Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 56 00 75 Bedienungsanleitung Seite 4

Konvektor mit 24 h timer

Werbung

Convectorkachel met
24 h Tijdschakelklok
Bestnr. 56 00 75
Bedoeld gebruik
De convectorkachel dient voor het verwarmen van de lucht in ruimten. De verwarmingsfunctie beschikt over drie
trappen van 750 W, 1250 W en 2000 W. Het apparaat mag uitsluitend op een netspanning van 230 V/AC, 50 Hz
worden aangesloten. Het kan vrij worden opgesteld of tegen de muur worden gemonteerd. Het apparaat voldoet aan
beschermingsklasse II.
Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en
keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot
beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken,
enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.
Eigenschappen
• Drie verwarmingstrappen (750 W/1250 W/2000 W)
• Oververhittingsbeveiliging
• Tijdschakelklok
Omvang levering
• Convectorkachel
• Wandbevestigingsmateriaal
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Schade die voortvloeit uit het niet naleven van dit handbook leidt tot het vervallen van de garantie! We
nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor daaruit voortvloeiende schade of eigendomsschade
of lichamelijke letsels bij ongepast gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies!
Belangrijke opmerkingen, die strikt gevolgd moeten worden, zijn gekenmerkt door een uitroepteken.
Dek de ventilatorkachel nooit af. Let tijdens het verwarmen op voldoende afstand tussen
objecten om de lichtcirculatie niet te hinderen. Er bestaat brandgevaar!
• Niet-toegelaten omschakeling en/of wijziging van het product is onaanvaardbaar omwille van veiligheids-
en goedkeuringsredenen (CE).
• Het apparaat mag aan geen enkele mechanische belasting blootgesteld worden.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren; deze kunnen voor kinderen gevaarlijk speelgoed opleveren.
• De ventilatorkachel is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden! Kinderen kunnen de gevaren,
die elektrische apparaten met zich meebrengen, niet juist inschatten. Laat daarom kinderen niet zonder
toezicht elektrische apparaten gebruiken.
• Pak het apparaat en de netsteker nooit met natte of vochtige handen aan. Het gevaar bestaat van een
levensgevaarlijke elektrische schok!
• Het apparaat mag uitsluitend in droge ruimten binnenshuis worden toegepast.
• Dompel het apparaat nooit in water.
• Open in geen geval de behuizing van het apparaat!
• Pak nooit met blote handen blanke leidingen (bijvoorbeeld verwarmingsdraden) beet.
• Bij zakelijk gebruik dienen de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van het verbond van zakelijke
bedrijfsverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht te worden genomen.
• Gebruik het apparaat nooit als er geen toezicht is.
• Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, een douche of een zwembad(je).
• Stel het apparaat niet recht onder een wandcontactdoos op.
• Trek altijd eerst de netsteker uit de wandcontactdoos voordat het apparaat wordt gereinigd.
• Gebruik het apparaat niet in combinatie met een afzonderlijke tijdschakelaar, een afzonderlijke
afstandsbediening of overeenkomstige hulpmiddelen die het apparaat automatisch inschakelen. In
dergelijke gevallen bestaat er brandgevaar als het apparaat is afgedekt of verkeerd is opgesteld.
• Gebruik onder ongunstige omgevingscondities is niet toegestaan. Ongunstige omgevingscondities zijn:
- water of hoge luchtvochtigheid
- tof en brandbare gassen, damp of oplosmiddelen
- in de buurt van open vlammen
• Als er vanuit gegaan moet worden dat gevaarloos gebruik niet meer mogelijk is, moet het apparaat buiten
werking gesteld en tegen onopzettelijk gebruik beveiligd worden. Er moet vanuit gegaan worden dat
gevaarloos gebruik niet meer mogelijk is als het apparaat
- zichtbare beschadigingen vertoont.
- het niet meer doet.
- langere tijd onder ongunstige omstandigheden opgeslagen is geweest.
- bij een transport zwaar te lijden heeft gehad.
• Leef de veiligheidsbepalingen van de beroepsorganisatie na voor Elektrische toestellen en installaties in
industriële en commerciële gebouwen.
• Indien bepaalde vragen nog steeds onbeantwword blijven in deze handleiding, contacteer dan onze
Technische Dienst, of een andere deskundige.
Installatie
All manuals and user guides at all-guides.com
Versie 02/10
Optie1
1. Bevestig de voetjes met de schroeven tegen de
onderkant van het apparaat.
2. Plaats het apparaat op een hittebestendige, vlakke
ondergrond. Let op een ongehinderde lucht in- en
uitstroom aan de boven- en onderkant.
Optie 2
1. Boor twee bevestigingsgaten met een tussenafstand
van de ophanging (aan de achterkant van het
apparaat) in de muur waaraan het apparaat moet
worden bevestigd.
2. Bevestig de ophanghaken met de uitsparing naar
boven met behulp van pluggen en schroeven.
3. Hang het apparaat met de sleufgaten daaraan op.
4. Schroef de overblijvende 2 hoekbeugels in de gaten
aan de onderkant van het apparaat vast, teken de
boorgaten tegen de muur af, boor deze vervolgens
en bevestig het hele apparaat veilig tegen de muur.
1. Kies een bevestigingsplaats die vrije luchtcirculatie mogelijk maakt en waar zich geen
brandbare objecten bevinden.
2. Zorg er voor dat tijdens het boren geen kabels of buizen worden beschadigd.
Bediening
1. Sluit het apparaat op een volgens de voorschriften geïnstalleerde
wandcontactdoos van 230 V/AC, 50 Hz aan.
2. Doorsnede en afzekeren van de leidingen waarop het apparaat
wordt aangesloten, dienen qua aansluitvermogen toereikend te
zijn.
3. Schakel het apparaat in met de wipschakelaar (1 & 2). Het
controlelampje op de schakelaar licht op wanneer het apparaat
in bedrijf is.
- Geen schakelaar geactiveerd Verwarming uitgeschakeld
- (2) Schakelaar 750 W, Verwarmen met 750 W
- (1) Schakelaar 1250 W, Verwarmen met 1250 W
- (1 & 2) Beide schakelaars geactiveerd, Verwarmen met 2000
W
4. Regel de gewenste omgevingtemperatuur met behulp van de
thermostaat (3). Het apparaat schakelt bij het bereiken van de
ingestelde temperatuur uit en schakelt weer in als de temperatuur
daalt.
5. Trek na gebruik de steker uit de wandcontactdoos.
Een lichte verbrandingslucht na het inschakelen dient na korte tijd vanzelf te verdwijnen, wanneer
alle zich nog op de verwarmingsdraden bevindende stofdeeltjes zijn verbrand.
Tijdschakelklok
5
4
6
8
Opheffen van storingen
Storing
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt niet.
Netaansluiting onderbroken /
thermostaat te hoog ingesteld/
de oververhittingsbeveiliging
heeft het apparaat uitgeschakeld/
Tijdschakelklok heeft het
apparaat uitgeschakeld
De LED's lichten niet op.
Verwarming niet ingeschakeld /
verwarmingselement defect
Onderhoud en reiniging
Trek voor het reinigen de netsteker uit de wandcontactdoos! Wacht indien nodig tot het apparaat weer tot de
normale temperatuur is afgekoeld. De bovenkant en bodem luchtroosters kunnen het best met een zachte
kwast worden gereinigd. Maak hiervan binnen echter geen gebruik en adem geen stof in. De rest van de
behuizing kan indien noodzakelijk met een zachte, droge doek worden afgestoft. Bij sterke vervuiling kan een
licht bevochtigde doek uitkomst bieden. Gebruik echter geen schuurmiddel of oplosmiddelen!
Nadat het apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt, dient het stof van de verwarmingsdraden in het
inwendige zoveel mogelijk te worden verwijderd, zodat slechts het laatste restje verbrandt bij het opnieuw
inschakelen van het apparaat.
Afvalverwijdering
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Technische gegevens
Voedingsspanning:
Vermogen
Afmetingen (L x B x H)
Gewicht
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie,
microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke
toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2012 bei Conrad Electronic Benelux B.V.
1 Wipschakelaar 1
2 Wipschakelaar 2
3 Thermostaat
1. Stel de tijdschakelklok in op de actuele tijd. Verdraai
daartoe het buitenste schakelrad (7) met de wijzers
van de klok mee, totdat de uurtijd als cijferindicatie
(24 uur schema) tegenover het radiale pijlsymbool
(8) staat. De onderverdeling van de schaal biedt een
instelnauwkeurigheid van 15 minuten.
2. Schuif de rode schuifschakelaar (5) op het
uursymbool. De tijdschakelklok is nu geactiveerd.
3. Stel de in- en uitschakeltijden in door de
schakelnokjes (4) naar buiten te schuiven. Elk nokje
komt overeen met een tijdsduur van 15 minuten
(zie de schaalverdeling). Worden alle nokjes
uitgeschoven, dan is bijvoorbeeld een straalkachel
7
24 uur lang ingeschakeld.
4. Stand I van de rode schuifschakelaar (5) schakelt de
verwarmingsfunctie continu in, zodat er handmatig
kan worden geschakeld (tuimelschakelaar 1 & 2). De
urenwijzer (6) loopt door, maar heeft geen invloed op
deze functie.
5. In stand 0 van de rode schuifschakelaar (5) zijn alle
verwarmingsfuncties uitgeschakeld, maar de klok
loopt door.
6. Om de tijdschakelklok uit te schakelen, dient
de netsteker uit de wandcontactdoos te worden
getrokken.
Voorstel voor opheffen van de
storing
Controleer de netsteker /
thermostaat instellen / wachten
tot het apparaat is afgekoeld /
Controleer de tijdsinstelling
Verwarmingstrap inschakelen
/ reparatie door een vakman/
onderhoudsdienst
230 V/AC, 50 Hz
Optie 1
750 W
Optie 2
1250 W
Optie 3
2000 W
580 mm x 198 mm x 342 mm
2900 g
V5_0412_02-HL

Werbung

loading