Herunterladen Diese Seite drucken

HANSGROHE Finoris 230 76060 Serie Gebrauchs- Und Montageanweisung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Finoris 230 76060 Serie:

Werbung

DE
FR
EN
IT
ES
NL
DK
PT
PL
CS
SK
ZH 用户手册 组装说明
RU
FI
SV
LT
HR
TR
RO
EL
SL
ET
LV
SR
NO
BG
SQ
‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬
AR
HU
JP 取扱説明書 施工説明書
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
Finoris 230

Werbung

loading

Verwandte Anleitungen für HANSGROHE Finoris 230 76060 Serie

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE Finoris 230 76060 Serie

 • Seite 1 ZH 用户手册 组装说明 Finoris 230 ‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬ JP 取扱説明書 施工説明書...
 • Seite 2 Deutsch Symbolerklärung Sicherheitshinweise Justierung Maße Durchflussdiagramm Montagehinweise  ®  ® Serviceteile Reinigung Bedienung Technische Daten Störung Ursache Abhilfe Montage...
 • Seite 3 Français Description du symbole Consignes de sécurité Etalonnage Dimensions Instructions pour le montage Diagramme du débit  ®  ® Pièces détachées Nettoyage Instructions de service Informations techniques Dysfonctionnement Origine Solution Montage...
 • Seite 4 English Adjustment Safety Notes Dimensions Flow diagram  ® Installation Instructions  ® Spare parts Cleaning Operation Technical Data Symbol description Fault Cause Remedy Assembly...
 • Seite 5 Italiano Descrizione simbolo Indicazioni sulla sicurezza Taratura Ingombri Istruzioni per il montaggio Diagramma flusso  ®  ® Parti di ricambio Pulitura Procedura Dati tecnici Problema Possibile causa Rimedio Montaggio...
 • Seite 6 Español Ajuste Indicaciones de seguridad Dimensiones Diagrama de circulación Indicaciones para el montaje  ®  ® Repuestos Limpiar Manejo Datos técnicos Descripción de símbolos Problema Causa Solución Montaje...
 • Seite 7 Nederlands Instellen Veiligheidsinstructies Maten Doorstroomdiagram  ®  ® Montage-instructies Service onderdelen Reinigen Bediening Technische gegevens Symboolbeschrijving Storing Oorzaak Oplossing Montage...
 • Seite 8 Dansk Forindstilling Sikkerhedsanvisninger Målene Gennemstrømningsdiagram Monteringsanvisninger  ®  ® Reservedele Rengøring Brugsanvisning Tekniske data Symbolbeskrivelse Fejl Årsag Hjælp Montering...
 • Seite 9 Português Descrição do símbolo Avisos de segurança Afinação Medidas Avisos de montagem Fluxograma  ®  ® Peças de substituição Limpeza Funcionamento Dados Técnicos Falha Causa Solução Montagem...
 • Seite 10 Polski Opis symbolu Wskazówki bezpieczeństwa Ustawianie Wskazówki montażowe Wymiary Schemat przepływu  ®  ® Części serwisowe Czyszczenie Obsługa Dane techniczne Usterka Przyczyna Pomoc Montaż...
 • Seite 11 Česky Nastavení Bezpečnostní pokyny Rozmìry Diagram průtoku  ® Pokyny k montáži  ® Servisní díly Čištění Ovládání Technické údaje Popis symbolů Porucha Příčina Odstranění Montáž...
 • Seite 12 Slovensky Nastavenie Bezpečnostné pokyny Rozmery Diagram prietoku  ® Pokyny pre montáž  ® Servisné diely Čistenie Obsluha Technické údaje Popis symbolov Porucha Príčina Pomoc Montáž...
 • Seite 13 中文 流量示意图 参见第页 安全技巧  装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 ® 带有  ® 无 套。 本产品只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。 备用零件 参见第页 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 颜色代码 安装提示 镀铬 安装前必须检查产品是否受到运输损害。 安装 后将不认可运输损害或表面损伤。 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗 清洗 参见第页 和检查。 请遵守当地国家现行的安装规定。 操作 参见第页 只能按规定使用溢流阀。禁止将半露柱及其他 部件固定到溢流阀上。 汉斯格雅建议,清晨或在水流长时间停滞后,前 半升水不作饮用水使用。 出水阀只允许用在带溢流孔的盥洗池中。 技术参数 工作压强: 最大 推荐工作压强: 测试压强: 热水温度: 最大 热力消毒...
 • Seite 14 Русский Указания по технике безопасности Описание символов Подгонка Указания по монтажу Размеры Схема потока  ®  ® Κомплеκт Очистка Эксплуатация Технические данные Неисправность Причина Устранение неисправности Монтаж...
 • Seite 15 Suomi Säätö Turvallisuusohjeet Mitat Virtausdiagrammi  ® Asennusohjeet  ® Varaosat Puhdistus Käyttö Tekniset tiedot Merkin kuvaus Häiriö Toimenpide Asennus...
 • Seite 16 Svenska Justering Säkerhetsanvisningar Måtten Flödesschema  ® Monteringsanvisningar  ® Reservdelar Rengöring Hantering Tekniska data Symbolförklaring Störning Orsak Åtgärd Montering...
 • Seite 17 Lietuviškai Reguliavimas Saugumo technikos nurodymai Išmatavimai Pralaidumo diagrama Montavimo instrukcija  ®  ® Atsarginės dalys Valymas Eksploatacija Techniniai duomenys Simbolio aprašymas Gedimas Priežastis Priemonė Montavimas...
 • Seite 18 Hrvatski Regulacija Sigurnosne upute Mjere Dijagram protoka Upute za montažu  ®  ® Rezervni djelovi Čišćenje Upotreba Tehnički podatci Opis simbola Greška Uzrok Otklanjanje Sastavljanje...
 • Seite 19 Türkçe Ayarlama Güvenlik uyarıları Ölçüleri Akış diyagramı  ®  ® Montaj açıklamaları Yedek Parçalar Temizleme Kullanımı Teknik bilgiler Simge açıklaması arıza sebep yardım Montajı...
 • Seite 20 Română Reglare Instrucţiuni de siguranţă Dimensiuni Diagrama de debit  ® Instrucţiuni de montare  ® Piese de schimb Curăţare Utilizare Date tehnice Descrierea simbolurilor Deranjament Cauza Măsuri de remediere Montare...
 • Seite 21 Ελληνικά Περιγραφή συμβόλων Υποδείξεις ασφαλείας Ρύθμιση Διαστάσεις Οδηγίες συναρμολόγησης Διάγραμμα ροής  ®  ® Ανταλλακτικά Καθαρισμός Χειρισμός Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βλάβη Αιτία Διόρθωση Συναρμολόγηση...
 • Seite 22 Slovenski Justiranje Varnostna opozorila Mere Diagram pretoka  ® Navodila za montažo  ® Rezervni deli Čiščenje Upravljanje Tehnični podatki Opis simbola Napaka Vzrok Pomoč Montaža...
 • Seite 23 Estonia Reguleerimine Ohutusjuhised Mõõtude Läbivooludiagramm  ®  ® Paigaldamisjuhised Varuosad Puhastamine Kasutamine Tehnilised andmed Sümbolite kirjeldus Rike Põhjus Lahendus Paigaldamine...
 • Seite 24 Latvian Ieregulēšana Drošības norādes Izmērus Caurplūdes diagramma Norādījumi montāžai  ®  ® Rezerves daļas Tīrīšana Lietošana Tehniskie dati Simbolu nozīme Traucējums Iemesls Bojājumu novēršana Montāža...
 • Seite 25 Srpski Podešavanje Sigurnosne napomene Mere Dijagram protoka  ® Instrukcije za montažu  ® Rezervni delovi Čišćenje Rukovanje Tehnički podaci Opis simbola Smetnja Uzrok Pomoć Montaža...
 • Seite 26 Norsk Justering Sikkerhetshenvisninger Mål Gjennomstrømningsdiagram Montagehenvisninger  ®  ® Servicedeler Rengjøring Betjening Tekniske data Symbolbeskrivelse Feil Årsak Feilrettelse Montasje...
 • Seite 27 БЪЛГАРСКИ Юстиране Указания за безопасност Размери Диаграма на потока Указания за монтаж  ®  ® Сервизни части Почистване Обслужване Технически данни Описание на символите Неизправност Причина Помощ Монтаж...
 • Seite 28 Shqip Përshkrimi i simbolit Udhëzime sigurie Justimi Përmasat Udhëzime për montimin Diagrami i qarkullimit  ®  ® Pjesët e servisit Pastrimi Përdorimi Të dhëna teknike Demtim Shkaku Ndihme Montimi...
 • Seite 29 ‫عربي‬ ‫الضبط راجع صفحة‬ ‫تنبيهات األمان‬ ‫ضبط تحديد المياه الدافئة ال ينصح باستخدام مح د ّ د المياه‬ ‫يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث‬ ‫الدافئة مع سخان المياه الوقتي‬ ‫أخطار اإلنحشار أو الجروح‬ ‫ال يجب استخدام المنتج إال في أغراض االستحمام‬ ‫أبعاد...
 • Seite 30 Magyar Biztonsági utasítások Tisztítás Használat Szerelési utasítások Műszaki adatok Szimbólumok leírása Beállítás Méretet Átfolyási diagramm  ®  ® Tartozékok...
 • Seite 31 Magyar Hiba Megoldás Szerelés...
 • Seite 32 日本語 調整 次のページを参照 安全上の注意 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、 お湯の流量制限の設定方法。 瞬間湯沸かし器をご 手袋をはめてください。 利用の際はお湯の流量制限はしないでください。 寸法 次のページを参照 この製品は、 体や手を洗う等の製品本来の目的 以外には使用しないでください。 流量曲線図 次のページを参照 給水 ・ 湯の圧力差は 以内としてくださ い。 エコスマート 機能付き  ® 施工上の注意 機能なし  ® 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確 スペアパーツ 次のページを参照 認してください。 施工後のキズ等のお申し出は お断りさせて頂いています。 仕上げ色 配管と水栓は、 関連法規に従って施工、 洗浄、 お よび試験を行ってください。...
 • Seite 33 Finoris 230 17 8 Ø 4 9 Ø 3 2 Ø G 3 / 8 G1 1/4B Finoris 230 0,60 EcoSmart ® 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 EcoSmart ® 0,10 0,05 0,00 Q = l/min 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = l/sec...
 • Seite 34 SW 8 mm SW 19 mm > 2 min...
 • Seite 35 0,3 MPa 60 °C 10 °C 0,3 МПа 0,3 ‫لﺎﻜﺴﺑﺎﺠﻴﻣ‬ SW 2,5 mm 50°C 43°C 55°C 38°C 60°C 36°C SW 2,5 mm (5 Nm)
 • Seite 36 Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact Cleaning recommendation / Warranty / Contact Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact www.hansgrohe.com/ Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt cleaning-recommendation Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt Doporučení k čistění / Záruka / Kontakt Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt 清洁指南 / 担保 / 接触 Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus www.hansgrohe.com/ Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto cleaning-recommendation Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt Temizleme önerisi / Garanti / Temas Recomandări pentru curăţare / Garanţie / Contact Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt www.hansgrohe.com/ Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt cleaning-recommendation Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉 ‫اتصال‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬...
 • Seite 38 Finoris 230 EcoSmart ®...
 • Seite 39 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる 热 冷 ‫ ساخن‬温かい ‫ بارد‬冷たい...
 • Seite 40 Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...