Herunterladen Diese Seite drucken

Utylizacja; Serwis; Importer - Parkside PTBS 30 A1 Bedienungsanleitung

Tropfbewässerungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Utylizacja

Informacje na temat możli-
wości utylizacji zużytego
urządzenia można uzy-
skać w urzędzie gminy lub miasta.
Materiały opakowaniowe
są przyjazne dla środowi-
ska oraz zostały dobrane
w taki sposób, aby można je było
poddać procesowi recyklingu.
Zbędne materiały opakowaniowe
należy usuwać zgodnie z lokalny-
mi przepisami.
Opakowania należy utyli-
zować w sposób przyjazny
dla środowiska. Przestrze-
gać oznaczeń umieszczonych na
różnych materiałach opakowanio-
wych i w razie potrzeby zutylizować
je zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Materiały opakowaniowe
są oznaczone skrótami (a) i cyframi
(b) w następujący sposób:
1–7: tworzywa sztuczne,
20–22: papier i tektura,
80–98: kompozyty.
PTBS 30 A1

Serwis

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl
IAN 360192_2007

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie
jest adresem serwisu. Skontaktuj się
najpierw z odpowiednim punktem
serwisowym.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com
PL
 29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBS 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 360192 2007