Przed Montażem - Bestway STEEL PRO Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Контрольный список предварительных
RU
требований для установки
• Бассейн следует устанавливать на полностью ровной
горизонтальной поверхности. Не устанавливайте бассейн,
если поверхность участка имеет скос или наклон.
• Выбранный участок должен равномерно выдерживать вес
бассейна с водой в течение всего времени его установки;
кроме того, участок должен быть ровным и освобожден от
всех посторонних предметов и мусора, включая камни и
ветки.
• Бассейн должен располагаться вдали от любых
предметов, которыми могут воспользоваться дети, чтобы
забраться в него.
• Устанавливайте бассейн рядом с подходящей системой
слива, чтобы, при необходимости, устранить переливание
или опорожнить бассейн. Мы рекомендуем выбрать место
для установки как минимум в 6 метрах от вашего дома.
Неправильные условия установки бассейна
• На неровной поверхности бассейн может перевернуться,
что приведет к серьезным травмам и (или) повреждению
личного имущества, аннулирует гарантию и сделает
невозможным обращение в сервисную службу.
• Не формируйте ровную поверхность с помощью песка; при
необходимости сройте землю.
• Непосредственно под воздушными линиями
электропередач или деревьями. Убедитесь в том, что на
выбранном участке нет подземных коммуникаций, линий
или кабелей.
• Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках,
настилах, платформах, гравии или асфальте. Выбранный
участок должен быть достаточно твердым, чтобы
выдержать давление воды; грязь, песок, мягкая/рыхлая
почва или смола не подходят.
• Трава и другая растительность под бассейном погибнет и
может привести к возникновению неприятных запахов и
слизи, поэтому рекомендуем удалить с выбранного для
установки участка всю траву.
• Избегайте участков, на которых агрессивные виды
растений и сорняков могут прорасти через чашу бассейна.
Подготовка к установке:
Компания Bestway не несет ответственности за причиненные
бассейну повреждения вследствие неправильного
обращения или несоблюдения настоящих инструкций.
1. Разложите все составные части и проверьте соответствие
их количества по списку компонентов. Для получения
помощи или просмотра часто задаваемых вопросов
посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте
www.bestwaycorp.com.
2. Разложите бассейн и убедитесь, что он лежит нужной
стороной вверх. Оставьте бассейн на 1 час или более под
прямым солнечным светом, чтобы бассейн стал более
эластичным при установке.
3. Установите бассейн рядом с подходящей системой слива,
чтобы, при необходимости, устранить переливание, и
убедитесь в том, что впускное отверстие A и выпускное
отверстие B бассейна расположены правильно, что
позволит подсоединить фильтрующий насос к источнику
питания.
ПРИМЕЧАНИЯ.
• Не используйте удлинители для подключения насоса к
источнику питания.
• Не волочите бассейн по земле, это может привести к его
повреждению.
• Обратитесь в городской совет за информацией о
постановлениях, касающихся огораживания, барьеров,
освещения, и нормах техники безопасности и
неукоснительно их соблюдайте.
• Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в
руководстве пользователя насоса.
Лестница должна соответствовать размеру бассейна;
пользуйтесь ею только для того, чтобы войти и выйти из
бассейна. Запрещено превышать полезную нагрузку
лестницы. Регулярно проверяйте, правильно ли собрана
лестница.
Lista kontrolna przed montażem
PL
• Basen musi być ustawiony na całkowicie płaskiej i
równej powierzchni. Nie montować basenu, jeśli
powierzchnia jest pochylona lub nachylona.
• Wybrane miejsce musi zapewniać jednolite
podtrzymywanie masy przez cały czas napełnienia
basenu wodą, ponadto miejsce musi być płaskie,
oczyszczone ze wszystkich przedmiotów i pozostałości,
w tym kamieni i patyków.
• Basen musi znajdować się z dala od przedmiotów, które
dzieci mogłyby wykorzystać do wspinania się do
basenu.
• Ustawić basen blisko odpowiedniego systemu
odprowadzającego wodę z basenu. Zalecamy wybór
miejsca oddalonego co najmniej 6 metrów od domu.
Nieprawidłowe warunki ustawienia
basenu:
• Na nierównym podłożu basen może się zapaść,
prowadząc do poważnych obrażeń ciała i/lub szkód
materialnych. Takie zdarzenie unieważnia gwarancję i
wszelkie roszczenia serwisowe.
• Nie należy używać piasku do wyrównania powierzchni,
w razie potrzeby należy przygotować wykop.
• Bezpośrednio pod napowietrznymi przewodami
elektrycznymi lub drzewami. Upewnić się, że w danym
miejscu nie ma pod ziemią, żadnych rur z mediami,
przewodów ani kabli.
• Nie rozkładać basenu na podjazdach, pomostach,
podestach, żwirze ani asfalcie. Wybrane miejsce
powinno być na tyle trwałe, aby znieść nacisk wody.
Błoto, piasek, miękka / sypka ziemia lub podłoże
smoliste nie są odpowiednie.
• Trawa i inne rośliny znajdujące się pod basenem
obumierają i mogą powodować nieprzyjemne zapachy
oraz powstanie śluzu, dlatego zalecamy usunięcie trawy
z miejsca ustawienia basenu.
• Unikaj obszarów podatnych na agresywne gatunki roślin
i chwastów, które mogą rosnąć przez poszycie basenu.
Przed montażem:
Bestway nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w basenie z powodu nieprawidłowej obsługi lub
nieprzestrzegania instrukcji.
1. Rozłóż wszystkie części i sprawdź, czy masz
prawidłowe ilości wymienione na liście komponentów.
Aby uzyskać pomoc lub często zadawane pytania,
odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie
internetowej www.bestwaycorp.com.
2. Rozłożyć basen i upewnić się, że jest on skierowany
prawidłową stroną do góry, pozostawić go na słońcu
przez 1 godzinę lub dłużej, tak aby basen był bardziej
elastyczny podczas ustawiania.
3. Umieść basen w pobliżu odpowiedniego systemu
odprowadzenia wody w celu odprowadzenia jej
nadmiaru i upewnij się, że wlew A i odpływ basenu B
znajdują się w prawidłowym miejscu, pozwalającym na
podłączenie pompy filtrującej do źródła zasilania.
NOTES:
• Do zasilania pompy nie używać przedłużaczy.
• Nie przeciągać basenu po ziemi, może to spowodować
jego uszkodzenie.
• Sprawdź w lokalnym urzędzie miasta wszelkie
rozporządzenia dotyczące ogrodzeń, barier, wymagań
oświetleniowych i bezpieczeństwa oraz upewnij się, że
przestrzegasz wszystkich regulacji.
• W przypadku montażu pompy filtrującej, dla uzyskania
wskazówek prosimy o zapoznanie się z jej instrukcją
obsługi.
Drabina musi być dopasowana do wielkości basenu i
powinna być używana tylko do wchodzenia i
wychodzenia z basenu. Zabrania się przekraczania
dopuszczalnego obciążenia użytkowego drabiny.
Regularnie sprawdzać, czy drabina jest prawidłowo
zmontowana.
15

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Inhaltsverzeichnis