Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad Raveland TRX-2530 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Raveland TRX-2530
3-Weg-composysteem
Bestnr. 37 25 77
Beoogd gebruik
Het 3-weg-composysteem voor het omzetten van de elektrische uitgangssignalen van autoradio´s
resp. autoversterkers in hoorbare geluidsgolven en is uitsluitend geschikt voor aansluiting op luid-
sprekeruitgangen van dergelijke apparaten.
Dit systeem mag alleen in de auto resp. in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht.
Het contact met vochtigheid en druip- of spatwater moet in ieder geval worden vermeden.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het systeem en brengt
bovendien gevaren met zich mee zoals kortsluiting en brand.
Het volledige product niet wijzigen of ombouwen.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
Veiligheidsvoorschriften
Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie. Voor gevolgschade aanvaarden
wij geen aansprakelijkheid.
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet aan-
sprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in de
gebruiksaanwijzing. Lees vóór het ingebruiknemen de volledige handleiding door,
deze bevat belangrijke aanwijzingen omtrent het correcte gebruik.
Het symbool met de hand vindt u bij bijzondere tips of instructies voor de
bediening.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product niet
toegestaan.
• Let bij de installatie en de werking van de autoluidsprekers op de van toepassing zijnde verkeers-
voorschriften.
• Stel de autoluidsprekers niet bloot aan hoge temperaturen, druip- of spatwater, sterke trillingen of
hoge mechanische belastingen.
• Giet nooit vloeistoffen over elektrische apparatuur en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
op de apparatuur of in de buurt hiervan.
• Plaats geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op of direct naast het product.
• Bij het aansluiten van de autoluidsprekers dienen eveneens de veiligheidsvoorschriften van het
apparaat waarop de luidsprekers worden aangesloten in acht te worden genomen.
• Magneetgeheugens zoals diskettes en videobanden niet in de buurt van de autoluidsprekers
plaatsen, aangezien het magneetveld van de luidsprekers de op deze media vastgelegde informatie
kan vernietigen.
• Het wordt afgeraden gedurende een langere periode naar muziek met een te hoog volume te
luisteren. Hierdoor kan het gehoor beschadigd raken.
• Een te hoog volume in de auto heeft tot gevolg, dat akoestische waarschuwingssignalen niet meer
kunnen worden waargenomen. Hierdoor brengt u uzelf en andere weggebruikers in gevaar. Let daa-
rom op dat het volume niet te hard staat.
• Onachtzaamheid in het verkeer kan leiden tot ernstige ongelukken. Daarom mag de Hifi-installatie
uitsluitend worden bediend als de verkeerssituatie het toelaat. Zorg bovendien dat uw aandacht door
het bedienen van de installatie niet van het verkeer wordt afgeleid.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Gelieve onze technische helpdesk of een andere vakman te raadplegen wanneer er onduidelijkheid
bestaat omtrent de correcte aansluiting van het product of wanneer u vragen heeft die niet in deze
gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
Montage
Wijzigingen aan het voertuig, die door het inbouwen van de autoluidspreker of
andere componenten nodig zijn, moeten altijd zo worden uitgevoerd, dat hierdoor
geen beperking van de verkeersveiligheid of van de constructieve stabiliteit van de
auto ontstaat. Bij veel motorvoertuigen vervalt de wettelijke goedkeuring van een
voertuig reeds door het uitzagen van een stuk metaal.
Neem contact op met uw autodealer als u twijfelt over de keuze van de montage-
plaats.
Let op dat bij het boren van montagegaten of bij het uitsnijden van de luid-
sprekeropeningen elektrische kabels, remleidingen, brandstoftank enz. niet
worden beschadigd.
Neem bij gebruik van gereedschap voor het inbouwen van uw auto-HiFi-
componenten altijd de veiligheidsinstructies van de fabrikant van het betreffende
gereedschap in acht.
Houd bij de montage van de autoluidsprekers resp. uw HiFi-installatie rekening
met het gevaar dat bij een ongeluk verwondingen kunnen ontstaan door
losgerukte apparatuur. Bevestig daarom elk onderdeel stevig op een plaats waar
het geen gevaar vormt voor inzittenden.
• Zoek een geschikte montageplaats voor de luidsprekers.
• Controleer of de benodigde ruimte achter het montageoppervlak voldoende is voor de inbouwdiepte.
Houd bij de inbouw in een deur ook rekening met de ruimte die een opengedraaid zijraam inneemt.
• Het montageoppervlak moet stabiel genoeg zijn om een veilige bevestiging mogelijk te maken.
www.conrad.com
Eventueel kan een houten plank worden gebruikt als extra versteviging.
• Nadat de montageplaats voor de luidsprekers is bepaald, kunt u de inbouwopeningen voor de luid-
sprekers uitsnijden. Teken eerst de inbouwopeningen op de montageplaats.
Versie 07/09
• Monteer de luidsprekers volgens onderstaande afbeelding:
• Monteer het crossover-netwerk in de buurt van de luidsprekers. Let op dat de aansluitingen op het
crossover-netwerk met de luidsprekerkabels moeten worden verricht.
• Voor de hogetonenluidspreker zijn diverse ringen meegeleverd die afhankelijk van het soort
montage kunnen worden gebruikt (zie tekeningen). Draai aan de ring en trek deze vervolgens van
de behuizing (bajonetsluiting) om de ring te verwisselen.
• De hogetonenluidsprekers zijn draaibaar in hun behuizing bevestigd voor een gemakkelijkere
richting naar de luisterplaats.
Aansluiten
• Verbind de aansluitkabels van de afzonderlijke luidsprekers met de aansluitingen van het crossover-
netwerk. Let hierbij op de juiste polariteit.
Hoge tonen
Middentonen
Lage tonen
• Verbind de aansluitingen INPUT van het crossover-netwerk met de luidsprekeruitgangen van de
autoradio/-versterker. Let ook hier weer op de juiste polariteit.
Verwijdering
Technische gegevens
Impedantie
Belastbaarheid (RMS/max.)
Frequentiebereik
Geluidsdruk
Inbouwdoorsnede (lage tonen/middentonen/ hoge tonen)
Inbouwdiepte (lage tonen/middentonen/ hoge tonen)
Afmetingen crossover-netwerk
© Copyright 2009 by Conrad Electronic SE.
De montagering van de luidspreker kan hierbij als sjabloon worden gebruikt.
Afdekrooster
Schroeven
Luidspreker
Montagering
Inbouwopening
Zorg bij het aansluiten van de autoluidsprekers dat de aansluitkabels niet worden
afgekneld of door scherpe randen worden beschadigd.
De luidsprekers uitsluitend op geschikte luidsprekeruitgangen van autoradio´s/
-versterkers aansluiten.
Ga na of de impedantie- en belastbaarheidswaarden bij de technische gegevens
overeenkomen met de waarden van de aangesloten autoradio resp. autover-
sterker. Indien dit niet het geval is, kunnen de autoluidsprekers of versterker
beschadigd raken.
Het apparaat waarop de autoluidsprekers worden aangesloten, moet tijdens de
aansluitwerkzaamheden zijn uitgeschakeld.
>
aansluiting TWEETER
>
aansluiting MIDRANGE
>
aansluiting WOOFER
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke
bepalingen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
Inbouw
Opbouw
Inbouw in de aanwezige
luidsprekeropeningen
4 Ohm
120/300 W
22-22.000 Hz
93 dB/W/m
230 / 90 / 55mm
102 / 50 / 25mm
130 x 105 x 42mm
01_0709_01/HK

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

372577