Herunterladen Diese Seite drucken

HANSGROHE Finoris 230 76060 Serie Gebrauchs- Und Montageanweisung

Vorschau ausblenden

Werbung

DE
FR
EN
IT
ES
NL
DK
PT
PL
CS
SK
ZH 用户手册 组装说明
RU
FI
SV
LT
HR
TR
RO
EL
SL
ET
LV
SR
NO
BG
SQ
‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬
AR
HU
JP 取扱説明書 施工説明書
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
Finoris 230

Werbung

loading

  Andere Handbücher für HANSGROHE Finoris 230 76060 Serie

  Verwandte Anleitungen für HANSGROHE Finoris 230 76060 Serie

  Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE Finoris 230 76060 Serie

 • Seite 1 ZH 用户手册 组装说明 Finoris 230 ‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬ JP 取扱説明書 施工説明書...
 • Seite 2 Deutsch Symbolerklärung Sicherheitshinweise Justierung Maße Durchflussdiagramm Montagehinweise  ®  ® Serviceteile Reinigung Bedienung Technische Daten Störung Ursache Abhilfe Montage...
 • Seite 3 Français Description du symbole Consignes de sécurité Etalonnage Dimensions Instructions pour le montage Diagramme du débit  ®  ® Pièces détachées Nettoyage Instructions de service Informations techniques Dysfonctionnement Origine Solution Montage...
 • Seite 4 English Adjustment Safety Notes Dimensions Flow diagram  ® Installation Instructions  ® Spare parts Cleaning Operation Technical Data Symbol description Fault Cause Remedy Assembly...
 • Seite 5 Italiano Descrizione simbolo Indicazioni sulla sicurezza Taratura Ingombri Istruzioni per il montaggio Diagramma flusso  ®  ® Parti di ricambio Pulitura Procedura Dati tecnici Problema Possibile causa Rimedio Montaggio...
 • Seite 6 Español Ajuste Indicaciones de seguridad Dimensiones Diagrama de circulación Indicaciones para el montaje  ®  ® Repuestos Limpiar Manejo Datos técnicos Descripción de símbolos Problema Causa Solución Montaje...
 • Seite 7 Nederlands Instellen Veiligheidsinstructies Maten Doorstroomdiagram  ®  ® Montage-instructies Service onderdelen Reinigen Bediening Technische gegevens Symboolbeschrijving Storing Oorzaak Oplossing Montage...
 • Seite 8 Dansk Forindstilling Sikkerhedsanvisninger Målene Gennemstrømningsdiagram Monteringsanvisninger  ®  ® Reservedele Rengøring Brugsanvisning Tekniske data Symbolbeskrivelse Fejl Årsag Hjælp Montering...
 • Seite 9 Português Descrição do símbolo Avisos de segurança Afinação Medidas Avisos de montagem Fluxograma  ®  ® Peças de substituição Limpeza Funcionamento Dados Técnicos Falha Causa Solução Montagem...
 • Seite 10 Polski Opis symbolu Wskazówki bezpieczeństwa Ustawianie Wskazówki montażowe Wymiary Schemat przepływu  ®  ® Części serwisowe Czyszczenie Obsługa Dane techniczne Usterka Przyczyna Pomoc Montaż...
 • Seite 11 Česky Nastavení Bezpečnostní pokyny Rozmìry Diagram průtoku  ® Pokyny k montáži  ® Servisní díly Čištění Ovládání Technické údaje Popis symbolů Porucha Příčina Odstranění Montáž...
 • Seite 12 Slovensky Nastavenie Bezpečnostné pokyny Rozmery Diagram prietoku  ® Pokyny pre montáž  ® Servisné diely Čistenie Obsluha Technické údaje Popis symbolov Porucha Príčina Pomoc Montáž...
 • Seite 13 中文 流量示意图 参见第页 安全技巧  装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 ® 带有  ® 无 套。 本产品只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。 备用零件 参见第页 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 颜色代码 安装提示 镀铬 安装前必须检查产品是否受到运输损害。 安装 后将不认可运输损害或表面损伤。 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗 清洗 参见第页 和检查。 请遵守当地国家现行的安装规定。 操作 参见第页 只能按规定使用溢流阀。禁止将半露柱及其他 部件固定到溢流阀上。 汉斯格雅建议,清晨或在水流长时间停滞后,前 半升水不作饮用水使用。 出水阀只允许用在带溢流孔的盥洗池中。 技术参数 工作压强: 最大 推荐工作压强: 测试压强: 热水温度: 最大 热力消毒...
 • Seite 14 Русский Указания по технике безопасности Описание символов Подгонка Указания по монтажу Размеры Схема потока  ®  ® Κомплеκт Очистка Эксплуатация Технические данные Неисправность Причина Устранение неисправности Монтаж...
 • Seite 15 Suomi Säätö Turvallisuusohjeet Mitat Virtausdiagrammi  ® Asennusohjeet  ® Varaosat Puhdistus Käyttö Tekniset tiedot Merkin kuvaus Häiriö Toimenpide Asennus...
 • Seite 16 Svenska Justering Säkerhetsanvisningar Måtten Flödesschema  ® Monteringsanvisningar  ® Reservdelar Rengöring Hantering Tekniska data Symbolförklaring Störning Orsak Åtgärd Montering...
 • Seite 17 Lietuviškai Reguliavimas Saugumo technikos nurodymai Išmatavimai Pralaidumo diagrama Montavimo instrukcija  ®  ® Atsarginės dalys Valymas Eksploatacija Techniniai duomenys Simbolio aprašymas Gedimas Priežastis Priemonė Montavimas...
 • Seite 18 Hrvatski Regulacija Sigurnosne upute Mjere Dijagram protoka Upute za montažu  ®  ® Rezervni djelovi Čišćenje Upotreba Tehnički podatci Opis simbola Greška Uzrok Otklanjanje Sastavljanje...
 • Seite 19 Türkçe Ayarlama Güvenlik uyarıları Ölçüleri Akış diyagramı  ®  ® Montaj açıklamaları Yedek Parçalar Temizleme Kullanımı Teknik bilgiler Simge açıklaması arıza sebep yardım Montajı...
 • Seite 20 Română Reglare Instrucţiuni de siguranţă Dimensiuni Diagrama de debit  ® Instrucţiuni de montare  ® Piese de schimb Curăţare Utilizare Date tehnice Descrierea simbolurilor Deranjament Cauza Măsuri de remediere Montare...
 • Seite 21 Ελληνικά Περιγραφή συμβόλων Υποδείξεις ασφαλείας Ρύθμιση Διαστάσεις Οδηγίες συναρμολόγησης Διάγραμμα ροής  ®  ® Ανταλλακτικά Καθαρισμός Χειρισμός Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βλάβη Αιτία Διόρθωση Συναρμολόγηση...
 • Seite 22 Slovenski Justiranje Varnostna opozorila Mere Diagram pretoka  ® Navodila za montažo  ® Rezervni deli Čiščenje Upravljanje Tehnični podatki Opis simbola Napaka Vzrok Pomoč Montaža...
 • Seite 23 Estonia Reguleerimine Ohutusjuhised Mõõtude Läbivooludiagramm  ®  ® Paigaldamisjuhised Varuosad Puhastamine Kasutamine Tehnilised andmed Sümbolite kirjeldus Rike Põhjus Lahendus Paigaldamine...
 • Seite 24 Latvian Ieregulēšana Drošības norādes Izmērus Caurplūdes diagramma Norādījumi montāžai  ®  ® Rezerves daļas Tīrīšana Lietošana Tehniskie dati Simbolu nozīme Traucējums Iemesls Bojājumu novēršana Montāža...
 • Seite 25 Srpski Podešavanje Sigurnosne napomene Mere Dijagram protoka  ® Instrukcije za montažu  ® Rezervni delovi Čišćenje Rukovanje Tehnički podaci Opis simbola Smetnja Uzrok Pomoć Montaža...
 • Seite 26 Norsk Justering Sikkerhetshenvisninger Mål Gjennomstrømningsdiagram Montagehenvisninger  ®  ® Servicedeler Rengjøring Betjening Tekniske data Symbolbeskrivelse Feil Årsak Feilrettelse Montasje...
 • Seite 27 БЪЛГАРСКИ Юстиране Указания за безопасност Размери Диаграма на потока Указания за монтаж  ®  ® Сервизни части Почистване Обслужване Технически данни Описание на символите Неизправност Причина Помощ Монтаж...
 • Seite 28 Shqip Përshkrimi i simbolit Udhëzime sigurie Justimi Përmasat Udhëzime për montimin Diagrami i qarkullimit  ®  ® Pjesët e servisit Pastrimi Përdorimi Të dhëna teknike Demtim Shkaku Ndihme Montimi...
 • Seite 29 ‫عربي‬ ‫الضبط راجع صفحة‬ ‫تنبيهات األمان‬ ‫ضبط تحديد المياه الدافئة ال ينصح باستخدام مح د ّ د المياه‬ ‫يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث‬ ‫الدافئة مع سخان المياه الوقتي‬ ‫أخطار اإلنحشار أو الجروح‬ ‫ال يجب استخدام المنتج إال في أغراض االستحمام‬ ‫أبعاد...
 • Seite 30 Magyar Biztonsági utasítások Tisztítás Használat Szerelési utasítások Műszaki adatok Szimbólumok leírása Beállítás Méretet Átfolyási diagramm  ®  ® Tartozékok...
 • Seite 31 Magyar Hiba Megoldás Szerelés...
 • Seite 32 日本語 調整 次のページを参照 安全上の注意 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、 お湯の流量制限の設定方法。 瞬間湯沸かし器をご 手袋をはめてください。 利用の際はお湯の流量制限はしないでください。 寸法 次のページを参照 この製品は、 体や手を洗う等の製品本来の目的 以外には使用しないでください。 流量曲線図 次のページを参照 給水 ・ 湯の圧力差は 以内としてくださ い。 エコスマート 機能付き  ® 施工上の注意 機能なし  ® 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確 スペアパーツ 次のページを参照 認してください。 施工後のキズ等のお申し出は お断りさせて頂いています。 仕上げ色 配管と水栓は、 関連法規に従って施工、 洗浄、 お よび試験を行ってください。...
 • Seite 33 Finoris 230 17 8 Ø 4 9 Ø 3 2 Ø G 3 / 8 G1 1/4B Finoris 230 0,60 EcoSmart ® 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 EcoSmart ® 0,10 0,05 0,00 Q = l/min 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = l/sec...
 • Seite 34 SW 8 mm SW 19 mm > 2 min...
 • Seite 35 0,3 MPa 60 °C 10 °C 0,3 МПа 0,3 ‫لﺎﻜﺴﺑﺎﺠﻴﻣ‬ SW 2,5 mm 50°C 43°C 55°C 38°C 60°C 36°C SW 2,5 mm (5 Nm)
 • Seite 36 Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact Cleaning recommendation / Warranty / Contact Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact www.hansgrohe.com/ Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt cleaning-recommendation Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt Doporučení k čistění / Záruka / Kontakt Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt 清洁指南 / 担保 / 接触 Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus www.hansgrohe.com/ Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto cleaning-recommendation Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt Temizleme önerisi / Garanti / Temas Recomandări pentru curăţare / Garanţie / Contact Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt www.hansgrohe.com/ Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt cleaning-recommendation Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉 ‫اتصال‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬...
 • Seite 38 Finoris 230 EcoSmart ®...
 • Seite 39 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる 热 冷 ‫ ساخن‬温かい ‫ بارد‬冷たい...
 • Seite 40 Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Diese Anleitung auch für:

Finoris 230 2jet76063 serie76065 serie