Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 33
Assistent Stand Mixer 400 & 450
s
Bruksanvisning . . . . . . . . . 4
k
Brugsanvisning . . . . . . . . 10
n
Bruksanvisning . . . . . . . . 16
q
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . 22
PAGE
g
Instruction book . . . . . . . .28
d
Gebrauchsanweisung . . .33
o
Instrukcja obs³ugi. . . . . . . .38

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux Assistent Stand Mixer 400

 • Seite 1 Assistent Stand Mixer 400 & 450 PAGE Bruksanvisning ..4 Instruction book ..28 Brugsanvisning ..10 Gebrauchsanweisung . . .33 Instrukcja obs³ugi.
 • Seite 4: Säkerhetsföreskrifter

  Med klöverbladet betecknas hänvis- ningar och tips om en sparsam och Säkerhetsföreskrifter miljövänlig användning av apparaten. Electrolux -elapparaterna uppfyller tekniska normer och säkerhetsföre- skrifter för elektriska apparater. Föl- jande säkerhetsföreskrifter ska ändå beaktas noga. Allmänna säkerhetsanvisningar •...
 • Seite 5 Barnsäkerhet • Koppla på apparaten först sedan arbetsredskapen placerats i bunken • Lämna inte inkopplad mixer utan upp- med ingredienserna. Vänta till redska- sikt och var speciellt försiktig om barn pen stannat innan du tar mixer ur bun- finns i närheten! ken.
 • Seite 6 Användning Insättning/uttagning av arbets- redskap (bild 3) Med bords-/handmixern kan du röra, knåda och vispa. Mixern och bunken Innan arbetsredskapen stöts ut skall drivs av separata motorer och hastig- apparaten frånkopplas och stickprop- heten för mixern och bunken kan där- pen dras ur vägguttaget! för ställas in oberoende av varandra.
 • Seite 7 Om så behövs, håll med ena hand fast 0 Med strömställaren (bild 1+6/B) stativets undre del. – kopplas apparaten till och från, Eftersom mixern inte sitter i centrum – regleras motorns varvtal i 5 steg kan ingredienser bekvämt tillföras inom förvalt hastighetsintervall. under arbetets gång.
 • Seite 8: Rengöring Och Skötsel

  Om fel ändå uppstår som du Stand Mixer 450) inte kan lösa med hjälp av bruksanvis- 0 Ädelstålsbunken kan (utan lock!) ren- ningen, vänd dig till din återförsäljare eller Electrolux-kundtjänsten. göras i diskmaskin. Locket för ädelstålsbunken får inte rengöras i diskmaskin.
 • Seite 9 Konsumentservice Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke ingående i Electrolux-koncernen. Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och nytta i Ditt hem under många år. Har Du frågor angående produktens funktion eller användning? •...
 • Seite 10: Kære Kunde

  Tips og henvisninger til økonomisk og Sikkerhedshenvisninger miljøvenlig brug af apparatet er kende- Sikkerheden vedrørende Electrolux- tegnet med kløverbladet. elektroapparater svarer til de aner- kendte tekniske regler og apparatsik- kerhedsloven. Alligevel ser vi os som producent foranlediget til, at gøre dig...
 • Seite 11 Henvend dig i tilfælde Vent altid til værktøjerne står stille, af reparation til Electrolux-Kundeservi- inden du fjerner skålen. cen eller til din specialforhandler. • Hold ingen hårde genstande (skeer, knive, o.l.) ind i de kørende værktøjer...
 • Seite 12 Betjening Indstikning/udtagning af værktøj (billede 3) Med stativ-/mikseren kan du røre, ælte og piske levnedsmidler. Mikser og røre- Sluk apparatet og træk stikket ud skål bliver drevet af hver sin motor, inden udkastning af værktøjerne! Hastigheden på mikser og røreskål kan 0 Stik piskerisene hhv.
 • Seite 13 0 Med tænd/slukkontakten (billede Arbejde med mikseren 1+6/B) Er mikseren sat på rørestativet, bliver – tænder og slukker du apparatet, røreskålen også automatisk tændt når – regulerer motorens omdrejningstal i mikseren tændes. 5 trin indenfor det forvalgte hastig- hedsområde. Du kan benytte apparatet i indtil 0 Så...
 • Seite 14: Rengøring Og Pleje

  Skulle der alligevel optræde en forstyrrelse, hvortil du ikke finder nogen henvisning i brugsanvisningen, Tilbehør så henvend dig til en specialforhandler eller til Electrolux-Kundeservice. Piskeris og dejkroge 0 Rengør piskeris og dejkroge med børste eller klud under rindende vand eller i opvaskemaskinen! Ædelstål-røreskål...
 • Seite 15 Ring Electrolux Home Products A/S på telefon 45 87 70 88 Søger du efter et værksted? • Tag kontakt til din forhandler eller ring direkte til Electrolux Service på telefon 70 11 74 00 Vil du skrive til os? •...
 • Seite 16 å unngå farer. • Kun fagfolk må foreta reparasjon av dette apparatet. Feil reparasjon kan medføre betydelige farer. Ta kontakt med Electrolux kundeservice eller din fagforhandler ved reparasjon.
 • Seite 17 Sikkerhet for barn • Slå på apparatet først når arbeidsred- skapene befinner seg i bollen sammen • Pass på at apparatet ikke brukes uten med ingrediensene som skal røres. Vent tilsyn, og vær spesielt forsiktig i for- alltid til apparatet står stille før du tar hold til barn! bort bollen.
 • Seite 18 Eltekrokene har forskjellige fester. De Bruk må stikkes inn på riktig plass, da Du kan bruke bord-/håndmikseren til å ombytting vil føre til at det du rører røre, elte og vispe næringsmidler. Mik- eltes oppover! ser og rørebolle drives fra en egen 0 En eltekrok er utstyrt med en ekstra motor, hastigheten til mikseren og liten ring ved skiven på...
 • Seite 19 0 Med av/på-bryteren (bilde 1+6/B) Arbeide med mikseren – slår du apparatet av og på, Når mikseren står på stativet og er slått – regulerer du apparatets turtall i 5 på, starter rørebollen automatisk. trinn innenfor det forhåndsvalgte hastighetsområdet. Du kan bruke apparatet uavbrutt i 0 Når du trykker på...
 • Seite 20: Rengjøring Og Stell

  0 Vask visper og eltekroker med børste i bruksanvisningen, henvender du deg eller klut under rennende vann eller i til forhandleren eller til Electrolux kun- oppvaskmaskinen! deservice. Rørebolle i edelstål (kun Stand Mixer 450) 0 Rørebollen i edelstål (uten lokk!) kan...
 • Seite 21 Forbrukerservice Takk forat du har valgt å kjøpe et produkt med et varemerke som inngår i Electrolux-konsernet. Vi håper at dette produktet vil gi deg meget glede og nytte i ditt hjem i mange år. Har du spørsmål angående produktets funksjon eller bruk? •...
 • Seite 22: Arvoisa Asiakas

  • Jos laitteen verkkojohto on vahingoit- tunut, tulee vahingon välttämiseksi verkkojohdon vaihto annettava valmis- tajan, valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen tehtäväksi. • Vain ammattihenkilöt saavat korjata tätä laitetta. Asiattomasta korjauksesta saattaa syntyä huomattavia vaaroja. Käänny korjauksissa Electrolux-asiakas- palvelun tai laitteen myyjäliikkeen puo- leen.
 • Seite 23 Lapsiturvallisuus • Käynnistä laite vain, työvälineiden ollessa astiassa, jossa elintarvikkeet tul- • Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman laan työstämään. Odota työvälineiden valvontaa ja kiinnitä erityistä huomiota pysähtymistä, ennen kuin poistat lasten turvallisuuteen! astian. Ota huomioon laitetta • Älä pidä kovia esineitä (lusikoita, veit- käyttäessäsi siä, vispilöitä) lähellä...
 • Seite 24 Käyttö: Työkalun kiinnitys/irrotus (kuva 3) Pöytä-/käsivatkaimella voit sekoittaa, alustaa ja vatkata elintarvikkeita. Pysäytä kone ja irrota verkkopistoke Sekoitinta ja sekoituskulhoa käyttävät pistorasiasta ennen työkalun irrotusta! omat moottorit, sekoittimen ja sekoi- 0 Työnnä vispilät tai taikinakoukut työ- tuskulhon nopeutta voidaan säätää kalunpitimeen sekoittimen alapuolella toisistyaan riippumatta.
 • Seite 25 0 Käynnistyskytkimellä (kuva 1+6/B) Työskentely sekoittimen kanssa – voit käynnistää ja pysäyttää laitetta, Jos sekoitin on asennettu sekoitusteli- – säätää moottorin kierrosluvun vii- neeseen käynnistyy myös sekoituskulho dessä portaassa esivalitun nopeus- automaattisesti sekoitinta käynnistet- alueen puitteissa. täessä. 0 Sekoitin toimii maksiminopeudella, niin kauan kuin koneen käydessä...
 • Seite 26: Puhdistus Ja Hoito

  (vain Stand Mixer 450) mukset ovat erittäin korkeat. Jos vika 0 Jaloteräksinen sekoituskulho (ilman on kuitenkin sellainen, ettet löydä sille kantta!) voidaan pestä astianpesuko- selitystä käyttöohjeesta, käänny huol- neessa. toliikkeen tai Electrolux-asiakaspalve- lun puoleen. Jaloteräksisen sekoituskulhon kantta ei saa pestä astianpesukoneessa.
 • Seite 27 Takuu Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana: • aiheettomasta huoltokäynnistä •...
 • Seite 28: Safety Instructions

  After this symbol you receive supple- Safety instructions mentary information on the practical application and use of the appliance. The safety standards of Electrolux elec- tric appliances are in keeping with the Tips and information about the eco- recognised rules of technology and the nomical and environmentally friendly law governing the safety of appliances.
 • Seite 29 Please essed. Always wait until the attach- contact the Electrolux customer service ments stop before you remove the department or your dealer in the event bowl.
 • Seite 30: Operation

  Operation Inserting/removing accessories (Figure 3) You can use the processor/hand mixer to mix, knead and whisk food. The Before releasing the accessories, switch mixer and mixing bowl are each driven off the mixer and remove the plug separately by their own motors, and from the mains socket! the speeds of the mixer and mixing 0 Push the whisks or dough hooks into...
 • Seite 31 0 The ON/OFF switch (Figure 1+6/B) is Working with the mixer/ used to: processor – switch the mixer ON and OFF, – control the mixer speed (5 speed set- When the mixer is attached to the tings) in the pre-selected speed processor stand, the mixing bowl is range.
 • Seite 32: Cleaning And Care

  0 Clean the whisks and dough hooks instructions, please contact your with a brush or a cloth under running retailer or the Electrolux customer water or in the dishwasher! service. Stainless steel mixing bowl...
 • Seite 33: Sicherheitshinweise

  Sehr geehrte Kundin, Sicherheitshinweise sehr geehrter Kunde, Die Sicherheit von Electrolux-Elektro- geräten entspricht den anerkannten lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei- Regeln der Technik und dem Gerätesi- sung sorgfältig durch. Beachten Sie vor cherheitsgesetz. Dennoch sehen wir allem die Sicherheitshinweise auf den...
 • Seite 34: Bedienung

  • Plastikteile dürfen nicht auf oder in Kunststoffbeutel aus Polyäthylen (PE) unmittelbarer Nähe von Heizkörpern zur Wiederverwertung an PE-Sammel- getrocknet werden. stellen geben. Polsterteile aus geschäumten Polystyrol (PS) sind • Mit dem Gerät dürfen keine Farben FCKW-frei und an entsprechenden (Lacke, Polyester usw.) gerührt werden Sammelstellen (Recyclinghof) zu –...
 • Seite 35: Arbeiten Mit Dem Mixer

  Inbetriebnahme Mixer nach oben/nach unten schwenken (Bild 4) Mixer auf Rührständer aufset- Vor dem nach oben Schwenken muss zen/abnehmen (Bild 2) der Mixer auf jeden Fall ausgeschaltet Vor dem Aufsetzen oder Abnehmen des werden! Mixers Gerät ausschalten und Netz- 0 Schwenktaste (Bild 1/F) drücken und stecker ziehen! Mixer nach oben bzw.
 • Seite 36 Gerät einschalten (Bild 6) Geschwindigkeit der Rühr- schüssel einstellen (Bild 7) 0 Mit dem Schalter Geschwindigkeitsbe- reich (Bild 1+6/C) wählen Sie den Die Geschwindigkeit der Rührschüssel Geschwindigkeitsbereich vor: kann in zwei Stufen eingestellt werden. 0 Mit dem Wahlschalter Rührschüssel- niedrige Geschwindigkeiten, oder Geschwindigkeit (Bild 1/H) stellen Sie die Geschwindigkeit der Rührschüssel hohe Geschwindigkeiten.
 • Seite 37: Reinigung Und Pflege

  Störung auftreten, für die Sie keinen 0 Die Edelstahl-Rührschüssel (ohne Hinweis in der Gebrauchsanweisung finden, so wenden Sie sich an den Deckel!) kann im Geschirrspüler gerei- Fachhandel oder an den Electrolux- nigt werden. Kundendienst. Der Deckel der Edelstahl-Rührschüssel darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
 • Seite 38 Tym symbolem oznaczono informacje uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i bezpieczeñstwa praktycznych zastosowañ sprzêtu. Bezpieczeñstwo sprzêtu Symbolem koniczynki oznaczono elektrycznego firmy Electrolux rady i wskazówki dotycz¹ce odpowiada ogólnie stosowanym ekonomicznego i przyjaznego dla technicznym przepisom i zasadom naturalnego œrodowiska sposobu dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
 • Seite 39 • Mikserem rêcznym mo¿na sprzêtu. W przypadku koniecznoœci przetwarzaæ ¿ywnoœæ w ka¿dym naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê naczyniu. Zalecamy jednak do punktu serwisowego Electrolux zastosowanie miski znajduj¹cej siê w lub do punktu handlowego. komplecie. Bezpieczeñstwo dzieci • Urz¹dzenie nale¿y w³¹czaæ tylko po •...
 • Seite 40 Uruchomianie urz¹dzenie lokalnych sk³adowiskach materia³ów przeznaczonych do odzysku. Zdejmowanie / mocowanie Informacje dotycz¹ce sk³adowisk mikser na stojaku (rysunek 2) materia³ów przeznaczonych do odzysku mo¿na uzyskaæ w lokalnych Przed zdjêciem lub zamocowaniem samorz¹dach. miksera nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i Utylizacja zu¿ytego sprzêtu! wyci¹gn¹æ...
 • Seite 41 Odchylanie miksera w górê / W³¹czanie urz¹dzenia w dó³ (rys. 4) (rysunek 6) 0 Wybraæ po¿¹dan¹ prêdkoœæ Przed odchyleniem w górê mikser prze³¹cznikiem prêdkoœci (rysunek nale¿y koniecznie wy³¹czyæ! 1+6/C): 0 Przycisn¹æ przycisk odchylania niskie prêdkoœci, lub (rysunek 1/F) i odchyliæ mikser w górê...
 • Seite 42 Wybór prawid³owych ustawieñ Nastêpuj¹ce wskazówki mog¹ s³u¿yæ jako wytyczne. Prêdkoœæ miksera Prze³¹cznik prêdkoœci W³¹cznik / wy³¹cznik (rysunek 1+6/C) (rysunek 1+6/B) Rozpocz¹æ od 1 lub 2 • Wyrabianie, ugniatanie: nastêpnie prze³¹czyæ na 5 • Delikatne mieszanie: 3, 4 Rozpocz¹æ od 2 lub 3 •...
 • Seite 43 Dane techniczne do wykwalifikowanego sprzedawcy lub serwisu firmy Electrolux. Napiêcie sieciowe: 230 - 240 V Pobór mocy: 380 W Maksymalny czas pracy: 10 minut Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii...
 • Seite 44 The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Diese Anleitung auch für:

Assistent stand mixer 450

Inhaltsverzeichnis