Parkside PGD 1 A1 Bedienungsanleitung

Gartendusche
Vorschau ausblenden

Werbung

GARDEN SHOWER PGD 1 A1
PRYSZNIC OGRODOWY
Instrukcja obsługi
DĀRZA DUŠA
Lietošanas pamācība
IAN 360169_2007
AIADUŠŠ
Kasutusjuhend
GARTENDUSCHE
Bedienungsanleitung

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PGD 1 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PGD 1 A1

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGD 1 A1

 • Seite 1 GARDEN SHOWER PGD 1 A1 PRYSZNIC OGRODOWY AIADUŠŠ Instrukcja obsługi Kasutusjuhend DĀRZA DUŠA GARTENDUSCHE Lietošanas pamācība Bedienungsanleitung IAN 360169_2007...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pöörake enne lugemist joonistega lehekülg lahti ja tutvuge seejärel sead- me kõikide funktsioonidega. Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Serwis ......10 Importer ..... . . 10 │ PGD 1 A1    1...
 • Seite 5: Wstęp

  PRYSZNIC OGRODOWY PGD 1 A1 Wstęp Serdeczne gratulacje! Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Przed pierwszym uruchomieniem prosimy o zapo- znanie się z produktem. W tym celu należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań.
 • Seite 6: Zakres Dostawy

  Przestrzegaj następujących wskazówek bezpie- czeństwa, by uniknąć obrażeń ciała oraz szkód materialnych! ■ Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektryczne! ■ Nie kieruj strumienia wody na osoby lub zwierzęta! ■ Zakaz poboru wody pitnej! │ PGD 1 A1    3 ■...
 • Seite 7 Upewnij się, że wszystkie połączenia są dobrze osadzone. ■ Nigdy nie używaj produktu bez nadzoru. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i szkód materialnych. ■ Po użyciu produktu należy zawsze zamknąć punkt poboru wody (kran)! │ ■ 4    PGD 1 A1...
 • Seite 8: Montaż, Podłączenie I Zastosowanie

  Obróć regulator przepływu wody w prawo wzgl. w kierunku zwężonego końca symbolu , aż do oporu, aby zamknąć przepływ wody (patrz rys. C). ♦ Podłącz odpowiedni wąż ogrodowy do przyłącza węża 13 mm (½“) w produkcie (patrz rys. D). │ PGD 1 A1    5 ■...
 • Seite 9: Demontaż

  Odkręć nakrętkę kołpakową rurki wznośnej w lewo, aż do jej poluzowania i wyjmij rurkę wznośną. Ze względu na konstrukcję, z rurki wznośnej wypłynie reszta wody. ♦ Usuń pręt do wbicia w ziemię z miejsca montażu. │ ■ 6    PGD 1 A1...
 • Seite 10: Czyszczenie/ Rozwiązywanie Problemów

  1. Odkręć pierścień głowicy natryskowej w lewo z głowicy natryskowej. 2. Wyjmij sitko. 3. Wyczyść pierścień głowicy natryskowej i sit- ko pod bieżącą wodą. W przypadku upo- rczywych zabrudzeń użyj np. środka czysz- czącego na bazie octu. │ PGD 1 A1    7 ■...
 • Seite 11: Przechowywanie

  5. Przykręć pierścień głowicy natryskowej, obra- cając go w prawo, na głowicę natryskową. Przechowywanie ♦ Przed przechowywaniem pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia. ♦ Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych mrozem, produkt należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed zamarza- niem. │ ■ 8    PGD 1 A1...
 • Seite 12: Utylizacja

  Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w nastę- pujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty. │ PGD 1 A1    9 ■...
 • Seite 13: Serwis

  Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 360169_2007 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www.kompernass.com │ ■ 10    PGD 1 A1...
 • Seite 14 Teenindus ..... . 19 Importija ..... . 20 │ PGD 1 A1 EE   11...
 • Seite 15: Sissejuhatus

  AIADUŠŠ PGD 1 A1 Sissejuhatus Palju õnne! Oma ostuga otsustasite kvali- teetse toote kasuks. Tutvuge enne esimest kasutuselevõtmist tootega. Lugege selleks alljärg- nev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Kasuta- ge toodet ainult kirjeldatud viisil ja nimetatud kasutusvaldkondades. Hoidke see kasutusjuhend hoolikalt alles. Andke toote edasiandmisel kol- mandatele isikutele samuti kõik dokumendid...
 • Seite 16: Tarnekomplekt

  Järgige isiku- ja materiaalsete kahjude vältimiseks järgmisi ohutusjuhiseid! ■ Ärge suunake veejuga elektripaigaldistele! ■ Ärge suunake veejuga inimestele või loo- madele! ■ Ärge kasutage joogivee võtmiseks! ■ Lapsed ei tohi tootega mängida. │ PGD 1 A1 EE   13 ■...
 • Seite 17 Kontrollige kõikide ühenduste tugevat kinnitust. ■ Ärge mitte kunagi kasutage toodet järeleval- veta. Vastasel juhul esineb vigastusoht ning materiaalsete kahjude oht. ■ Pärast toote kasutamist sulgege alati veevõtu- koht (veekraan)! ■ Külmakahjustuste vältimiseks demonteerige toode külmaperioodi ajaks. │ ■ 14    PGD 1 A1...
 • Seite 18: Paigaldamine, Ühendamine Ja Kasutamine

  (vt joonis C). ♦ Ühendage sobiv aiavoolik toote 13 mm (½“) voolikuliitmikuga (vt joonis D). ♦ Keerake veevõtukoht lahti, nii et aiavoolik täitub veega (vt joonis E). │ PGD 1 A1 EE   15 ■...
 • Seite 19: Eemaldamine

  ♦ Sulgege veevõtukoht. Eemaldamine ♦ Tõmmake aiavoolik toote voolikuliitmikult ära. ♦ Keerake püsttoru kinnitusmutrit vastupäeva, kuni mutter on lahti ja eemaldage püsttoru. Konstruktsioonist tingitult voolab püsttorusse jäänud vesi välja. ♦ Eemaldage kinnitusvarras paigalduskohast. │ ■ 16    PGD 1 A1...
 • Seite 20: Puhastamine/Tõrgete Kõrvaldamine

  2. Eemaldage sõel. 3. Puhastage dušipea rõngas ja sõel voolava vee all. Tugeva mustuse korral kasutage nt äädikat sisaldavat puhastusvahendit. 4. Asetage sõel laia küljega dušipeasse. 5. Keerake dušipea rõngas päripäeva dušipea peale. │ PGD 1 A1 EE   17 ■...
 • Seite 21: Ladustamine

  Külmakahjustuste vältimiseks hoidke toodet külmumisohuta kohas. Jäätmekäitlus Kasutatud toodete jäätmekäitluse võima- luste kohta saate teavet oma valla- või linnavalitsusest. Pakkematerjalid on jäätmekäitlust silmas pidades valitud keskkonnasõbralikud ning seetõttu taaskasutatavad. Käidelge mittevajalik pakkematerjal kohalike eeskirjade kohaselt. │ ■ 18    PGD 1 A1...
 • Seite 22: Teenindus

  Pakkematerjalid on tähistatud lühendi- tega (a) ja numbritega (b), millel on järgmine tähendus: 1–7: plastid, 20–22: paber ja papp, 80–98: komposiitmaterjalid. Teenindus Teenindus Eestis Tel: 8000049109 E-post: kompernass@lidl.ee IAN 360169_2007 │ PGD 1 A1 EE   19 ■...
 • Seite 23: Importija

  Importija Palun arvestage, et allolev aadress ei ole teenin- duse aadress. Võtke kõigepealt ühendust nimeta- tud teenindusettevõttega. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSAMAA www.kompernass.com │ ■ 20    PGD 1 A1...
 • Seite 24 Serviss ......30 Importētājs: ....30 │ PGD 1 A1    21...
 • Seite 25: Ievads

  DĀRZA DUŠA PGD 1 A1 Ievads Sirsnīgi apsveicam! Veicot šo pirkumu, jūs esat iegādājies augstvērtīgu izstrādājumu. Pirms pirmreizējās ieslēgšanas izlasiet informāciju par izstrādājumu un tā lietošanu. Uzmanīgi izlasiet turpmāko lietošanas instrukciju. Izmantojiet izstrā- dājumu tikai atbilstoši sniegtajam aprakstam un norādītajiem lietojuma veidiem. Rūpīgi glabājiet šo lietošanas instrukciju.
 • Seite 26: Piegādes Komplekts

  Lai izvairītos no savainojumiem un materiālā kai- tējuma, ievērojiet turpmākās drošības norādes! ■ Nevērsiet ūdens strūklu uz elektroietaisēm! ■ Nevērsiet ūdens strūklu uz cilvēkiem vai dzīvniekiem! ■ Neizmantojiet kā dzeramā ūdens ņemšanas vietu! ■ Bērni nedrīkst rotaļāties ar izstrādājumu. │ PGD 1 A1    23 ■...
 • Seite 27 Pretējā gadījumā pastāv savainojumu gūšanas, kā arī materiālā kaitējuma risks. ■ Pēc izstrādājuma lietošanas vienmēr aizveriet ūdens ņemšanas ietaisi (ūdens krānu)! ■ Sala periodā demontējiet ierīci, lai tajā nerastos sala izraisīti bojājumi. │ ■ 24    PGD 1 A1...
 • Seite 28: Uzstādīšana, Pieslēgšana Un Lietošana

  Grieziet ūdens daudzuma regulatoru pulk- steņrādītāju kustības virzienā vai simbola šaurākā gala virzienā, lai ūdens caurplūde būtu noslēgta (skatiet C att.). ♦ Uzspraudiet uz izstrādājuma šļūtenes pieslē- guma 13 mm (½“) piemērotu dārza šļūteni (skatiet D att.). │ PGD 1 A1    25 ■...
 • Seite 29: Nomontēšana

  Skrūvējiet caurules uzmavuzgriezni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tas ir kļuvis vaļīgs, un noņemiet cauruli. Konstruk- cijas īpatnību dēļ no caurules iztecēs tajā palikušais ūdens. ♦ Izņemiet nostiprināmo atbalsta stieni no vietas, kurā tas bija uzstādīts. │ ■ 26    PGD 1 A1...
 • Seite 30: Tīrīšana/Problēmu Novēršana

  2. Izņemiet sietu. 3. Izskalojiet dušas galvas gredzenu un sietu zem tekoša ūdens. Grūti notīrāmu netīrumu gadījumā izmantojiet, piemēram, tīrīšanas līdzekli ar etiķi. 4. Ievietojiet sietu ar plato pusi dušas galvā. │ PGD 1 A1    27 ■...
 • Seite 31: Uzglabāšana

  Iepakojuma materiāli ir izvēlēti, ņemot vērā to atbilstību vides aizsardzības prasībām un likvidēšanas iespējas, tāpēc tos var pārstrādāt atkārtoti. Iepakojuma materiālus, kas vairs nav nepiecie- šami, nododiet pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem. │ ■ 28    PGD 1 A1...
 • Seite 32 šiem marķējumiem. Iepakojuma mate- riāli ir marķēti ar saīsinājumiem (a) un cipariem (b), un tiem ir šāda nozīme: 1–7: plastmasa, 20–22: papīrs un kartons, 80–98: kompozītmateriāli. │ PGD 1 A1    29 ■...
 • Seite 33: Serviss

  Serviss Lettlannd Tālr.: 80005808 E-pasts: kompernass@lidl.lv IAN 360169_2007 Importētājs: Lūdzu, ievērojiet, ka turpmāk norādītā adrese nav servisa adrese. Vispirms sazinieties ar paziņoto servisa centru. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VĀCIJA www.kompernass.com │ ■ 30    PGD 1 A1...
 • Seite 34 Service ......39 Importeur ..... 40 DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    31 ■...
 • Seite 35: Einleitung

  GARTENDUSCHE PGD 1 A1 Einleitung Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedie- nungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen...
 • Seite 36: Lieferumfang

  ■ Wasserstrahl nicht auf elektrische Einrichtun- gen richten! ■ Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten! ■ Keine Trinkwasser entnahme! ■ Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    33 ■...
 • Seite 37 Gefahr von Sachschäden. ■ Nach Verwendung des Produkts stets die Wasserentnahmestelle (Wasserhahn) schließen! ■ Bauen Sie das Produkt während der Frost- periode ab, um Frostschäden zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PGD 1 A1...
 • Seite 38: Aufbau, Anschluss Und Verwendung

  Stecken Sie einen geeigneten Gartenschlauch auf den 13 mm ( )-Schlauchanschluss des Produkts (siehe Abb. D). ♦ Drehen Sie die Wasserentnahmestelle auf, damit sich der Gartenschlauch mit Wasser füllt (siehe Abb. E). DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    35 ■...
 • Seite 39: Abbau

  Uhrzeigersinn, bis sie lose ist und nehmen das Steigrohr ab. Bauartbe- dingt entweicht zurückgebliebenes Wasser aus dem Steigrohr. ♦ Entfernen Sie die Bodenstange aus ihrem Aufstellungsort. │ DE │ AT │ CH ■ 36    PGD 1 A1...
 • Seite 40: Reinigung/Störungsbeseitigung

  Uhrzeigersinn vom Duschkopf ab. 2. Entnehmen Sie das Sieb. 3. Reinigen Sie den Duschkopfring und das Sieb unter fließendem Wasser. Bei hartnäcki- gen Verschmutzungen verwenden Sie z. B. einen Essigreiniger. DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    37 ■...
 • Seite 41: Lagerung

  Entsorgung Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver waltung. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungs- technischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PGD 1 A1...
 • Seite 42: Service

  20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Service Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    39 ■...
 • Seite 43: Importeur

  IAN 360169_2007 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 40    PGD 1 A1...
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Teabe seis · Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums Stand der Informationen: 01 / 2021 · Ident.-No.: PGD1A1-122020-2 IAN 360169_2007...