite 11: Installation Et Fonctionnement

  * Faire fonctionner ce marteau de démolition en utilisant Nous garantissons que l’ensemble des outils électriques son poids à vide. Les performances ne s’amélioreront pas Hitachi sont conformes aux réglementations spécifi ques si l’outil est appuyé fortement ou poussé brusquement statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas contre la surface de travail.
 • Seite 12 Italiano (Traduzione delle istruzioni originali) L’attrezzatura protettiva, quali maschera facciale, AVVERTIMENTI GENERALI DI calzature antiscivolo, caschi o protezioni oculari SICUREZZA SUGLI UTENSILI ridurrà il rischio di lesioni personali. c) Impedite le accensioni involontarie. Prima del ELETTRICI collegamento a una sorgente di alimentazione e/o pacco batteria e prima di raccogliere o ATTENZIONE trasportare l’utensile, verifi...
 • Seite 13: Caratteristiche

  9. Durante lavori svolti in posizioni elevate, fare attenzione NOTA a oggetti o persone sottostanti. A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo 10. Indossare calzature protettive per proteggere i piedi. della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva SIMBOLI comunicazione. ATTENZIONE MONTAGGIO E OPERAZIONE Di seguito mostriamo i simboli usati per la macchina.
 • Seite 14 * Usare il demolitore utilizzando il suo peso morto. Le GARANZIA prestazioni non migliorano se si lo si preme o spinge Garantiamo gli Utensili Elettrici Hitachi in conformità alle forzatamente contro la superfi cie di lavoro. specifi che normative imposte dalla legge e dai paesi. Questa Tenere il demolitore con la forza appena suffi...
 • Seite 15: Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap

  Nederlands (Vertaling van de oorspronkelijke instructies) 3) Persoonlijke veiligheid ALGEMENE a) Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol WAARSCHUWING of medicijnen.
 • Seite 16: Aanvullende Veiligheidswaarschuwingen

  Nederlands e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig 3. Wanneer de werkplek te ver weg is van de stroombron, onderhouden worden. Controleer moet u een verlengsnoer gebruiken van voldoende dikte gereedschap foutieve uitlijning, en met de juiste opgegeven capaciteit. Het verlengsnoer vastgelopen of defecte bewegende onderdelen moet zo kort mogelijk gehouden worden.
 • Seite 17: Technische Gegevens

  VERVANGEN VAN DE SMERING GARANTIE De constructie van deze sloophamer is luchtdicht, zodat De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi de sloophamer beschermd is tegen stof en lekkage van de is in overeenstemming met de wettelijke/landspecifi eke smering voorkomen wordt.
 • Seite 18 (rekening houdend met alle onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit onbelast draait inclusief de triggertijd). OPMERKING grond voortdurende research ontwikkelingsprogramma van HITACHI kunnen de hierin genoemde technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Seite 19 Español (Traducción de las instrucciones originales) 3) Seguridad personal ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD a) Esté atento, preste atención a lo que hace y GENERAL DE LA HERRAMIENTA utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. ELÉCTRICA No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o esté...
 • Seite 20: Advertencias De Seguridad Adicionales

  Español e) Realice el mantenimiento de las herramientas 4. RCD (dispositivo de corriente residual) eléctricas. Compruebe si las piezas móviles Se recomienda utilizar en todo momento un dispositivo están mal alineadas o unidas, si hay alguna de corriente residual con una corriente residual nominal pieza rota u otra condición que pudiera afectar al de 30 mA o menos.
 • Seite 21 En caso de reclamación, envíe la herramienta eléctrica, sin desmontar y con el CERTIFICADO DE GARANTÍA que aparece al fi nal de estas instrucciones de uso, al Centro de servicio autorizado de Hitachi.
 • Seite 22 NOTA Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HITACHI, estas especifi caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
 • Seite 23 Português (Tradução das instruções originais) O equipamento de proteção, tal como uma máscara AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA de pó, sapatos de segurança anti-derrapantes, PARA A FERRAMENTA ELÉTRICA capacete ou proteção auricular utilizados para condições adequadas reduzirá os ferimentos AVISO pessoais. Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções c) Evite arranques acidentais.
 • Seite 24: Acessórios-Padrão

  Devido programa contínuo pesquisa 10. Use calçado de proteção para proteger os pés. desenvolvimento da HITACHI, as especifi cações aqui contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. SÍMBOLOS MONTAGEM E UTILIZAÇÃO AVISO De seguida, são apresentados os símbolos utilizados para a máquina.
 • Seite 25 * Manuseie este Martelo de demolição utilizando o seu peso GARANTIA vazio. O desempenho não será melhor mesmo que seja Garantimos que a Hitachi Power Tools obedece às normas pressionado ou forçado contra a superfície de trabalho. legislativas de cada país. Esta garantia não cobre avarias Segure este Martelo de demolição apenas com força...
 • Seite 26 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR står i läge av innan du ansluter det elektriska FÖR ELEKTRISKA VERKTYG verktyget till strömkällan och/eller batteriet, tar upp eller bär verktyget. VARNING Att bära det elektriska verktyget med fi ngret på Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
 • Seite 27 (i förbruksländer) In eff ekt 1340W Antal slag per minut vid full 1400 min belastning Vikt 16,5 kg (utan sladd, sidohandtag) ANMÄRKNING Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande.
 • Seite 28: Montering Och Användning

  Prestandan kan inte förbättras genom att den med våld GARANTI pressas eller stöts mot arbetsstycket. Håll borrhammaren precis tillräckligt kraftigt för att Vi garanterar Hitachi Elektriska verktyg i enlighet med motverka den motverkande kraft som alstras. lagstadgade/landsspecifi ka bestämmelser. Denna garanti täcker inte defekter eller skada på...
 • Seite 29 Dansk (Oversættelse af original brugervejledning) b) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Bær GENERELLE altid øjenværn. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR Beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sko, sikkerhedshjelm eller høreværn anvendt under ELEKTRISK VÆRKTØJ passende betingelser mindsker personskader. c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er ADVARSEL i positionen Fra, inden du tilslutter værktøjet til Læs alle sikkerhedsforskrifter og alle instruktioner.
 • Seite 30 Dansk 5) Service SYMBOLER a) Få dit elektriske værktøj efterset af en kvalifi ceret reparationstekniker, der kun anvender originale ADVARSEL reservedele. Følgende viser symboler anvendt til maskinen. Dette vil sikre, at sikkerheden opretholdes for det Sørg for, at du forstår betydningen af dem før elektriske værktøj.
 • Seite 31: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Figur Side Montering af værktøj GARANTI Betjening af kontakt Vi garanterer for elektrisk værktøj fra Hitachi i henhold til Sådan anvender du slaghammeren * lovmæssige/specifi kke nationale bestemmelser. Denne garanti dækker ikke defekter eller beskadigelse som følge Udskiftning af kulbørster af mishandling, misbrug eller normal slitage.
 • Seite 32 Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning) c) Forhindre utilsiktet oppstart. Kontroller at GENERELLE bryteren er avslått før du kopler til en strømkilde SIKKERHETSADVARSLER FOR og/eller batteripakke, løfter opp eller bærer verktøyet. ELEKTROVERKTØY Dersom du bærer elektroverktøy med fi ngrene dine på bryteren, eller strømførende elektroverktøy med ADVARSEL bryteren på, øker faren for ulykker.
 • Seite 33 Norsk FORHOLDSREGLER Hold barn og svakelige personer unna. Slå AV Verktøy skal oppbevares utilgjengelige for barn og svakelige personer når de ikke er i bruk. Koble hovedstøpslet fra det elektriske uttaket SIKKERHETSADVARSEL FOR RIVNINGSHAMMER Klasse II verktøy 1. Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan føre til hørselstap.
 • Seite 34: Vedlikehold Og Inspeksjon

  GARANTI Vi garanterer Hitachi elektroverktøy i samsvar med lovfestede/landsspesifi kke forskrifter. Denne garantien dekker ikke defekter eller skader som følge av feil bruk, mishandling eller normal slitasje. Hvis du vil klage, sender du elektroverktøyet uten at det er demontert, med...
 • Seite 35 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN aina suojalaseja. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja kuulosuojaimien, VAROITUKSET käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä koneen tahaton käynnistyminen. VAROITUS Varmista, että virtakytkin on pois päältä ennen Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki virtalähteeseen ja/tai akkuun yhdistämistä...
 • Seite 36 5. Älä koske terään käytön aikana tai heti sen jälkeen. Terä lämpenee erittäin kuumaksi käytön aikana ja saattaa HUOMAA aiheuttaa vakavia palovammoja. Koska HITACHI kehittää tuotteitaan jatkuvasti, tässä ilmoitetut 6. Käytä maskia, kun joudut kääntämään kasvoja ylöspäin. tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 7. Aseta terän pidike oikein.
 • Seite 37: Huolto Ja Tarkastus

  TAKUU Myönnämme Hitachi-sähkötyökaluille takuun lakisääteisten/ kansallisten erityissääntelyiden mukaisesti. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat vääränlaisesta kielletystä käytöstä normaalista kulumisesta. Reklamaatiotapauksessa lähetä purkamaton sähkötyökalu ja tämän käyttöoppaan lopussa oleva TAKUUSERTIFIKAATTI valtuutettuun Hitachi-huoltokeskukseen.
 • Seite 38 Ελληνικά (Μετάφραση των αρχικών οδηγιών) Η χρήση της μειώνει τον κίνδυνο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ηλεκτροπληξίας. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 3) Προσωπική ασφάλεια ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ a) Να είστε σε ετοιμότητα, να έχετε την προσοχή σας στην εργασία που πραγματοποιείτε και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν Διαβάζετε...
 • Seite 39 Ελληνικά c) Αποσυνδέετε το βύσμα από την πηγή ισχύος ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και/ή τη θήκη μπαταρίας από το ηλεκτρικό ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εργαλείο πριν προβείτε σε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτήματος ή αποθήκευση του ηλεκτρικού 1. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ισχύος που θα χρησιμοποιηθεί εργαλείου. συμμορφώνεται...
 • Seite 40 έτσι ώστε η περιέλιξη να μην υφίσταται βλάβες και/ή να Εξαιτίας του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας λερώνεται με λάδι ή να βρέχεται με νερό. και ανάπτυξης της HITACHI, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 5. Έλεγχος των ανθρακικών ψηκτρών (Εικ. 4) που αναφέρονται εδώ μπορούν να αλλάξουν χωρίς...
 • Seite 41 Ελληνικά ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγυώμαστε για τα εργαλεία Hitachi Power Tools σύμφωνα με τον θεσμικό κανονισμό/ειδικό κανονισμό της χώρας. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή ζημιές λόγω κακής χρήσης, κακομεταχείρισης ή φυσιολογικής φθοράς. Σε περίπτωση παραπόνων παρακαλούμε αποστείλετε το Power Tool χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε μαζί με το...
 • Seite 42: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Elektronarzędzi

  Polski (Tłumaczenie oryginalnych instrukcji) f) Jeżeli praca elektronarzędziem musi być OGÓLNE WSKAZÓWKI wykonywana w miejscu o dużej wilgotności, BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE należy zawsze korzystać źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem ELEKTRONARZĘDZI różnicowoprądowym. Korzystanie z wyłącznika różnicowoprądowego OSTRZEŻENIE zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Należy dokładnie zapoznać...
 • Seite 43: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  Polski c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji bądź DODATKOWE WSKAZÓWKI wymiany akcesoriów oraz kiedy elektronarzędzie BEZPIECZEŃSTWA nie będzie używane przez dłuższy czas wtyczkę elektronarzędzia należy odłączyć od źródła zasilania 1. Upewnić się, że charakterystyka wykorzystywanego i/lub zestaw akumulatorowy od elektronarzędzia. źródła zasilania jest zgodna z informacjami dotyczącymi Powyższe środki...
 • Seite 44: Specyfikacje Techniczne

  Silnik wyposażony jest w zużywające się szczotki WSKAZÓWKA węglowe. Kiedy tylko szczotki węglowe są zużyte lub W związku z prowadzonym przez fi rmę HITACHI zbliżają się do „granicy zużycia” ⓐ, są one przyczyną programem badań i rozwoju, niniejsze specyfi kacje problemów z silnikiem.
 • Seite 45 (uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, takie jak przerwy w pracy elektronarzędzia oraz praca na biegu jałowym w stanie gotowości). WSKAZÓWKA W związku z prowadzonym przez fi rmę HITACHI programem badań i rozwoju, niniejsze specyfi kacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Seite 46 Magyar (Az eredeti utasítások fordítása) pillanatnyi fi gyelmetlenség súlyos személyi A SZERSZÁMGÉPPEL sérülést eredményezhet. KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS b) Használjon személyi védőeszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK megfelelő körülmények esetén használt védőfelszerelés, mint például a porálarc, a nem FIGYELMEZTETÉS csúszó biztonsági cipő, a védősisak vagy a Olvasson el minden biztonsági fi...
 • Seite 47: További Biztonsági Figyelmeztetések

  16,5 kg oldalfogantyú nélkül) 9. Magasban végzett munka esetén ügyeljen a lent lévő tárgyakra és személyekre. MEGJEGYZÉS 10. Lába épségének megóvása érdekében viseljen A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja védőcipőt. következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
 • Seite 48: Karbantartás És Ellenőrzés

  érvényes biztonsági A bontókalapács használata * előírásokat és szabványokat. A szénkefék cseréje GARANCIA A tartozékok kiválasztása ― A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvény által * A bontókalapácsot a szerszám önsúlyának használatával előírt országos előírásoknak megfelelő garanciát működtesse.
 • Seite 49 Čeština (Překlad původního návodu) 3) Osobní bezpečnost OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a střízlivě uvažujte. ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. VAROVÁNÍ...
 • Seite 50 9. Pokud pracujete ve zvýšených polohách, dávejte pozor na předměty a osoby nacházející se dole. POZNÁMKA 10. Aby byla zajištěna ochrana vašich nohou, používejte Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového ochrannou obuv. programu společnosti HITACHI mohou zde uvedené parametry podléhat změnám předchozího upozornění.
 • Seite 51 Obrázek Strana Nasazení nástroje ZÁRUKA Činnost spínače Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákonné/ Jak používat sekací kladivo * místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití, Výměna uhlíkových kartáčů hrubého zacházení nebo normálního opotřebení. V případě...
 • Seite 52 Türkçe (Orijinal talimatların çevirisi) c) Aletin istenmeden çalışmasını engelleyin. Aleti GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK güç kaynağına ve/veya akü ünitesine bağlamadan, UYARILARI kaldırmadan veya taşımadan önce, güç düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun. UYARI Elektrikli aletleri parmağınız güç düğmesinin üzerinde Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. olarak taşımanız veya güç...
 • Seite 53: Standart Aksesuarlar

  5. İşlem sırasında veya işlemden hemen sonra matkap ucuna dokunmayın. Aletin çalışması sırasında matkap ucu çok ısınır ve dokunulduğunda ciddi yanıklara neden olabilir. HITACHI’nin sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları 6. Yukarı doğru bakarak çalışırken maske kullanın. nedeniyle, burada belirtilen teknik özelliklerde önceden 7.
 • Seite 54 Ağırlaş aletlerinin kullanımı ve bakımı konusunda her ülkede yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uygun davranılmalıdır. GARANTİ Hitachi Elektrikli El Aletlerine yasalar / ülkelere özgü mevzuatlar çerçevesinde garanti veriyoruz. Bu garanti, yanlış veya kötü kullanımdan veya normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan arıza ve hasarları kapsamamaktadır. Şikayet durumunda, lütfen Elektrikli El Aletini, sökülmemiş...
 • Seite 55 Română (Traducerea instrucţiunilor originale) b) Folosiţi echipament de protecţie personală. AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND Purtaţi întotdeauna protecţie pentru ochi. SIGURANŢA SCULELOR ELECTRICE Echipamentele de protecţie cum ar fi măștile pentru praf, încălţămintea anti-alunecare, căștile și protecţiile AVERTISMENT auditive, folosite în situaţiile corespunzătoare, reduc Citiţi toate avertismentele privind siguranţa și toate vătămările personale.
 • Seite 56 NOTĂ persoanele de dedesubt. Ca urmare a programului continuu de cercetare și 10. Purtaţi pantofi de protecţie, pentru a vă proteja picioarele. dezvoltare derulat de HITACHI, prezentele specifi caţii pot fi modifi cate fără notifi care prealabilă. SIMBOLURI ATENŢIE În cele ce urmează sunt prezentate simbolurile...
 • Seite 57 întreţinere. Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare 4. Întreţinerea motorului derulat de HITACHI, prezentele specifi caţii pot fi modifi cate Bobina motorului este componenta principală a sculei fără notifi care prealabilă. electrice. Aveţi grijă să nu deterioraţi bobina și/sau să nu o udaţi cu ulei sau apă.
 • Seite 58: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Slovenščina (Prevod izvirnih navodil) b) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA nosite zaščitna očala. ZA ELEKTRIČNA ORODJA Nošenje zaščitne opreme, kot so maska za prah, protizdrsni zaščitni čevlji, varnostna čelada ali OPOZORILO zaščitni glušniki, kar je odvisno od vrste in načina Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
 • Seite 59: Standardna Oprema

  Slovenščina 5) Servisiranje SIMBOLI a) Električno orodje lahko servisira usposobljena oseba, mora uporabljati OPOZORILO originalne nadomestne dele. V nadaljevanju so prikazani simboli, uporabljeni pri Na ta način se ohrani varnost električnega orodja. stroju. Pred uporabo se prepričajte, da jih razumete. VARNOSTNI UKREP H65SB2 : Rušilno kladivo Preprečite...
 • Seite 60: Namestitev In Delovanje

  Slika Stran Namestitev orodja GARANCIJA Delovanje stikal Garantiramo za Hitachi električna orodja v skladu z ustavno/ Kako uporabljati udarno kladivo * državno veljavnimi uredbami. Garancija ne zajema napak ali poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, Zamenjava oglenih krtačk zlorabe ali normalne obrabe. V primeru pritožbe pošljite Izbor pribora ―...
 • Seite 61: Všeobecné Bezpečnostné Výstrahy Pre Elektrické Náradie

  Slovenčina (Preklad pôvodných pokynov) Chvíľka nepozornosti počas práce s elektrickým VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ náradím môže spôsobiť vážne osobné poranenie. VÝSTRAHY PRE ELEKTRICKÉ b) Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Vždy si nasaďte ochranu na oči. NÁRADIE Ochranné prostriedky, akými sú protiprachová maska, protišmykové...
 • Seite 62 10. Obujte si ochrannú obuv, aby ste si chránili nohy. POZNÁMKA Vzhľadom pokračujúci program výskumu SYMBOLY vývoja v spoločnosti HITACHI si vyhradzujeme právo zmien tu uvedených technických parametrov bez VAROVANIE predchádzajúceho upozornenia. Nižšie sú zobrazené symboly, ktoré sa v prípade strojného zariadenia používajú. Pred použitím MONTÁŽ A OBSLUHA náradia...
 • Seite 63 * Demolačné kladivo používajte s pomocou jeho prázdnej ZÁRUKA hmotnosti. Výkon nebude lepší ani ak naň tlačíte alebo Garantujeme, že elektrické náradie značky Hitachi vyhovuje ním násilne bodáte na pracovný povrch. zákonným/národným nariadeniam. Táto záruka sa nevzťahuje Demolačné kladivo držte len silou, ktorá je dostatočná...
 • Seite 64 Български (Превод на оригиналните инструкции) f) Ако е наложително използването ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ на електрически инструмент във ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА влажни условия, използвайте уреди с диференциална защита (RCD) срещу утечка. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ Използването на диференциална защита намалява риска от електрически удар. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...
 • Seite 65 Български c) Изключете щепсела на инструмента от ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА източника на захранване и/или от батерията, БЕЗОПАСНОСТ преди да извършвате настройки, смяна на приставки или при съхранение. 1. Уверете се, че източникът на захранване, който Тези предпазни мерки намаляват риска от използвате, отговаря...
 • Seite 66 развитие на научно- със същите номера, ⓑ показани на Фиг. 4. Освен развойната програма на HITACHI, дадените тук това, винаги поддържайте карбоновите четки чисти спецификации са предмет на промяна без уведомление. и се уверете, че се плъзгат свободно в държачите.
 • Seite 67 се вземат предвид всички елементи от работния цикъл, като периоди на включван и изключване, както и работа на празни обороти непосредствено преди и след момента на използване). ЗАБЕЛЕЖКА Поради непрекъснатото развитие на научно-развойната програма на HITACHI, дадените тук спецификации са предмет на промяна без уведомление.
 • Seite 68: Opšta Bezbednosna Upozorenja Za Električni Alat

  Srpski (Prevod originalnog uputstva) b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite OPŠTA BEZBEDNOSNA zaštitu za oči. UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu, neklizajuća radna obuća, šlem i zaštita za sluh, UPOZORENJE koja se koristi u odgovarajućim uslovima, smanjiće Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva.
 • Seite 69 (110V, 220V, 230V, 240V) Napon (po područjima) Ulazna snaga 1340W Broj udaraca pod punim 1400 min opterećenjem Težina 16,5 kg (bez kabela, bočne ručke) NAPOMENA Zbog neprekidnog programa istraživanja i razvoja kompanije HITACHI, ovde navedene specifi kacije su podložne izmenama bez prethodnog obaveštenja.
 • Seite 70 Namotaji motora su samo „srce“ električnog alata. Zbog neprekidnog programa istraživanja i razvoja kompanije Poklanjajte odgovarajuću pažnju da se namotaji ne bi HITACHI, ovde navedene specifi kacije su podložne oštetili i/ili pokvasili uljem ili vodom. izmenama bez prethodnog obaveštenja. 5. Provera grafi tnih četkica (sl. 4) Motor ima grafi...
 • Seite 71 Hrvatski (Prijevod izvornih uputa) zaštitne cipele otporne na klizanje, kacige ili zaštita OPĆENITA SIGURNOSNA sluha, ako se koriste u odgovarajućim uvjetima UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE smanjuju opasnost od nezgoda. c) Spriječite nehotično pokretanje. Provjerite je li UPOZORENJE prekidač u isključenom položaju prije spajanja Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute.
 • Seite 72: Dodatna Sigurnosna Upozorenja

  7. Pravilno postaviti držač nastavka. Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja 8. Na početku rada potvrdite zategnutost vijaka. tvrtke HITACHI, ovdje navedene specifi kacije mogu se 9. Prilikom rada na vrlo povišenom položaju, obratite promijeniti bez prethodne najave. pozornost na predmete i osobe ispod sebe.
 • Seite 73 3. Provjera stezne glave Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja tvrtke Stezna glava može otpustiti zbog prekomjerne uporabe. HITACHI, ovdje navedene specifi kacije mogu se promijeniti Uvijek obratite pozornost na pravilno funkcioniranje i na bez prethodne najave. sigurno učvršćivanje pribora u glavi. Ako primijetite bilo kakve znakove dotrajalosti, pneumatski čekić...
 • Seite 74 Українська (Переклад первинних інструкцій) 3) Особиста безпека ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ a) Не втрачайте пильності, стежте за тим, що ЕЛЕКТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ робите, і користуйтеся здоровим глуздом під час роботи автоматичним інструментом. ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не працюйте автоматичним інструментом, Прочитайте всі правила безпеки та вказівки. коли...
 • Seite 75 Українська d) Зберігайте інструменти у місцях, ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ недоступних для дітей, і не дозволяйте людям, не ознайомленим із автоматичними 1. Переконайтеся, що джерело живлення, яким інструментами і цими інструкціями, ви будете користуватися, відповідає вимогам до користуватися автоматичним інструментом. живлення, зазначеним на наклейці на корпусі Автоматичні...
 • Seite 76: Технічні Характеристики

  яке буде достатнім тільки для того, щоб протидіяти віддачі. ГАРАНТІЯ ЗАМІНА МАСТИЛА Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти Hitachi виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не Даний відбійний молоток має повністю герметичну розповсюджується на дефекти або пошкодження конструкцію для захисту від пилу і витікання мастила.
 • Seite 77 ○ Визначте заходи безпеки для оператора згідно практичного застосування (беручи до уваги всі частини робочого циклу, такі як вимикання інструменту і його роботи вхолосту на додаток до виконання робочих завдань). ПРИМІТКА Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює компанія HITACHI, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
 • Seite 78 Русский (Перевод оригинальных инструкций) e) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa внe ОБЩИЕ ПРАВИЛА пoмeщeний иcпoльзyйтe yдлинитeльный БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С шнyp, пpeднaзнaчeнный для иcпoльзoвaния внe пoмeщeния. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ Иcпoльзoвaниe шнypa, пpeднaзнaчeннoгo для paбoты внe пoмeщeний, yмeньшит oпacнocть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ пopaжeния элeктpичecким тoкoм. Прочтите все правила безопасности и инструкции. f) Пpи...
 • Seite 79 Русский 4) Экcплyaтaция и oбcлyживaниe ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ элeктpoинcтpyмeнтoв ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ a) He пepeгpyжaйтe элeктpoинcтpyмeнт. Иcпoльзyйтe нaдлeжaщий для вaшeгo ОТБОЙНОГО МОЛОТКА пpимeнeния элeктpoинcтpyмeнт. Haдлeжaщий элeктpoинcтpyмeнт бyдeт 1. Одевайте средства защиты органов слуха. выпoлнять paбoтy лyчшe и нaдeжнee в тoм Воздействие шума может привести к потере слуха. peжимe paбoты, нa кoтopый...
 • Seite 80: Стандартные Принадлежности

  Не выкидывайте электроприборы вместе с ПРИМЕЧАНИЕ обычным мусором! Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния В соответствии с европейской директивой и paзвития компания HITACHI ocтaвляет зa coбoй 2002/96/ЕС об утилизации старых пpaвo нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx электрических и электронных приборов дaнныx бeз пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.
 • Seite 81 6. Зaмeнa yгольныx щeток Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния и Ослабьте винты (тяжелый болт с шестигранной paзвития компания HITACHI ocтaвляет зa coбoй пpaвo головкой M4×8) защитного колпачка, затем снимите нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз его (рис. 4). Угольные щетки могут быть сняты после...
 • Seite 82 180° 7 mm 17 mm...
 • Seite 83 410mm : 944961 W75×410mm : 944964 410mm : 944962 250mm : 944966 200mm : 944965 380mm : 957154 6 MM: 872422 999086 3 MM: 943277...
 • Seite 85 English Dansk Română GUARANTEE CERTIFICATE GARANTIBEVIS CERTIFICAT DE GARANŢIE 1 Model No. 1 Modelnummer 1 Model nr. 2 Serial No. 2 Serienummer 2 Nr. de serie 3 Date of Purchase 3 Købsdato 3 Data cumpărării 4 Customer Name and Address 4 Kundes navn og adresse 4 Numele și adresa clientului 5 Dealer Name and Address...
 • Seite 87 Fax: +44 1908 606642 URL: http://www.hitachi-powertools.dk URL: http://www.hitachi-powertools.co.uk Hitachi Power Tools Finland Oy Hitachi Power Tools France S. A. S. Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland Parc de l’Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, Tel: (+358) 20 7431 530 91015 EVRY CEDEX, France...
 • Seite 90 Directiva RoHS 2011/65/EU. Le responsable des normes européennes d’Hitachi Koki Europe Ltd. est autorisé à compiler les données techniques. O Gestor de Normas Europeias da Hitachi Koki Europe Ltd. está autorizado a compilar o fi cheiro técnico. 2000/14/CE 2000/14/CE •...
 • Seite 91 összhangban. Ez a termék is megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek. i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU. Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van hatalmazva a műszaki fájl elkészítésére. Lederen for europeiske standarder ved Hitachi Koki Europe Ltd. har fullmakt til å utarbeide det tekniske dokumentet. 2000/14/EC 2000/14/EF •...
 • Seite 92 2004/108/EC, 2006/42/EC şi 2000/14/EC. Acest produs este compatibil de asemenea cu Directiva RoHS 2011/65/EU. Direktor za evropske standarde u kompaniji Hitachi Koki Europe Ltd. odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije. Managerul standardelor europene de la Hitachi Koki Europe Ltd. este autorizat să completeze fi şa tehnică.

Inhaltsverzeichnis