Herunterladen Diese Seite drucken

Electrolux PARTNER 3776 Bedienungsanleitung Seite 3

Werbung

SWEDEN
BESKRIVNING
(börjar på sidan 19)
A A A A A
1
Övre handtag
2
Uppsamlare
3
Skruvar för fixering av handtag
4
Undre handtag
B B B B B
MONTERING
(börjar på sidan 19)
C C C C C
INSTÄLLNING AV SUGHÖJD
FUNKTION
(börjar på sidan 19)
D D D D D
FÖRBEREDELSE AV MOTOR
För att förbereda motorn, måste man konsultera den bruksanvisning som kommer från tillverkaren av densamma
(börjar på sidan 19)
E E E E E
START AV MOTOR
Efter att motorn har förberetts, startas den på
följande sätt::
a) För motorer med chokesystem:
modeller utrustade med gasreglage, placera, när
motorn är kall, gasreglaget (11) i läget START.
För motorer med primersystem:
tryck 3 eller 4 gånger på primerpumpen som finns
på förgasaren;placera gasreglaget (11) i läget
MAX.
TÖMNING AV SÄCKEN
F F F F F
UNDERHÅLL
lFör 4-takts bensinmotorer är det viktigt att med jämna
mellanrum kontrollera oljenivån. Fyll på eller byt ut oljan
om det visar sig nödvändigt. För ytterligare information
se motorns bruksanvisning.
SÄKERHETSNORMER
Behörighet
a) Personer under 16 år och personer som inte känner till
innehållet i maskinens bruksanvisning får absolut inte
använda maskinen
b) Användaren är ansvarig för andra personers säkerhet
som befinner sig inom arbetsområdet. Håll barn och
husdjur på säkert avstånd när maskin är i funktion
c) Denna maskin får enbart användas för att suga upp löv
som fallit ner på marken. Det är inte tillåtet att använda
den för några andra ändamål
d) Arbeta endast när området är tillräckligt upplyst.
e) Avlägsna eventuella främmande föremål från
arbetsområdet. Under lövsugning måste man vara
uppmärksam på eventuella främmande föremål som
blivit kvar på marken.
Förberedelse/Funktion
a) Bär alltid kraftiga skor och långbyxor.
b) Stäng av motorn och tändhatten från tändstiftet huva
innan ni:
l
avlägsnar eventuella främmande föremål från
öppningarna
l utför transport eller förflyttning av maskinen från
arbetsområdet
l utför ingrepp för underhåll eller rengörning
l ställ in arbetshöjden
l utför tömningen av uppsamlaren
l lämna lövsugen obevakad
c) Varning! Bränslet är mycket brandfarligt:
5
Spak för inställning av sughöjd
6
Sugmunstycke
7
Munstycke vid vilket man fäster sugslang
8
Fläkthus
(börjar på sidan 19)
Viktigt! Arbeta alltid med uppsamlaren påmonterad. Försäkra er om att uppsamlaren är stängd.
b) Starta motorn:
MANUELL START
lTa tag i starthandtaget (10) och drag i snöret utan större
kraft tills du känner ett motstånd som orsakas av
kompressionen, släpp sakta tillbaka snöret och dra
sedan bestämmt ut snöret i dess fulla längd.
VARNING! Fläkten börjar rotera så fort motorn startas
För ytterligare information, rekommenderar vi er att
konsultera bruksanvisninger för själva motorn.
(börjar på sidan 19)
För att tömma uppsamlaren, gå tillväga på följande sätt:
l Stanna motorn
l Tag bort säkerhetsstiftet från säkerhetsbrytaren
l Öppna uppsamlaren och töm den.
VARNING
Varning! Stäng av motorn och l lossa tändhatten från tändstiftet något som helst ingrepp
för underhåll utförs
lKontrollera med jämna mellanrum att skruvar och muttrar
är åtdragna
lVar försiktig med ljuddämparen eftersom den kan bli mycket
het.
l Förvara bränslet enbart i sådana behållare som är
avsedda för detta ändamål.
l Fyll enbart på bränsle i tanken utomhus och utan att
röka. Tanka fullt innan ni startar motorn. Man får aldrig
öppna tanklocket eller fylla på bensin medan motorn är
i gång eller när den fortfarande är varm
l Försök aldrig starta motorn om bensin runnit över. Flytta
maskinen från det område där bränslet runnit ut och
undvik varje risk för antändning tills bensinångorna har
avdunstat.
l Skruva fast tanklocket ordentligt
d) Maskiner med bensinmotorer får aldrig vara igång i
stängda utrymmen, detta p g a risken för förgiftning
e) Säkerhetsavståndet, som fastställs av handtagets längd,
måste alltid respekteras. Under arbetet ska man
dessutom bara gå, inte springa.
f) Under det att man arbetar med lövsugen på lutande mark
eller i nerförsbacke, måste man vara särskilt försiktig:
l bär halksäkra skor
l var uppmärksam på var ni sätter ner fötterna
l förflytta er på tvären jämfört med lutningen, aldrig uppför
eller nerför sluttningen.
l var försiktig när ni ändrar riktning
l använd inte maskinen för lövsugning i alltför branta
sluttningar
g) Om man för att utföra en transport måste lyfta upp
maskinen eller förflytta sig utanför området måste man
först stänga av motorn..
ARBETE
Placera gasreglaget (11) på max med motorn i funktion
och skjut maskinen framåt manuellt.
Om sugslangen är monterad på lövsugen, låt motorn gå
på maximalt varvtal, håll fast i slangens handtag och
påbörja arbetet.
Stopp av motorn: placera gasreglaget i läget STOP.
l För att uppnå en maximal effektivitet vid uppsamlingen,
lDemontera hjulaxlarna med jämna mellanrum, rengör
h) Använd aldrig lövsugen med defekta skärmar eller skydd
i) Om uppsamlingsanordningen skulle användas på ett
j) Av säkerhetsskäl får motorns varvtal aldrig överstiga det
k) Starta motorn med försiktighet och i enlighet med
Underhåll och förvaring
a) Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar ordentligt
b) Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken på platser
c) Låt motorn kallna innan maskinen placeras i ett trångt
d) Håll motorn, ljuddämparen, batteriutrymmen och
e) Kontrollera uppsamlingssäcken ofta för att se om den
f) Byt omedelbart ut utslitna eller skadade delar, detta av
g) Om bensintanken ska tömmas för vinterförvaring, måste
14
9
Tändstift
10 Starthandtag
11 Gasreglage
12 Säkerhetsbrytare
töm uppsamlaren innan luftgallret täcks för
dem med petrolium och smörj med olja innan de
monteras dit igen: samma sak gäller hjul på kullager
där man dock måste komma ihåg att smörja lagren
med fett.
eller utan att säkerhetsanordningarna (till exempel
uppsamlaren) är installerade och i ordning.
felaktigt sätt, föreligger risk för att föremål slungas ut.
värde som indikeras på skylten
bruksanvisningen. När motorn är i funktion måste man
absolut förhindra att någon person närmar sig
sugöppningen med händerna eller med fötterna
åtdragna för att kunna arbeta under säkra förhållanden
där bränsleångorna skulle kunna komma i kontakt med
öppen eld eller gnistor
utrymme
bensintanken fria från gräs, blad och smörjmedel i
överskott, detta för att minska risken för brand
eventuellt blivit utsliten eller skadad
säkerhetsskäl
detta ske utomhus
l

Werbung

loading