Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 41 00 37 Bedienungsanleitung Seite 4

81-in-1 kartenleser usb2.0

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
81-in-1 kaartlezer USB2.0
Bestelnr. 41 00 37
Beoogd gebruik
Het product kan op een USB-poort van een computer worden aangesloten en dient daar voor het afl ezen
en beschrijven van geschikte geheugenkaarten. Als bijzonderheid is een SIM-kaartlezer ingebouwd; bij de
levering inbegrepen software maakt het afl ezen van de SIM-kaart mogelijk.
Het product voldoet aan de geldende nationale en Europese wettelijke regels. Alle voorkomende bedrijfsna-
men en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Kaartlezer
• USB-verlengkabel
• CD met software
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan. Het product niet openen of demonteren.
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen.
• Het product mag niet vochtig of nat worden.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
Installatie van de software/driver
De meegeleverde stuurprogramma's zijn alleen voor de in de kaartlezer geïntegreerde SIM-
kaartlezer noodzakelijk.
De stuurprogramma's voor het lezen/beschrijven van normale geheugenkaarten (SD, MS enz)
zijn in het besturingssysteem geïntegreerd.
Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem volledig opgestart is.
Plaats de meegeleverde CD in het betreffende station van uw computer. Indien het installatieprogramma niet
automatisch start, moet u het handmatig bijv. via deze Computer van Windows starten (het installatiepro-
gramma in de hoofddirectory van de CD heet bijv. „autorun.exe" o.i.d.).
Volg alle aanwijzingen van de software resp. van het besturingssysteem op.
Aansluiten
Installeer als eerste het stuurprogramma en de software van de meegeleverde CD, mocht dit
nog niet zijn gedaan.
Steek de kaartlezer in een vrije USB-poort van uw computer of USB-hub.
De eerste keer dat de kaartlezer op de computer wordt aangesloten wordt deze door Windows herkend en
de installatie van de driver afgesloten.
Bij foutloze verbinding brandt de power-LED.
Belangrijke informatie bij gebruik van Windows 7:
Bij het besturingssysteem „Windows 7" zijn aanvullende installatiestappen noodzakelijk, opdat SIM-kaarten
kunnen worden gelezen/beschreven.
Ga als volgt te werk:
• Installeer, indien dit nog niet is gedaan, eerst de stuurprogramma's/software zoals boven in het hoofdstuk
„stuurprogramma-/software-installatie" is beschreven.
• Sluit de kaartlezer op de computer aan. Windows 7 vindt vervolgens een benodigd stuurprogramma niet
en herkent in plaats daarvan een „eHome"-infraroodontvanger (Windows 7 meldt hier, dat de installatie is
mislukt).
• Open het apparatenbeheer in de systeembesturing.
Kies hiervoor in de „Systeembesturing" de functie „Hardware en Sound".
Klik op „Apparatenbeheer".
• Bij „USB-controller" is nu de „eHome-infraroodontvanger (USBCIR)" met een uitroepteken gemarkeerd,
omdat Windows 7 de hardware niet kon starten.
• Klik met de rechter muis op „eHome-infraroodontvanger (USBCIR)" en kies „Stuurprogrammasoftware
actualiseren...".
• Kies daarna „Op de computer naar stuurprogrammasoftware zoeken".
• Klik op „Uit een lijst van apparaatstuurprogramma's op de computer kiezen".
• In de hierop volgende keuzelijst verschijnt nu bijv. „eHome-infraroodontvanger (USBCIR)" en „USB-
verbindingsapparaat".
• Klik op „USB-verbindingsapparaat" en daarna op „Volgende".
www.conrad.com
Nu wordt het stuurprogramma correct geïntegreerd, Windows meldt „De stuurprogrammasoftware werd
met succes geactualiseerd".
• Klik op „Sluiten". Daarna staat het product, met alle functies, ook onder Windows 7 ter beschikking.
Versie 05/12
Afl ezen/beschrijven van SIM-kaarten
• Haal daarna de kaartlezer uit de computer.
• Steek de SIM-kaart in de juiste richting in de betreffende sleuf van de kaartlezer.
• Start de software „SimEdit".
• Sluit de kaartlezer op de computer aan.
• De software „SimEdit" herkent de SIM-kaart en leest deze. De gegevens kunnen ook weer op de SIM-kaart
terug worden gekopieerd.
• Indien er een andere SIM-kaart wordt gebruikt, ga dan als boven beschreven te werk (kaartlezer er uitne-
men, SIM-kaart plaatsen, kaartlezer met SIM-kaart op de computer aansluiten).
Geheugenkaarten afl ezen/beschrijven
Een geplaatste geheugenkaart wordt als een gewoon verwisselbaar station geïntegreerd; Windows kent
automatisch diskdriveletters toe.
Bijvoorbeeld via de verkenner van Windows kunt u nu de gegevens op de geheugenkaarten afl ezen (of
gegevens op de geheugenkaarten schrijven), net zoals u dat van harde schijven of USB-sticks gewend bent.
Geheugenkaart er uitnemen, kaartlezer loskoppelen
Als lees-/schrijfacties op de geheugenkaart worden uitgevoerd, wacht dan tot deze zijn beëindigd.
Pas daarna mag een geheugenkaart uit de kaartlezer worden genomen of de kaartlezer van de computer
worden losgekoppeld.
Tips & aanwijzingen
• Bij het verwijderen of beschrijven van geheugenkaarten in het SD-/MS-formaat dient erop te worden gelet,
dat de eventueel aanwezige schrijfbeveiliging (schuifschakelaar op de geheugenkaart) is uitgeschakeld.
• Gebruik bij voorkeur een USB2.0-poort om de kaartlezer aan te sluiten.
Bij gebruik van USB1.1 bedraagt de overdrachtsnelheid slechts ongeveer 800 kByte/s max.
Afhankelijk van de snelheid van de door u gebruikte geheugenkaart zijn er bij USB2.0 meerdere MByte/s
mogelijk! U dient daarom voor een snellere overdracht altijd een USB2.0-poort voor de kaartlezer te ge-
bruiken (dit spaart veel tijd bij de gegevensoverdracht).
• De power-LED brandt wanneer de kaartlezer wordt gevoed, de toegangs-LED brandt wanneer de geheu-
genkaart geplaatst is resp. knippert bij lees-/schrijfprocessen.
• Trek altijd eerst de geheugenkaart resp. SIM-kaart uit de kaartlezer, voordat u de computer uitschakelt.
• Veel geheugenkaarten (bijv. oudere CF-kaarten) hebben meer stroom nodig tijdens het gebruik. Gebruik
daarom een USB-poort, die 500 mA stroom kan leveren, bijv. een USB-poort direct op de computer of de
USB-poort van een USB-hub met een eigen netvoedingadapter.
Afvoer
De insteeksleuven voor SD- en microSD-geheugenkaarten kunnen niet gelijktijdig worden
gebruikt.
Als de geheugenkaart tijdens een lees-/schrijfacties er uit wordt genomen of de kaartlezer van
de computer wordt losgekoppeld, kunnen de gegevens op de geheugenkaart worden bescha-
digd. Hetzelfde geldt voor een SIM-kaart.
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur in overeenstemming met de geldende
wettelijke bepalingen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V1_0512_01/AB

Werbung

loading