Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

VLIEGENVERDRIJVER
RÉPULSIF À PALES MULTI-INSECTES
FLIEGENWEDLER
MD 19653
Handleiding
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Nederlands ........... 3
Français ............... 25
Deutsch ............... 45

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Medion MD 19653

 • Seite 1 Handleiding Mode d’emploi Bedienungsanleitung VLIEGENVERDRIJVER RÉPULSIF À PALES MULTI-INSECTES FLIEGENWEDLER MD 19653 Nederlands ... 3 Français ....25 Deutsch ....45...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over deze gebruiksaanwijzing ........4 Betekenis van de symbolen ..........4 Beoogd gebruik ............. 6 Veiligheidsvoorschriften ..........7 Algemeen ................7 Omgang met batterijen ............9 Inhoud van de levering ..........13 Overzicht van het apparaat ..........14 Batterijen plaatsen ............15 Vliegenverjager gebruiken ..........15 Reiniging ..............
 • Seite 3: Over Deze Gebruiksaanwijzing

  Over deze gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Hartelijk dank dat u voor ons product hebt geko- zen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat. Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Neem de waarschu- wingen op het product en in de gebruiksaanwijzing in acht. Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik.
 • Seite 4 Over deze gebruiksaanwijzing VOORZICHTIG! Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een laag risico dat kan leiden tot licht of matig ernstig letsel. LET OP! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade. Bij dit symbool wordt nuttige extra informatie over de montage of het gebruik gegeven. Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de EU-richtlijnen (zie het hoofdstuk 'Conformiteitsinformatie').
 • Seite 5: Beoogd Gebruik

  Beoogd gebruik Beoogd gebruik Het apparaat dient voor het lokaal verdrij- ven van vliegende insecten door roterende vleugels. • Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor industrieel/ commercieel gebruik. Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, de aansprakelijk- heid vervalt:...
 • Seite 6: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften overeenstemming met het gebruiksdo- el en kan leiden tot letsel of materiële schade. Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN – LEES DEZE AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK! Algemeen WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel! Gevaar voor letsel door onjuiste bediening. − Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of gee- stelijke beperking of gebrek aan kennis...
 • Seite 7 − Neem bij storingen contact op met het MEDION Service Center of een ander pro- fessioneel reparatiebedrijf om gevaren te voorkomen. − Apparaat alleen met juiste spanning...
 • Seite 8: Omgang Met Batterijen

  Veiligheidsvoorschriften Omgang met batterijen Het apparaat werkt op batterijen. Neem hiervoor de volgende aanwijzingen in acht: − Vermijd contact met batterijzuur. Spoel bij contact met de huid, de ogen of de slijmvliezen de betreffende lichaams- delen met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
 • Seite 9 Veiligheidsvoorschriften − Gebruik het apparaat niet meer als het batterijvak niet goed sluit, en houd het uit de buurt van kinderen. − Controleer vóór het plaatsen van de bat- terijen of de contacten in het apparaat en op de batterijen schoon zijn en reinig ze zo nodig.
 • Seite 10 Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING! Explosiegevaar! Als de batterijen niet op de juiste ma- nier worden vervangen, bestaat er explosiegevaar. − Vervang batterijen alleen door batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type. − Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op te laden. Er bestaat explosiegevaar.
 • Seite 11 Veiligheidsvoorschriften − Verwijder lekkende batterijen onmiddel- lijk uit het apparaat. Reinig de contacten voordat u nieuwe batterijen plaatst. Er bestaat gevaar voor brandwonden door batterijzuur. − Verwijder ook lege batterijen uit het apparaat en zorg voor juiste afvalverwerking. − Als u het apparaat langere tijd niet ge- bruikt, haal de batterijen er dan uit.
 • Seite 12: Inhoud Van De Levering

  Inhoud van de levering Inhoud van de levering GEVAAR! Verstikkingsgevaar! Er bestaat verstikkingsgevaar door het ins- likken of inademen van kleine onderdelen of folie. − Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen. − Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
 • Seite 13: Overzicht Van Het Apparaat

  Overzicht van het apparaat Overzicht van het apparaat Vleugel Apparaatblok Onderkant apparaat Aan/uit-schakelaar Rubberen voetjes Deksel batterijvak Openingslipje voor deksel van batterijvak...
 • Seite 14: Batterijen Plaatsen

  Batterijen plaatsen Batterijen plaatsen De vliegenverjager heeft 2 x 1,5 V batterijen nodig, type AA/LR6/R6 (zie afb. 1). − Verwijder het deksel van het batterijvak door op het openingslipje te drukken en het deksel op te tillen. − Plaats beide batterijen in het batterijvak. Let op de polari- teit.
 • Seite 15: Reiniging

  Reiniging De glinsterende vleugels ontvouwen zich en houden vliegen door de draaiende beweging uit de buurt van de eronder sta- ande gerechten (zie afb. 2). − Om het apparaat uit te schakelen zet u de aan/uit-scha- kelaar in de stand OFF. Reiniging Gebruik voor de reiniging van het apparaat een vochtige, zachte doek met een mild reinigingsmiddel.
 • Seite 16: Afvalverwerking

  Afvalverwerking Afvalverwerking VERPAKKING Het apparaat zit ter bescherming tegen transport- schade in een verpakking. Verpakkingen zijn ge- maakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled. APPARAAT Gebruikte apparaten met het hiernaast afgebeelde symbool mogen niet met bij het gewone huishoudeli- jk afval worden gedeponeerd.
 • Seite 17: Technische Gegevens

  Afmetingen (b x h x d): ca. 8 x 25 x 8 cm Diameter bij uitgespreide vleugels: 40 cm EU-conformiteitsinformatie Hiermee verklaart MEDION AG dat dit apparaat in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de overige toepasselijke voorschriften: • EMC-richtlijn 2014/30/EU •...
 • Seite 18: Service-Informatie

  • In onze Service Community kunt u met andere gebru- ikers en onze medewerkers ervaringen uitwisselen en kennis delen. U vindt onze Service Community op community.medion. com. • Daarnaast kunt u gebruikmaken van ons contactformu- lier op www.medion.com/contact.
 • Seite 19: Impressum

  Impressum Deze en vele andere gebruiksaanwi- jzingen kunt u downloaden van het serviceportaal www.medion.com/be/nl/ service/start/. Daar vindt u ook stuurprogramma’s en andere software voor verschillende apparaten. Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing van het ser- viceportaal downloaden op uw mobiele apparaat.
 • Seite 20: Privacyverklaring

  Privacyverklaring Privacyverklaring Geachte klant, Hierbij delen wij u mede dat wij, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland, als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken. In aangelegenheden met betrekking tot de privacy worden wij ondersteund door de functionaris voor gegevensbescher- ming van ons bedrijf, die te bereiken is via MEDION AG, Daten- schutz, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland;...
 • Seite 21 Privacyverklaring (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), postbus 200444, 40212 Düsseldorf, Duitsland, www.ldi.nrw.de. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de ga- rantieafwikkeling. Zonder de vereiste gegevens is garantieaf- wikkeling niet mogelijk.
 • Seite 22 Sommaire Sommaire Concernant la présente notice d’utilisation ....24 Explication des symboles ..........24 Utilisation conforme ............ 26 Consignes de sécurité ..........27 Généralités ................ 27 Manipulation des piles ............29 Contenu de l’emballage..........33 Vue d’ensemble de l’appareil ........34 Insertion des piles ............35 Utilisation de l’hélice anti-insectes ......
 • Seite 23: Concernant La Présente Notice D'utilisation

  Concernant la présente notice d’utilisation Concernant la présente notice d’utilisation Merci d’avoir choisi notre produit. Nous vous sou- haitons une bonne utilisation. Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l’appareil en service. Tenez compte des aver- tissements fi gurant sur l’appareil et dans la notice d’utilisation. Conservez toujours la notice d’utilisation à...
 • Seite 24 Concernant la présente notice d’utilisation AVERTISSEMENT ! Ce terme signalétique désigne un risque de niveau moyen qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou une grave blessure. ATTENTION ! Ce terme signalétique désigne un risque de niveau réduit qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner une blessure légère ou modérée.
 • Seite 25: Utilisation Conforme

  Utilisation conforme Utilisation conforme Cet appareil sert à repousser localement les insectes volants grâce à ses pales rotatives. • L’appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale. Veuillez noter qu’en cas d’utilisation non conforme, la garantie sera annulée : −...
 • Seite 26: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité Consignes de sécurité INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPOR- TANTES – À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE ! Généralités AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ! Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte ! − Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou...
 • Seite 27 − En cas de dysfonctionnement, contactez le SAV MEDION ou tout autre atelier spé- cialisé afi n d’éviter tout danger. − Ne faites fonctionner l’appareil qu’avec la tension prévue : 3 V, 2 x AA mignon.
 • Seite 28: Manipulation Des Piles

  Consignes de sécurité Manipulation des piles L’appareil fonctionne avec des piles. Veuil- lez respecter les consignes suivantes : − Évitez tout contact avec l’acide des piles. En cas de contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, rincez immé- diatement et abondamment les zones concernées à...
 • Seite 29 Consignes de sécurité − Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, n’utilisez plus l’appareil et conservez-le hors de portée des enfants. − Avant l’insertion des piles, contrôlez l’état de propreté des contacts de l’appa- reil et des piles. Nettoyez-les au besoin. −...
 • Seite 30 Consignes de sécurité AVERTISSEMENT ! Risque d’explosion ! Il existe un risque d’explosion en cas de remplacement non conforme des piles ! − Remplacez les piles par des piles de même type ou de type équivalent uniquement. − N’essayez jamais de recharger des piles non rechargeables.
 • Seite 31 Consignes de sécurité Risque de brûlure dû à l’acide contenu dans les piles ! − Retirez également les piles vides de l’appareil et éliminez-les de manière appropriée. − Retirez les piles de l’appareil si vous ne l’utilisez pas pendant une longue période.
 • Seite 32: Contenu De L'emballage

  Contenu de l’emballage Contenu de l’emballage DANGER ! Risque de suffocation ! L’ingestion ou l’inhalation de petites pièces ou de fi lms présente un risque de suffocation. − Conservez le fi lm d’emballage hors de portée des enfants. − Retirez le produit de l’emballage et enlevez tous les matériaux d’emballage.
 • Seite 33: Vue D'ensemble De L'appareil

  Vue d’ensemble de l’appareil Vue d’ensemble de l’appareil Pales Bloc Face inférieure de l’appareil Interrupteur marche/arrêt Pieds en caoutchouc Couvercle du compartiment à piles Patte d’ouverture du couvercle du compartiment à piles...
 • Seite 34: Insertion Des Piles

  Insertion des piles Insertion des piles L’hélice anti-insectes nécessite 2 piles 1,5 V , type AA/LR6/ R6 (voir fi g. 1). − Retirez le couvercle du compartiment à piles poussant vers le bas la patte d’ouverture et en sou- levant le couvercle. − Insérez les deux piles dans le compartiment à piles. Tenez compte de la polarité ! Le pôle - doit reposer contre le ressort.
 • Seite 35: Nettoyage

  Nettoyage La tête avec les pales commence à tourner. Les pales brillantes se déploient et, par leur mouvement rota- tif, éloignent les insectes volants des plats posés sous l’appareil (voir fi g. 2). − Pour éteindre l’appareil, placez l’interrupteur marche/ arrêt en position OFF. Nettoyage Pour nettoyer l’appareil, utilisez un chiffon doux et humide avec un produit d’entretien doux.
 • Seite 36: Recyclage

  Recyclage Recyclage EMBALLAGE L’appareil est placé dans un emballage afi n de le pro- téger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.
 • Seite 37: Caractéristiques Techniques

  Dimensions (l x H x P) : env. 8 x 25 x 8 cm Diamètre avec pales déployées : 40 cm Information relative à la conformité Par la présente, MEDION AG déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres régle- mentations en vigueur : • Directive CEM 2014/30/UE •...
 • Seite 38: Informations Relatives Au Service Après-Vente

  Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier. Horaires d’ouverture Hotline SAV  Lun - Ven : 9h00 à 19h00 02 - 200 61 98 Adresse du service après-vente MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland...
 • Seite 39: Mentions Légales

  Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l’autorisa- tion préalable écrite du fabricant. L’entreprise suivante possède les droits d’auteur : MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne Veuillez noter que l’adresse ci-dessus n’est pas celle du ser- vice des retours.
 • Seite 40: Déclaration De Confi Dentialité

  Déclaration de confi dentialité Déclaration de confi dentialité Chère cliente, cher client, Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos don- nées personnelles. En matière de protection des données, nous sommes assis- tés par le délégué...
 • Seite 41 à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d’information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.
 • Seite 42 Inhalt Inhalt Zu dieser Bedienungsanleitung ........44 Zeichenerklärung ............44 Bestimmungs gemäßer Gebrauch .......46 Sicherheits hinweise ............ 47 Allgemeines ..............47 Umgang mit Batterien .............49 Lieferumfang ............... 53 Geräteübersicht ............54 Batterien einlegen ............55 Fliegenwedler verwenden .......... 55 Reinigung ..............56 Entsorgung ..............57 Technische Daten ............58 EU-Konformitätsinformation ........58 Service informationen ..........
 • Seite 43: Zu Dieser Bedienungsanleitung

  Zu dieser Bedienungsanleitung Zu dieser Bedienungsanleitung Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ent- schieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise auf- merksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
 • Seite 44 Zu dieser Bedienungsanleitung WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mitt- leren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann. VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
 • Seite 45: Bestimmungs Gemäßer Gebrauch

  Bestimmungs gemäßer Gebrauch Bestimmungs gemäßer Gebrauch Das Gerät dient zur örtlichen Vertreibung von Fluginsekten durch rotierende Flügel. • Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziel- len Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haf- tung erlischt: −...
 • Seite 46: Sicherheits Hinweise

  Sicherheits hinweise Sicherheits hinweise WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN! Allgemeines WARNUNG! Verletzungsgefahr! Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Behandlung! − Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori- schen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen be- nutzt werden, wenn sie beaufsichtigt...
 • Seite 47 Gerät vornehmen oder ver- suchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren. − Wenden Sie sich im Störungsfall an das MEDION Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdun- gen zu vermeiden. − Gerät nur mit der dafür vorgesehenen...
 • Seite 48: Umgang Mit Batterien

  Sicherheits hinweise Umgang mit Batterien Das Gerät wird mit Batterien betrieben. Be- achten Sie hierzu folgende Hinweise: − Kontakt mit Batteriesäure vermei- den. Bei Kontakt mit Haut, Augen oder Schleimhäuten die betroffene Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. −...
 • Seite 49 Sicherheits hinweise − Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt und halten Sie es von Kindern fern. − Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batte- rien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
 • Seite 50 Sicherheits hinweise WARNUNG! Explosionsgefahr! Bei unsachgemäßem Auswechseln der Bat- terien besteht Explosionsgefahr! − Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. − Versuchen Sie niemals, nicht-wiederauf- ladbare Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr! − Setzen Sie Batterien niemals übermä- ßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
 • Seite 51 Sicherheits hinweise Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! − Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher. − Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
 • Seite 52: Lieferumfang

  Lieferumfang Lieferumfang GEFAHR! Erstickungsgefahr! Es besteht Erstickungsgefahr durch Ver- schlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. − Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern. − Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. − Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrt- heit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.
 • Seite 53: Geräteübersicht

  Geräteübersicht Geräteübersicht Flügel Geräteblock Geräteunterseite Ein-/Ausschalter Gummifüße Batteriefachdeckel Öffnungslasche für Batteriefachdeckel...
 • Seite 54: Batterien Einlegen

  Batterien einlegen Batterien einlegen Der Fliegenwedler benötigt 2 x 1,5 V Batterien, Typ AA/ LR6/R6 (siehe Abb. 1). − Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab, indem Sie die Öffnungslasche drücken und den Deckel abheben. − Setzen Sie die beiden Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Polarität! Der Minuspol liegt jeweils an der Feder an.
 • Seite 55: Reinigung

  Reinigung Der Kopf mit den Flügeln beginnt sich zu drehen. Die glitzernden Flügel entfalten sich und halten durch ihre Drehbewegung die Fliegen von darunter stehenden Speisen fern (siehe Abb.2). − Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus- schalter auf die Position OFF. Reinigung Für die Reinigung des Geräts ein feuchtes, weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel verwenden.
 • Seite 56: Entsorgung

  Entsorgung Entsorgung VERPACKUNG Ihr Gerät befi ndet sich zum Schutz vor Transportschä- den in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Ma- terialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können. GERÄT Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeich- neten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
 • Seite 57: Technische Daten

  8 x 25 x 8 cm Durchmesser bei ausgebreiteten Flügeln: 40 cm EU-Konformitätsinformation Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anfor- derungen und den übrigen einschlägigen Bestim- mungen befi ndet: • EMV-Richtlinie 2014/30/EU •...
 • Seite 58: Service Informationen

  Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben. Sie fi nden unsere Service Community unter community. medion.com. • Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen. • Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung. Öffnungszeiten Rufnummer ...
 • Seite 59: Impressum

  Impressum Diese und viele weitere Bedienungsanlei- tungen stehen Ihnen über das Servicepor- tal www.medion.com/be/nl/service/start/ zum Download zur Verfügung. Dort fi nden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten. Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanlei- tung über das Serviceportal auf Ihr mobi-...
 • Seite 60: Datenschutz Erklärung

  Datenschutz erklärung Datenschutz erklärung Sehr geehrter Kunde! Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Es- sen;...
 • Seite 61 Datenschutz erklärung Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.
 • Seite 62 Verkocht door · Commercialisé par · Vertrieben durch: MEDION AG AM ZEHNTHOF 77 45307 ESSEN DUITSLAND · ALLEMAGNE · DEUTSCHLAND AA 30/21 C Jaar KLANTENSERVICE  SERVICE APRÈS VENTE  KUNDENSERVICE 022 00 61 98 Jahre GARANTIE www.medion.be...

Inhaltsverzeichnis