Herunterladen Diese Seite drucken
Electrolux E9WHMIC1 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für E9WHMIC1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 123
BG
МИКРОПЛАСТИЧЕН ФИЛТЪР
CS
FILTR NA MIKROPLASTY
DK
MIKROPLASTIK-FILTER
NL/BE
MICROPLASTICFILTER
UK/IE
MICROPLASTIC FILTER
EE
MIKROPLASTI FILTER
FI
MIKROMUOVISUODATIN
FR/BE/LU/CH
FILTRE À MICROPLASTIQUES
DE/AT/BE/CH
MIKROPLASTISCHER FILTER
EL
2
ΦΊΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΏΝ
HU
19
MIKROMŰANYAG-SZŰRŐ
IT
34
FILTRO IN MICROPLASTICA
LV
48
MIKROPLASTMASAS FILTRS
LT
64
MIKROPLASTIKINIS FILTRAS
NO
78
MIKROPLASTFILTER
PL
92
FILTR MIKROPLASTIKU
PT
107
FILTRO MICROPLÁSTICO
RO
123
FILTRU MICROPLASTIC
RU
139
ФИЛЬТР ИЗ МИКРОПЛАСТИКА
SK
156
FILTER MIKROPLASTOV
SI
172
FILTER ZA MIKROPLASTIKO
ES
188
FILTRO DE MICROPLÁSTICOS
SE
203
MIKROPLASTFILTER
TR
217
MIKROPLASTIK FILTRESI
UA
231
МІКРОПЛАСТИЧНИЙ ФІЛЬТР
246
262
E9WHMIC1
278
295
310
325
340
354
370

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux E9WHMIC1

 • Seite 1 FILTRO IN MICROPLASTICA FILTER ZA MIKROPLASTIKO NL/BE MICROPLASTICFILTER MIKROPLASTMASAS FILTRS FILTRO DE MICROPLÁSTICOS UK/IE MICROPLASTIC FILTER MIKROPLASTIKINIS FILTRAS MIKROPLASTFILTER MIKROPLASTI FILTER MIKROPLASTFILTER MIKROPLASTIK FILTRESI MIKROMUOVISUODATIN FILTR MIKROPLASTIKU МІКРОПЛАСТИЧНИЙ ФІЛЬТР FR/BE/LU/CH FILTRE À MICROPLASTIQUES FILTRO MICROPLÁSTICO DE/AT/BE/CH MIKROPLASTISCHER FILTER FILTRU MICROPLASTIC E9WHMIC1...
 • Seite 2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Преди монтирането и употребата на продукта, прочетете предоставените инструкции внимателно. Производителят не носи отговорност за наранявания или повреди в резултат от неправилен монтаж или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и достъпно място за справка в бъдеще. Този...
 • Seite 3 БЪЛГАРСКИ Следвайте инструкциите за монтаж, приложени • към продукта. Не монтирайте и не използвайте повреден продукт • или маркучи за оттичане. Монтирайте продукта на безопасно и подходящо • място, което отговаря на монтажните изисквания. Не инсталирайте уреда над никакви електрически •...
 • Seite 4 За поправка на продукта се свържете с • оторизирания сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части. Тази външен аксесоар е съвместим с • домакинските перални машини Electrolux/AEG/ Zanussi. Опазване на околната среда Рециклирайте материалите със символ . Поставете опаковката в съответните контейнери за...
 • Seite 5 БЪЛГАРСКИ 2. Проверете съдържанието на кутията. 3. Подгответе необходимите инструменти за монтажа. 2.2 Монтиране на аксесоара 1. Извадете филтъра от опаковъчната кутия и свалете опората за стена с помощта на плоска отвертка.
 • Seite 6 2. Позицията на филтъра трябва да следва тези точки (a и b): а. Разположете опората за стена на правилната височина, като измерите 110 см* от горната ѝ част до пода (или поставката за пералня, ако има такава). *Допуска се +/-5 см отклонение във височината...
 • Seite 7 БЪЛГАРСКИ 3. Пробийте отворите в стената и поставете дюбелите. ВНИМАНИЕ! Преди да пробиете стената се уверете, че на съответното място няма водопроводни тръби или електрически проводници. Препоръчително е да използвате свредел с ф 6 мм. В опаковката на филтъра има три специални винта...
 • Seite 8 5. Вземете маркучите, пръстените и филтърното тяло. Поставете пръстените на маркучите и свържете тръбите към тялото на филтъра, като следвате индикациите ВХОДЯЩ/ ИЗХОДЯЩ, намиращи се на гърба на тялото на филтъра: ВХОДЯЩ: маркуч, който идва от водопреносната мрежа, ИЗХОДЯЩ: маркуч (намира се в опаковката...
 • Seite 9 БЪЛГАРСКИ click Преди да преминете към следващата тема „Ежедневна употреба и грижа и почистване“, стартирайте кратката програма за пране и я изчакайте да приключи. Уверете се, че няма течове от филтъра и неговите връзки. Ако има теч на вода, процедирайте както е описано в...
 • Seite 10 След няколко цикъла на Когато филтърът е пране филтърният патрон задръстен, червеният се запушва и трябва да се поплавък, в капака става почисти видим и предупреждава потребителя, че патронът Броят на циклите преди трябва да се почисти, както е показано на активирането...
 • Seite 11 БЪЛГАРСКИ В режим „червена аларма“ (когато поплавъкът е активиран) филтърът няма да спре цикъла на пране, но ще работи в байпасен режим и няма да филтрира повече. Затова, за да осигурите оптимална работа, се препоръчва да почистите патрона възможно най-бързо, за да избегнете оставянето на филтъра в режим „червена аларма“.
 • Seite 12 3.2 Грижа и почистване Почистване на филтъра и изхвърляне на микровлакната. За да отворите филтъра, вижте движенията, показани на снимка 1 и 2: 1. Завъртете капака по посока обратна на часовниковата стрелка от символа за заключване до символа за отключване (намира...
 • Seite 13 БЪЛГАРСКИ За да заключите/отключите патрона, вижте снимка 4 и 5: Заключване (снимка 4) / Отключване (снимка 5). За да почистите патрона и да изхвърлите съдържанието му, вижте снимка 6, 7, 8 и 9. Ако патронът е напълно запушен, може да е...
 • Seite 14 За да нулирате филтъра, вижте снимка 7. Преди да поставите капака обратно на патрона, нулирайте поплавъка като отстраните водата от вътрешната страна на капака. Дръжте капака, завъртете го (вижте снимка 7) и източете всичката вода в пластмасов съд. Поплавъкът вече не се вижда, когато...
 • Seite 15 БЪЛГАРСКИ След като водата е изпразнена от патрона, отстранете мръсотията и микровлакната от вътрешността на патрона и ги изхвърлете в общите сухи отпадъци. Можете да използвате домакинска хартия за събиране на възможно най-много материали. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отпадъците, събрани от патрона, съдържат микровлакна, остатъци...
 • Seite 16 За да затворите филтъра, вижте движенията, показани на снимка 12: 1. Поставете капака (+патрона) в тялото отгоре. 2. Завъртете капака по посока на часовниковата стрелка от символа за отключване до символа за заключване. За допълнителна информация относно поддръжката и почистването, моля, гледайте...
 • Seite 17 2. Поставете патрона и отпадъка в контейнер за рециклиране. За допълнителни резервни части на патрона използвайте само оригинални части. Патроните се продават във всеки сервизен център на Electrolux/AEG или дори онлайн. Приложения 150 cm Приложение за пералня с предно зареждане.
 • Seite 18 Приложение за пералня с горно зареждане. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 19 ČESKY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací výrobku a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí...
 • Seite 20 částice, které by neměla požít zvířata ani lidé. Potřebujete-li produkt opravit, obraťte se na • autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly. Toto externí příslušenství je kompatibilní s pračkami • Electrolux/AEG/Zanussi pro domácnost. Poznámky k ochraně životního prostředí...
 • Seite 21 Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných nádob k recyklaci. 2. INSTALACE 2.1 Před instalací Navštivte stránky electrolux.com/getstarted/ VAROVÁNÍ! microplasticfilters kde Viz kapitoly o bezpečnosti. naleznete videa ohledně instalace a používání. 1. Pro instalaci filtru vyberte vhodné umístění na stěně: Filtr instalujte raději mimo půdorys spotřebiče, předejdete tím případnému odkapávání...
 • Seite 22 3. Připravte si nástroje potřebné pro instalaci. 2.2 Instalace příslušenství 1. Filtr vyjměte z jeho obalu a pomocí plochého šroubováku z něj odpojte jeho nástěnný držák.
 • Seite 23 ČESKY 2. Umístění filtru musí odpovídat dále uvedeným bodům (a, b): a. Umístěte nástěnný držák do správné výšky: od podlahy (či jiné přítomné podstavy) naměřte 110 cm* k budoucímu hornímu okraji nástěnného držáku. * Povolená tolerance vertikální pozice filtru je +/-5 cm. Před umístěním nástěnného držáku zkontrolujte, kde se nachází...
 • Seite 24 3. Vyvrtejte do stěny otvory a vložte do nich hmoždinky. VAROVÁNÍ! Před vrtáním do stěny se ujistěte, že pod jejím povrchem nevede vodovodní potrubí či elektrický rozvod. Doporučujeme použití vrtáku o průměru ф 6 mm. Balení filtru obsahuje tři speciální šrouby a plastové...
 • Seite 25 ČESKY 5. Vezměte hadice, objímky a těleso filtru. Objímky nasaďte na hadice a připojte je k filtru podle označení IN/OUT na zadní straně tělesa filtru: IN: hadice připojená k pračce, OUT: hadice (dodaná s vaším filtrem), která povede k odpadnímu potrubí. VAROVÁNÍ! Před připojením vypouštěcí...
 • Seite 26 Než přejdete k dalšímu tématu „Běžné používání, péče a čištění“, spusťte krátký prací program a nechte jej proběhnout až do konce. Ujistěte se, že nedochází k unikání vody z filtru ani z napojených hadic. Pokud k unikání vody dochází, postupujte podle pokynů v odstavci 8. Odpojte sestavu filtru od nástěnného držáku a utáhněte objímky.
 • Seite 27 ČESKY VAROVÁNÍ! Vodu z filtru nepoužívejte k ničemu jinému. Může obsahovat mikroplastové částice, které by neměla požít zvířata ani lidé. 3.1 Stav „červené výstrahy“ Červený plovák oznamuje, že filtr je plný a je třeba jej vyčistit. V režimu „červené výstrahy“ (je-li plovák aktivován) filtr nezastaví prací cyklus, ale bude pracovat v obtokovém režimu a nebude již...
 • Seite 28 3.2 Čištění a údržba Čištění filtru a likvidace mikrovláken. Filtr otevřete pomocí pohybů znázorněných na obrázcích 1 a 2: 1. Otočte kryt proti směru hodinových ručiček, od symbolu zamčeného zámku k symbolu odemčeného (k dispozici na přední straně filtru, jak je znázorněno na obrázku 2), 2.
 • Seite 29 ČESKY Postup zajištění/odjištění filtrační vložky znázorňují obrázky 4 a 5: Zajištění (obrázek 4) / odjištění (obrázek 5). Filtrační vložku vyčistěte a její obsah odstraňte postupem znázorněným na obrázcích 6, 7, 8 a 9. Je-li filtrační vložka zcela ucpaná, může být plná...
 • Seite 30 Filtrační vložku podržte nad připravenou nádobou či boxem a použijte špachtlový kartáč v příslušenství filtru. Pohybem kartáče nahoru/dolů odstraňte z vložkové síťky co možná nejvíce vláken, usnadníte tím odtékání vody. Odpad z filtru vyhoďte do směsného suchého odpadu. Aby zůstal zachován pozitivní účinek tohoto filtru na životní...
 • Seite 31 ČESKY Filtrační vložku vraťte zpět na místo postupem na obrázku 1. Vložte filtrační vložku. 2. V jedné ruce držte filtrační vložku, druhou otočte krytem po směru hodinových ručiček, od symbolu odemčeného zámku k symbolu zamčeného. Filtr uzavřete pomocí pohybů znázorněných na obrázku 12: 1.
 • Seite 32 2. Vložku spolu s ostatním odpadem vyhoďte do recyklačního kontejneru. Potřebujete-li další náhradní filtrační vložky, použijte pouze originální komponenty. Vložky lze zakoupit v kterémkoli servisním centru značky Electrolux/AEG či online. Přílohy 150 cm Příloha pro pračku s předním plněním. 100 cm...
 • Seite 33 ČESKY Příloha pro pračku s horním plněním. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 34 OM SIKKERHED Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. Dette produkt er beregnet til filtrering af •...
 • Seite 35 Kontakt det autoriserede servicecenter for at få • repareret produktet. Brug kun originale reservedele. Dette eksterne tilbehør er kompatibelt med • vaskemaskiner fra Electrolux, AEG og Zanussi. Miljøhensyn Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagen i relevante beholdere for at genbruge den.
 • Seite 36 2. INSTALLATION 2.1 Før installation Besøg electrolux.com/ getstarted/mikroplastikfiltre ADVARSEL! til installations- og Se kapitlerne om sikkerhed. brugsvideoerne. 1. Vælg en god placering på væggen til at installere filteret: For at undgå lækager over vaskemaskinen er det at foretrække at installere filteret på...
 • Seite 37 DANSK 3. Forbered de nødvendige værktøjer til installationen. 2.2 Installation af tilbehøret 1. Tag filteret ud af emballagen og fjern vægstøtten ved hjælp af en flad skruetrækker.
 • Seite 38 2. Dit filters placering skal følge disse anførte punkter (a og b): a. Anbring vægstøtten i den korrekte højde og mål 110 cm* fra toppen af vægstøtten til gulvet (eller soklen, hvis der er en). *Indlagt tolerans i filterhøjdeposition er +/-5 cm. Kontrollér, hvor dit drænpunkt er, før du placerer vægstøtten.
 • Seite 39 DANSK 3. Bor hullerne ind i væggen og anbring ankrene. ADVARSEL! Før du borer i væggen, skal du sørge for, at der ikke er vandrør eller elektriske ledninger bagved. Det anbefales at bruge et 6 mm bor. Filterpakken indeholder tre dedikerede skruer og plastikankre til korrekt og sikker montering af filteret.
 • Seite 40 5. Tag slangerne, kraverne og filterhuset. Indsæt kraverne på slangerne, og tilslut slangerne til filterlegemet ved at følge IND/UD-indikationerne bag på filterlegemet: IND: slange, der kommer fra WM’en, UD: slange (tilgængelig i filterpakken), som går til afløbet. ADVARSEL! Inden afløbsslangen tilsluttes det eksterne filter, skal du sørge for, at vaskemaskinen er slukket og taget ud af...
 • Seite 41 DANSK Inden du går videre til det næste emne ‘Daglig brug og vedligeholdelse og rengøring’, skal du starte det korte vaskeprogram og følge det indtil slutningen. Sørg for, at der ikke er lækager fra filteret og dets tilslutninger. I tilfælde af vandlækage, fortsæt som beskrevet i afsnit 8. Tag filterenheden af vægstøtten og stram kraverne.
 • Seite 42 ADVARSEL! Genbrug ikke vand fra filteret. Det kan indeholde mikroplastikpartikler, som ikke er egnede til at blive indtaget af mennesker og dyr. 3.1 “Rød alarm”-tilstand Rød flyder angiver, at filteret er fuldt og skal rengøres. I "rød alarm"-tilstand (når flyderen er aktiveret) stopper filteret ikke vaskeprogrammet, men det fungerer i bypasstilstand og filtrerer ikke længere.
 • Seite 43 DANSK 3.2 Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af filtret og mikrofiberbortskaffelse. Se bevægelserne på billede 1 og 2 for at åbne filteret: 1. Drej dækslet mod uret fra låsesymbolet til oplåsningssymbolet (tilgængelig foran på filteret som vist på billede 2), 2. Løft dækslet op. For at frigøre patronen, følg bevægelserne på...
 • Seite 44 Se billede 4 og 5 for at låse/frigøre patronen: Lås (billede 4) / Lås op (billede 5). Se billede 6, 7, 8 og 9 for at rengøre patronen og bortskaffe dens indhold. Hvis patronen er helt tilstoppet, er den muligvis fyldt med snavset vand. For at være forberedt til rengøringsarbejdet anbefales det at bruge en gryde eller en lille plastikbeholder.
 • Seite 45 DANSK Hold patronen inde i beholderen og brug det børstespatelværktøj, der findes i filterkassen. Med op/ned-børstebevægelse fjernes så meget af fibrene, der er fastgjort til patronnettet, for at hjælpe med at tømme vandet. Bortskaf affald fra filteret til det almindelige tørre affald. For at bevare filterets positive indvirkning på...
 • Seite 46 Se billede 11 for at udskifte patronen: 1. Indsæt patronen. 2. Hold patronen i hånden, og drej derefter dækslet med den anden hånd med uret fra oplåsningssymbolet til låsesymbolet. Se bevægelserne på billede 12 for at lukke filteret: 1. Sæt dækslet (+ patron) ind i kroppen fra toppen.
 • Seite 47 1. Rengør den beskadigede kassette omhyggeligt. 2. Læg patronen og affaldet i en genbrugsspand. Brug kun originale dele til ekstra patronreservedele. Patroner sælges i ethvert Electrolux/AEG-servicecenter eller endda online. Bilag 150 cm Bilag til frontbetjent vaskemaskine. 100 cm Bilag til topbetjent vaskemaskine.
 • Seite 48 VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voordat u het product installeert en gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
 • Seite 49 NEDERLANDS Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met • het product. Installeer of gebruik geen beschadigd product of • beschadigde afvoerslangen. Installeer het product op een veilige en geschikte • plaats die aan alle installatie-eisen voldoet. Installeer het product niet boven stopcontacten, of •...
 • Seite 50 Neem contact op met onze erkende servicedienst om • het product te repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Dit externe accessoire is compatibel met • huishoudelijke wasmachines van Electrolux/AEG/ Zanussi. Het milieuperspectief Recycle materialen met het symbool . Plaats de verpakking in relevante containers om het te recyclen.
 • Seite 51 NEDERLANDS 2. Controleer de inhoud van de doos. 3. Bereid het nodige gereedschap voor de installatie voor.
 • Seite 52 2.2 Het installeren van accessoires 1. Verwijder het filter uit de verpakking en verwijder de wandsteun met behulp van een platte schroevendraaier. 2. De positie van uw filter moet de volgende punten volgen (a en b): a. Plaats de wandsteun op de juiste hoogte, met een afstand van 110 cm* vanaf de bovenkant van de wandsteun tot de vloer (of voetstuk indien aanwezig).
 • Seite 53 NEDERLANDS b. Gebruik een waterpas om te controleren of de 3 te boren gaten waterpas zijn en goed zijn uitgelijnd voordat u gaat boren. 110 cm 3. Boor de gaten in de muur en plaats de ankers. WAARSCHUWING! Voordat u in de muur boort, moet u er zeker van zijn dat er geen waterleidingen of elektrische kabels achter de te...
 • Seite 54 4. Bevestig de wandsteun met de meegeleverde schroeven en plastic ankers en zorg ervoor dat deze recht en stevig aan de wand is bevestigd. 5. Neem de slangen, de kragen en het filterhuis. Plaats de kragen op de slangen en sluit de leidingen aan op het filterhuis.
 • Seite 55 NEDERLANDS 7. Wanneer het filterhuis met de beweging die op de afbeelding wordt getoond aan de wandhouder wordt bevestigd, zult u een ‘klik’ horen wanneer het filterhuis correct aan de wandhouder is bevestigd. click Voordat u verdergaat met het volgende onderwerp, Dagelijks gebruik, onderhoud en reiniging, start u het korte wasprogramma en wacht u tot het einde daarvan.
 • Seite 56 Het aantal cycli vóór de Wanneer het filter verstopt activering van de vlotter is, wordt de rode vlotter in hangt af van verschillende het deksel zichtbaar, zodat factoren (soort textiel, de gebruiker wordt trommelgrootte, meest gewaarschuwd dat de gebruikte programma's, cassette moet worden soort cycli en duur, gereinigd, zoals te zien is op...
 • Seite 57 NEDERLANDS 3.2 Onderhoud en reiniging Reiniging van het filter en verwijdering van microvezels. Zie afbeelding 1 en 2 voor de bewegingen om het filter te openen: 1. Draai het deksel tegen de wijzers van de klok in, van het vergrendelsymbool naar het ontgrendelsymbool (te vinden op de voorkant van het filter zoals op afbeelding 2.
 • Seite 58 Zie afbeelding 4 en 5 voor het vergrendelen/ ontgrendelen van de cassette: Vergrendelen (afbeelding 4) / ontgrendelen (afbeelding 5). Zie afbeelding 6, 7, 8 en 9 om de patroon te reinigen en de inhoud ervan weg te gooien. Als de cassette volledig verstopt is, kan het vol zitten met vuil water.
 • Seite 59 NEDERLANDS Zie afbeelding 7 voor het resetten van het filter. Voordat u het deksel weer op de cassette plaatst, moet u de vlotter opnieuw instellen door het water in het deksel te verwijderen. Houd het deksel vast, draai deze (zie afbeelding 7) en laat al het water in een plastic container lopen.
 • Seite 60 Nadat het water uit de cassette is verwijderd, verwijdert u het vuil en de microvezels binnenin de cassette en gooit u het weg bij het algemene DROGE afval. Een papieren handdoek kan worden gebruikt om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. LET OP! Afval dat door de cassette wordt verzameld, bevat...
 • Seite 61 NEDERLANDS Zie afbeelding 12 voor de bewegingen om het filter te sluiten: 1. Plaats het deksel (+ cassette) in de behuizing vanaf de bovenkant. 2. Draai het deksel rechtsom van het ontgrendelsymbool naar het vergrendelsymbool. Bekijk de video voor aanvullende informatie over onderhoud en reiniging.
 • Seite 62 2. Gooi de cassette en het afval weg in de juiste recyclingcontainer. Gebruik voor alleen originele onderdelen als reserveonderdelen voor de cassette. Cassettes worden verkocht in elk servicecentrum van Electrolux/AEG en zelfs online. Bijlagen 150 cm Bijlage voor wasmachine met voorlader.
 • Seite 63 NEDERLANDS Bijlage voor wasmachine met bovenlader. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 64 SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the product, read the supplied instructions carefully. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Seite 65 To repair the product contact the Authorised Service • Centre. Use only original spare parts. This external accessory is compatible with • Electrolux/AEG/Zanussi household washing machines. Environmental concerns Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it.
 • Seite 66 2. INSTALLATION 2.1 Before Installation Visit electrolux.com/ getstarted/microplasticfilters WARNING! for the installation and usage Refer to Safety chapters. videos. 1. Select a proper location on the wall to install filter: To avoid leakages over the washing machine, it is preferable to instal the filter on either side of your washing machine.
 • Seite 67 ENGLISH 3. Prepare necessary tools for the installation. 2.2 Installing the accessory 1. Remove the filter from packaging box and remove the wall support with the help of a flat screwdriver.
 • Seite 68 2. The position of your filter needs to follow these listed points (a and b): a. Position the wall support at the correct height, measuring 110 cm* from top of the wall support to the floor (or pedestal if present). *Tolerance admitted in filter height position is +/-5 cm.
 • Seite 69 ENGLISH 3. Drill the holes into the wall and place the anchors. WARNING! Before drilling in the wall, make sure no water pipes or electrical wires are behind. It is recommended to use a ф 6mm drill bit. The filter package includes three dedicated screws and plastic anchors to properly and...
 • Seite 70 5. Take the hoses, the collars and the filter body. Insert the collars on the hoses and connect pipes to the filter body following IN/OUT indications present on the back of the filter body: IN: hose which comes from the WM, OUT: hose (present in the filter package) which goes to the drain.
 • Seite 71 ENGLISH click Before proceeding to the next topic Daily use & care and cleaning, start the short washing programme and follow it until the end. Be sure that no leakages appear from the filter and its connections. In case of water leakage, proceed as described in paragraph 8.
 • Seite 72 Clean the cartridge regularly, WARNING! once a week or when the red Do not reuse water from the floater indicator is clearly filter. It may contain micro- visible. plastic particles that are unfit for human and animal When the filter is clogged, consumption.
 • Seite 73 ENGLISH 3.2 Care and Cleaning Cleaning the filter and microfibres disposal. To open the filter, refer to the movements in Picture 1 and 2: 1. Rotate the cover counter clockwise from lock symbol to unlock symbol (available on front of filter as shown in picture 2), 2.
 • Seite 74 To Lock/Unlock the cartridge, refer to Picture 4 and 5: Lock (picture 4) / Unlock (picture 5). To clean the cartridge and dispose of its contents, refer to Picture 6, 7, 8 and 9. If the cartridge is fully clogged, it may be full of dirty water.
 • Seite 75 ENGLISH Holding the cartridge inside the container, use the brush-spatula tool available in the filter box. With up/down brush movement remove as much as possible the fibres attached to the cartridge net to help the evacuation of water. Dispose of waste from the filter into the general dry waste.
 • Seite 76 To replace the cartridge, refer to Picture 11: 1. Insert the cartridge. 2. Hold the cartridge in your hand, then with the other hand turn the cover clockwise from unlock symbol to lock symbol. To close the filter, refer to the movements in Picture 12: 1.
 • Seite 77 2. Put the cartridge and the waste in to a recycle bin. For additional cartridge spare parts use only original parts. Cartridges are sold in any Electrolux/AEG service centre or even online. Appendixes 150 cm Appendix for Front Loader washing machine.
 • Seite 78 OHUTUSTEAVE Enne toote paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata. See toode on mõeldud mikroplasti kiudude •...
 • Seite 79 Ärge taaskasutage filtris olevat vett. See võib • sisaldada mikroplasti osakesi, mida ei tohiks inimesed ega loomad alla neelata. Toote parandamiseks võtke ühendust volitatud • teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi. Väline lisatarvik on ühilduv Electrolux/AEG/Zanussi • kodukasutuseks mõeldud pesumasinatega.
 • Seite 80 Keskkonnaaspektid Sümboliga tähistatud materjalid saatke ringlusse. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. 2. PAIGALDAMINE 2.1 Enne paigaldamist Külastage veebisaite electrolux.com/getstarted/ HOIATUS! microplasticfilters paigaldus- Vt ohutust käsitlevaid ja kasutusvideote peatükke. vaatamiseks. 1. Valige seinal sobiv asukoht, kuhu filter paigaldada. Filter tuleks paigaldada pesumasina kõrvale, et vältida lekkeid pesumasina kohal.
 • Seite 81 EESTI 3. Seadke valmis paigaldamiseks vajalikud tööriistad. 2.2 Lisatarviku paigaldamine 1. Eemaldage filter pakendist ja eemaldage seinatugi, kasutades lapiku otsaga kruvikeerajat.
 • Seite 82 2. Filtri asukoht peab vastama punktides a ja b toodud nõuetele. a. Paigutage seinatugi õigele kõrgusele nii, et seinatoe ülaservast põrandani (või masina aluseni, kui seda kasutatakse) jääks 110 cm*. *Filtri asukoha kõrgus võib erineda ±5 cm. Kontrollige äravoolu asukohta enne seinatoe paigaldamist.
 • Seite 83 EESTI 3. Puurige seina augud ja sisestage tüüblid. HOIATUS! Enne aukude puurimist veenduge, et seina taga pole veetorusid ega elektrijuhtmeid. Soovitatav on kasutada ⌀6mm puuri. Filtri komplektis on kolm spetsiaalset kruvi ja plastist tüüblit, mis võimaldavad filtri õigesti ja kindlalt paigaldada. Komplektis olevad fiksaatorid on mõeldud paigaldamiseks telliskiviseina külge.
 • Seite 84 5. Võtke välja voolikud, voolikuklambrid ja filtri korpus. Lükake voolikuklambrid voolikutele ja ühendage voolikud filtri korpuse külge, pöörates tähelepanu IN/OUT (SISSE/VÄLJA) tähistele, mis on filtri korpuse tagaküljel. IN: pesumasinast filtrisse sisenev voolik. OUT: voolik, mis läheb filtrist äravoolu (filtri komplektis). HOIATUS! Enne äravooluvooliku ühendamist välise filtri külge...
 • Seite 85 EESTI Enne igapäevase kasutuse, hoolduse ja puhastamise teema juurde liikumist käivitage lühike pesuprogramm ja oodake, kuni see on lõppenud. Veenduge, et filter ega selle ühendused ei leki. Lekke korral jätkake vastavalt juhistele jaotises 8. Eemaldage kokkupandud filter seinatoe küljest ja pingutage voolikuklambreid. Filtri tagasi paigaldamiseks tehke uuesti toimingud, mis on toodud jaotises 7.
 • Seite 86 HOIATUS! Ärge taaskasutage filtris olevat vett. See võib sisaldada mikroplasti osakesi, mida ei tohiks inimesed ega loomad alla neelata. 3.1 Punase alarmi seisund Punane ujuk näitab, et filter on täis ja seda tuleb puhastada. Punase alarmi seisundis (kui ujuk on aktiveeritud) ei peata filter pesutsüklit, kuid toimib möödavoolurežiimis ja enam vett ei filtreeri.
 • Seite 87 EESTI 3.2 Puhastus ja hooldus Filtri puhastamine ja mikrokiudude kõrvaldamine. Filtri avamiseks tehke illustratsioonidel 1 ja 2 toodud liigutused. 1. Pöörake otsakatet vastupäeva lukustatud asendist avatud asendisse (sümbolid filtri esiosal, nagu näidatud illustratsioonil 2), 2. Tõstke otsakate üles. Filtrikasseti eemaldamiseks tehke illustratsioonil 3 toodud liigutused.
 • Seite 88 Filtrikasseti lukustamiseks/avamiseks vt illustratsioone 4 ja 5. Lukustamine (illustratsioon 4) / avamine (illustratsioon 5). Filtrikasseti puhastamiseks ja selle sisu kõrvaldamiseks tehke illustratsioonidel 6, 7, 8 ja 9 toodud tegevused. Kui kassett on täiesti ummistunud, võib see olla täis musta pesuvett. Selleks, et olla puhastamiseks paremini ettevalmistatud, soovitame panna valmis poti või mõne väiksema plastnõu.
 • Seite 89 EESTI Hoidke filtrikassetti plastnõu sees ja kasutage filtri karbis olevat spaatelharja. Harjake üles/ alla, et eemaldada filtrikasseti võrgust nii palju riidekiude kui võimalik, et vesi saaks sealt vabalt läbi voolata. Kõrvaldage filtrist eemaldatud jäätmed kuivade olmejäätmetega. Filtri positiivse keskkonnamõju säilitamiseks ärge puhastage filtrikasseti jooksva vee all.
 • Seite 90 Filtrikasseti vahetamiseks vt illustratsiooni 11: 1. Sisestage filtrikassett. 2. Hoidke filtrikassetti ühes käes ja keerake teise käega otsakatet päripäeva avatud asendist lukustatud asendisse. Filtri sulgemiseks tehke illustratsioonil 12 toodud liigutused. 1. Sisestage otsakate (koos filtrikassetiga) ülevalt masinasse. 2. Keerake otsakatet päripäeva avatud asendist lukustatud asendisse.
 • Seite 91 EESTI Koguge filtri sees olevad jäätmed sobivasse prügikasti. Kui filtrikassett vajab vahetamist, tehke järgmised kaks toimingut: 1. Puhastage ettevaatlikult kahjustatud filtrikassett jäätmetest. 2. Pange filtrikassett ja jäätmed prügikasti. Kasutage filtrikasseti vahetamisel ainult originaalosi. Filtrikassette saate osta igast Electroluxi teeninduskeskusest ja isegi Internetist. Lisad 150 cm Lisa eestlaetavatele pesumasinatele.
 • Seite 92 TURVALLISUUSOHJEET Lue tuotteen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen sen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu tekstiileistä irtoavien •...
 • Seite 93 Älä käytä suodattimessa olevaa vettä uudelleen. Se • voi sisältää mikromuovijäämiä, jotka ovat haitallisia ihmisille ja eläimille. Tuotteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa • yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Tämä ulkoinen lisävaruste sopii Electrolux-/AEG-/ • Zanussi-pesukoneisiin (kotitalouskäyttö). Ympäristönsuojelunäkökohtia...
 • Seite 94 Aseta pakkaukset niille tarkoitettuihin jätteenkierrätysastioihin. 2. ASENNUS 2.1 Ennen asennusta Asennus- ja käyttövideoita saat osoitteista VAROITUS! electrolux.com/getstarted/ Lue turvallisuutta koskevat microplasticfilters. luvut. 1. Valitse seinältä suodattimen asentamiseen sopiva kohta: Jotta pesukoneen päälle ei tule vuotoja, on suositeltavaa asentaa suodatin pesukoneen jommallekummalle puolelle.
 • Seite 95 SUOMI 3. Valmistele asennukseen tarvittavat työvälineet. 2.2 Varusteen asennus 1. Poista suodatin pakkauksesta ja irrota seinätuki tasapääruuvimeisselillä.
 • Seite 96 2. Suodattimen asennon on oltava näiden luetteloitujen kohtien mukainen (a ja b): a. Sijoita seinätuki oikealle korkeudelle 110 cm* seinätuen päältä lattiaan (tai jalustaan, jos sellainen on käytössä). *Suodattimen korkeuden sallittu poikkeama on +/-5 cm. Tarkista tyhjennysputken sijainti ennen seinätuen asentamista.
 • Seite 97 SUOMI 3. Poraa reiät seinään ja asenna kiinnikkeet. VAROITUS! Ennen seinän poraamista varmista, että seinän takana ei ole vesiputkia eikä sähköjohtoja. Suositeltava poranterän halkaisija on 6 mm. Suodatinpakkauksessa on kolme tarkoitukseen sopivaa ruuvia ja muovikiinnikettä suodattimen asianmukaiseen ja turvalliseen asennukseen. Mukana toimitettava kiinnitysjärjestelmä...
 • Seite 98 5. Ota letkut, renkaat ja suodattimen runko. Asenna renkaat letkuihin ja liitä putket suodattimen runkoon suodattimen rungon takaosan IN/OUT (Sisään/ulos) -merkintöjen mukaisesti: IN: pesukoneesta ulos tuleva letku, OUT: viemäriin johtava letku (kuuluu suodatinpakkaukseen). VAROITUS! Ennen tyhjennysletkun liittämistä ulkoiseen suodattimeen varmista, että pesukoneen virta on sammutettu ja laite on irrotettu verkkovirrasta.
 • Seite 99 SUOMI Ennen kuin jatkat aiheeseen Päivittäinen käyttö, huolto ja puhdistus, käynnistä lyhyt pesuohjelma ja suorita se loppuun saakka. Varmista, että suodattimessa ja sen liitännöissä ei ole vuotoja. Jos vettä vuotaa, noudata kappaleen 8 ohjeita. Irrota suodatinkokoonpano seinätuesta ja kiristä renkaat. Asenna suodatin uudelleen toistamalla kappaleen 7 vaiheet. 8.
 • Seite 100 VAROITUS! Älä käytä suodattimessa olevaa vettä uudelleen. Se voi sisältää mikromuovijäämiä, jotka ovat haitallisia ihmisille ja eläimille. 3.1 ”Punainen hälytys” Punainen kelluke ilmaisee, että suodatin on täynnä ja puhdistettava. ”Punaisen hälytyksen” tilassa (kun kelluke on aktivoitunut) suodatin ei lopeta pesuohjelmaa, mutta se toimii ohivirtaustilassa eikä enää suodata. Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi on siksi suositeltavaa puhdistaa patruuna mahdollisimman pian, jotta suodatin ei jää...
 • Seite 101 SUOMI 3.2 Hoito ja puhdistus Suodattimen puhdistus ja mikrokuitujen hävitys. Avaa suodatin noudattamalla kuvien 1 ja 2 ohjeita: 1. Pyöritä kuvun laskuria myötäpäivään lukitusmerkinnästä vapautusmerkintään (näkyy suodattimen etuosassa, kuten kuvassa 2 näkyy), 2. Nosta kupua. Irrota patruuna kuvan 3 ohjeiden mukaan: 1.
 • Seite 102 Lukitse tai vapauta patruuna kuvien 4 ja 5 mukaisesti: Lukitus (kuva 4) / vapautus (kuva 5). Puhdista patruuna ja hävitä sen sisältö kuvien 6, 7, 8 ja 9 mukaisesti. Jos patruuna on kokonaan tukkeutunut, se voi olla täynnä likavettä. Puhdistukseen kannattaa valmistautua käyttämällä...
 • Seite 103 SUOMI Pitele patruunaa säiliön sisällä ja käytä suodatinrasiassa olevaa harjalastaa. Irrota mahdollisimman paljon patruunan verkkoon tarttuneita kuituja harjaamalla sitä ylös- ja alaspäin veden poistumisen helpottamiseksi. Hävitä suodattimen jäte tavallisen kuivajätteen joukossa. Jotta suodattimen käyttö ei vahingoita ympäristöä, vältä veden käyttöä suodatinpatruunan puhdistuksessa.
 • Seite 104 Vaihda patruuna kuvan 11 mukaisesti: 1. Asenna patruuna. 2. Pidä patruunaa kädessäsi ja kierrä sitten kupua toisella kädelläsi myötäpäivään lukitusmerkinnästä vapautusmerkintään. Sulje suodatin noudattamalla kuvan 12 ohjeita: 1. Asenna kupu (ja patruuna) rungon sisään ylhäältä päin. 2. Kierrä kupua myötäpäivään vapautusmerkinnästä...
 • Seite 105 SUOMI Vie suodattimen jätteet asianmukaiseen kierrätysastiaan. Kun patruuna on vaihdettava, noudata näitä kahta yksinkertaista ohjetta: 1. Puhdista vahingoittunut patruuna huolellisesti. 2. Aseta patruuna ja jätteet kierrätysastiaan. Jos patruunaan tarvitaan lisää varaosia, käytä vain alkuperäisvalmistajan tuotteita. Patruunoita myydään kaikissa Electroluxin/AEG:n palvelukeskuksissa ja verkossa. Liitäntäosat 150 cm Edestä...
 • Seite 106 Päältä täytettävän pesukoneen liite. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 107 FRANÇAIS INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d’une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
 • Seite 108 par les clients, dans des hôtels, motels, chambres – d’hôte et autres environnements de type résidentiel ; parties communes d’immeubles d’appartements ou – dans les laveries automatiques. Suivez les instructions d'installation fournies avec • l'appareil. Ne pas installer ou utiliser un produit endommagé ou •...
 • Seite 109 • vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Cet accessoire externe est compatible avec les lave- • linge ménagers Electrolux/AEG/Zanussi. Considérations environnementales Recycler les matériaux portant le symbole . Placez l’emballage dans les conteneurs prévus pour le recycler.
 • Seite 110 2. Vérifier le contenu de la boîte. 3. Préparez les outils nécessaires pour l’installation.
 • Seite 111 FRANÇAIS 2.2 Installation de l’accessoire 1. Retirez le filtre de la boîte d’emballage et retirez le support mural à l’aide d’un tournevis plat. 2. La position de votre filtre doit suivre ces points énumérés (a et b) : a. Positionnez le support mural à la bonne hauteur, en mesurant 110 cm* du haut du support mural au sol (ou au piédestal si présent).
 • Seite 112 b. Utilisez un niveau pour vérifier que les 3 poinçons de forage sont à niveau et bien alignés avant le forage. 110 cm 3. Percez les trous dans le mur et placez les ancrages. AVERTISSEMENT! Avant de percer dans le mur, assurez-vous qu’aucun tuyau d’eau ou fil électrique n’est derrière.
 • Seite 113 FRANÇAIS 4. Fixez le support mural avec les vis et les ancrages en plastique fournis, en vous assurant qu’il est bien fixé au mur. 5. Prenez les tuyaux, les colliers et le corps du filtre. Insérez les colliers sur les tuyaux et raccordez les tuyaux au corps du filtre en suivant les indications ENTRÉE/SORTIE présentes à...
 • Seite 114 7. En suivant le mouvement indiqué sur l’image, lorsque vous fixez le corps du filtre au support mural, vous entendrez un « clic » car le corps est correctement fixé au support mural. click Avant de passer à la rubrique suivante : Utilisation, entretien et nettoyage quotidiens, démarrez le programme de lavage court et suivez-le jusqu’à...
 • Seite 115 FRANÇAIS Après certains cycles de Lorsque le filtre est obstrué, lavage, la cartouche filtrante le flotteur rouge situé à se bouche et doit être l’intérieur du couvercle nettoyée devient visible, avertissant l’utilisateur que la cartouche Le nombre de cycles avant doit être nettoyée, comme illustré...
 • Seite 116 3.2 Entretien et nettoyage Nettoyage du filtre et élimination des microfibres. Pour ouvrir le filtre, reportez-vous aux mouvements dans les images 1 et 2 : 1. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du symbole de verrouillage au symbole de déverrouillage (disponible à...
 • Seite 117 FRANÇAIS Pour verrouiller/déverrouiller la cartouche, reportez-vous aux images 4 et 5 : Verrouiller (image 4) / Déverrouiller (image 5). Pour nettoyer la cartouche et éliminer son contenu, reportez-vous aux images 6, 7, 8 et 9. Si la cartouche est complètement bouchée, elle peut être pleine d’eau sale.
 • Seite 118 Pour réinitialiser le filtre, reportez-vous à l’image 7. Avant de replacer le couvercle sur la cartouche, réinitialiser le flotteur en retirant l’eau à l’intérieur du couvercle. Tenez le couvercle, faites-le pivoter (voir figure 7) et vidangez toute l’eau dans un récipient en plastique.
 • Seite 119 FRANÇAIS Après avoir vidangé l’eau de la cartouche, retirez toute saleté et les mircrofibres de l’intérieur de la cartouche et jetez-la avec les déchets généraux SECS. Une serviette en papier peut être utilisée pour recueillir autant de matériau que possible. ATTENTION! Les déchets collectés par la cartouche contiennent des...
 • Seite 120 Pour fermer le filtre, reportez- vous aux mouvements de l’image 12 : 1. Insérez le couvercle (+ cartouche) à l’intérieur du corps à partir du haut. 2. Faites pivoter le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre du symbole de déverrouillage au symbole de verrouillage.
 • Seite 121 Pour des pièces de rechange de cartouche supplémentaires, n’utilisez que des pièces d’origine. Les cartouches sont vendues dans n’importe quel centre de service Electrolux/AEG ou même en ligne. Annexes 150 cm Annexe pour lave-linge à chargement frontal.
 • Seite 122 Annexe pour lave-linge à chargement par le haut. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm Concerne la France uniquement :...
 • Seite 123 DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Produkts die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
 • Seite 124 für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen – wohnungsähnlichen Räumlichkeiten; Gemeinschaftsbereiche in Häuserblöcken oder – Appartmenthäusern oder in Waschkellern. Befolgen Sie die mit dem Produkt gelieferten • Installationsanweisungen. Installieren oder verwenden Sie keine beschädigten • Produkte oder Ablassschläuche. Installieren Sie das Produkt an einem sicheren und •...
 • Seite 125 Verzehr ungeeignet sind. Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an ein • autorisiertes Kundendienstzentrum. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Dieses externe Zubehör ist mit Electrolux/AEG/ • Zanussi Haushaltswaschmaschinen kompatibel. Umweltbelange Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Legen Sie die Verpackung in die entsprechenden Container, um sie zu recyceln.
 • Seite 126 2. Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons. 3. Bereiten Sie die notwendigen Werkzeuge für die Installation vor. 2.2 Einbau des Zubehörs 1. Nehmen Sie den Filter aus dem Verpackungskarton und entfernen Sie die Wandhalterung mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers.
 • Seite 127 DEUTSCH 2. Die Position des Filters muss den aufgeführten Punkten (a und b) entsprechen: a. Positionieren Sie die Wandhalterung in der richtigen Höhe, d. h. 110 cm* von der Oberkante der Wandhalterung bis zum Boden (oder dem Sockel, falls vorhanden). *Die zulässige Toleranz in der Höhenposition des Filters beträgt +/-5 cm.
 • Seite 128 3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel ein. WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in der Wand, dass sich dahinter keine Wasser- oder Stromleitungen befinden. Es wird empfohlen, einen Bohrer mit Durchmesser 6-mm- zu verwenden. Das Filterpaket enthält drei spezielle Schrauben und Kunststoffdübel für die...
 • Seite 129 DEUTSCH 5. Nehmen Sie die Schläuche, die Manschetten und das Filtergehäuse. Stecken Sie die Manschetten auf die Schläuche und schließen Sie die Rohre an das Filtergehäuse an, indem Sie die IN/OUT- Angaben auf der Rückseite des Filtergehäuses beachten: IN: Schlauch, der von der WM kommt, OUT: Schlauch (im Filterpaket enthalten), der zum Abfluss führt.
 • Seite 130 click Bevor Sie mit dem nächsten Punkt Täglicher Gebrauch & Pflege und Reinigung fortfahren, starten Sie das kurze Waschprogramm und führen es bis zum Ende durch. Vergewissern Sie sich, dass keine Leckagen am Filter und seinen Anschlüssen auftreten. Bei einem Wasseraustritt ist wie in Abschnitt 8 beschrieben vorzugehen.
 • Seite 131 DEUTSCH Die Filterpatrone besteht aus Wenn der Filter verstopft ist, einem dünnen wird der rote Schwimmer im Polyamidnetz, um die beim Inneren des Deckels Waschen der Wäsche sichtbar und weist den freigesetzten Mikrofasern Benutzer darauf hin, dass aufzufangen. die Patrone gereinigt werden muss (siehe nächste Abbildung).
 • Seite 132 Im Modus „roter Alarm“ (wenn der Schwimmer sichtbar ist) stoppt der Filter den Waschzyklus nicht, sondern arbeitet im Bypass-Modus und filtert nicht mehr. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, wird daher empfohlen, die Patrone so bald wie möglich zu reinigen, um zu vermeiden, dass der Filter im „roten Alarm“ bleibt. WARNUNG! Aus verschiedenen Gründen könnte die Waschmaschine mögliche Warnungen anzeigen, die mit Entleerungsproblemen zusammenhängen,...
 • Seite 133 DEUTSCH Um die Patrone herauszunehmen, beachten Sie die Bewegungen in Abbildung 3: 1. Halten Sie den Deckel in der Hand und drehen Sie die Patrone mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn vom Verriegelungssymbol zum Entriegelungssymbol (siehe Abbildung 4 und 5). 2.
 • Seite 134 Um den Filter zurückzusetzen, siehe Abbildung 7. Bevor Sie den Deckel wieder auf die Patrone setzen, setzen Sie den Schwimmer zurück, indem Sie das Wasser im Deckel entfernen. Halten Sie den Deckel fest, drehen Sie ihn (siehe Abbildung 7) und lassen Sie das gesamte Wasser in einen Plastikbehälter ab.
 • Seite 135 DEUTSCH Nachdem das Wasser aus der Patrone entleert wurde, entfernen Sie Schmutz und Mikrofasern aus dem Inneren der Patrone und entsorgen Sie sie im TROCKENEN Hausmüll. Mit einem Papiertuch können Sie so viel Material wie möglich auffangen. VORSICHT! Der von der Patrone gesammelte Abfall enthält Mikrofasern, Waschmittelreste und...
 • Seite 136 Um den Filter zu schließen, beachten Sie die Bewegungen in Abbildung 12: 1. Setzen Sie den Deckel (+ Patrone) von oben in das Gehäuse ein. 2. Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn vom Entriegelungssymbol zum Verriegelungssymbol. Für weitere Informationen zu Wartung und Reinigung sehen Sie sich bitte das Video an.
 • Seite 137 1. Reinigen Sie die beschädigte Patrone sorgfältig. 2. Werfen Sie die Patrone und den Abfall in einen Recyclingbehälter. Verwenden Sie für zusätzliche Kartuschenersatzteile nur Originalteile. Die Kartuschen sind in jedem Electrolux AEG-Servicezentrum oder sogar online erhältlich. Anhänge 150 cm Anhang für Frontlader-Waschmaschinen.
 • Seite 138 Anhang für Toplader-Waschmaschinen. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 139 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση...
 • Seite 140 περιοχές κοινής χρήσης σε κτίρια διαμερισμάτων ή – σε πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης. Ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης που • παρέχονται με το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο • προϊόν ή σωλήνες αδειάσματος. Τοποθετήστε το προϊόν σε κατάλληλο και ασφαλές • μέρος...
 • Seite 141 • Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό το εξωτερικό αξεσουάρ είναι συμβατό με τα • οικιακά πλυντήρια ρούχων της Electrolux/AEG/ Zanussi. Περιβαλλοντικά θέματα Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο . Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
 • Seite 142 2. Επαληθεύστε το περιεχόμενο του κουτιού. 3. Προετοιμάστε τα απαραίτητα εργαλεία για την εγκατάσταση.
 • Seite 143 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.2 Εγκατάσταση του αξεσουάρ 1. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κουτί συσκευασίας και αφαιρέστε το στήριγμα τοίχου με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού με επίπεδη μύτη. 2. Η θέση του φίλτρου σας πρέπει να ακολουθεί αυτά τα αναφερόμενα σημεία (α και...
 • Seite 144 b. Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο για να ελέγξετε ότι οι 3 διατρήσεις είναι οριζοντιωμένες και καλά ευθυγραμμισμένες 110 cm πριν από τη διάτρηση. 3. Ανοίξτε τις οπές στον τοίχο και τοποθετήστε τα άγκιστρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από τη διάτρηση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν...
 • Seite 145 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4. Προσαρτήστε το στήριγμα τοίχου με τις βίδες και τα πλαστικά άγκιστρα που παρέχονται, διασφαλίζοντας ότι είναι ευθύ και καλά στερεωμένο στον τοίχο. 5. Πάρτε τους σωλήνες, τα κολάρα και το σώμα του φίλτρου. Εισαγάγετε τα κολάρα στους σωλήνες και συνδέστε...
 • Seite 146 Όταν χρησιμοποιείτε το κατσαβίδι, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σώμα του φίλτρου ή στους σωλήνες. 7. Ακολουθώντας την κίνηση που φαίνεται στην εικόνα, όταν προσαρτάτε το σώμα του φίλτρου στο στήριγμα του τοίχου, θα ακούσετε ένα «κλικ» καθώς το σώμα είναι σωστά...
 • Seite 147 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8. Αν εμφανιστεί νερό κατά τον πρώτο κύκλο, διακόψτε αμέσως το πρόγραμμα. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία αποσύνδεσης, ελέγξτε ότι το κάλυμμα του φίλτρου παραμένει στην ασφαλισμένη θέση, ώστε να αποφευχθεί τυχόν...
 • Seite 148 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επαναχρησιμοποιείτε το νερό από το φίλτρο. Μπορεί να περιέχει μικροπλαστικά σωματίδια που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα. 3.1 Κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» Το κόκκινο φλοτέρ υποδεικνύει ότι το φίλτρο είναι γεμάτο και πρέπει να καθαριστεί. Στη λειτουργία «κόκκινου φλοτέρ» (όταν είναι ενεργοποιημένο το φλοτέρ), το φίλτρο δεν σταματά...
 • Seite 149 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3.2 Φροντίδα και Καθάρισμα Καθαρισμός του φίλτρου και απόρριψη μικροϊνών. Για να ανοίξετε το φίλτρο, ανατρέξτε στις κινήσεις που εμφανίζονται στις Εικόνες 1 και 1. Περιστρέψτε το κάλυμμα αριστερόστροφα και μετακινήστε το από το σύμβολο κλειδώματος στο σύμβολο ξεκλειδώματος (διαθέσιμο...
 • Seite 150 Για να κλειδώσετε/Απασφαλίσετε τη φύσιγγα, ανατρέξτε στην εικόνα 4 και 5: Κλείδωμα (εικόνα 4) / Ξεκλείδωμα (εικόνα 5). Για τον καθαρισμό της φύσιγγας και την απόρριψη των περιεχομένων της, ανατρέξτε στην εικόνα 6, 7, 8 και 9. Αν η φύσιγγα είναι πλήρως φραγμένη, μπορεί να...
 • Seite 151 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για την επαναφορά του φίλτρου, ανατρέξτε στην Εικόνα 7. Πριν τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα στη θέση του στη φύσιγγα, επαναφέρετε τη συσκευή φλοτέρ αφαιρώντας το νερό στο κάλυμμα. Κρατήστε το κάλυμμα, περιστρέψτε το (βλ. εικόνα 7) και αδειάστε όλο το νερό σε ένα πλαστικό...
 • Seite 152 Αφού αδειάσετε το νερό από τη φύσιγγα, αφαιρέστε τυχόν βρομιά και μικροΐνες από το εσωτερικό της φύσιγγας και απορρίψτε τα στα γενικά στεγνά λύματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί κουζίνας για να συλλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα απόβλητα που συλλέγονται...
 • Seite 153 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για να κλείσετε το φίλτρο, ανατρέξτε στις κινήσεις της Εικόνας 12: 1. Τοποθετήστε το κάλυμμα (+ φύσιγγα) στο εσωτερικό του κυρίους μέρους από το επάνω μέρος. 2. Περιστρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα και μετακινήστε το από το σύμβολο ξεκλειδώματος στο σύμβολο κλειδώματος. Για...
 • Seite 154 2. Τοποθετήστε τη φύσιγγα και τα απόβλητα στον κάδο ανακύκλωσης. Για πρόσθετα ανταλλακτικά φύσιγγας, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Οι φύσιγγες πωλούνται σε οποιοδήποτε κέντρο σέρβις Electrolux/AEG ή ακόμα και διαδικτυακά. Παραρτήματα 150 cm Παράρτημα για το πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης.
 • Seite 155 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Παράρτημα για το πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 156 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A termék üzembe helyezése és használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Az útmutatót tartsa biztonságos és elérhető helyen, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Ez a termék a mosási folyamat során a textíliákból •...
 • Seite 157 MAGYAR Tartsa be a termékhez mellékelt üzembe helyezési • útmutatóban foglaltakat. Ne helyezzen üzembe vagy használjon sérült • terméket vagy lefolyócsövet. A terméket az üzembe helyezési követelményeknek • megfelelő, biztonságos helyre telepítse. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne • helyezze a terméket elektromos aljzatok vagy a falra szerelt, illetve padlón szabadon álló...
 • Seite 158 Ez a külső tartozék kompatibilis az Electrolux/AEG/ • Zanussi háztartási mosógépekkel. Környezetvédelmi tudnivalók szimbólummal ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Az újrahasznosítás érdekében helyezze őket a megfelelő hulladékgyűjtőbe. 2. ÜZEMBE HELYEZÉS 2.1 Üzembe helyezés előtt Látogasson el az electrolux.com/getstarted/ FIGYELMEZTETÉS! microplasticfilters weboldalra Lásd a „Biztonság”...
 • Seite 159 MAGYAR 3. Készítse elő az üzembe helyezéshez szükséges szerszámokat. 2.2 A tartozék felszerelése 1. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból, és távolítsa el a fali tartót egy lapos csavarhúzó segítségével.
 • Seite 160 2. A szűrő helyzetének az alábbi felsorolt pontokat kell követnie (a és b): a. Helyezze a fali tartót a megfelelő magasságba, a fali tartó teteje és a padló (vagy a talapzat, ha van) között 110 cm* távolság legyen. *A szűrő magassági pozíciójában megengedett tűrés +/-5 cm.
 • Seite 161 MAGYAR 3. Fúrja a lyukakat a falba, majd helyezze be a tipliket. FIGYELMEZTETÉS! A fal fúrása előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek benne vízvezetékek vagy elektromos vezetékek. 6 mm átmérőjű fúrószár használata javasolt. A szűrőcsomag három csavart és műanyag tipliket tartalmaz a szűrő megfelelő...
 • Seite 162 5. Vegye ki a csomagból a tömlőket, a csőbilincseket és a szűrőtestet. Helyezze a csőbilincseket a tömlőkre, majd csatlakoztassa a tömlőket a szűrőtesthez az annak hátoldalán található IN/OUT (BE/KI) jelzéseknek megfelelően: IN: a mosógépből érkező tömlő, OUT: tömlő (a szűrőcsomagban található), amely a lefolyóhoz vezet.
 • Seite 163 MAGYAR Mielőtt a következő témakörre lépne a napi használat és ápolás, valamint a tisztítás témaköre után, indítsa el a rövid mosási programot, és kövesse azt a végéig. Ellenőrizze, hogy a szűrőből és annak csatlakozóiból nem észlelhető-e szivárgás. Vízszivárgás esetén járjon el a 8. pontban leírtak szerint.
 • Seite 164 FIGYELMEZTETÉS! Ne használja fel újra a szűrőből származó vizet. Olyan mikroműanyag- részecskéket tartalmazhat, amelyek emberi és állati fogyasztásra alkalmatlanok. 3.1 „Piros riasztás” állapot A piros úszó jelzi, hogy a szűrő megtelt, és ki kell tisztítani. „Piros riasztás” üzemmódban (amikor az úszó aktiválódik) a szűrő nem állítja le a mosási ciklust, hanem bypass (megkerülő) üzemmódban működik, és nem szűr tovább.
 • Seite 165 MAGYAR 3.2 Ápolás és tisztítás A szűrő tisztítása és a mikroszálak kidobása. A szűrő kinyitásához tekintse meg az 1. és 2. képen látható lépéseket: 1. Forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba a zárás szimbólumtól a nyitás szimbólumig (a szűrő...
 • Seite 166 A szűrőbetét rögzítéséhez és kioldásához lásd a 4. és 5. képet: Rögzítés (4. kép) / Kioldás (5. kép). A szűrőbetét tisztításához és tartalmának kidobásához lásd a 6., 7., 8. és 9. képet. Ha a szűrőbetét teljesen eltömődött, előfordulhat, hogy tele van szennyezett vízzel.
 • Seite 167 MAGYAR A szűrő visszaállításához lásd a 7. képet. Mielőtt visszahelyezi a fedelet a szűrőbetétre, állítsa vissza az úszót a fedélben lévő víz eltávolításával. Fogja meg a fedelet, forgassa el (lásd a 7. képet), majd engedje le az összes vizet egy műanyag edénybe. Az úszó már nem látható, amikor a fedelet a szűrőre helyezi.
 • Seite 168 Miután a szűrőbetétből kiürült a víz, távolítsa el a betét belsejéből a szennyeződéseket és a mikroszálakat, majd dobja ki a SZÁRAZ általános hulladékba. Egy papírtörlővel gyűjtse össze a lehető legtöbb anyagot. VIGYÁZAT! A szűrőbetét által összegyűjtött hulladék mikroszálakat, mosószer- maradványokat és szennyeződéseket tartalmaz.
 • Seite 169 MAGYAR A szűrő rögzítéséhez tekintse meg a 12. képen látható lépéseket: 1. A fedelet (+ szűrőbetétet) felülről helyezze a készüléktestbe. 2. Forgassa a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba a nyitás szimbólumtól a zárás szimbólumig. A karbantartással és tisztítással kapcsolatos további információkért kérjük, hogy nézze meg a videót.
 • Seite 170 1. Óvatosan tisztítsa meg a sérült szűrőbetétet. 2. Helyezze a szűrőbetétet és a hulladékot egy újrahasznosító gyűjtőedénybe. A szűrőbetét pótlásakor csak eredeti pótalkatrészeket használjon. A szűrőbetét bármelyik Electrolux/AEG márkaszervizben vagy akár online is megvásárolható. Függelékek 150 cm Függelék az elöltöltős mosógéphez.
 • Seite 171 MAGYAR Függelék a felültöltős mosógéphez. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 172 INFORMAZIONI DI SICUREZZA Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare il prodotto. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.
 • Seite 173 Per riparare il prodotto, contattare il centro di • assistenza autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali. Questo accessorio esterno è compatibile con le • lavatrici domestiche Electrolux/AEG/Zanussi. Considerazioni sull’ambiente...
 • Seite 174 Riciclare i materiali con il simbolo . Per riciclare la confezione, metterla negli appositi contenitori. 2. INSTALLAZIONE 2.1 Prima dell'installazione Visitare electrolux.com/ getstarted/microplasticfilters AVVERTENZA! per i video di installazione e Fare riferimento ai capitoli utilizzo. sulla sicurezza. 1. Selezionare una posizione adatta sulla parete per installare il filtro: Per evitare perdite sulla lavatrice, è...
 • Seite 175 ITALIANO 3. Preparare gli strumenti necessari per l'installazione. 2.2 Installazione dell'accessorio 1. Estrarre il filtro dalla confezione e rimuovere il supporto a parete con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta.
 • Seite 176 2. La posizione del filtro deve seguire questi punti elencati (a e b): a. Posizionare il supporto a parete all'altezza corretta, misurando 110 cm* dalla parte superiore del supporto al pavimento (o al piedistallo, se presente). *La tolleranza ammessa in posizione in altezza del filtro è...
 • Seite 177 ITALIANO 3. Praticare i fori nella parete e inserire i tasselli a espansione. AVVERTENZA! Prima praticare i fori, assicurarsi che non ci siano tubi dell'acqua o fili elettrici dietro la parete. Si consiglia di utilizzare una punta da trapano da 6 mm di diametro. La confezione del filtro include tre viti dedicate e tasselli a espansione in plastica per...
 • Seite 178 5. Prendere i tubi, i collari e il corpo del filtro. Inserire i collari sui tubi, quindi collegare i tubi al corpo del filtro seguendo le indicazioni IN/OUT presenti sul retro del corpo del filtro: IN: tubo proveniente dalla lavatrice, OUT: tubo (incluso nella confezione del filtro) che va allo scarico.
 • Seite 179 ITALIANO Prima di passare all'argomento successivo Utilizzo quotidiano, pulizia e manutenzione, avviare il programma di lavaggio breve e seguirlo fino alla fine. Assicurarsi che non vi siano perdite dal filtro e dai suoi collegamenti. In caso di perdita di acqua, procedere come descritto nel paragrafo 8. Staccare il gruppo filtro dal supporto a parete e serrare i collari.
 • Seite 180 AVVERTENZA! Non riutilizzare l'acqua dal filtro. Può contenere particelle in microplastica non adatte al consumo da parte di persone e animali. 3.1 Condizione "Allarme rosso" Il galleggiante rosso indica che il filtro è pieno e deve essere pulito. In modalità "allarme rosso" (quando il galleggiante è attivato), il filtro non arresta il ciclo di lavaggio, ma funziona in modalità...
 • Seite 181 ITALIANO 3.2 Cura e pulizia Pulizia del filtro e smaltimento delle microfibre. Per aprire il filtro, fare riferimento ai movimenti nelle figure 1 e 2: 1. Ruotare il coperchio in senso antiorario dal simbolo di blocco al simbolo di sblocco (visibili sulla parte anteriore del filtro, come mostrato nella figura 2), 2.
 • Seite 182 Per bloccare/sbloccare la cartuccia, fare riferimento alle figure 4 e 5: Blocca (figura 4) / Sblocca (figura 5). Per pulire la cartuccia e smaltirne il contenuto, fare riferimento alle figure 6, 7, 8 e 9. Se la cartuccia è completamente ostruita, potrebbe essere piena di acqua sporca.
 • Seite 183 ITALIANO Per reimpostare il filtro, fare riferimento alla figura 7. Prima di riposizionare il coperchio sulla cartuccia, reimpostare il galleggiante rimuovendo l'acqua all'interno del coperchio. Afferrare il coperchio, ruotarlo (vedere figura 7) e scaricare tutta l’acqua in un contenitore di plastica. Il galleggiante non è più visibile quando il coperchio è...
 • Seite 184 Dopo aver svuotato l’acqua dalla cartuccia, rimuovere eventuali residui di sporco e microfibre dall’interno della cartuccia e smaltirli nei rifiuti SECCHI generici. Utilizzare una salvietta di carta per raccogliere la maggior quantità possibile di materiale. ATTENZIONE! I rifiuti raccolti dalla cartuccia contengono microfibre, residui di detergente e sporco.
 • Seite 185 ITALIANO Per chiudere il filtro, fare riferimento ai movimenti nella figura 12: 1. Inserire il coperchio (e la cartuccia) nel corpo dall'alto. 2. Ruotare il coperchio in senso orario dal simbolo di sblocco al simbolo di blocco. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione e sulla pulizia, guardare il video.
 • Seite 186 2. Mettere la cartuccia e i rifiuti in un contenitore per il riciclaggio. Per i pezzi di ricambio aggiuntivi utilizzare solo parti originali. Le cartucce sono vendute in qualsiasi centro di assistenza Electrolux/AEG e anche online. Appendici 150 cm Appendice per lavatrici a caricamento frontale.
 • Seite 187 ITALIANO Appendice per lavatrici a caricamento dall’alto. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 188 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Pirms produkta uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē. Šis produkts ir paredzēt mikroplastmasas šķiedru •...
 • Seite 189 Nelietojiet atkārtoti ūdeni no filtra. Tas var saturēt • mikroplastmasas daļiņas, kas nav piemērotas lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem. Lai salabotu produktu, sazinieties ar pilnvarotu servisa • centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. Šis ārējais papildpiederums ir saderīgs ar • Electrolux/AEG/Zanussi mājsaimniecības veļas mašīnām. Rūpes par vidi...
 • Seite 190 Pārstrādājiet materiālus ar simbolu . Iepakojumu ievietojiet atbilstošos konteineros, lai to pārstrādātu. 2. UZSTĀDĪŠANA 2.1 Pirms uzstādīšanas Apmeklējiet vietnes: electrolux.com/getstarted/ BRĪDINĀJUMS! microplasticfilters , lai Skatiet sadaļu "Drošība". aplūkotu uzstādīšanas un lietošanas video. 1. Izvēlieties uz sienas piemērotu vietu filtra uzstādīšanai: Lai izvairītos no noplūdēm uz veļas mašīnas, ieteicams uzstādīt filtru ar nobīdi attiecībā...
 • Seite 191 LATVIEŠU 3. Sagatavojiet instrumentus, kuri nepieciešami uzstādīšanai. 2.2 Papildpiederuma uzstādīšana 1. Izņemiet filtru no iepakojuma kastes un, izmantojot plakanu skrūvgriezi, noņemiet sienas stiprinājumu.
 • Seite 192 2. Filtra novietojumam jāatbilst diviem tālāk norādītajiem punktiem (a un b): a. Novietojiet sienas stiprinājumu pareizā augstumā, kas ir 110 cm* no sienas stiprinājuma augšas līdz grīdai (vai veļas mašīnas paliktnim, ja tāds ir). * Pieļaujamā filtra atrašanās vietas augstuma novirze ir +/-5 cm.
 • Seite 193 LATVIEŠU 3. Izurbiet sienā caurumus un ievietojiet dībeļus. BRĪDINĀJUMS! Pirms sienas urbšanas pārliecinieties, ka urbšanas vietās nav ūdens caurules vai elektrības vadi. Ieteicams izmantot 6 mm diametra urbi. Filtra iepakojumā atrodamas trīs tam paredzētas skrūves un plastmasas dībeļi, lai pareizi un droši uzstādītu filtru.
 • Seite 194 5. Paņemiet šļūtenes, žņaugus un filtra korpusu. Uzlieciet žņaugus uz šļūtenēm un pievienojiet caurules filtra korpusam, ievērojot IEPLŪDE (IN)/ IZPLŪDE (OUT) norādes, kas atrodamas uz filtra korpusa aizmugurējās virsmas: IEPLŪDE: šļūtene, kas nāk no veļas mašīnas; IZPLŪDE: šļūtene (iekļauta filtra komplektācijā), kas iet uz noteku.
 • Seite 195 LATVIEŠU click Pirms pāriet pie nākamās tēmas Ikdienas izmantošana, kopšana un tīrīšana, palaidiet īsu veļas mašīnas skalošanas programmu un novērojiet to līdz beigām. Pārliecinieties, ka filtram vai tā savienojumiem nerodas noplūdes. Ūdens noplūdes gadījumā rīkojieties, kā norādīts 8 nodaļā. Atvienojiet filtru no sienas stiprinājuma un pievelciet saites. Lai uzliktu filtru atpakaļ...
 • Seite 196 Pludiņa aktivizēšanas ciklu Kad filtrs ir aizsērējis, skaits ir atkarīgs no sarkanais pludiņš, kurš vairākiem faktoriem atrodas vāka iekšpusē, kļūst (auduma veida, tilpnes redzams, brīdinot, ka izmēra, visvairāk nepieciešams veikt filtra izmantotajām programmām, tīrīšanu, kā parādīts mazgāšanas ciklu veida un nākamajā...
 • Seite 197 LATVIEŠU 3.2 Kopšana un tīrīšana Filtra tīrīšana un mikrošķiedru utilizēšana. Lai atvērtu filtru, skatiet darbības 1. un 2. attēlos: 1. Grieziet vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam no fiksācijas simbola līdz atbloķēšanas simbolam (redzams uz filtra priekšējās virsmas, kā parādīts 2. attēlā); 2.
 • Seite 198 Lai fiksētu/atbloķētu kasetni, skatiet 4. un 5. attēlus: Fiksēšana (4. attēls) / Atbloķēšana (5. attēls). Lai iztīrītu kasetni un utilizētu tās saturu, skatiet 6., 7., 8. un 9. attēlus. Ja kasetne ir pilnīgi nosprostota, tā var būt pilna ar netīru ūdeni. Lai sagatavotos tīrīšanas darbībām, ieteicams izmantot jebkāda veida trauku vai nelielu plastmasas tvertni.
 • Seite 199 LATVIEŠU Turot kasetni tvertnē, izmantojiet sukas/ lāpstiņas rīku, kas atrodama filtra kastē. Ar augšup/lejup vērstām kustībām notīriet pēc iespējas vairāk šķiedru, kuras pielipušas kasetnes sietiņam, lai veicinātu ūdens cirkulāciju. Utilizējiet filtra paliekas kopējos mājsaimniecības atkritumos. Lai saglabātu filtra labvēlīgo ietekmi uz vidi, izvairieties no ūdens izmantošanas, filtra kasetnes tīrīšanai.
 • Seite 200 Lai nomainītu kasetni, skatiet 11. attēlu: 1. Kasetnes ievietošana. 2. Turiet kasetni rokā, tad ar otru roku grieziet vāku pretī pulksteņrādītāja virzienam no atbloķēšanas simbola līdz fiksēšanas simbolam. Lai aizvērtu filtru, skatiet darbības 12. attēlā: 1. Vāka (+ kasetnes) ievietošana korpusa iekšienē...
 • Seite 201 2 vienkāršas darbības: 1. Uzmanīgi notīriet bojāto kasetni. 2. Ievietojiet kasetni un paliekas atkritnē. Lai iegūtu papildu rezerves kasetnes, izmantojiet tikai oriģinālās daļas. Kasetnes tiek pārdotas ikvienā Electrolux/AEG servisa centrā un pat tiešsaistē. Pielikumi 150 cm Pielikums veļas mašīnai ar priekšējo ielādi.
 • Seite 202 Pielikums veļas mašīnai ar augšējo ielādi. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 203 LIETUVIŲ SAUGOS INFORMACIJA Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti. Šis prietaisas skirtas filtruoti mikro plastiko pluoštą, •...
 • Seite 204 žmonėms ir gyvūnams. Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės • priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis. Šis išorinis priedas suderinamas su „Electrolux“/ • „AEG“/„Zanussi“ buitinėmis skalbimo mašinomis. Aplinkos apsauga Perdirbamos medžiagos žymimo simboliu . Pakuotės medžiagas išmeskite į...
 • Seite 205 LIETUVIŲ 2. ĮRENGIMAS 2.1 Prieš įrengimą Apsilankykite electrolux.com/ getstarted/microplasticfilters ĮSPĖJIMAS! Čia rasite montavimo ir Žr. saugos skyrius. naudojimo vaizdo įrašus. 1. Pasirinkite tinkamą vietą ant sienos filtrui įrengti: Kad išvengtumėte galimo vandens pratekėjimo ant skalbyklės, filtrą patariame įrengti kuriame nors jos šone.
 • Seite 206 3. Pasiruoškite reikiamus įrankius. 2.2 Priedo įrengimas 1. Išimkite filtrą iš dėžutės ir atsuktuvu atskirkite sieninį laikiklį.
 • Seite 207 LIETUVIŲ 2. Vietą filtrui parinkite vadovaudamiesi šiais reikalavimais (a ir b): a. Sieninį laikiklį tvirtinkite tinkamame aukštyje – nuo grindų (arba pakylos, jei naudojama) iki jo viršaus turi būti 110 cm*. * Leistina filtro įrengimo aukščio paklaida ±5 cm. Prieš tvirtindami sieninį laikiklį atkreipkite dėmesį, kurioje pusėje yra vandens išleidimo anga.
 • Seite 208 3. Išgręžkite skyles ir įstatykite kaiščius. ĮSPĖJIMAS! Prieš gręždami įsitikinkite, kad toje sienos vietoje nėra paslėptų vamzdžiai ar elektros laidų. Rekomenduojame naudoti 6 mm skersmens grąžtą. Filtro pakuotėje rasite tris varžtus ir plastikinius kaiščius, skirtus tinkamai pritvirtinti filtrą. Tiekiama tvirtinimo sistema skirta mūrinėms sienoms.
 • Seite 209 LIETUVIŲ 5. Paimkite žarnas, jų laikiklius ir filtro korpusą. Užmaukite žarnų laikiklius ant žarnų ir prijunkite jas prie filtro korpuso, laikydamiesi ant korpuso nugarėlės esančių nurodymų: „IN“(įleidimas)/„OUT“(išleidimas): „IN“ žarna veda iš skalbyklės į filtrą; „OUT“ žarna (tiekiama su filtru) veda iš filtro į kanalizaciją.
 • Seite 210 Prieš pereidami prie sekančios temos („Kasdienis naudojimas ir priežiūra bei valymas“), paleiskite trumpą skalbimo programą ir stebėkite sistemą, kol ciklas nepasibaigs. Įsitikinkite, kad iš filtro ir ties sujungimais neteka vanduo. Pastebėję vandens pratekėjimą atlikite 8 skyriuje aprašytus veiksmus. Atskirkite filtro korpusą nuo sieninio laikiklio ir priveržkite žarnų laikiklius.
 • Seite 211 LIETUVIŲ 3.1 „Raudonojo įspėjimo“ būsena Raudona plūdė rodo, kad filtras prisipildė ir jį reikia išvalyti. Suveikus „Raudonajam įspėjimui“ (plūdei), skalbimo ciklas nesustabdomas, tačiau vanduo tiekiamas aplinkiu keliu ir nebefiltruojamas. Jei norite optimalių rezultatų, rekomenduojame kuo greičiau išvalyti filtrą ir panaikinti „Raudonąjį...
 • Seite 212 3.2 Priežiūra ir valymas Filtro valymas ir mikro pluošto pašalinimas. Norėdami atidaryti filtrą, atlikite 1 ir 2 paveikslėliuose parodytus veiksmus: 1. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, nuo užrakinimo iki atrakinimo simbolio (jie yra filtro priekyje, kai parodyta 2 pav.). 2. Nuimkite dangtelį. Norėdami atskirti kasetę, atlikite 3 paveikslėlyje parodytus veiksmus: 1.
 • Seite 213 LIETUVIŲ Kasetės užrakinimas-atrakinimasti, žr. 4 ir 5 pav.: Užrakinta (4 pav.) / atrakinta (5 pav.). kasetės valymas ir šiukšlių pašalinimas, žr. 6–9 pav. Visiškai užsikimšusioje kasetėje gali būti daug nešvaraus vandens. Pasiruoškite dubenį arba vonelę, kad surinktumėte visą vandenį ir jis neištekėtų į aplinką.
 • Seite 214 Įdėkite kasetę į dubenį ar vonelę ir pasiimkite šepetėlį, kurį rasite filtro dėžutėje. Šepetėlių braukykite aukštyn ir žemyn, kad pašalintumėte kiek įmanoma daugiau prie kasetės tinklelio prikibusių plaušelių ir atlaisvintumėte kelią vandeniui. Surinktas atliekas išmeskite su sausomis buitinėmis atliekomis. Kad valydami filtrą nekenktumėte aplinkai, nenaudokite tam vandens.
 • Seite 215 LIETUVIŲ Kaip įdėti kasetę, žr. 11 pav.: 1. Įstatykite kasetę. 2. Viena ranka laikykite kasetę, o kita pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, nuo atrakinimo iki užrakinimo simbolio. Norėdami uždaryti filtrą, atlikite 12 paveikslėlyje parodytus veiksmus: 1. Įstatykite dangtelį (su kasete jame) į korpusą...
 • Seite 216 1. Atsargiai išvalykite pažeistą kasetę. 2. Išmeskite kasetę ir atliekas į šiukšlių dėžę. Naudokite tik originalias kasetes. Kasečių galima įsigyti bet kuriame „Electrolux“ / „AEG“ priežiūros centre arba internetu. Priedai 150 cm Priekinio įkrovimo skalbyklių priedas. 100 cm Viršutinio įkrovimo skalbyklių...
 • Seite 217 NORSK SIKKERHETSINFORMASJON Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.
 • Seite 218 Ikke gjenbruk vann fra filteret. Det kan inneholde • mikroplastpartikler som er uegnet til menneske- eller dyreføde. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere • produktet. Bruk kun originale reservedeler. Dette eksterne tilbehøret er kompatibelt med • vaskemaskiner fra Electrolux/AEG/Zanussi til husholdningsbruk. Beskyttelse av miljøet...
 • Seite 219 NORSK Materialer som resirkuleres med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for resirkulering. 2. MONTERING 2.1 Før montering Besøk electrolux.com/ getstarted/microplasticfilters ADVARSEL! for installasjons- og Se etter i bruksvideoer. Sikkerhetskapitlene. 1. Velg egnet plassering på veggen for å montere filteret: For å...
 • Seite 220 3. Gjør klart nødvendig verktøy til monteringen. 2.2 Montering av tilbehøret 1. Fjern filteret fra emballasjen og fjern veggstøtten ved hjelp av en flat skrutrekker.
 • Seite 221 NORSK 2. Posisjonen til filteret må følge disse punktene (a og b): a. Plasser veggstøtten i riktig høyde, 110 cm* målt fra toppen av veggstøtten til gulvet (eller sokkelen hvis den finnes). *Det tillatte avviket i filterhøyde er +/-5 cm. Sjekk hvor vanntømmingen finner sted før du plasserer veggstøtten.
 • Seite 222 3. Bor hullene i veggen og sett inn festepluggene. ADVARSEL! Før du borer i veggen, må du sørge for at det ikke finnes vannrør eller elektriske ledninger bak. Det anbefales å bruke et bor med Ø 6 mm. Filterpakken inneholder tre dedikerte skruer og festeplugger for å...
 • Seite 223 NORSK 5. Ta slangene, klemmene og filterhuset. Sett klemmene på slangene og koble rørene til filterhuset etter IN/OUT-merkingen på baksiden av filterhuset: IN: slange som kommer fra vaskemaskinen, OUT: slange (i filterpakken) som går til avløpet. ADVARSEL! Før du kobler avløpsslangen til det eksterne filteret, må...
 • Seite 224 Før du fortsetter til neste emne – daglig bruk, stell og rengjøring – må du starte det korte vaskeprogrammet og følge med til det blir ferdig. Kontroller at det ikke oppstår lekkasjer fra filteret og koblingene. Ved vannlekkasje går du frem som beskrevet i avsnitt 8. Løsne filterenheten fra veggstøtten og stram klemmene.
 • Seite 225 NORSK 3.1 Tilstanden «Rød alarm» Rød flottør viser at filteret er fullt og trenger rengjøring. I «rød alarm»-modus (når flottøren er aktivert) stopper ikke filteret vaskesyklusen, men det fungerer i bypass-modus og filtrerer ikke lenger. For å sikre optimal ytelse anbefales det derfor å rengjøre patronen så snart som mulig for å unngå...
 • Seite 226 3.2 Pleie og rengjøring Rengjøring av filteret og kasting av mikrofibrene. For å åpne filteret, se bevegelsene i bilde 1 og 2: 1. Drei dekslet mot urviseren fra låst- symbolet mot ulåst-symbolet (tilgjengelig foran på filteret som vist på bilde 2), 2.
 • Seite 227 NORSK For å låse / låse opp patronen, se bilde 4 og Lås (bilde 4) / lås opp (bilde 5). Når du skal rengjøre patronen og kassere innholdet, se bilde 6, 7, 8 og 9. Hvis patronen er helt tilstoppet, kan den være full av skittent vann.
 • Seite 228 Hold patronen inne i beholderen, og bruk børste-/spatelverktøyet som er tilgjengelig i filterboksen. Fjern så mye som mulig av fibrene som sitter fast i patronnettet ved å bevege børsten opp/ned, for å hjelpe til med å tømme ut vann. Kast avfall fra filteret i vanlig tørt avfall.
 • Seite 229 NORSK Se bilde 11 når du skal skifte patron: 1. Sett inn patronen. 2. Hold patronen i hånden, og bruk den andre hånden til å dreie dekselet med urviseren fra ulåst-symbolet til låst- symbolet. For å lukke filteret, se bevegelsene i bilde 12: 1.
 • Seite 230 1. Rengjør den skadede patronen omhyggelig. 2. Legg patronen og avfallet i en resirkuleringscontainer. Bruk kun originale deler til ekstra reservedeler for patroner. Patroner selges i alle Electrolux/AEG-servicesentere samt på nettet. Vedlegg 150 cm Vedlegg for frontmatet vaskemaskin. 100 cm Vedlegg for toppmatet vaskemaskin.
 • Seite 231 POLSKI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.
 • Seite 232 miejscach ogólnodostępnych, jak bloki mieszkalne – lub pralnie. Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji • dołączoną do produktu. Nie należy instalować ani używać uszkodzonego • produktu lub węży odpływowych. Zainstaluj produkt w odpowiednim i bezpiecznym • miejscu, które spełnia wymagania instalacyjne. Aby uniknąć...
 • Seite 233 W celu naprawy produktu należy skontaktować się z • autoryzowanym serwisem. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. To akcesorium zewnętrzne pasuje do pralek • domowych Electrolux/AEG/Zanussi. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać recyklingowi. Umieścić opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby je poddać recyklingowi.
 • Seite 234 2. Sprawdź zawartość pudełka. 3. Przygotuj narzędzia niezbędne do montażu. 2.2 Montaż akcesoriów 1. Wyjmij filtr z opakowania i zdejmij wspornik ścienny za pomocą płaskiego śrubokręta.
 • Seite 235 POLSKI 2. Pozycja filtra powinna być zgodna z wymienionymi punktami (a i b): a. Ustaw wspornik ścienny na odpowiedniej wysokości, mierząc 110 cm* od górnej krawędzi wspornika ściennego do podłogi (lub cokołu, jeśli jest obecny). *Dopuszczalna tolerancja w położeniu wysokości filtra wynosi +/-5 cm. Przed ustawieniem wspornika ściennego należy sprawdzić, gdzie znajduje się...
 • Seite 236 3. Wywierć otwory w ścianie i umieść kołki. OSTRZEŻENIE! Przed wykonaniem otworu w ścianie należy upewnić się, że nie ma za nim rur wodnych ani przewodów elektrycznych. Zaleca się użycie wiertła ф 6 mm. Opakowanie filtra zawiera trzy wkręty i plastikowe kołki do prawidłowego i bezpiecznego montażu filtra.
 • Seite 237 POLSKI 5. Weź węże, kołnierze i korpus filtra. Załóż kołnierze na węże i podłącz rury do korpusu filtra zgodnie z oznaczeniami IN/OUT znajdującymi się z tyłu korpusu filtra: IN: wąż, który dochodzi z pralki, OUT: wąż (w zestawie z filtrem), który idzie do odpływu.
 • Seite 238 Przed przejściem do następnego tematu Codzienne użytkowanie, pielęgnacja i czyszczenie należy uruchomić krótki program prania i kontynuować go do końca. Upewnij się, że z filtra i jego połączeń nie ma wycieków. W przypadku wycieku wody należy postępować zgodnie z opisem w punkcie 8. Odłącz korpus filtra od wspornika ściennego i dokręć kołnierze.
 • Seite 239 POLSKI OSTRZEŻENIE! Nie należy ponownie używać wody z filtra. Może ona zawierać cząsteczki mikroplastiku, które nie nadają się do spożycia przez ludzi i zwierzęta. 3.1 Stan „Czerwony alarm” Czerwony pływak wskazuje, że filtr jest pełny i wymaga czyszczenia. W trybie „czerwonego alarmu” (gdy pływak jest aktywny) filtr nie zatrzyma cyklu prania, ale będzie pracował...
 • Seite 240 3.2 Pielęgnacja i czyszczenie Czyszczenie filtra i usuwanie mikrowłókien. Aby otworzyć filtr, postępuj zgodnie z ruchami przedstawionymi na rysunkach 1 i 2: 1. Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od symbolu blokady do symbolu odblokowania (dostępna z przodu filtra, jak pokazano na rysunku 2), 2.
 • Seite 241 POLSKI Aby zablokować/odblokować wkładkę, patrz rysunki 4 i 5: Zablokuj (rysunek 4) / Odblokuj (rysunek 5). Aby wyczyścić wkład i usunąć jego zawartość, patrz rysunki 6, 7, 8 i 9. Jeśli wkład jest całkowicie zatkany, może być wypełniony brudną wodą. Aby przygotować...
 • Seite 242 Trzymając wkład wewnątrz pojemnika, użyj szczoteczki-szpatułki dostępnej w pudełku filtra. Ruchem szczotki w górę/w dół usuń jak najwięcej włókien przyczepionych do siatki wkładu, aby ułatwić odprowadzanie wody. Nieczystości z filtra wyrzuć do odpadów suchych. Aby zachować pozytywny wpływ filtra na środowisko, należy unikać...
 • Seite 243 POLSKI Aby wymienić wkład, patrz rysunek 11: 1. Włóż wkład. 2. Przytrzymaj wkład, a następnie drugą ręką przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara od symbolu odblokowania do symbolu blokady. Aby zamknąć filtr, postępuj zgodnie z ruchami przedstawionymi na rysunku 1.
 • Seite 244 2. Umieść wkład i odpady w pojemniku do segregacji odpadów. Do wymiany dodatkowych części wkładów należy używać wyłącznie części oryginalnych. Wkłady sprzedawane są w dowolnym centrum serwisowym Electrolux/AEG, a nawet online. Aneksy 150 cm Aneks do pralki ładowanej od frontu.
 • Seite 245 POLSKI Aneks do pralki ładowanej od góry. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 246 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA Antes da instalação e utilização do produto, leia atentamente as instruções fornecidas. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro. Este produto foi concebido para filtrar fibras •...
 • Seite 247 PORTUGUÊS áreas de utilização comum em blocos de – apartamentos ou em lavandarias. Siga as instruções de instalação fornecidas com o • produto. Não instale nem utilize um produto ou mangueiras de • drenagem danificados. Instale o aparelho num local seguro e adequado que •...
 • Seite 248 • Assistência Técnica Autorizado. Utilize apenas peças sobressalentes originais. Este acessório externo é compatível com máquinas • de lavar Electrolux/AEG/Zanussi para uso doméstico. Preocupações ambientais Recicle os materiais com o símbolo . Coloque as embalagens nos contentores indicados para reciclagem.
 • Seite 249 PORTUGUÊS 2. Verifique o conteúdo da caixa. 3. Prepare as ferramentas necessárias para a instalação. 2.2 Instalar o acessório 1. Retire o filtro da caixa de embalagem e retire o suporte de parede com a ajuda de uma chave de fendas.
 • Seite 250 2. A posição do seu filtro tem de seguir estes pontos listados (a e b): a. Coloque o suporte de parede à altura correta, medindo 110 cm* a partir do topo do suporte de parede até ao chão (ou pedestal, se presente).
 • Seite 251 PORTUGUÊS 3. Faça os furos na parede e coloque as buchas. AVISO! Antes de perfurar na parede, certifique-se de que não existem tubos de água ou fios elétricos por trás. Recomenda- se a utilização de uma broca de 6 mm. A embalagem do filtro inclui três parafusos dedicados e as buchas de plástico para instalar o filtro de...
 • Seite 252 5. Pegue nas mangueiras, nos colares e no corpo do filtro. Insira os colares nas mangueiras e ligue os tubos ao corpo do filtro seguindo as indicações de ENTRADA/SAÍDA presentes na parte de trás do corpo do filtro: ENTRADA: mangueira que vem da WM, SAÍDA: mangueira (presente na embalagem do filtro) que vai para o dreno.
 • Seite 253 PORTUGUÊS click Antes de prosseguir para o tópico seguinte Utilização e manutenção diárias e limpeza, inicie o programa de lavagem curto e siga-o até ao fim. Assegure-se de que não existem fugas a partir do filtro e das respetivas ligações. Em caso de existir uma fuga de água, proceda conforme descrito no parágrafo 8.
 • Seite 254 O número de ciclos antes da Quando o filtro estiver ativação do flutuador entupido, o flutuador depende de vários fatores vermelho localizado no (tipo de têxtil, tamanho do interior da tampa torna-se tambor, programas mais visível, alertando o utilizador utilizados, tipo de ciclos e de que o cartucho tem de duração, carga de roupa, ser limpo, como...
 • Seite 255 PORTUGUÊS 3.2 Manutenção e limpeza Limpeza do filtro e eliminação das microfibras. Para abrir o filtro, consulte os movimentos na Imagem 1 e 2: 1. Rode a tampa no sentido anti-horário a partir do símbolo de bloquear para o símbolo de desbloquear (disponível na parte frontal do filtro, conforme ilustrado na figura 2), 2.
 • Seite 256 Para Bloquear/Desbloquear o cartucho, consulte a Figura 4 e 5: Bloquear (imagem 4) / Desbloquear (imagem Para limpar o cartucho e eliminar o respetivo conteúdo, consulte a Figura 6, 7, 8 e 9. Se o cartucho estiver completamente obstruído, pode estar cheio de água suja. Para estar preparado para a operação de limpeza, sugerimos a utilização de qualquer tacho ou pequeno recipiente de plástico;...
 • Seite 257 PORTUGUÊS Para repor o filtro, consulte a Figura 7. Antes de voltar a colocar a tampa no cartucho, reponha o flutuador removendo a água dentro da tampa. Segure na tampa, rode-a (ver figura 7) e drene toda a água para um recipiente de plástico.
 • Seite 258 Depois de a água ter sido esvaziada do cartucho, remova toda a sujidade e microfibras do interior do cartucho e elimine- as nos resíduos gerais SECOS. Pode utilizar uma toalha de papel para recolher o máximo de material possível. CUIDADO! Os resíduos recolhidos pelo cartucho contêm microfibras, resíduos de...
 • Seite 259 PORTUGUÊS Para fechar o filtro, consulte os movimentos na Imagem 12: 1. Insira a tampa (+ cartucho) dentro do corpo a partir do topo. 2. Rode a tampa no sentido horário desde o símbolo de desbloqueio para o símbolo de bloquear. Para qualquer informação adicional sobre manutenção e limpeza, assista ao vídeo.
 • Seite 260 2. Coloque o cartucho e os resíduos num contentor de reciclagem. Para peças sobressalentes de cartuchos adicionais, utilize apenas peças originais. Os cartuchos são vendidos em qualquer centro de assistência da Electrolux/AEG ou mesmo online. Anexos 150 cm Anexo para máquina de lavar de carregamento frontal.
 • Seite 261 PORTUGUÊS Anexo para máquina de lavar roupa de carregamento superior. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 262 INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA Înainte de instalare și utilizare a produsului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru eventuale vătămări sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru consultare ulterioară. Acest produs este conceput pentru filtrarea fibrelor din •...
 • Seite 263 ROMÂNA Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună • cu aparatul. Nu instalați sau utilizați un produs deteriorat sau • furtunuri de evacuare deteriorate. Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care se • supune cerințelor privind instalarea. Nu instalați produsul deasupra prizelor electrice sau •...
 • Seite 264 Acest accesoriu extern este compatibil cu mașinile de • spălat rufe de uz casnic Electrolux/AEG/Zanussi. Informații privind mediul Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru reciclare, puneți ambalajul în containerele corespunzătoare. 2. INSTALAREA 2.1 Înainte de instalare Vizită electrolux.com/ getstarted/microplasticfilters...
 • Seite 265 ROMÂNA 3. Pregătiți sculele necesare pentru instalare. 2.2 Instalarea accesoriului 1. Scoateți filtrul din cutia de ambalare și scoateți suportul de perete cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat.
 • Seite 266 2. Poziția filtrului dvs. trebuie să respecte aceste puncte enumerate (a și b): a. Poziționați suportul de perete la înălțimea corectă, măsurând 110 cm* din partea de sus a suportului de perete până la podea (sau pe suport, dacă există). *Toleranța admisă în poziția pentru înălțimea filtrului este de +/-5 cm.
 • Seite 267 ROMÂNA 3. Forați găurile în perete și montați prinderile. AVERTISMENT! Înainte de a fora în perete, asigurați-vă că nu există conducte de apă sau fire de electricitate în spatele acestora. Se recomandă utilizarea unui burghiu de 6 mm (ф). Ambalajul filtrului include trei șuruburi dedicate și prinderi din plastic pentru montarea corectă...
 • Seite 268 5. Luați furtunurile, colierele și corpul filtrului. Introduceți colierele pe furtunuri și conectați țevile la corpul filtrului urmând indicațiile de INTRARE/IEȘIRE prezente pe partea din spate a corpului filtrului: INTRARE: furtun care vine din WM, IEŞIRE: furtun (prezent în ambalajul filtrului) care intră...
 • Seite 269 ROMÂNA Înainte de a trece la următorul subiect Utilizare zilnică, întreținere și curățare, porniți programul de spălare scurt și urmați-l până la final. Asigurați-vă că nu apar scurgeri din filtru și din conexiunile acestuia. În cazul scurgerilor de apă, procedați conform descrierii din paragraful 8. Detașați ansamblul filtrului de pe suportul de perete și strângeți colierele.
 • Seite 270 AVERTISMENT! Nu reutilizați apa din filtru. Poate conține particule micro plastice care nu sunt potrivite pentru consumul uman și animal. 3.1 Starea de „Alarmă roșie” Flotorul roșu indică faptul că filtrul este plin și trebuie curățat. În modul de „alarmă roșie” (când plutitorul este activat), filtrul nu va opri ciclul de spălare, dar va funcționa într-un mod bypass și nu va mai filtra.
 • Seite 271 ROMÂNA 3.2 Îngrijire și curățare Curățarea filtrului și eliminarea micro fibrelor. Pentru a deschide filtrul, consultați mișcările din imaginile 1 și 2: 1. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic de la simbolul de blocare la simbolul de deblocare (disponibil în partea din față...
 • Seite 272 Pentru a bloca/debloca cartușul, consultați figurile 4 și 5: Blocare (imaginea 4) / deblocare (imaginea Pentru a curăța cartușul și a elimina conținutul acestuia, consultați imaginile 6, 7, 8 și 9. În cazul în care cartușul este înfundat complet, acesta poate fi plin de apă murdară. Pentru a fi pregătit pentru operațiunea de curățare, se recomandă...
 • Seite 273 ROMÂNA Pentru a reseta filtrul, consultați imaginea 7. Înainte de a pune la loc capacul pe cartuș, resetați plutitorul prin eliminarea apei din interiorul capacului. Mențineți apăsat capacul, rotiți-l (vedeți imaginea 7) și scurgeți toată apa într-un recipient din plastic. Atunci când capacul este amplasat pe filtru, flotorul nu mai este vizibil.
 • Seite 274 După ce apa a fost evacuată din cartuș, îndepărtați murdăria și micro fibrele din interiorul cartușului și aruncați-le în tomberonul dedicat deșeurilor uscate. Un prosop de hârtie poate fi folosit pentru a colecta cât mai mult material posibil. ATENŢIE! Deșeurile colectate de cartuș...
 • Seite 275 ROMÂNA Pentru a închide filtrul, consultați mișcările din imaginea 12: 1. Introduceți capacul (și cartușul) în interiorul corpului, prin partea superioară. 2. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic de la simbolul de deblocare la simbolul de blocare. Pentru informații suplimentare privind întreținerea și curățarea, vă...
 • Seite 276 1. Curățați cu atenție cartușul deteriorat. 2. Puneți cartușul și deșeurile într-un coș de reciclare. Utilizați numai piese originale ca piese de schimb suplimentare pentru cartuș. Cartușele sunt vândute în orice centru de service Electrolux/AEG sau chiar online. Anexe 150 cm Anexă...
 • Seite 277 ROMÂNA Anexă pentru mașina de spălat rufe cu încărcare verticală. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 278 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту инструкцию в безопасном и доступном месте для последующего использования.
 • Seite 279 РУССКИЙ в помещениях, служащих кухнями для – обслуживающего персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в сельских жилых домах; – для использования клиентами отелей, мотелей – мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других жилых помещений; в местах общего пользования в –...
 • Seite 280 Для ремонта прибора обратитесь в • авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части. Этот внешний аксессуар совместим с бытовыми • стиральными машинами Electrolux/AEG/Zanussi. Охрана окружающей среды Материалы с символом следует сдавать в переработку. Упаковку следует выбрасывать в контейнеры для сбора вторичного сырья.
 • Seite 281 РУССКИЙ 1. Выберите подходящее местоположение на стене для установки фильтра: Во избежание попадания воды на стиральную машину рекомендуется устанавливать фильтр с одной из сторон стиральной машины. 110 cm 110 cm 2. Проверьте содержимое коробки. 3. Подготовьте необходимые инструменты для установки.
 • Seite 282 2.2 Установка аксессуаров 1. Извлеките фильтр из упаковочной коробки и снимите настенный держатель с помощью плоской отвертки. 2. При установке фильтра необходимо соблюдать следующие условия (пункты «а» и «б»): а. Расположите настенный держатель на правильной высоте: расстояние от верхней части настенного держателя до пола (или подставки, если...
 • Seite 283 РУССКИЙ б. С помощью уровня проверьте, что три лунки для сверления выровнены и правильно размещены относительно друг 110 cm друга. 3. Просверлите отверстия в стене и установите анкеры. ВНИМАНИЕ! Перед тем как просверлить стену, убедитесь в отсутствии за ней водопроводных труб или электрических...
 • Seite 284 4. Закрепите настенный держатель с помощью прилагаемых винтов и пластмассовых анкеров. Убедитесь, что он установлен прямо и надежно прикреплен к стене. 5. Возьмите шланги, хомуты и корпус фильтра. Установите хомуты на шланги и подсоедините трубы к корпусу фильтра, следуя маркировкам IN/OUT (ВХОД/ ВЫХОД) на...
 • Seite 285 РУССКИЙ Соблюдайте осторожность при использовании отвертки, чтобы не повредить корпус фильтра или шланги. 7. Если во время выполнении действия, показанного на рисунке, раздастся щелчок, значит, корпуса фильтра был правильно установлен в настенный держатель. click Прежде чем перейти к следующему разделу «Ежедневное использование, уход...
 • Seite 286 8. Если во время первого цикла стирки вы обнаружите утечку вода, немедленно остановите программу. Выключите стиральную машину и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Прежде чем приступить к процедуре отсоединения, убедитесь, что крышка фильтра установлена в заблокированном положении во избежание утечки воды при затягивании...
 • Seite 287 РУССКИЙ ВНИМАНИЕ! Не используйте воду из фильтра повторно. Оно может содержать микропластик, непригодный для потребления человеком и животным. 3.1 Работа в режиме срабатывания предупредительной сигнализации Красный поплавок указывает на то, что фильтр заполнен и нуждается в очистке. В режиме срабатывания предупредительной сигнализации (когда поплавок включен) фильтр...
 • Seite 288 3.2 Уход и очистка Очистка фильтра и удаления ворсинок микрофибры. Чтобы открыть фильтр, выполните действия, как показано на рис. 1 и 2: 1. Поверните крышку против часовой стрелки от значка блокировки к значку разблокировки (располагается на передней стороне фильтра, как показано...
 • Seite 289 РУССКИЙ Для блокировки/разблокировки картриджа выполните действия, как показано на рис. 4 и 5: Заблокировать (рис. 4) / разблокировать (рис. 5). Для очистки картриджа и утилизации его содержимого выполните действия, приведенные на рис. 6, 7, 8 и 9. Если картридж полностью засорен, он может...
 • Seite 290 Для возврата фильтра в исходное состояние выполните действия, как показано на рис. 7. Перед установкой крышки обратно на картридж установите поплавок в исходное положение, вылив воду из крышки. Возьмите крышку, поверните ее (см. рис. 7) и слейте всю воду в пластиковый контейнер.
 • Seite 291 РУССКИЙ После того как вода будет слита из картриджа, удалите грязь и микроволокна и утилизируйте их вместе с бытовыми СУХИМИ отходами. Чтобы удалить как можно больше отходов, воспользуйтесь бумажным полотенцем. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отходы, собранные картриджем, содержат волокна микрофибры, остатки моющего средства и...
 • Seite 292 Чтобы закрыть фильтр, выполните движения, как показано на рис. 12: 1. Вставьте крышку (+ картридж) внутрь корпуса сверху. 2. Поверните крышку по часовой стрелке от значка разблокировки до значка блокировки. Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании и очистке посмотрите видео. В начале этого...
 • Seite 293 1. Тщательно очистите поврежденный картридж. 2. Поместите картридж и отходы после его очистки в корзину для мусора. Используйте только оригинальные сменные картриджи. Картриджи продаются в любом сервисном центре Electrolux/AEG, а также в интернет-магазинах. Приложения 150 cm Приложение к руководству пользователя стиральной машины с...
 • Seite 294 Приложение к руководству пользователя стиральной машины с 150 cm 110 cm верхней загрузкой. 40 cm 40 cm Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.
 • Seite 295 SLOVENSKY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte priložené pokyny. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť. Tento výrobok je určený...
 • Seite 296 častice, ktoré nie sú vhodné na konzumáciu pre ľudí a zvieratá. Ak treba dať výrobok opraviť, obráťte sa na • autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely. Toto externé príslušenstvo je kompatibilné s domácimi • práčkami Electrolux/AEG/Zanussi.
 • Seite 297 Recyklujte materiály so symbolom . Obaly vložte do príslušných recyklačných nádob. 2. MONTÁŽ 2.1 Pred inštaláciou Navštívte stránku electrolux.com/getstarted/ VAROVANIE! microplasticfilters pre videá Pozrite si kapitoly ohľadne o inštalácii a používaní. bezpečnosti. 1. Vyberte správne miesto na stene na inštaláciu filtra: Aby ste predišli únikom kvapaliny na práčku, je vhodnejšie nainštalovať...
 • Seite 298 3. Pripravte si potrebné nástroje na inštaláciu. 2.2 Inštalácia príslušenstva 1. Vyberte filter z obalovej škatule a pomocou plochého skrutkovača vyberte držiak na stenu.
 • Seite 299 SLOVENSKY 2. Poloha filtra musí zodpovedať týmto uvedeným bodom (a a b): a. Umiestnite držiak na stenu do správnej výšky, 110 cm* od hornej časti držiaka na stenu po podlahu (alebo podstavec, ak je k dispozícii). *Prijateľná tolerancia pre výšku filtra je +/-5 cm.
 • Seite 300 3. Vyvŕtajte otvory do steny a umiestnite hmoždinky. VAROVANIE! Pred vŕtaním do steny sa uistite, že v stene nie sú žiadne vodovodné potrubia ani elektrické vedenia. Odporúča sa použiť 6 mm vrták. Balenie filtra obsahuje tri špeciálne skrutky a plastové hmoždinky na správnu a bezpečnú...
 • Seite 301 SLOVENSKY 5. Vyberte hadice, objímky a teleso filtra. Vložte objímky na hadiciach a pripojte potrubia k telesu filtra podľa označení IN/ OUT, ktoré sú na zadnej strane telesa filtra: IN: hadica, ktorá prichádza z práčky. OUT: hadica (nachádza sa v balení filtra), ktorá...
 • Seite 302 Skôr, ako prejdete na ďalšiu tému Každodenné používanie, starostlivosť a čistenie, spustite krátky prací program a sledujte ho do konca. Uistite sa, že z filtra a jeho pripojení neuniká voda. V prípade úniku vody postupujte podľa pokynov v odseku 8. Odpojte filtračnú zostavu od držiaka na stenu a utiahnite objímky.
 • Seite 303 SLOVENSKY VAROVANIE! Vodu z filtra nepoužívajte opakovane. Môže obsahovať mikroplastové častice, ktoré nie sú vhodné na konzumáciu pre ľudí a zvieratá. 3.1 Stav „Červený alarm“ Červený plaváčik indikuje, že filter je plný a treba ho vyčistiť. V režime „červeného alarmu“ (keď je aktivovaný plaváčik) filter nezastaví prací cyklus, ale bude fungovať...
 • Seite 304 3.2 Starostlivosť a čistenie Čistenie filtra a likvidácia mikrovláken. Ak chcete otvoriť filter, pozrite si kroky na obrázkoch 1 a 2: 1. Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek zo symbolu zámku do symbolu odomknutia (na prednej strane filtra, ako je to zobrazené na obrázku 2), 2.
 • Seite 305 SLOVENSKY Informácie o uzamknutí/odomknutí vložky nájdete na obrázkoch 4 a 5: Uzamknutie (obrázok 4) / odomknutie (obrázok 5). Informácie o čistení vložky a likvidácii jej obsahu nájdete na obrázkoch 6, 7, 8 a 9. Ak je vložka úplne zanesená, môže byť plná špinavej vody.
 • Seite 306 Podržte vložku do nádoby, použite nástroj s kefkou a špachtľou, ktorý sa nachádza v balení filtra. Pohybom kefky nahor/nadol čo najviac odstráňte vlákna pripevnené k sieťke vložky, aby ste mohli ľahšie vypustiť vodu. Odpad z filtra vyhoďte do bežného suchého odpadu. Aby ste zachovali pozitívny vplyv filtra na životné...
 • Seite 307 SLOVENSKY Informácie o výmene vložky nájdete na obrázku 11: 1. Vložte vložku. 2. Uchopte vložku jednou rukou a druhou rukou otočte kryt v smere hodinových ručičiek zo symbolu odomknutia do symbolu zámky. Ak chcete zatvoriť filter, pozrite si kroky na obrázku 12: 1.
 • Seite 308 2. Vložte vložku a odpad do koša na recykláciu. Pre ďalšie náhradné diely výmennej vložky používajte iba originálne diely. Vložky sa predávajú v každom servisnom stredisku spoločnosti Electrolux/AEG alebo online. Prílohy 150 cm Príloha pre práčku s predným plnením. 100 cm...
 • Seite 309 SLOVENSKY Príloha pre práčku s vrchným plnením. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 310 VARNOSTNE INFORMACIJE Pred namestitvijo in uporabo izdelka natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo. Ta izdelek je namenjen zgolj filtriranju mikroplastičnih •...
 • Seite 311 Za popravilo izdelka se obrnite na pooblaščeni • servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele. Ta zunanja dodatna oprema je združljiva z • gospodinjskimi pralnimi stroji Electrolux/AEG/Zanussi. Skrb za okolje Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.
 • Seite 312 2. MONTAŽA 2.1 Pred namestitvijo Obiščite spletne strani electrolux.com/getstarted/ OPOZORILO! mikroplastičnifiltri, da Oglejte si poglavja o pogledate videopredstavitev varnosti. montaže in uporabe. 1. Za namestitev filtra izberite ustrezno mesto na steni: Da bi preprečili iztekanje na pralni stroj, je priporočljivo, da filter namestite na obe strani pralnega stroja.
 • Seite 313 SLOVENŠČINA 3. Pripravite potrebna orodja za namestitev. 2.2 Nameščanje dodatne opreme 1. Filter odstranite iz embalaže in s pomočjo ploščatega izvijača odstranite stenski nosilec.
 • Seite 314 2. Položaj filtra morate izbrati ob upoštevanju naslednjih točk (a in b): a. Stenski nosilec namestite na pravo višino tako, da izmerite 110 cm* od vrha stenskega nosilca do tal (ali podstavka, če je na voljo). *Višina položaja filtra lahko odstopa za +/-5 cm.
 • Seite 315 SLOVENŠČINA 3. V steno izvrtajte luknje in namestite sidra. OPOZORILO! Pred vrtanjem v steno se prepričajte, da za njo ni vodnih cevi ali električnih žic. Priporočamo uporabo 6- milimetrskega svedra. Paket filtrov vključuje tri namenske vijake in plastična sidra za pravilno in varno namestitev filtra.
 • Seite 316 5. Vzemite cevi, objemke in ohišje filtra. Objemke namestite na cevi ter cevi na ohišje filtra priključite glede na oznako IN/OUT na hrbtni strani ohišja filtra: IN: cev, ki prihaja iz enote WM, OUT: cev (na voljo v filtrirnem paketu), ki je napeljana na odtok.
 • Seite 317 SLOVENŠČINA Preden nadaljujete na naslednjo temo „Vsakodnevna uporaba in nega ter čiščenje“, zaženite kratek program pranja in mu sledite do konca. Prepričajte se, da iz filtra in njegovih priključkov ne izteka voda. V primeru puščanja vode nadaljujte, kot je opisano v odstavku 8. Sklop filtra odstranite s stenskega nosilca in privijte objemke.
 • Seite 318 OPOZORILO! Vode iz filtra ne uporabljajte ponovno. Vsebuje lahko mikroplastične delce, ki jih ljudje in živali ne smejo zaužiti. 3.1 Stanje „rdečega alarma“ Rdeči plovec označuje, da je filter poln in ga je treba očistiti. V načinu „rdečega alarma“ (ko je plovec aktiviran) filter ne zaustavi programa pranja, temveč...
 • Seite 319 SLOVENŠČINA 3.2 Skrb in čiščenje Čiščenje filtra in odlaganje mikrovlaken. Če želite odpreti filter, si oglejte gibe na slikah 1 in 2: 1. Pokrov v nasprotni smeri urinega kazalca zavrtite od simbola za zaklep do simbola za odklep (na sprednji strani filtra, kot je prikazano na sliki 2).
 • Seite 320 Za zaklepanje/odklepanje kartuše si oglejte sliki 4 in 5: Zaklepanje (slika 4) / Odklepanje (slika 5). Za čiščenje kartuše in odstranitev njene vsebine si oglejte slike 6, 7, 8 in Če je kartuša povsem zamašena, je morda polna umazane vode. Za pripravo na čiščenje je priporočljivo uporabiti lonec ali majhno plastično posodo, ki lahko pomaga pri čiščenju in prepreči...
 • Seite 321 SLOVENŠČINA Kartušo položite v posodo in uporabite nastavek s krtačo in lopatico, ki je na voljo v filtrirni omarici. S premikanjem krtače navzdol on navzgor odstranite čim več vlaken, ki se držijo mreže kartuše, da bo voda lažje odtekala. Odpadke iz filtra odvrzite med mešane suhe odpadke.
 • Seite 322 Za zamenjavo kartuše si oglejte sliko 11: 1. Vstavite kartušo. 2. Kartušo držite v roki, z drugo roko pa pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca od simbola za odklep do simbola za zaklep. Če želite zapreti filter, si oglejte gibe na sliki 12: 1.
 • Seite 323 1. Poškodovano kartušo previdno očistite. 2. Kartušo in odpadni material odložite v koš za recikliranje. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele za kartušo. Vložki so naprodaj v vseh servisnih centrih Electrolux/AEG, pa tudi na spletu.. Dodatki 150 cm Dodatek za polnjenje pralnega stroja s sprednje strani.
 • Seite 324 Dodatek za polnjenje pralnega stroja z vrhnje strani. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 325 ESPAÑOL INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Antes de instalar y utilizar el producto, lee atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.
 • Seite 326 áreas de uso común en bloques de pisos o – lavanderías. Sigue las instrucciones de instalación suministradas • con el producto. No instales ni utilices mangueras de desagüe u otros • productos que estén dañados. Instala el producto en un lugar seguro y adecuado •...
 • Seite 327 • centro de servicio autorizado. Utiliza solamente piezas de repuesto originales. Este accesorio externo es compatible con las • lavadoras domésticas Electrolux/AEG/Zanussi. Aspectos medioambientales Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo.
 • Seite 328 2. Verifica el contenido de la caja. 3. Prepara las herramientas necesarias para la instalación. 2.2 Instalación del accesorio 1. Extrae el filtro de su caja de embalaje y retira el soporte de pared con un destornillador plano.
 • Seite 329 ESPAÑOL 2. La posición del filtro debe seguir estos puntos enumerados (a y b): a. Coloca el soporte de pared a la altura correcta, midiendo 110 cm* desde la parte superior del soporte de pared hasta el suelo (o el pedestal, si existe). *La tolerancia admitida en la altura del filtro es de +/-5 cm.
 • Seite 330 3. Perfora los orificios en la pared e inserta los tacos. ADVERTENCIA! Antes de taladrar la pared, asegúrate de que no haya tuberías de agua ni cables eléctricos detrás. Se recomienda utilizar una broca de 6 mm. El conjunto del filtro incluye tres tornillos y tacos de plástico específicos para instalar el filtro de forma...
 • Seite 331 ESPAÑOL 5. Montaje de mangueras, cuellos y carcasa del filtro. Inserta los cuellos en las mangueras y conecta los tubos a la carcasa del filtro siguiendo las indicaciones IN/OUT que hay en la parte trasera de la carcasa del filtro: IN (entrada): manguera que viene de la lavadora, OUT (salida): manguera (incluida en la caja...
 • Seite 332 click Antes de pasar al siguiente tema Uso/cuidado diarios y limpieza, inicia el programa de lavado corto y síguelo hasta el final. Asegúrate de que no aparezcan fugas en el filtro ni en sus conexiones. En caso de fuga de agua, procede como se describe en el párrafo 8.
 • Seite 333 ESPAÑOL El número de ciclos antes de Cuando el filtro está la activación del flotador obstruido, el flotador rojo dependerá de varios situado bajo la tapa se hace factores (tipo de tejido, visible, alertando al usuario tamaño del tambor, de que es necesario limpiar programas más utilizados, el cartucho, como se tipo de ciclos y duración,...
 • Seite 334 3.2 Cuidado y limpieza Limpieza del filtro y eliminación de microfibras. Para abrir el filtro, sigue los movimientos ilustrados en las Imágenes 1 y 2: 1. Gira la tapa en sentido antihorario desde el símbolo de bloqueo hasta el símbolo de desbloqueo (disponible en la parte delantera del filtro como se ilustra en la imagen 2),...
 • Seite 335 ESPAÑOL Para bloquear/desbloquear el cartucho, sigue lo indicado en las imágenes 4 y 5: Bloqueo (imagen 4) / Desbloqueo (imagen 5). Para limpiar el cartucho y desechar su contenido, consulta las imágenes 6, 7, 8 y 9. Si el cartucho está totalmente obstruido, puede estar lleno de agua sucia.
 • Seite 336 Sosteniendo el cartucho dentro del recipiente, utiliza la el cepillo-espátula que hay en la caja del filtro. Moviendo el cepillo arriba y abajo, retira lo máximo posible las fibras adheridas a la malla del cartucho para facilitar la evacuación del agua. Echa los desperdicios del filtro en el correspondiente contenedor de residuos secos.
 • Seite 337 ESPAÑOL Para cambiar el cartucho, consulta la imagen 11: 1. Inserción del cartucho. 2. Sostén el cartucho en una mano y gira la tapa con la otra en sentido antihorario, desde el símbolo de bloqueo hasta el símbolo de desbloqueo. Para cerrar el filtro, sigue los movimientos ilustrados en la imagen 12:...
 • Seite 338 1. Limpia el cartucho dañado con cuidado. 2. Coloca el cartucho y los residuos en un contenedor de reciclaje. Utiliza solo piezas de repuesto originales para los cartuchos. Los cartuchos se venden en cualquier centro de servicio de Electrolux/AEG o incluso en línea. Apéndices 150 cm Apéndice para lavadoras de carga frontal.
 • Seite 339 ESPAÑOL Apéndice para lavadoras de carga superior. 150 cm 110 cm 40 cm 40 cm...
 • Seite 340 SÄKERHETSINFORMATION Läs bifogade instruktioner noga före montering och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov. Denna produkt är avsedd för filtrering av •...
 • Seite 341 Återanvänd inte vatten från filtret. Det kan innehålla • mikroplastpartiklar som är otjänliga som livsmedel eller djurmat. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för • reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar. Detta externa tillbehör är kompatibelt med • Electrolux/AEG/Zanussi tvättmaskiner för hushållsbruk. Miljöskydd...
 • Seite 342 Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i avsedda återvinningsbehållare. 2. INSTALLATION 2.1 Före montering Besök electrolux.com/ getstarted/microplasticfilters VARNING! Video om montering och Se Säkerhetsavsnitten. användning. 1. Välj en lämplig placering på väggen för montering av filtret: För att undvika läckage över tvättmaskinen bör filtret placeras bredvid maskinen.
 • Seite 343 SVENSKA 3. Förbered nödvändiga verktyg för installationen. 2.2 Installera tillbehöret 1. Ta ut filtret ur förpackningen och ta bort väggstödet med hjälp av en platt skruvmejsel.
 • Seite 344 2. Placeringen av filtret måste följa dessa punkter (a och b): a. Placera väggstödet på rätt höjd, med måtten 110 cm* från väggstödets ovansida till golvet (eller stativet om sådant finns). *Toleransen i filterhöjd är +/-5 cm. Kontrollera var din dräneringspunkt är innan du placerar väggstödet.
 • Seite 345 SVENSKA 3. Borra hålen i väggen och placera ankarna. VARNING! Innan du borrar i väggen, se till att inga vattenledningar eller elektriska ledningar är bakom. Vi rekommenderar att du använder ett 6 mm borrskär. Filterpaketet innehåller tre dedikerade skruvar och plastankare för korrekt och säker installation av filtret.
 • Seite 346 5. Ta slangarna, kragarna och filterhuset. Sätt i ringarna på slangarna och anslut rören till filterhuset enligt IN/UT-indikationerna på filterhusets baksida: IN: slang som kommer från WM, UT: slang (finns i filterpaketet) som går till avloppet. VARNING! Innan du ansluter tömningsslangen till det externa filtret måste du se till att tvättmaskinen är avstängd...
 • Seite 347 SVENSKA Innan du går vidare till nästa avsnitt Daglig användning, skötsel och rengöring, starta det korta tvättprogrammet och följ det tills det är klart. Se till att det inte förekommer läckage från filtret och dess anslutningar. Vid vattenläckage, fortsätt enligt beskrivningen i punkt 8. Lossa filterenheten från väggstödet och dra åt kragarna.
 • Seite 348 3.1 Tillståndet "Rött larm" Röd flottör indikerar att filtret är fullt och behöver rengöras. I läget "rött larm" (när flottören är aktiverad) stoppar inte filtret diskprogrammet, men det fungerar i förbikopplingsläge och filtrerar inte längre. För att säkerställa optimal prestanda rekommenderar vi därför att patronen rengörs så snart som möjligt för att undvika att filtret lämnas i läget "rött larm".
 • Seite 349 SVENSKA 3.2 Underhåll och rengöring Rengöring av filter och mikrofibrer. Öppna filtret med rörelser enligt bilderna 1 och 2: 1. Vrid filterhuset moturs från låssymbolen till upplåsningssymbolen (sitter på filtrets framsida enligt bild 2), 2. Lyft upp filterhuset. Se rörelserna i bild 3 för att lossa patronen: 1.
 • Seite 350 För att låsa/låsa upp kassetten, se bild 4 och Lås (bild 4) / Lås upp (bild 5). Se bild 6, 7, 8 och 9 angående rengöring av patronen och kassering av innehållet. Om patronen är helt igensatt kan den vara full med smutsigt vatten.
 • Seite 351 SVENSKA Håll patronen i behållaren och använd borstspateln som finns i filterkartongen. Med upp-/nedborströrelsen tar du bort fibrerna som är fästa vid patronnätet för att underlätta tömning av vatten. Kassera avfallet från filtret i det allmänna torra avfallet. Undvik att rengöra filtret med vatten för att bevara filtrets miljövänliga egenskaper.
 • Seite 352 För att byta ut patronen, se bild 11: 1. Sätt in patronen. 2. Håll filterhuset i handen och vrid patronen moturs med den andra handen, från låssymbolen till upplåsningssymbolen. Öppna filtret med rörelser enligt bild 12: 1. Sätt i filterhuset (och patronen) i maskinen uppifrån.
 • Seite 353 1. Rengör den skadade patronen noggrant. 2. Kasta patronen och avfallet i en papperskorg. Använd endast originaldelar för att byta filterpatron. Patroner säljs på alla Electrolux/AEG-servicecenter och finns i webbutikerna. Bilagor 150 cm Bilaga för frontmatad tvättmaskin. 100 cm Bilaga för toppmatad tvättmaskin.
 • Seite 354 GÜVENLIK BILGILERI Ürünün montajını yapmadan ve kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun. Bu ürün yıkama esnasında tekstil ürünlerinden kopan •...
 • Seite 355 • hayvanların kullanımı için uygun olmayan mikro plastik parçacıklar bulunabilir. Ürünü onarmak için yetkili bir Servis Merkezine • başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. Bu harici aksesuar, Electrolux/AEG/Zanussi ev tipi • çamaşır makineleri ile uyumludur. Dikkate alınması gereken çevresel faktörler...
 • Seite 356 Geri dönüşüm için paketi uygun konteynerlere koyun. 2. MONTAJ 2.1 Kurulumdan Önce Kurulum ve kullanım videoları için electrolux.com/ UYARI! getstarted/microplasticfilters Güvenlik bölümlerine bakın. adreslerini ziyaret edin. 1. Duvarda filtreyi monte etmek için uygun bir yer seçin: Çamaşır makinesine su sızmasını...
 • Seite 357 TÜRKÇE 3. Kurulum için gerekli araç gereçleri hazırlayın. 2.2 Aksesuarın kurulumu 1. Filtreyi ambalajından çıkarın ve duvar desteğini düz bir tornavidayla sökün.
 • Seite 358 2. Filtrenin konumu aşağıdaki noktalara (a ve b) uygun olmalıdır: a. Duvar desteğini doğru yüksekliğe yerleştirin. Desteğin üst tarafından zemine veya varsa kaideye 110 cm* ölçün. *Filtrenin konumu için kabul edilebilir oynama +/-5 cm’dir. Duvar desteğini yerleştirmeden önce su boşaltma noktanızın nerede olduğunu kontrol edin.
 • Seite 359 TÜRKÇE 3. Duvara delikleri açın ve bağlantı parçalarını yerleştirin. UYARI! Duvarı delmeden önce duvarın içinde ve arkasında su borusu ve elektrik kablosu olmadığından emin olun. 6 mm matkap ucu kullanılması önerilir. Filtre paketinde filtrenin doğru ve güvenli bir şekilde montajını sağlayacak üç...
 • Seite 360 5. Hortumları, kelepçeleri ve filtrenin gövdesini alın. Kelepçeleri hortumlara takın ve hortumları filtrenin arkasında IN/OUT olarak belirtilen girişlere takın: IN: makineden gelen hortum, OUT: filtre paketiyle gelen ve tahliyeye bağlanacak olan hortum. UYARI! Tahliye hortumunu harici filtreye bağlamadan önce çamaşır makinesinin KAPALI olduğundan fişinin takılı...
 • Seite 361 TÜRKÇE Günlük kullanım, bakım ve temizlik başlığına geçmeden önce kısa yıkama programını başlatın ve sonuna kadar devam edin. Filtre ve bağlantılarında sızıntı olmadığından emin olun. Sızıntı olması durumunda 8. paragrafta belirtildiği şekilde devam edin. Filtre aksamını suvar desteğinden çıkarın ve kelepçeleri sıkın. Filtreyi yeniden takmak için 7. paragraftaki adımları tekrarlayın.
 • Seite 362 3.1 “Kırmızı alarm” durumu Kırmızı flatör filtrenin dolduğunu ve temizlenmesi gerektiğini belirtir. ”Kırmızı alarm” modunda (flatör etkinleştirildiğinde) filtre yıkama programını durdurmaz ama devreden çıkar ve filtrelemeye devam etmez. Bu yüzden, makinenizden en iyi performans almak için kartuşun mümkün olan en kısa sürede temizlenerek filtrenin “kırmızı...
 • Seite 363 TÜRKÇE 3.2 Bakım ve Temizlik Filtrenin temizlenmesi ve mikro liflerin boşaltılması. Filtreyi açmak için bkz. Resim 1 ve 2: 1. Kapağı saat yönünden tersi yönde çevirerek kilitli sembolünden kilit açık sembolüne getirin (Resim 2’de gösterildiği gibi semboller filtrenin ön kısmındadır.) 2.
 • Seite 364 Kartuşu kilitlemek/serbest bırakmak için bkz. Resim 4 ve 5: Kilitli (resim 4) / Serbest (resim 5). Kartuşu temizleyip birikintileri boşaltmak için bkz. Resim 6, 7, 8 ve 9. Kartuş tamamen tıkalıysa, tamamen pis su ile dolu olabilir. Temizliğe başlamadan önce küçük bir kova veya plastik kabı...
 • Seite 365 TÜRKÇE Kartuşu muhafazanın içinde tutarak filtre kutusunda bulunan fırça spatulayı kullanın. Fırçayı yukarı/aşağı hareket ettirerek kartuşun filesinde biriken lifleri daha iyi temizleyip suyun tahliyesini kolaylaştırabilirsiniz. Filtreden çıkan pisliği normal katı atık çöpüne atın. Filtre kartuşunu temizlerken çevreye olumsuz etki bırakmamak için su kullanmaktan kaçının.
 • Seite 366 Kartuşu değiştirmek için bkz. Resim 11: 1. Kartuşu takın. 2. Bir elinizle kartuşu tutarken diğer elinizle kapağı saat yönünde çevirerek kilit açık sembolünden kilitli sembolüne getirin. Filtreyi kapatmak için bkz. Resim 12: 1. Kapak ve kartuşu gövdeye üst taraftan takın. 2.
 • Seite 367 1. Hasarlı kartuşu dikkatli biçimde temizleyin. 2. Kartuş ve atığı geri dönüşüm kutusuna atın. Daha sonra kartuş değiştirirken sadece orijinal parça kullanın. Kartuşlar Electrolux/AEG servis noktalarından ve internetten satın alınabilir. Ekler 150 cm Önden Yüklemeli çamaşır makinesi eki. 100 cm Üstten Yüklemeli çamaşır makinesi eki.
 • Seite 368 FAX: +46 (8) 738 63 35 seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip www.electrolux.com etmeyeceği gibi hususlar dikkate İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim alınır. Mamulleri San. ve Tic. AŞ. 4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu...
 • Seite 369 TÜRKÇE parça temini ve bakım süresini ifade eder. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
 • Seite 370 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією виробу треба уважно прочитати надані інструкції. Виробник не несе відповідальності за травми чи збитки, спричинені неправильним установленням або використанням. Інструкції слід зберігати в безпечному й доступному місці для використання в майбутньому. Цей виріб призначено для фільтрації •...
 • Seite 371 УКРАЇНСЬКА у зонах для спільного користування в – багатоквартирних будинках або пральнях самообслуговування. Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що • постачаються разом із виробом. Не встановлюйте та не використовуйте • пошкоджений виріб або зливні шланги. Встановлюйте виріб у безпечному підходящому • місці, що...
 • Seite 372 Для ремонту виробу зверніться до авторизованого • сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини. Цей зовнішній аксесуар сумісний з пральними • машинами Electrolux/AEG/Zanussi. Охорона довкілля Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини.
 • Seite 373 УКРАЇНСЬКА 2. Перевірте вміст коробки. 3. Підготуйте необхідні інструменти для встановлення. 2.2 Установлення аксесуара 1. Дістаньте фільтр з упаковки та зніміть настінний тримач за допомогою плоскої викрутки.
 • Seite 374 2. Положення фільтра має відповідати наведеним нижче пунктам (a та b): a. Розташуйте настінний тримач на правильній висоті, відмірявши 110 см* від верху настінного тримача до підлоги (або підставки, якщо вона є). *Допустиме відхилення щодо висоти розташування фільтра становить +/-5 см. Перед...
 • Seite 375 УКРАЇНСЬКА 3. Просвердліть отвори в стіні та встановіть кріплення. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж свердлити стіну, переконайтеся, що за нею не розташовано труби для води або електричні дроти. Рекомендується використовувати дриль діаметром 6 мм. Пакет фільтра містить три спеціальні гвинти та пластикові кріплення для належного...
 • Seite 376 5. Дістаньте шланги, хомути та корпус фільтра. Натягніть хомути на шланги та під'єднайте труби до корпусу фільтра відповідно індикаторам IN/OUT на зворотній стороні корпусу фільтра: IN: шланг, що виходить із пральної машини, OUT: шланг (поставляється в комплекті фільтра), що веде до зливного отвору. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш...
 • Seite 377 УКРАЇНСЬКА click Перш ніж перейти до наступної теми «Щоденне користування та догляд та очищення», запустіть коротку програму прання та виконайте її до кінця. Переконайтеся, що з фільтра та його з'єднань немає жодних протікань. У разі протікання води виконайте дії, наведені в пункті 8. Від'єднайте фільтрувальний вузол від настінного тримача...
 • Seite 378 Після декількох циклів Коли фільтр засмітився, прання фільтрувальний стає видно червоний картридж засмічується і поплавцевий індикатор його потрібно очистити рівня, розташований всередині кришки, що Кількість циклів до попереджає користувача про необхідність очищення активації поплавцевого картриджа, як показано на індикатора залежить від малюнку...
 • Seite 379 УКРАЇНСЬКА У режимі «червоний сигнал тривоги» (коли активується поплавцевий індикатор рівня) фільтр не зупинятиме цикл прання, проте він працюватиме в обвідному режимі й більше не виконуватиме фільтрування. Тому для забезпечення оптимальної ефективності рекомендується якнайшвидше очистити картридж, щоби не залишати фільтр у режимі «червоний сигнал тривоги». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пральна...
 • Seite 380 3.2 Догляд та очищення Очищення фільтра та утилізація мікроволокнин. Щоби відкрити фільтр, див. рухи на малюнках 1 та 2: 1. Поверніть кришку проти годинникової стрілки від символу блокування до символу розблокування (зображені на передній панелі фільтра, як показано на малюнку 2). 2.
 • Seite 381 УКРАЇНСЬКА Щоби заблокувати/розблокувати картридж, див. малюнки 4 та 5: блокування (малюнок 4) / розблокування (малюнок 5). Щоб очистити картридж та утилізувати його вміст, див. малюнки 6, 7, 8 і 9. Якщо картридж повністю засмічений, можливо, він наповнений забрудненою водою. Під час очищення рекомендується використовувати...
 • Seite 382 Щоби скинути фільтр, див. малюнок 7. Перш ніж встановлювати кришку назад на картридж, скиньте поплавцевий індикатор рівня, видаливши воду з кришки. Візьміться за кришку, поверніть її (див. малюнок 7) і злийте всю воду в пластиковий контейнер. Поплавцевий індикатор рівня зникне, коли кришку буде встановлено...
 • Seite 383 УКРАЇНСЬКА Після зливання води з картриджа, видаліть весь бруд і мікроволокнини зсередини картриджа та утилізуйте їх у звичайні СУХІ відходи. Для збирання якомога більшої кількості матеріалу можна скористатися паперовим рушником. УВАГА Відходи, зібрані картриджем, містять мікроволокнини, залишки миючого засобу та бруд. ЇХ НЕОБХІДНО...
 • Seite 384 Щоби закрити фільтр, див. рухи на малюнку 12: 1. Вставте кришку (із картриджем) всередину корпусу зверху. 2. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою від символу розблокування до символу блокування. Перегляньте відео, щоб отримати додаткову інформацію про технічне обслуговування та очищення. Спеціальний QR- код...
 • Seite 385 1. Обережно очистіть пошкоджений картридж. 2. Утилізуйте картридж і відходи в кошик для переробки. Використовуйте тільки оригінальні картриджі. Картриджі продаються в будь-якому сервісному центрі Electrolux/AEG або навіть онлайн. Додатки 150 cm Додаток для пральної машини з фронтальним завантаженням. 100 cm Додаток...