Herunterladen Diese Seite drucken

EINHELL DMH 250/2 Originalbetriebsanleitung Seite 9

Dl-meißelhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
·ÓÒÙ. ÂÈÙÚÂÙ‹ ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
ηٷӿψÛË ·¤Ú·:
115 l / min
˘Ô‰Ô¯‹ ÎÔȉÈÔ‡ (ÂÍ·ÁˆÓÈ΋):
‰È·‰ÚÔÌ‹:
·ÚÈıÌfi˜ ÎÚÔ‡ÛˆÓ:
4500 ·Ó¿ ÏÂÙfi
Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ۈϋӷ:
μ¿ÚÔ˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜:
Θόρυβος και δονήσεις
Οι τιμές θορύβων και δονήσεων διαπιστώθηκαν
σύμφωνα με το πρότυπο EN 792-4.
Στάθμη ηχητικής πίεσης L
98,4 dB(A)
pA
Αβεβαιότητα K
pA
Στάθμη ηχητικής ισχύος L
109,4 dB(A)
WA
Αβεβαιότητα K
WA
Να χρησιμοποιείτε ηχοπροστασία.
Η επίδραση θορύβου μπορεί να έχει σαν συνέπεια
την απώλεια της ακοής.
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (σύνολο
διανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) σύμφωνα με το
πρότυπο EN 792-4.
Συντελεστής εκπομπής ταλαντώσεων
a
= 2,77 m/s
2
h
Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s
2
Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις
δονήσεις στο ελάχιστο!
Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη
κατάσταση.
Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη
συκσευή.
Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο
εργασίας σας.
Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
Αφήστε τη συσκευή νδεχομένως να ελεγχθεί
από ειδικό τεχνίτη.
Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την
χρησιμοποιείτε.
Να φοράτε γάντια.
ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·:
ηı·ÚÈṲ̂ÓÔ˜
01.09.2010
11:07 Uhr
ÂÊԉȷÛÌfi˜ ·¤Ú·:
̤ۈ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÌÂȈًڷ ›ÂÛ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ηÈ
Ï·‰ˆÙ‹Ú· ÓÂÊÂÏÒÌ·ÙÔ˜
6,3 bar
‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹:
Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÚ. 250 l/min - ·Ó·ÏÔÁ›
9,8 ¯ÈÏ.
Û ÈÛ¯‡ 2,2 kW
43 ¯ÈÏ.
Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·:
Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÌÂȈًڷ
ø 10 ¯ÈÏ.
›ÂÛ˘ ‹ ÛÙÔÓ ÌÂȈًڷ ›ÂÛ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ 6 bar
1,1 kg
5. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
μȉÒÛÙ ÙÔÓ ÂÓ‰¤ÙË Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘
ÙÔ˘ ·¤Ú·, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù˘Ï›ÍÂÙ 2-3
ÛÙÚÒÛÂȘ ÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ Û›ڈ̷.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ›‰È Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ÛÙËÓ
ÂÍ¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÛÌ›Ï˘. ™ÚÒÍÙ ÙÔ
3 dB
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÔ›‰È. μȉÒÛÙ ÙÔ
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ ÛÙÔ Û›ڈ̷ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘
3 dB
̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÚÌ·. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ·Ó¿ÏÔÁÔ
Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ‹ Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi
·˘Ùfi ¤Ó·Ó ۈϋӷ ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú· (ÂÛˆÙÂÚÈ΋
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ 10 ¯ÈÏ.) Ì ٷ¯Â›· ˙‡ÍË. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Ë
‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· (2) Ó· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹.
¶ÏËÛÈ¿ÛÙ ÙË ÛÌ›ÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ. ªÂ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
ÂÎΛÓËÛ˘ (1) ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
°È· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÔȉÈÔ‡ ·Ô¯ˆÚ›ÛÙ ÙË
Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·.
™ÙÚ›„Ù ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ ·fi ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ,
ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ÙÔÓ ›Ûˆ ‚Ú·¯›ÔÓ·. ΔÒÚ·
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÎÔ›‰È fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. ∞fi ηÈÚÔ‡ ÂȘ ηÈÚfi Ó·
ÏÈ·›ÓÂÙ·È ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔȉÈÔ‡ Ì ÎÔÈÓfi
ÏÈ·ÓÙÈÎfi.
6. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÚÈÔ›ËÛË
∏ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ԉ›ÍÂˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ›ӷÈ
ÂÁÁ‡ËÛË Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¯ˆÚ›˜ ‚Ï¿‚˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÈfiÓÙÔ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.
ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ηϿ ÙË
Û˘Û΢‹.
¶ÚÔ˘fiıÂÛË ÁÈ· ‰È·Ú΋ ¿„ÔÁË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
ÛÌ›Ï˘ Û·˜ Â›Ó·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ï›·ÓÛË. ¡·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÂȉÈÎfi ÏÈ·ÓÙÈÎfi.
Seite 9
GR
9

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

41.390.08