Herunterladen Diese Seite drucken

Makita HM0810 Betriebsanleitung Seite 13

Meißihammer
Vorschau ausblenden

Werbung

11. Nie
odchodź
od
Obsługuj urządzenie wyłącznie, kiedy trzymasz
je w rękach.
12. Podczas pracy nie kieruj urządzenia w kierunku
znajdujących się w pobliżu osób. Końcówka
robocza może wylecieć i spowodować poważne
obrażenia.
13. Nie dotykaj końcówki roboczej ani znajdujących
się w
jej pobliżu części
zakończeniu pracy; mogą być one bardzo
gorące i poparzyć skórę.
14. Nie uruchamiaj urządzenia bez obciążenia bez
potrzeby.
15. Niektóre materiały zawierają substancje, które
mogą
być
trujące.
zapobiegające wdychaniu pyłu i ich kontaktowi
ze skórą. Postępuj zgodnie z zaleceniami
producenta materiału.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
OSTRZEŻENIE:
NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE lub niestosowanie się do
zasad
bezpieczeństwa
instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych
obrażeń.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instalowanie, wyjmowanie przecinaka lub innych
końcówek (utwardzone dłuto, itp.)
Ważne:
Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i
odłączone
od
zasilania
wyjmowaniem przecinaka.
Dla HM0810 (Rys. 1)
Obróć na bok urządzenie przytrzymujące. (Jeżeli nie jest
możliwe obrócenie urządzenia przytrzymującego przy
pomocy kciuków, uderz je młotkiem.) Włóż przecinak do
tulei urządzenia tak głęboko, jak jest to możliwe. Ustaw
urządzenie przytrzymujące w jego oryginalnej pozycji
aby umocować przecinak.
Aby wyjąć przecinak, wykonaj instrukcje instalacyjne w
odwrotnej kolejności.
Dla HM0810B (Rys. 2 i 3)
Naciśnij urządzenie przytrzymujące i przekręć je tak, aby
czerwone plamki na urządzeniu przytrzymującym i
głowicy zrównały się. Zwolnij urządzenie przytrzymujące.
(Rys. 2)
Włóż przecinak do głowicy tak głęboko jak to możliwe.
Naciśnij urządzenie przytrzymujące i przekręć je o pełne
180 stopni. Następnie zwolnij je, aby umocować
przecinak. (Rys. 3)
UWAGA:
Gdy instalowany jest przecinak z nasadką, zdejmij
nasadkę urządzenia. W przeciwnym wypadku przecinak
z nasadką nie może być zainstalowany.
Aby wyjąć przecinak, wykonaj instrukcje instalacyjne w
odwrotnej kolejności.
pracującego
urządzenia.
natychmiast po
Podejmij
środki
podanych
w
niniejszej
przed
instalowaniem
Rączka bocznan (uchwyt dodatkowy) (Rys. 4)
Rączka
boczna
umożliwiając łatwe trzymanie urządzenia w każdej
pozycji. Polużnij rączkę boczną poprzez przekręcenie jej
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
obróć w żądaną pozycję, a następnie umocuj ją
przekręcając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Funkcje włącznika (Rys. 5)
OSTRZEŻENIE:
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, zawsze
sprawdż, czy język włącznika działa poprawnie i czy
powraca do pozycji "OFF" (Wył.) po zwolnieniu.
Aby uruchomić urządzenie, po prostu naciśnij język.
Zwolnij język, aby zatrzymać urządzenie. Dla ciągłego
używania naciśnij język, a następnie naciśnij przycisk
blokady.
Aby
zablokowanej naciśnij język do końca, a następnie
zwolnij go.
Ścinanie / Łuszczenie / Rozbijanie
Trzymaj urządzenie mocno dwiema rękami. Włącz
urządzenie i dociśnij je lekko tak, aby nie skakało w
sposób niekontrolowany. Silne dociśnięcie urządzenia nie
zwiększa jego wydajności.
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE:
Zawsze upewnij się, ze urządzenie jest wyłączone i
odłączone
od
jakichkolwiek prac nad urządzeniem.
Wymiana szczoteczek węglowych (Rys. 6 i 7)
lub
Gdy szczoteczki węglowe muszą być wymienione,
urządzenie jest automatycznie wyłączane. Gdy to nastąpi,
wymień obie szczoteczki w tym samym czasie. Używaj
tylko identycznych szczoteczek węglowych.
Smarowanie (Rys. 8)
Urządzenie nie musi być smarowane co godzinę ani
codziennie, ponieważ posiada zintegrowany system
smarowania. Smaruj urządzenie przy każdej wymianie
szczoteczek węglowych.
Uruchom urządzenie na parę minut, aby je rozgrzać.
Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. Wyjmij osłonę
wahacza używając klucza z bolcami 35 Makita
(akcesoria dodatkowe). Połóż urządzenie na stole
końcem przecinaka zwróconym do góry. Umożliwi to
zebranie się smaru wewnątrz obudowy wahacza.
Wytrzyj stary smar i wymień go na nowy (30 g). Używaj
tylko oryginalnego smaru Makita (akcesoria dodatkowe).
Użycie większej ilości smaru od wymaganej ilości (około
30 g) może spowodować niepoprawne działanie młota
lub uszkodzenie urządzenia. Użyj wyłącznie wskazanej
ilości smaru. Zainstaluj osłonę wahacza i dokręć ją
kluczem z bolcami. Nie dokręcaj osłony wahacza za
mocno. Wykonana jest z żywicy i może pęknąć.
Aby
zapewniæ
produktu, naprawy i konserwacje lub ustawianie powinno
byæ wykonywane przez autoryzowany serwis Makita.
może
być
dowolnie
zatrzymać
urządzenie
zasilania
przed
wykonywaniem
bezpieczeñstwo
i
niezawodno¶æ
obracana,
z
pozycji
13

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Makita HM0810

Diese Anleitung auch für:

Hm0810b