Herunterladen  Diese Seite drucken

Blaupunkt SMP301 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Sandwich maker
Sandwichtoaster
Opiekacz do kanapek
Τοστιέρα για σάντουιτς
Toustovač
Aparat de făcut sandvișuri
Sendvičovač
Szendvicssütő
Opekač kruha
SMP301
Toster za sendviče
Тостер за сандвичи
Sumuštinių keptuvė
Võileivagrill

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt SMP301

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt SMP301

 • Seite 1 SMP301 Owner’s manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Sandwich maker Toster za sendviče Sandwichtoaster Τοστιέρα για σάντουιτς Opiekacz do kanapek Тостер за сандвичи...
 • Seite 2 SMP301 1 2 3 4...
 • Seite 3: Important Notes

  SMP301 IMPORTANT NOTES To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product. Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside.
 • Seite 4 SMP301 the cable as it may cause damage to the plug or power cord. Damage to the power cord or plug can lead to an electrocution hazard. Never leave the product connected to the power source without supervision. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids.
 • Seite 5 SMP301 to a professional service location to be fixed or replaced to prevent any hazards from arising. Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly.
 • Seite 6 SMP301 may damage the non-stick coating of the plates. Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD) - Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
 • Seite 7 SMP301 Thermostat indicator Buckle Plates Power indicator BEFORE FIRST USE Remove all the cardboards, papers, foils which secure the appliance and it’s parts. It is recommended to turn on the device first to „burn it out”. Keep the appliance operate for few minutes to get rid of manufacturing odour.
 • Seite 8 SMP301...
 • Seite 9 SMP301 Wichtige informationen Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
 • Seite 10 SMP301 Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel nicht über eine Tisch- oder Regalkante hängt, oder eine heiße Fläche berührt. Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten können, bestimmt.
 • Seite 11 SMP301 vermittelt wurden, so dass die mit der Nutzung verbundenen Gefahren klar sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen. Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
 • Seite 12 SMP301 empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des Gerätes führen und die Sicherheit des Nutzers gefährden. Wegen der hohen Temperatur ist beim Herausnehmen der fertigen Gerichte, der Entfernung des heißen Fettes oder anderer heißen Flüssigkeiten besondere Vorsicht geboten. Aus dem Gerät kann heißer Dampf austreten.
 • Seite 13 SMP301 Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien: - Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC) Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht.
 • Seite 14 SMP301 Deckel Kontrollleuchte Thermostat Clip Heizplatten Kontrollleuchte Stromversorgung VOR DER ERSTEN VERWENDUNG Das Papier, Karton und Folien, die das Gerät und seine Teile schützen, entfernen. Vor dem ersten Gebrauch wird die erste Inbetriebnahme empfohlen, um die Konservierungsstoffe im Gerät „auszubrennen“. Das Gerät einschalten und ein paar Minuten in Betrieb setzen, um den Fabrikgeruch loszuwerden.
 • Seite 15: Ważne Informacje

  SMP301 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 16 SMP301 zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie. Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać...
 • Seite 17 SMP301 urządzeniem. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być...
 • Seite 18 SMP301 Urządzenie posiada funkcję grzejną. Urządzenie powinno być używane ostrożnie. Należy dotykać powierzchni tylko do tego przeznaczonych. Korzystać z odzieży ochronnej (rękawice kuchenne, itp.) Przed składowaniem poczekać, aż urządzenie wystygnie. Nie należy nawijać kabla zasilającego na gorące urządzenie. Nie wolno umieszczać w urządzeniu wyrobów z tektury, papieru, plastików i innych przedmiotów łatwopalnych oraz...
 • Seite 19 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Informacje o ochronie środowiska naturalnego Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy.
 • Seite 20: Użytkowanie Urządzenia

  SMP301 Pokrywa Lampka kontrolna termostatu Klips Płyty grzewcze Lampka kontrolna zasilania PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Usuń wszystkie papiery, kartony, folie, które zabezpieczają urządzenie i jego części. Zaleca się pierwsze uruchomienie w celu „wypalenia” urządzenia z substancji konserwujących. Pozostawić urządzenie włączone przez kilka minut, aby pozbyć się fabrycznego zapachu. W tym czasie urządzenie może wydzielać...
 • Seite 21 SMP301 Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 22 SMP301 samotný kabel, mohlo by dojít k poškození vidlice nebo kabelu, v krajním případě může dojít až ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem. Neponechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru. Je zakázáno ponořovat zařízení do vody nebo do jiné tekutiny. Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení...
 • Seite 23 SMP301 vidlicí, jestliže zařízení spadlo nebo bylo jakkoliv jinak poškozeno či nefunguje správně. Nikdy neprovádějte opravy přístroje, hrozí nebezpečí úrazu. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušeného servisu, který provede kontrolu či opravu. Jakékoliv opravy mohou provádět pouze autorizované servisní podniky. Nesprávně provedená oprava může vést k vážnému ohrožení...
 • Seite 24: Technické Údaje

  SMP301 Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské...
 • Seite 25 SMP301 Víko Kontrolka termostatu Spona Topné rošty Kontrolka napájení PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Odstraňte všechny papíry, lepenku, fólie, které chrání zařízení a jeho díly. Doporučuje se první spuštění za účelem „vypálení“ konzervačních látek ze zařízení. Zařízení nechte spuštěné na několik minut, abyste se zbavili pachu nového zařízení. Během této doby může zařízení...
 • Seite 26 SMP301...
 • Seite 27 SMP301 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 28 SMP301 tak, že ho budete držať za zástrčku. Nikdy nevyťahujte napájací kábel ťahaním za kábel, pretože by sa mohla poškodiť zástrčka alebo kábel a v extrémnom prípade môže dokonca dôjsť k smrteľnému úrazu prúdom. Je zakázané ponechávať zariadenie zapnuté a zapojené do zásuvky bez dozoru.
 • Seite 29 SMP301 Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom, zástrčkou alebo pokiaľ Vám spadlo alebo bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom, prípadne pokiaľ nepracuje správne. Zariadenie sami neopravujte, inak hrozí úraz. Poškodené zariadenie odovzdajte do príslušného servisu kvôli kontrole alebo vykonaniu opravy. Všetky opravy môžu robiť...
 • Seite 30 SMP301 Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie: - Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobok je na typovom štítku označený CE Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú...
 • Seite 31 SMP301 Veko Kontrolka termostatu Spona Ohrievacie rošty Kontrolka napájania PRED PRVÝM POUŽITÍM Odstráňte všetok obalový materiál, ktorý chráni zariadenie a jeho diely. Odporúča sa prvé spustenie za účelom „vypálenia“ konzervačných látok zo zariadenia. Zariadenie nechajte zapnuté niekoľko minút, aby ste sa zbavili pachu nového zariadenia. Behom tohto času môže zariadenie uvoľňovať...
 • Seite 32 SMP301...
 • Seite 33 SMP301 A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 34 SMP301 sose húzza, mivel a csatlakozódugó vagy a vezeték megsérülhet, szélsőséges esetekben halállal járó áramütést okozhat. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van az aljzathoz. A készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse. A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa.
 • Seite 35 SMP301 személy cserélheti ki. Hibás tápvezetékkel vagy csatlakozódugóval, illetve ha a készülék leesett, más módon megsérült vagy nem megfelelő módon üzemel, a készüléket sosem vegye használatba. A készüléket önállóan ne javítsa, áramütést okozhat. A hibás készüléket ellenőrzés vagy javítás céljával megfelelő...
 • Seite 36: M Szaki Adatok

  SMP301 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 37 SMP301 Fedő Termosztát jelzőlámpa Csat Sütőlapok Működésjelző lámpa ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT Távolítsa el a készüléket és elemeit biztosító papírokat, kartonokat és fóliákat. Első használata előtt ajánlott a készülékhez használt konzerválószerek "kiégetése", ezért a készüléket kapcsolja be üresen. Hagyja bekapcsolva néhány percig, hogy megszabaduljon a kellemetlen szagtól.
 • Seite 38 SMP301...
 • Seite 39 SMP301 Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 40 SMP301 Ko je naprava priklopljena na vtičnico, je ne smete pustiti brez nadzora. Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino. Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju. Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz.
 • Seite 41 SMP301 Kakršnakoli popravila naj opravljajo samo pooblaščena servisna podjetja. Neustrezno popravilo predstavlja veliko nevarnost za uporabnika. Uporabljajte samo originalne oz. s strani proizvajalca priporočene dodatke in pripomočke. Uporaba neustreznih dodatkov lahko privede do poškodbe naprave ter nevarnosti za človekovo zdravje.
 • Seite 42: Tehni Ni Podatki

  SMP301 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 43 SMP301 Pokrov Kontrolna lučka termostata. Sponka Žarne plošče Kontrolna lučka napajanja. PRED PRVO UPORABO Odstranite papir, karton in folijo, ki ščiti napravo ter njene komponente. Cilj prvega zagona naprave naj bo odstranitev konzervansov. Napravo pustiti vklopljeno za nekaj minut, da se odstrani tovarniška vonj. V tem času lahko naprava oddaja nekaj dima. To je normalen pojav.
 • Seite 44 SMP301...
 • Seite 45 SMP301 Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 46 SMP301 do fatalnog strujnog udara. Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju I održavanju. Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći.
 • Seite 47 SMP301 Potrebni popravci mogu se izvršavati samo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilan popravak može dovesti do ozbiljnih opasnosti za korisnika. Koristite samo originalni pribor za uređaj ili preporučen od strane proizvođača. Koristanje pribora koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja i ugroziti sigurnost korištenja.
 • Seite 48: Tehnički Podaci

  SMP301 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 49 SMP301 Poklopac Kontrolna lampica termostata Kopča Grijaće ploče Kontrolna lampica napajanja PRIJE PRVOG KORIŠTENJA Uklonite sve papire, kartone, folije koji štite uređaj i njegove dijelove. Prije prvog korištenja preporučuje se puštanje uređaja u rad kako bi se "spalile" sve tvari za održavanje.
 • Seite 50 SMP301...
 • Seite 51 SMP301 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 52 SMP301 Πριν από τις εργασίες συντήρησης πρέπει να αποσυνδέετε πάντα και πλήρως τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια. Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας πάντα πρέπει να το τραβάτε κρατώντας το φις. Ποτέ μη. βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας μόνο το καλώδιο γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε το φις ή το καλώδιο, και...
 • Seite 53 SMP301 Μην εκθέτετε τη συσκευή στη δράση των καιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.). Περιοδικά ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν το μη αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορές πρέπει να αντικατασταθεί από τον...
 • Seite 54 SMP301 που προορίζονται για αυτό το σκοπό. Να χρησιμοποιήσετε τα προστατευτικά ρούχα (γάντια κουζίνας κλπ.) Πριν να αποθηκεύσετε τη συσκευή περιμένετε να ψύξει. Μην τυλίξετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη ζεστή συσκευή. Δεν επιτρέπεται να βάλετε πάνω στη συσκευή προϊόντα από...
 • Seite 55 SMP301 Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC) Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το...
 • Seite 56 SMP301 Κάλυμμα Λυχνία θερμοστάτη Κλιπ Πλάκες για ψήσιμο Λυχνία τροφοδοσίας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Αφαιρέστε όλα τα χαρτιά, τα χαρτόνια, τα πλαστικά φύλλα τα οποία προστατεύουν τη συσκευή. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή την πρώτη φορά για να "κάψουν" όλα τα...
 • Seite 57 SMP301 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за...
 • Seite 58 SMP301 уреда. Преди извършването на дейностите по поддръжка трябва задължително да изключите уреда от захранването. Винаги трябва да изключвате захранващия кабел като издърпате щепсела. Никога не бива да изключвате захранващия кабел дърпайки за кабела, тъй като това може да повреди щепсела или кабела, а в краен случай да...
 • Seite 59 SMP301 Не излагайте уреда на въздействието на атмосферни фактори (дъжд, слънце и др.), нито не го използвайте в помещения с повишена влажност (баня, влажни бунгала). Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от представител на производителя или на...
 • Seite 60 SMP301 се използва защитно облекло (кухненски ръкавици и др.) Преди да приберете уреда, трябва да изчакате да се охлади. Не бива да навивате захранващия кабел върху горещ уред. Не бива да поставяте в уреда предмети от картон, хартия, пластмаса и други леснозапалими и стопяеми предмети.
 • Seite 61 SMP301 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху информационната таблица.
 • Seite 62: Преди Първото Използване

  SMP301 Капак Контролна лампа на термостата Скоба Нагревателни плочи Контролна лампа на захранването ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ Отстранете всички хартии, картони, фолио, с които е опакован уредът и неговите елементи. Препоръчва са първо включване за "изгаряне" на веществата за поддръжка, с които е...
 • Seite 63 SMP301 Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
 • Seite 64 SMP301 Deconectând cablul de alimentare trebuie să trageți întotdeauna de ștecher. Niciodată nu trebuie să scoateți cablul de alimentare din priză trăgând de cablu, deoarece priza sau cablul poate să se deterioreze sau în cazuri extreme se poate ajunge la o electrocutare soldată cu moartea.
 • Seite 65 SMP301 atunci acesta trebuie înlocuit la producător sau la un punct de service specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita pericolul. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare, un ștecher deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în vreun alt mod sau funcționează...
 • Seite 66 SMP301 Nu folosiți tacâmuri metalice sau alte obiecte de bucătărie ascuțite, deoarece acestea pot deteriora suprafața specială anti-aderentă a plăcilor termice. Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene: - Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD) - Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC) Produs marcat CE pe plăcuța de identificare...
 • Seite 67 SMP301 Capac Indicator luminos termostat Clips Plăci termice Indicator luminos alimentare ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE Îndepărtați toate hârtiile, cartonul, plasticul care protejează dispozitivul și componentele acestuia. Se recomandă prima pornire în scopul „arderii” dispozitivului de agenții de conservare. Lăsați aparatul pornit timp de câteva minute pentru a scăpa de mirosul de fabrică. În acel moment, dispozitivul poate elibera o cantitate mică...
 • Seite 68 SMP301...
 • Seite 69 SMP301 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau. Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
 • Seite 70 SMP301 Nemerkite prietaiso vandenyje ar kitame skystyje. Prietaisas turi būti reguliariai valomas pagal rekomendacijas aprašytas dalyje: Prietaiso valymas ir priežiūra. Nedėkite prietaiso arti šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio šildomojo elemento ar ant karštos orkaitės. Nedėkite ant jokio kito prietaiso. Šį prietaisą gali naudoti vaikai ne mažiau kaip 8 metų ir fiziškai ir protiškai riboti asmenys bei asmenys neturintys...
 • Seite 71 SMP301 pavojų. Dėl aukštos temperatūros reikia būti ypač atsargiems išimdami iškeptus patiekalus, pašalinant karštus riebalus ar kitus karštus skysčius. Prietaisas gali skleisti karštą garą. Prietaisas turi šildymo funkciją. Prietaisas turi būti naudojamas atsargiai. Liesti tik tam skirtus paviršius. Naudokite apsauginius drabužius (virtuvinės pirštinės, ir tt).
 • Seite 72: Techniniai Duomenys

  SMP301 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 73 SMP301 Dangtis Termostatinis indikatorius Užraktas Kepimo plokštelės Maitinimo indikatorius PRIEŠ PIRMĄ PANAUDOJIMĄ Pašalinti visus popierius, kartonus, folijas saugančius prietaisą ir jo dalis. Pirmas įjungimas rekomenduojamas prietaiso „išdeginimui“ iš konservantų. Palikti prietaisą įjungtą kelioms minutėms, kad pašalinti gamyklos kvapus. Tuo laiku prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų.
 • Seite 74 SMP301...
 • Seite 75 SMP301 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus. Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks.
 • Seite 76 SMP301 kaablist tõmmates, kuna pistik või juhe võib saada kahjustada, äärmisel juhul võib see põhjustada isegi surmaga lõppevat elektrilööki. Ärge jätke toitepesasse sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge pange seadet vette ega muude vedelikku. Seadet tuleb regulaarselt puhastada vastavalt punktis „Seadme puhastamine ja hooldus” kirjeldatud juhistele.
 • Seite 77 SMP301 Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega, pistikuga seadet või seadet, mis on maha kukkunud või mistahes muul viisil vigastada saanud ega tööta korrektselt. Ärge parandage seadet omavoliliselt, kuna see võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kahjustatud seade tuleb viia vastavasse teeninduspunkti selle kontrollimise või remondi otstarbel.
 • Seite 78: Tehnilised Andmed

  SMP301 Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC) Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil. Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega.
 • Seite 79 SMP301 Kaas Termostaadi märgutuli Klamber Kütteplaadid Toite märgutuli ENNE ESMAKASUTAMIST Eemaldage kõik paberid, papp, kiled, mis kaitsevad seadet ja selle elemente. Soovitatav on esmane käivitamine hooldusvahendite „väljapõletamiseks”. Lülitage seade sisse paariks minutiks, et kõrvaldada tehase hooldusvahendite lõhn. Selle käigus võib seadmest väljuda väikeses koguses suitsu.