Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Samsung SPF-87H Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SPF-87H:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 15
Digital Photo Frame
User Manual
Manuel de l'utilisateur
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
Model______________Serial No.______________
Merci d'avoir acheté un produit Samsung.
Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à:
Modèle_____________N° de série_____________
www.samsung.com/register
www.samsung.com/register
SPF-87H
SPF-107H

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Samsung SPF-87H

 • Seite 1 SPF-107H Digital Photo Frame User Manual Manuel de l’utilisateur imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model______________Serial No.______________ Merci d’avoir acheté un produit Samsung. Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à: www.samsung.com/register...
 • Seite 2 Language tag in the user manual English Italiano Slovenčina Česky Magyar Suomi Dansk Nederlands Svenska Deutsch Norsk Español Polski Ελληνικά Português Français Русский...
 • Seite 3: Name And Function Of Each Part

  Power cable connection Connect the power cable. Digital photo frame stand SPF-87H can be used by connecting to a PC via the USB cable (along with the auxiliary power cable). However, it may not operate properly if the Do not apply excessive power supply in your PC is unstable.
 • Seite 4: Viewing Pictures

  • CPU: 2.4GHz or higher Firmware update Download and install the latest fi rmware from the Samsung Electronics homepage. Log on to http://samsung.com/ and enter the model name in the search fi eld. Preparations for fi rmware (SPF-87H or SPF-107H) update Download and decompress the appropriate fi rmware.
 • Seite 5: Menu Options

  Menu Options Use the buttons on the back of the product to set various functions to your preferences. Home Moves to the main screen Copy If an external memory device (SD memory card/ USB memory device) is connected to the product, •...
 • Seite 6: Troubleshooting

  Try again after formatting the internal memory. • SPF-87H can be used by connecting the power adapter instead of the USB cable. • Ensure that the external memory device has been connected properly or try formatting it.
 • Seite 7: Připojení Napájecího Kabelu

  Připojení napájecího kabelu Připojte napájecí kabel. Stojánek digitálního fotorámečku K připojení rámečku SPF-87H k PC můžete použít kabel USB (společně s pomocným napájecím kabelem). Rámeček však nemusí fungovat správně, pokud Během nastavování je napájení vašeho PC nestabilní. V takovém nevyvíjejte nadměrný...
 • Seite 8: Aktualizace Fi Rmwaru

  • Procesor: 2,4 GHz nebo vyšší Aktualizace fi rmwaru Stáhněte a nainstalujte nejnovější fi rmware z domovské stránky společnosti Samsung Electronics. Přihlaste se na adrese http://samsung.com/ a do pole pro vyhledávání zadejte Přípravy pro aktualizaci název modelu (SPF-87H nebo SPF-107H). fi rmwaru Stáhněte si a dekomprimujte příslušný...
 • Seite 9 Nabídka voleb K nastavení různých funkcí podle svých potřeb používejte tlačítka na zadní části výrobku. Home Slouží k přechodu na hlavní obrazovku. Copy Pokud je k výrobku připojeno externí paměťové zařízení (paměťová karta SD nebo paměťové zařízení USB): • Slouží ke kopírování obrázků z externího paměťového zařízení do interní paměti. •...
 • Seite 10: Odstraňování Potíží

  Soubory pravděpodobně nelze kopírovat, pokud je část FAT interní paměti než dostatečná kapacita. poškozená. Zkuste to znovu po formátování interní paměti. • K připojení rámečku SPF-87H můžete namísto kabelu USB použít napájecí adaptér. • Zkontrolujte, zda bylo externí paměťové zařízení správně připojeno, nebo ho zkuste naformátovat.
 • Seite 11 Indsæt SD-kortet for at få Tilslutning af strømkabel vist gemte billeder. Tilslut strømkablet. Sokkel til digital fotoramme SPF-87H kan anvendes ved tilslutning til en PC via USB-kablet (sammen med det ekstra strømkabel). Men det fungerer muligvis ikke korrekt, hvis Undgå at tvinge soklen i strømforsyningen på...
 • Seite 12 (ekstra skærm). Du skal installere Frame Manager på din PC for at bruge produktet som en Mini Monitor. Log på http://samsung.com/ for at downloade Frame Manager og for instruktioner om at bruge produktet som en Mini Monitor. PC-krav for brug som en Du kan kun benytte én ekstra skærm ad gangen.
 • Seite 13 Menufunktioner Brug knapperne bag på produktet til at angive forskellige indstillinger. Home Går til hovedskærmen Copy Hvis der er sluttet en ekstern hukommelsesenhed (SD-kort eller USB-stik) til produktet, • Kopieres der billeder fra den eksterne hukommelsesenhed til den interne hukommelse •...
 • Seite 14 Prøv igen, efter at du har formateret den interne interne hukommelse. hukommelse. • SPF-87H kan anvendes ved tilslutning af strømkablet i stedet for USB-kablet. • Kontroller, at den eksterne hukommelsesenhed er tilsluttet korrekt. Ellers kan du prøve at formatere enheden.
 • Seite 15: Das Gerät Und Seine Komponenten

  Netzkabelanschluss gespeicherte Bilder anzuzeigen. Schließen Sie das Netzkabel an. Standfuß des digitalen Bilderrahmens Sie können das SPF-87H auch verwenden, indem Sie es mit dem USB-Kabel (und dem Zusatznetzkabel) an einen PC anschließen. Möglicherweise arbeitet es aber nicht Setzen Sie nicht stabil, wenn das Netzteil Ihres PC instabile übermäßig viel Kraft...
 • Seite 16: Verwenden Des Digitalen Rahmens

  Mini Monitor (Zusatzmonitor) verwenden möchten. Sie müssen Frame Manager auf Ihrem PC installieren, damit Sie das Gerät als Mini Monitor einsetzen können. Melden Sie sich bei http://samsung.com/ an, um Frame Manager und Anweisungen zur Verwendung des Geräts als Mini Monitor herunterzuladen.
 • Seite 17 Menüoptionen Verwenden Sie die Tasten auf der Rückseite des Geräts, um die verschiedenen Funktionen entsprechend Ihren Wünschen einzustellen. Start Wechseln zum Hauptmenü Kopieren Wenn ein externes Speichergerät (SD-Speicherkarte/USB-Speichergerät) an das Gerät angeschlossen ist: • Kopieren der Bilder von einem externen Speichergerät in den internen Speicher •...
 • Seite 18: Fehlerbehebung

  Speicher noch Kapazität frei ist. Versuch, nachdem Sie den internen Speicher formatiert haben. • Sie können das SPF-87H auch mit dem Netzteil anstelle des USB-Kabels verwenden. • Stellen Sie sicher, dass das externe Speichergerät richtig angeschlossen worden ist, oder versuchen Sie, es zu formatieren.
 • Seite 19: Conexión Del Cable De Alimentación

  Conexión del cable de alimentación Conecte el cable de alimentación. Soporte del marco de fotos digital El SPF-87H se puede utilizar conectándolo a un PC mediante el cable USB (junto con el cable de alimentación auxiliar). Sin embargo, es posible que no funcione Durante la instalación...
 • Seite 20 Actualización del fi rmware Descargue e instale el fi rmware más actual desde la página web principal de Samsung Electronics. Conéctese a http://samsung.com/ y escriba el nombre del modelo en el campo Preparación para la de búsqueda (SPF-87H o SPF-107H).
 • Seite 21: Opciones De Menú

  Opciones de menú Utilice los botones de la parte posterior del producto para establecer diferentes funciones de acuerdo con sus preferencias. Inicio Va a la pantalla principal. Copiar Si un dispositivo de memoria externo (tarjeta de memoria SD/dispositivo de memoria USB) está conectado al producto, •...
 • Seite 22: Solución De Problemas

  Vuelva a intentarlo después de formatear la memoria interna. • El SPF-87H se puede utilizar conectando el adaptador de alimentación en lugar del cable USB. • Compruebe si el dispositivo de memoria externo está adecuadamente conectado o intente formatearlo.
 • Seite 23 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Βάση ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο SPF-87H συνδέοντάς το με έναν υπολογιστή PC μέσω του καλωδίου USB (μαζί με το βοηθητικό καλώδιο τροφοδοσίας). Μην ασκείτε υπερβολική Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν...
 • Seite 24 Frame Manager στον υπολογιστή PC για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως οθόνη Mini Monitor. Συνδεθείτε στο http://samsung.com/ για να κάνετε λήψη του Frame Manager και για Απαιτήσεις υπολογιστή PC για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ως οθόνη Mini Monitor.
 • Seite 25 Επιλογές μενού Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο πίσω μέρος του προϊόντος για να ρυθμίσετε τις διάφορες λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Home Μεταβαίνει στην κύρια οθόνη Copy Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή μνήμης (κάρτα μνήμης SD/συσκευή μνήμης USB) στο προϊόν, • Αντιγράφει εικόνες αποθηκευμένες σε εξωτερική συσκευή μνήμης στην εσωτερική μνήμη •...
 • Seite 26: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  έχει υποστεί ζημιά. Δοκιμάστε και πάλι, αφού εκτελέσετε προετοιμασία της εσωτερικής μνήμης. • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο SPF-87H συνδέοντας το τροφοδοτικό αντί για το καλώδιο USB. • Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή μνήμης έχει συνδεθεί σωστά ή δοκιμάστε να την προετοιμάσετε.
 • Seite 27 Connectez le câble d'alimentation. Support du cadre photo numérique SPF-87H peut être utilisé si on effectue la connexion à un PC via le câble USB (en plus du câble d’alimentation secondaire). Il est cependant susceptible de ne pas N'exercez pas trop de fonctionner correctement si l’alimentation du...
 • Seite 28 Mini Monitor (moniteur secondaire). Frame Manager doit être installé sur votre PC pour que vous puissiez utiliser l’appareil en tant que Mini Monitor. Rendez-vous sur le site http://samsung.com/ pour télécharger Frame Manager et obtenir des instructions sur l’utilisation de l’appareil en tant que Mini Monitor.
 • Seite 29: Options Du Menu

  Options du menu Servez-vous des boutons au dos du produit pour confi gurer les différentes fonctions selon vos préférences. Accueil Passe à l'écran principal Copier Si une carte mémoire externe (carte mémoire SD / clé USB) est connectée au produit, •...
 • Seite 30: Dépannage

  Réessayez après avoir formaté la mémoire interne. • SPF-87H peut être utilisé si on connecte l’adaptateur secteur au lieu du câble USB. • Vérifiez que le périphérique de stockage externe est branché correctement ou essayez de le formater.
 • Seite 31 Connessione cavo di immagini memorizzate. alimentazione Collegare il cavo di alimentazione. Piedistallo cornice digitale E’ possibile utilizzare il modello SPF-87H collegandolo a un PC mediante il cavo USB (insieme al cavo di alimentazione ausiliario). Tuttavia, potrebbe non funzionare in modo Durante l'installazione, adeguato se l’alimentazione del PC non è...
 • Seite 32: Visualizzazione Delle Immagini

  Monitor (monitor ausiliario). E' necessario installare Frame Manager sul PC per poter utilizzare il prodotto come Mini Monitor. Accedere alla pagina http://samsung.com/ per scaricare Frame Manager e ottenere le informazioni sull’uso del prodotto come Mini Monitor. Requisiti del PC per l’uso del E' possibile utilizzare solo un monitor ausiliario per volta.
 • Seite 33 Opzioni menu Utilizzare i pulsanti sul retro del prodotto per impostare le funzioni in base alle proprie preferenze. Home Consente di accedere alla schermata principale. Copia Se un dispositivo di memoria esterno (memory card SD/ chiavetta USB) è collegato al prodotto, •...
 • Seite 34: Risoluzione Dei Problemi

  <Impostazioni> - <Generale> - <Copia memoria cornice>. SPF-87H ha 2 connettori USB. Poiché se si collega solo il connettore di alimentazione La cornice digitale non viene riconosciuta come disco rimovibile ausiliario (CC 5V) la cornice digitale non viene riconosciuta come disco rimovibile, è...
 • Seite 35: A Készülék És Tartozékai

  SD memóriakártyát. Tápkábel-csatlakozó Ide csatlakoztassa a tápkábelt. A digitális fényképkeret állványa Az SPF-87H úgy is használható, hogy USB- kábelen keresztül a PC-hez csatlakoztatja (a kiegészítő tápkábellel együtt). Azonban előfordulhat, hogy nem működik A beállítás folyamán az megfelelően, ha a PC tápellátása ingadozik.
 • Seite 36: Képek Megtekintése

  USB 2.0 - támogatott • RAM: 256 MB vagy magasabb • Processzor: 2,4 GHz vagy magasabb A termékszoftver frissítése Töltse le és telepítse a legfrissebb termékszoftvert a Samsung Electronics honlapjáról. Jelentkezzen be a http://samsung.com/ honlapra, és a keresőmezőben adja A termékszoftver meg a modell azonosítóját.
 • Seite 37 Menüopciók A készülék hátulján található gombokkal igényeinek megfelelően beállíthatja a különböző funkciókat. Home Ugrás a főképernyőre Copy Ha a készülékhez külső memóriaeszköz (SD memóriakártya vagy USB-eszköz) van csatlakoztatva, • a külső memóriaeszközön található képek másolása a készülék memóriájába • a készülék memóriájában tárolt képek másolása a külső memóriaeszközre Delete A készülék memóriájában vagy a külső...
 • Seite 38 A fájlok valószínűleg a belső memória FAT állományrendszerének meghibásodása rendelkezésre álló tárhely. miatt nem másolhatók. Formázza a belső memóriát, majd próbálja újra. • Az SPF-87H használatához az USB kábel helyett a hálózati adapter is csatlakoztatható. • Győződjön meg róla, hogy a külső memóriaeszköz megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy formázza az eszközt.
 • Seite 39 Voor het aansluiten van de voedingskabel. Standaard digitale fotolijst De SPF-87H kan worden gebruikt door deze met de USB-kabel op een PC aan te sluiten (samen met de hulpstroomkabel). Deze werkt echter mogelijk niet correct als de Gebruik niet te veel kracht stroomtoevoer naar de PC onstabiel is.
 • Seite 40: Gebruiken Als Mini Monitor

  • Processor: 2,4 GHz of meer Firmware-update Download en installeer de nieuwste fi rmware van de website van Samsung Electronics. Ga naar http://samsung.com/ en typ de naam van het model in het zoekveld Voorbereidingen voor (SPF-87H of SPF-107H). fi rmware-update Download de juiste fi rmware en pak het bestand uit.
 • Seite 41 Menuopties Gebruik de toetsen achter op het product om de verschillende functies aan uw voorkeur aan te passen. Start Hiermee gaat u naar het hoofdscherm Kopiëren Als een extern geheugenapparaat (SD-geheugenkaart/USB-geheugenapparaat) is aangesloten op het product kunt u: • Afbeeldingen op een extern geheugenapparaat kopiëren naar het interne geheugen •...
 • Seite 42: Problemen Oplossen

  Probeer het opnieuw nadat u het interne geheugen hebt is op het interne geheugen. geformatteerd. • De SPF-87H kan worden gebruikt door de stroomadapter aan te sluiten in plaats van de USB-kabel. • Controleer of het externe geheugenapparaat goed is aangesloten of probeer het te formatteren.
 • Seite 43 Sett inn SD-minnet for å se lagrede bilder. Strømkabeltilkobling Koble til strømkabelen. Stativ for digital bilderamme SPF-87H kan brukes ved tilkobling til en PC via USB-kabelen (sammen med den ekstra strømkabelen). Men den virker kanskje ikke riktig hvis Ikke bruk makt eller vri strømforsyningen i PC-en din er ustabil.
 • Seite 44: Bruker Den Digitale Rammen

  (hjelpemonitor). Du må installere Frame Manager på PC-en for å bruke produktet som en Mini Monitor. Logg på http://samsung.com/ for å laste ned Frame Manager og for instruksjoner om bruken av produktet som en Mini Monitor. PC-krav for bruk som en Bare én tilleggsskjerm kan brukes av gangen.
 • Seite 45 Menyalternativer Bruk knappene på baksiden av produktet til å angi forskjellige funksjoner etter dine preferanser. Home Går til hovedskjermen Copy Hvis en ekstern minneenhet (SD-minnekort/USB-minneenhet) er koblet til produktet. • Kopierer bilder i en ekstern minneenhet til det interne minnet •...
 • Seite 46 å bruke i det interne minnet. Prøv på nytt etter at du har formatert det interne minnet. • SPF-87H kan brukes ved tilkobling av strømadapter i stedet for USB-kabel. • Kontroller at den eksterne minneenheten har blitt koblet til skikkelig eller prøv å...
 • Seite 47 Zasilanie zdjęcia. Podłącz kabel zasilający. Podstawa cyfrowej ramki na zdjęcia Model SPF-87H można używać po podłączeniu do komputera PC za pomocą kabla USB (wraz z dodatkowym kablem zasilającym). Ramka może nie pracować poprawnie, jeżeli Nie należy używać...
 • Seite 48: Przeglądanie Zdjęć

  PC za pomocą kabla USB. Przed rozpoczęciem korzystania z trybu Mini Monitor należy zainstalować program Frame Manager na komputerze PC. Zaloguj się na stronę http://samsung.com/ w celu pobrania programu Frame Manager i instrukcji użytkowania ramki w trybie Mini Monitor. Wymagania dotyczące W tej samej chwili można korzystać...
 • Seite 49: Opcje Menu

  Opcje menu Aby dopasować funkcje do własnych upodobań, użyj przycisków z tyłu urządzenia. Strona główna Przejście do ekranu głównego. Kopiuj Jeżeli do ramki podłączone jest zewnętrzne urządzenie pamięci (karta pamięci SD/napęd USB), • Kopiowanie obrazów z urządzenia zewnętrznego do pamięci wewnętrznej •...
 • Seite 50: Rozwiązywanie Problemów

  Spróbuj ponownie po sformatowaniu pamięci wewnętrznej. • Model SPF-87H można używać po podłączeniu zasilacza zamiast kabla USB. • Upewnij się, czy urządzenie zewnętrzne zostało poprawnie podłączone. Pomóc także może sformatowanie urządzenia lub karty.
 • Seite 51: Ligação Do Cabo De Alimentação

  Ligação do cabo de alimentação Ligue o cabo de alimentação. Base do Digital Photo Frame O SPF-87H pode ser utilizado, ligando-o a um PC através do cabo USB (juntamente com o cabo de alimentação auxiliar). No entanto, pode não funcionar de forma Não exerça força excessiva...
 • Seite 52 Mini Monitor (monitor auxiliar). Para utilizar o produto como Mini Monitor, tem de instalar o Frame Manager no PC. Inicie a sessão em http://samsung.com/ para transferir o Frame Manager e obter instruções sobre a utilização do produto como Mini Monitor.
 • Seite 53: Opções Do Menu

  Opções do menu Utilize os botões na parte de trás do produto para defi nir várias funções de acordo com a sua preferência. Home Acede ao ecrã principal Copiar Se um dispositivo de memória externo (cartão SD/dispositivo de memória USB) estiver ligado ao produto, •...
 • Seite 54: Resolução De Problemas

  Tente novamente depois de formatar a memória interna. • O SPF-87H pode ser utilizado, ligando o transformador de corrente em vez do cabo USB. • Certifique-se que o dispositivo de memória externo foi ligado de forma correcta ou tente formatá-lo.
 • Seite 55 Вставьте карту SD для просмотра сохраненных изображений. Подключение кабеля питания Подключите кабель питания. Подставка цифровой фоторамки SPF-87H можно использовать только при подключении к разъему PC с помощью кабеля USB (а также дополнительного кабеля питания). Не прилагайте усилия, Однако он может работать неправильно, если...
 • Seite 56 монитора), подключите ее к PC с помощью кабеля USB. Для использования устройства в качестве Mini Monitor необходимо установить программу Frame Manager на PC. Войдите на страницу http://samsung.com/, чтобы загрузить Frame Manager и получить Требования к PC для инструкции по использованию устройства в качестве Mini Monitor.
 • Seite 57: Меню Параметров

  Меню параметров С помощью кнопок на задней панели монитора можно управлять функциями устройства. Домашний Переход к главному экрану. Копировать Если к устройству подключено внешнее запоминающее устройство (карта SD/устройство USB), • копирование изображений во встроенную память из внешнего запоминающего устройства; • копирование изображений во внешнее запоминающее устройство из встроенной памяти. Удалить...
 • Seite 58: Поиск И Устранение Неисправностей

  размер файла. самостоятельно изменить исходный размер в разделе <Настройки> – <Общие условия> – <Копир. в память рамки>. Модель SPF-87H имеет два разъема USB. К компьютеру следует подключить Цифровая рамка не распознается как съемный диск при разъем USB [ ], так как при подключении разъема дополнительного питания (5 В...
 • Seite 59: Pripojenie Napájacieho Kábla

  Pripojenie napájacieho kábla Pripojte napájací kábel. Stojan digitálneho fotografi ckého rámika Model SPF-87H môžete použiť tak, že ho pripojíte k PC prostredníctvom USB kábla (spolu s káblom pomocného napájania). Avšak nemusí správne fungovať, ak je sieťové...
 • Seite 60: Aktualizácia Fi Rmvéru

  (pomocný monitor). Musíte nainštalovať aplikáciu Frame Manager do PC, aby ste mohli produkt použiť ako Mini Monitor. Prihláste sa na lokalitu http://samsung.com/, aby ste prevzali aplikáciu Frame Manager a získali pokyny k používaniu produktu ako Mini Monitor. Požiadavky na PC pri použití ako Súčasne môžete používať...
 • Seite 61 Možnosti ponuky Použite tlačidlá na zadnej strane produktu, aby ste nastavili rôzne funkcie podľa svojich preferencií. Home Prejde na hlavnú obrazovku Copy Ak je k produktu pripojené externé pamäťové zariadenie (pamäťová karta SD/pamäťové USB zariadenie), • Skopíruje obrázky z externého pamäťového zariadenia do vnútornej pamäte •...
 • Seite 62: Riešenie Problémov

  Skúste to znova po naformátovaní vnútornej pamäte. • Model SPF-87H môžete použiť tak, že namiesto USB kábla pripojíte napájací adaptér. • Uistite sa, že sa správne pripojilo externé pamäťové zariadenie, prípadne sa ho pokúste naformátovať.
 • Seite 63 Aseta SD-muistikortti tallennettujen kuvien Virtajohdon liitäntä katsomiseksi. Liitä virtajohto. Digitaalisen valokuvakehyksen jalusta SPF-87H:n voi kytkeä PC:hen USB-kaapelilla (käyttäen erillistä virtakaapelia). On mahdollista, että kuvakehys ei toimi oikein, jos PC:n virtalähde on epävakaa. Käytä tässä Älä käytä asennuksen tapauksessa verkkolaitetta. aikana liikaa voimaa tai käännä...
 • Seite 64: Kuvien Katselu

  Kytke digitaalinen kuvakehys PC:hen USB-kaapelilla, jos käytät kuvakehystä Mini Monitor- näyttönä (ulkoisena näyttönä). Asenna Frame Manager PC:lle, jos käytät tuotetta Mini Monitor-näyttönä. Mene osoitteeseen http://samsung.com/ ja lataa Frame Manager; sivustolta löydät myös ohjeet tuotteen käyttämiseksi Mini Monitor-näyttönä PC:n vaatimukset Kerrallaan voi olla käytössä vain yksi ulkoinen näyttö.
 • Seite 65 Valikon vaihtoehdot Käytä tuotteen takaosassa olevia painikkeita toimintojen asettamiseen. Home Siirtyy päänäytölle Copy Jos ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USB-muistilaite) on kytketty tuotteeseen, • kopioi kuvat ulkoisesta muistilaitteesta sisäiseen muistiin • kopioi kuvat sisäisestä muistista ulkoiseen muistilaitteeseen Delete Poistaa kuvat sisäisestä muistista tai ulkoisesta muistilaitteesta. Select Multiple Files Valitsee useita tiedostoja diaesityksen, kopioinnin ja poiston kaltaisiin toimintoihin.
 • Seite 66: Tekniset Tiedot

  Jos haluat poistaa käytöstä tämän asetuksen, voit vaihtaa alkuperäiseen kokoon muuttuneet. valitsemalla <Settings> - <General> - <Frame Memory Copy>. Digitaalista kuvakehystä ei tunnisteta siirrettävänä SPF-87H-kehyksessä on 2 USB-liitintä. Kytkennässä tulee käyttää USB-liitintä tallennusvälineenä, kun kytken sen tietokoneeseen USB- ] , koska digitaalista kuvakehystä ei tunnisteta siirrettävänä tallennusvälineenä, kaapelilla.
 • Seite 67 Mata in SD-minnet för att visa sparade bilder. Strömkabelanslutning Anslut strömkabeln. Stativ för Digital Photo Frame SPF-87H kan användas genom att asnluta till en PC via USB-kabel (tillsammans med strömkabeln). Den kanske dock inte fungerar som den om Använd inte våld eller vrid strömkällan till din PC är instabil.
 • Seite 68: Visa Bilder

  (extra hjälpskärm). Du måste installera Frame Manager på din PC för att använda produkten som en Mini Monitor. Logga in på http://samsung.com/ för att hämta Frame Manager och för att få anvisningar om hur du använder produkten som en Mini Monitor.
 • Seite 69 Menyalternativ Använd knapparna på produktens baksida för att ange olika funktioner enligt dina önskemål. Startmeny Går till huvudskärmen Kopiera Om en extern minnesenhet (SD-minneskort/USB-minnesenhet) är ansluten till produkten, • Kopierar bilder från den externa minnesenheten till det interna minnet • Kopierar bilder från det interna minnet till den externa minnesenheten Ta bort Tar bort bilder från det interna minnet eller den externa minnesenheten Välj fl era fi ler...
 • Seite 70 Du kanske inte kan kopiera filer om FAT-avsnittet i det interna minnet är skadat. det interna minnet. Försök igen efter att du har formatterat det interna minnet. • SPF-87H kan användas genom att ansluta strömadaptern istället för USB- kabeln. • Se till att den externa minnesenhete har anslutits korrekt eller försök Jag har anslutit en extern minnesenhet (USB-minnesenhet formattera den.
 • Seite 71 Contact SAMSUNG WORLD-WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center. Region Country Contact Center Web Site CANADA 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca North America MEXICO 01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx U.S.A 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us ARGENTINA 0800-333-3733 http://www.samsung.com/ar...
 • Seite 72 BN68-01567J-01...

Diese Anleitung auch für:

Spf-107h

Inhaltsverzeichnis